Hipotezler: Belgesel Hipotez, Hipotez Sinamalari, Ahit Yazarlari, Tesniyeci, Kolmogorov-Smirnov Sinamasi, Ayin Dekalogu, Yahvist

Ön Kapak
General Books, 2011 - 30 sayfa
0 Eleştiriler
Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 29. B l mler: Belgesel hipotez, Hipotez s?namalar?, Ahit yazarlar?, Tesniyeci, Kolmogorov-Smirnov s?namas?, Ayin Dekalogu, Yahvist, Ruhbani kaynak, Deniz Ezgisi, Wiseman hipotezi, Anderson-Darling s?namas?, Elohist, Friedman s?ralamal? iki-y nl varyans analizi, Normallik s?namalar?, Redakt r, Ahit Kodu, k duraklar?, On Emir, Ruhbani Kod, Tesniye Kodu, D'Agostino'nun K-kare s?namas?, Kutsal Kod, Julius Wellhausen, JE, Biyofili hipotezi, Riemann hipotezi, Varsay?m, Nesiller Kitab?, ?ilo. Al?nt?: Ahit as?lar boyunca farkl? ki?iler taraf?ndan yaz?lm t?r. Bunlardan ok az? geleneksel olarak bir ki?i ile ba?da?t?r?l?rken (buna en b y k istisna Yeni Ahit'teki Pavlus'un mektuplar?d?r) o?u b y k l de d zenlemelerle kar la?t ndan bu metinlerin k keninin bug n ne oldu?u tam olarak bilinememektedir. Tevrat ve Eski Ahit Musa'n?n 5 kitab? Tesniyesel tarih Peygamberler ve yaz?lar Yeni Ahit Belgesel hipotez (?ngilizce: Documentary Hypothesis (DH); Wellhausen hipotezi olarak da bilinir), Tevrat'?n, yani Musa'n?n be? kitab?n?n, birbirlerinden ba ms?z, paralel ve tam hik yelerden olu?tu?unu ve redakt rler (d zenleyiciler) taraf?ndan bir dizi d zenlemelerden ge tikten sonra son h lini ald n? iddia eden hipotezdir. Hik yelerin genel olarak d rt kaynaktan birinden geldi?i g r h kim olsa da bu say? kesin de?ildir. Tutars?z metinleri uzla?t?rmaya ve geleneksel a klamalar? reddedip uyum sa?lamaya al rken baz? 18. ve 19. y zy?l dinbilimcileri; Tevrat'?n, kendi i inde tam ve ba ms?z olan ve zaman zaman tutars?z kaynaklardan gelen hik yelerden olu?tu?una kanaat getirdiler. Bu hipotez 19. y zy?lda geli?ti ve temel olarak 4 ana kayna n varl g r nde birle?ildi. Bu kaynaklar, M 10. y zy?lda yaz?ld d n len Yahvist ((J) - Jahwist) ve M 8 ila 6. y zy?llar aras? yaz?ld d n len Elohist (E), Tesniyeci ((D) - Deuteronomist) ve Ruhbani ((P) - Priestly source) kaynaklard?r. Kaynaklar, redakt rler (R) taraf?ndan derlenip son hali...

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Kaynakça bilgileri