Antik Diller: Akatça, Arapça, Baskça, Grekçe, Hurri-Urartu Dilleri, Koini, Latince, Misirca, Sümerce, Yunanca, Ibranice, Halk Latincesi

Ön Kapak
General Books, 2011 - 42 sayfa
0 Eleştiriler
Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 40. B l mler: Akat a, Arap a, Bask a, Grek e, Hurri-Urartu dilleri, Koini, Latince, M?s?rca, S merce, Yunanca, ?branice, Halk Latincesi, Tifinag, Aramice, Antik Yunanca leh eleri, Eski Latince, Eliezer Ben-Yehuda, Luvi dili, Latinceden Rumenceye ses de?i?iklikleri, ivi yaz?s?, Hitit dili, Damnatio Memoriae, Yahudi Aramicesi, Latince dil bilgisi, Latince dil bilgisi: ?sim ekimleri, K?pt alfabesi, Lidya dili, ?uadit, Latince okunu? kurallar?, Likya dili, Kenan dilleri, Arap a Vikipedi, Yevanik, Urartuca, Latince dil bilgisi: ?smin halleri, Zarfatik, Latin Birli?i, Samiri ?branicesi, Cognomen, Hurri dili, Saeculum, ?drar Vergisi, Meroitik dil, Pax Praetoriana, Yahudi Latincesi, Katalanik, Knaanik, De jure, Bask a Vikipedi, Ensar, Pax Cybertronia, Agnomen, Ceteris paribus, K bra, Maesselame. Al?nt?: Yunanca veya Yunan Dili, (Yunanca: veya E )) Yunanistan'?n ve K?br's Cumhuriyeti'nin resm dilidir. 4000 y?ll?k bir ge mi?e sahiptir. Hint-Avrupa dil ailesinde kendi ba na bir kol olu?turur. Baz? dilbilimciler; Yunanca ve Ermeniceyi Hint-Avrupa dil ailesi i inde Greko-Grabar olarak bir st grupta birle?tirir. Antik Yunanca Klasik Yunan uygarl n?n dili olarak kullan?lm t?r. Modern Yunanca Antik Yunancadan olduk a farkl? olmakla beraber k ken olarak ona dayan?r. Yunanca, Yunan Alfabesi kullan?larak yaz?l?r. Yunanca d nyada, o?unlu?u Yunanistan'da olmakla beraber, Avustralya, Almanya ve Amerika Birle?ik Devletleri'nde ya?ayan yakla k 13 milyon ki?inin anadilidir. T rkiye'de anadili Yunanca olan yakla k 2.500 Rum oldu?u tahmin edilmektedir. Bunlar?n hemen hemen hepsi ?stanbul, G k eada ve Bozcaada'da ya?ar. Bunun yan?nda 15 ve 17. y zy?llarda ?slamla?an Trabzonlu ahali taraf?ndan konu?ulmaktad?r. 1965 n fus say?m?nda 4,535 ki?i anadilini Pontus leh esi (Yunanca) olarak kaydetmi?ti. Yunanistan ve K?br?s'tan T rkiye'ye g eden Yunanca (ya da Rumca) konu?an (konu?abilen) kayda de?er T rk de vard?r. Bunlar?n da b y k b...

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Kaynakça bilgileri