TÜRKÇE EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI -I-

Ön Kapak
Holistence Publications, 1 Ağu 2022 - 216 sayfa

Türkçe öğretiminin amacı öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri anlama (dinleme/izleme, okuma) ve anlatma (konuşma, yazma) becerileri kazanmalarını sağlamaktır. “Öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirme, iletişim kurma, duygu ve düşüncelerini ifade etme ve bilgi edinmelerinde dilin yeri çok önemlidir. Dil ve zihinsel becerilerinin gelişimi; öğrencilerin olayları sorgulama, çok yönlü düşünme, değerlendirme, karar verme, sosyalleşme ve mesleki gelişim süreçlerini kolaylaştırmaktadır.”

Hızla değişen ve gelişen dünyada bireyden beklenen tutum ve davranışlar da çağın gereksinimlerine göre değişmektedir. Bilgi çağı olarak adlandırılan 21. yüzyılın da, bireyler ve toplum tarafından geliştirilmesi istenen kendine ait becerileri bulunmaktadır. Bireylerin 21. yüzyıl becerilerini kazanırken aktif bir şekilde katılım sağlayıp bilgiye kendilerinin ulaşması ve keşfetmesi gerekmektedir. Eğitim ortamı, eğitim programları ve materyalleri bu anlayışa uygun olarak düzenlenmelidir.

Eğitim sistemimizin temel amacı da, değerlerimiz ve yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmektir. Değerlerimiz; kaynağını geçmişteki yaşanmışlıklara, deneyimlere dayandırarak bugünümüze ışık tutan ve geleceğimizi şekillendirmemize olanak sağlayan sosyal ve kültürel ögelerimizin bütünüdür. Eğitim sistemimiz sadece akademik başarı yakalayan bireyler değil, aynı zamanda toplumun temel ahlaki ilkeleri doğrultusunda hareket eden ve bu ilkeleri uygulamaya geçirebilen bireyler yetiştirmeyi de hedeflemektedir. Kuşkusuz ki değerlerimizin aktarımında Türkçe dersinin etkisi büyüktür. Ana dil eğitiminde ders kitapları, öğretmenlerin ana kaynağı olarak yer almaktadır. Türkçe öğretmenlerinin büyük çoğunluğu birçok konuyu metinlerin kullanılabilirlik özelliğine uygun olarak işlemektedirler. Buna bağlı olarak Türkçe ders kitapları büyük önem taşımaktadır. 

Eğitimin öncelikli görevlerinden biri de, ait olduğu toplumun değerlerini benimsemiş ve bunları davranışa dönüştürmüş bireyler yetiştirmektir. Bu görevin yerine getirilmesinde mihver bir ders konumunda olan Türkçe dersi önemli bir misyon yüklenmektedir. 

Bu kitap, Türkçe eğitimi üzerine yapılan araştırmalardan oluşmaktadır. Çalışmanın bu cildinde çocuk edebiyatı metinlerinin kök değerler ve 21. yüzyıl becerileri çerçevesinde incelenmesi; Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin Türkçe dersi öğretim programında yer alan değerler eğitimi ve yetkinlikler bakımından incelenmesi; okul öncesi dönemde resimli kitapların Türkçe eğitimine katkısı, yabancı çocuklara Türkçe öğretiminde eğitsel oyunların önemi; yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çizgi filmlerle söz varlığı öğretimi, deyim ve atasözü kullanımının kültür aktarımı açısından değerlendirilmesi, Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonun desteklenmesi projesi (PIKTES), Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğreniyorum setinde dil bilgisi öğretiminin değerlendirilmesi konulu çalışmalar yer almaktadır.


 

İçindekiler

Bölüm 1
1
Bölüm 2
37
Bölüm 3
65
Bölüm 4
89
Bölüm 5
125
Bölüm 6
143
Bölüm 7
157
Bölüm 8
169
Bölüm 9
183
Bölüm 10
201
Bölüm 11
215
Telif Hakkı

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri