Sosyal Bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS Uygulamalı

Ön Kapak
Sakarya Kitabevi, 2001 - 360 sayfa
0 Eleştiriler
İÇİNDEKİLER


Beşinci baskıya önsöz i
Dördüncü baskıya önsöz ii
Üçüncü baskıya önsöz iii
İkinci baskıya önsöz v
Önsöz vi
İçindekiler ix

KISIM I
BİLİM VE BİLİMSEL YAKLAŞIM

BÖLÜM 1: BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA

GİRİŞ 1
POZİTİVİST (OLGUCU) BİLİM YAKLAŞIMI VE ELEŞTİRİSİ 3
Karl Popper ve Yanlışlanabilirlik 5
Thomas Kuhn ve Paradigma kavramı 6
POZİTİVİST ÖTESİ (YORUMLAYICI) BİLİM YAKLAŞIMI 8
SOSYAL BİLİMLER 9
GÜNÜMÜZDE BİLİM VE TOPLUM 11
ÇALIŞMA VE TARTIŞMA SORULARI 14
KAYNAKÇA 14

KISIM II
BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

BÖLÜM 2: BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ VE ARAŞTIRMA
KONUSU SEÇİMİ
GİRİŞ 19
BİLİMSEL ARAŞTIRMADA TEMEL KAVRAMLAR 20
Hipotez (Denence) 20
Değişken 20
Tümevarım ve Tümdengelim 21
BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ 22
ARAŞTIRMA KONUSUNUN/PROBLEMİN SEÇİMİ 22
MUHTEMEL ARAŞTIRMA KONULARININ BELİRLENMESİ 24
Genel Araştırma Konularının Belirlenmesi 24
Araştırma Konusunun Özelleştirilmesi-Daraltılması 27
İYİ BİR KONUNUN BELİRLEYİCİLERİ 28
ARAŞTIRMA FİKRİNİN PROJEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 30
Araştırma Sorularının ve Amaçlarının İfade Edilmesi 31
ARAŞTIRMA TEKLİFİNİN YAZILMASI 33
Araştırma Teklifinin Amacı 34
Araştırma Teklifinin İçeriği 35
ÇALIŞMA VE TARTIŞMA SORULARI 42

BÖLÜM 3: ELEŞTİREL KAYNA İNCELEMESİ, HİPOTEZ
VE STRATEJİ GELİŞTİRME

GİRİŞ 43
ELEŞTİREL KAYNAK İNCELEMESİ 44
Eleştirel Kaynak İncelemesi Yapılması 46
Kaynakların Hazırlanması 48
HİPOTEZLERİN OLUŞTURULMASI VE İFADE EDİLMESİ 49
HİPOTEZLERİN ÖZELLİKLERİ 50
HİPOTEZ TÜRLERİ 53
ARAŞTIRMA STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ 54
ARAŞTIRMA YAKLAŞIMLARININ SINIFLANDIRILMASI 54
Benimsenen Yöntem Bakımından Sınıflandırma 55
Pozitivizm 55
Yorumlayıcı Yaklaşım - Fenomenoloji 55
Karma Yaklaşım 56
Kullanılan Araştırma Yöntemine Göre Sınıflandırma 57
Deneysel Araştırmalar 58
Anket Araştırmaları 58
Örnek Olay Çalışması 58
Kapsadıkları Süreye Göre Sınıflandırma 59
Anlık (Cross-sectional) Araştırmalar 60
Süreli (longitudinal) Araştırmalar 60
Amaçlarına Göre Sınıflandırma 60
Keşfedici (exploratory) Araştırmalar 61
Tanımlayıcı Araştırmalar 61
Sebep-Sonuç (Experimental Designs) Araştırmaları 62
ÖZET 62
ÇALIŞMA ve TARTIŞMA SORULARI 62

BÖLÜM 4: BİLİMSEL ARAŞTIRMADA VERİ

GİRİŞ 63
İKİNCİL VERİLER 64
İkincil verilerin üstünlükleri 65
İkincil verilerin zayıflıkları 66
BİRİNCİL VERİLER 68
ANKET 68
Anket Uygulama Süreci 69
Anket Türleri 70
Anket Yöntemi Tercihinde Kullanılan Ölçütler 73
Anketin İçeriğinin Oluşturulması 74
Anket Formunun Düzenlenmesi 75
Soru Türleri 75
Sorularda Kelime Seçimi 78
Anket Yapısı ve Görünüşü 80
Pilot Uygulama 81
MÜLAKAT 82
Mülakat Türleri 83
Mülakatın Üstün ve Zayıf Yönleri 85
Mülakat Süreci 86
Mülakatlarda Önyargı 88
Mülakatın Zamanı ve Yeri 89
GÖZLEM 91
Gözlemsel Araştırma Türleri 91
Katılımsız Gözlem 92
Katılımlı Gözlem 93
Gözlem Araştırmasının Yapılması 94
Gözlemlenecek Değişkenlerin Tanımlanması 95
Gözlemlerin Kaydedilmesi 96

BÖLÜM 5: ARAŞTIRMALARDA ÖLÇME VE ÖLÇEKLER

GİRİŞ 99
ÖLÇME ve ÖLÇEK DÜZEYLERİ 100
ÖLÇEK TÜRLERİ 103
Sürekli ölçekler 104
Tekli ölçekler 104
Kategorili Ölçekler 105
Sıralama Ölçekleri 105
Sabit-Toplam Ölçekleri 106
Grafiksel/Şekilsel Ölçekler 106
İkili-karşılaştırmalı Ölçekleri 107
Çoklu Ölçekler 107
Likert Ölçeği 107
Semantik Farklılıklar Ölçeği 108
Stapel Ölçeği 110
ÖLÇEKLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOKTALAR 110
VERİLERİN İNANDIRICILIĞI 112
Geçerlilik 113
Güvenilirlik 114
ÖLÇMEDE HATA KAYNAKLARI 116
ÖZET 117
ÇALIŞMA VE TARTIŞMA SORULARI 118


BÖLÜM 6: ARAŞTIRMA EVRENİ VE ÖRNEKLEME

GİRİŞ 121
ÖRNEKLEME KONUSUNDA TEMEL KAVRAMLAR 122
Evren 123
Örnekleme 123
ÖRNEKLEME DİZAYNI SÜRECİ 125
Araştırma Evreninin Tanımlanması 125
Örnekleme Çerçevesinin Belirlenmesi 126
Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi 126
Uygun Örnekleme Tekniğinin Belirlenmesi 128
ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ 129
OLASILIĞA DAYALI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ 129
Basit Tesadüfi Örnekleme 129
Tabakalı (Zümrelere Göre) Örnekleme 130
Kümelere Göre Örnekleme 131
Sistematik Örnekleme 131
OLASILIĞA DAYALI OLMAYAN (ÖNYARGILI) ÖRNEKLEME 131
Kolayda Örnekleme 132
Kasti (Kararsal) Örnekleme 132
Kota Örnekleme 132
Kartopu Örnekleme 133
ÖZET 134
ÇALIŞMA ve TARTIŞMA SORULARI 134


KISIM III
NİCEL ANALİZ YÖNTEMLERİ


BÖLÜM 7: VERİLERİN ANALİZE HAZIRLANMASI


GİRİŞ 137
ÖLÇME HATALARI 138
VERİ HAZIRLAMA SÜRECİ 141
Anketlerin Kontrol Edilmesi 142
Düzenleme (Edit Etme) 143
Kodlama 143
Verinin Bilgisayar Ortamına Aktarılması 146
Veri Temizleme 147
İstatistiksel Düzenlemeler 149
Değişkenlere Ağırlık Atama 149
Değişkenlerin Yeniden Tanımlanması 149
Veri Transformasyonu (Dönüştürme) 150
Uygun Analiz Stratejisinin Seçimi 151
ANALİZ TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 151
Değişken Sayısına Göre Sınıflama 152
Veri Özelliklerine Göre Sınıflama 153
Parametrik Analiz Teknikleri 154
Parametrik Olmayan (Non-parametrik) Analiz Teknikleri 158
Amaçlara Göre Sınıflama 159
Farklılıkların Tespitine Yönelik Analizler 159
İlişkilerin (Bağımlılıkların) Analizine Yönelik Testler 160
UYGUN ANALİZ TEKNİĞİNİN SEÇİMİ 160
HİPOTEZ TESTİ VE TEMEL KAVRAMLAR 162
ÖZET 167
ÇALIŞMA VE TARTIŞMA SORULARI 167

BÖLÜM 8: FARKLILIKLARI İNCELEMEYE YÖNELİK
ANALİZ TEKNİKLERİ

GİRİŞ 169
PARAMETRİK ANALİZ TEKNİKLERİ 172
T-testi 172
Tek-Grup T-testi 172
Bağımsız İki Grup Arası Farkların Testi 175
Eşleştirilmiş İki Grup Arasındaki Farkların Testi 179
ANOVA ve One-Way ANOVA 182
PARAMETRİK OLMAYAN ANALİZ TEKNİKLERİ 185
Mann Whitney U Testi 185
İşaret Testi 186
Wilcoxon İşaretli-Sıralar Testi 187
Wald Wolfovitz Sıralar Testi 187
Kolmogorov-Smirnov (K-S) Testi 187
Tek-grup Ki-Kare Testi 188
Friedman Testi 188
İki-Grup Wald Walfovitz Testi 189
İki-Grup Kolmogorov-Smirnov (K-S) Testi 189
Kruskal-Wallis Testi 189
ÖZET 189
ÇALIŞMA VE TARTIŞMA SORULARI 190BÖLÜM 9: İLİŞKİLERİ İNCELEMEYE YÖNELİK ANALİZ
TEKNİKLERİ
GİRİŞ 191
Kİ-KARE (2) TESTİ 194
KORELASYON ANALİZİ 199
REGRESYON ANALİZİ 203
Tek Değişkenli Regresyon Analizi 203
Çok Değişkenli Regresyon Analizi 209
LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ 212
FAKTÖR.

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Kaynakça bilgileri