Çevremizdeki radyasyon ve korunma yöntemleri

Ön Kapak
Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 1997 - 468 sayfa
0 Eleştiriler
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
BÖLÜM 1
RADYASYON İLE İLGİLİ HATIRLAMALAR
1.1 Temel Bilgiler 1
1.2 Radyasyon Sınıflandırılması 20
1.2.1 tyonlaştırmayan Radyasyon (Elektromagnetik Radyasyon) 22
1.2.2 İyonlaştırıcı Radyasyon (Nükleer Radyasyon) 27
1.3 İnsan Vücudunun İyonlaştırmayan Radyasyon Açısından Biyolojik Yapısı 29
1.3.1 Biyolojik Dokuların Elektriksel Özellikleri 31
1.3.1.a Çok Düşük Frekanslarda Dokuların Elektriksel Özellikleri 32
1.3.l.b RF Frekanslarda Dokuların Elektriksel Özelliklen 35
1.3.1.c Optik Frekanslara Dokuların Elektriksel Özellikleri 41
BÖLÜM 2
ELEKTROMAGNETİK RADYASYONUN CANLILARLA ETKİLEŞİMİ
2.1 Optik Radyasyonlarda Etkileşim 45
2.1.a Mor Ötesi Radyasyon 45
2.1.b Laserlerle İlgili Optik Radyasyon 67
2.1-c Kızıl Ötesi Radyasyon 75
2.2 Radyofrekans Radyasyonlarda Etkileşim 92
2.2.1 Radyo Frekanslı Alanların Biyolojik Etkileri 96
2.2.2 Dozimetre 102
2.2.3 Epidemİksel Çalışmalar 106
2.3 Çok Düşük Frekanslı (ELF) Radyasyonlarda Etkileşim 112
2.3.1 Elektrik ve Magnetik îndüksiyon 121
2.3.2 Temas Akımları 122
2.3.3 Doz Ölçümü 123
2.3.4 Epidemİksel Çalışmalar 126
2.4 Evlerde Kullanılan Cihazların Yaydıkları Radyasyon 133
BÖLÜM 3
NÜKLEER RADYASYON
3.1 Nükleer Enerjinin Doğuşu ve Nükleer Politikalar 136
3.2 İyonlaştırıcı Radyasyon Birimleri ve Güvenlik Limiti 151
3.3 İyonlaştırıcı Radyasyonun İnsana Etkisi 156
3.4 Radyoaktif Artıklar ve Çevre Sorunları 174
3.4.1 Radyoaktif Artıkların Tekrar İşlenmesi 175
3.4.2 Radyoaktif Artıkların Muhafazası 176
BÖLÜM 4
ELEKTROMAGNETİK RADYASYONUN UYGULAMALARI
4.1 Bİektromagnetik Dalgaların Biyomedîkal Uygulamaları 179
4.2 Mikrodalga Radyasyonun Endüstriyel Uygulamaları 183
43 Elektromagnetik Radyasyonu Kullanan îletişim Sistemlerinin Genel Değerlendirilmesi 202
BÖLÜM 5
NÜKLEER ENERJİNİN UYGULAMALARI
5.1 Radyasyonun BİHmsel Araştırmatarda Kullanımı 208
5.2 Reaktörler ve Gelişimi 212
5.3 Radyoizotoplar ve Uygulamaları 222
5.4 Radyasyon ile Polimerleştirme 236
BÖLÜM 6
İNSANLARIN RADYASYONDAN KORUNMASI
6.1 İnsanların İyonlaştırmayan Radyasyonda Korunması 243
6.1.1 Optik Frekanslardaki Radyasyondan Korunma Yöntemleri 243
6.1.l.a Mor Ötesi Radyasyondan Korunma 244
6.1.İ.b Laserle İlgili Optik Radyasyondan Korunma 249
6.1.l.c Kızıl Ötesi Radyasyondan Korunma 274
6.1.2 Radyofrekans Radyasyondan Korunma Yöntemleri 279
6.1.3 ELF Radyasyondan Korunma Yöntemleri 302
6.2 İnsanların İyonlaştırıcı Radyasyondan Korunması 309
6.2.1 Doz Sınırlaması 310
6.2.2 Koruyucu Tedbirler 312
6.2.3 Temel Standartlar 317
BÖLÜM 7
ELEKTROMAGNETİK RADYASYONUN ELEKTRONİK CİHAZLAR
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
7.1 Temel Kavramlar 318
7.2 EMU ve Sorunları 324
7.3 Girişim Problemlerinin Çözülmesinde Genel Yöntemler 332
7.4 Elektronik Sistemleri Elektrostatik Deşarjdan (ESD) Koruma Tasarımları 337
7.5 Elektronik Ürünlerin Ekranlanması ve Ekranlama Verimi 349
7.6 Uzak Alan Kaynakları İçin Ekranlama Verimi 353
7.7 Düşük Frekanslı Magnetik Alanların Ekranlaması 364
7.8 Açıklıkların Etkileri 367
BÖLÜM 8
ELEKTROMAGNETİK DARBELER (EMD) VE KORUNMA YÖNTEMLERİ
8.1 EMD Teorisinin Kısa Özeti 372
8.1.1 Yüksek İrtifah EMD -377
8.1.2 Erken Zamanlı EMD 380
8.1.3 Uzun Havai Hatlar ile Etkileşim 382
8.1.4 Gömülmüş Uzun Hatlar ile Etkileşim 383
8.2 EMD İçin Özel Şartlar 388
8.2.1 Uygulama Deneyimleri 388
8.2.2 Elektromagnetik Etki Kontrolü 389
8.2.3 Diğer Tehditler ile EMD ‘nin İlişkisi 390
8.2.4 EMD Korunmasının Yaklaşık Maliyeti 392
8.3 Elektrik ve Elektronik Sistemlerde Zarar/Etki Analizi 394
8.3.1 Koruma ve Bölge Kavramı 396
8.3.2 Koruma Örnekleri 399
8.3.3 Test Felsefesi 399
EKLER
A; EM Alanların Ölçme Metotları 401
B: Elektrömagnetik Alan Kaynaklan ve Işıma Frekansları 414
C: Aİan Değerlerinin Ölçümünde Pratik Öneriler 417
B: Biyolojik Dokularda ÖSÖ Hesabı İçin Sayısal Yöntemler 419
E: Yüksek Frekanslı EM Alanların Direkt Zararlarına Karşı Koruma 421
F: Malzemelerin Elektrîksel Özellikleri 430
G: Ekranlama Malzemelerinin Elektriksel Özellikleri 432
H: Yaygm Kullanılan Ekranlayıcı Malzemenin Tek Tabakasının Soğurma Kaybı 434
I: Radyasyon Birimleri ve Karşılıkları 435
J: Terimlerin Açıklamaları 436
KAYNAKLAR
İNDEKSKullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Kaynakça bilgileri