Sayfadaki görseller
PDF
ePub

p. 416

p. 412

ad suum tribunal personas eccle- faciendam per singulas hebdomasiasticas in Constit. Apostolicae das ad acquirendas indulgentias Sedis moderationi...

plenarias Decretum quoad valorem matrimo- Oranen. de formula exhibenda pro

niorum, quando adsit dubium an absolutionibus generalibus; et pro duo acatholici, sive uterque sive benedictionibus cum Indulgentia alteruter fuerit baptizatus. » 460

plenaria .

413

Plurium Regionum S. Cong. de EX S. CONG. INDULGENTIARUM Propaganda Fide subiectarum ;

de Indulgentia plenaria apostoDubium quoad Altaria privilegiata,

licae benedictioni in articulo

in articulo propositum a P. Generali Ordinis mortis adnexa. .

» 414 Praemonstratensis ..

48 Lausen. et Genevien. quoad nonOratio cum Indulgentia tercentum nulla generalia indulta pro in

dierum ad s. Ioseph, ceu patro- dulgentiarum consecutione.» 462

num Ecclesiae Catholicae. >> 90 Decretum Urbis et Orbis; indulLaudes in Christi lesu et Mariae gentia tercentum dierum conce

Virginis honorem cum Indulgen- ditur recitantibus Litanias SSmi tia centum dierum..

92 Nominis Iesu, prouti subnectunUritana; dubia quoad paramenta tur praesenti decreto. • » 509 induenda a Sacerdote pro lucran

EX ACTIS CONSISTORIALIBUS da Indulgentia plenaria Altaris privilegiati

94 De Consistorio habito die 27 et 30 Placentina; dubia quoad formulam Iulii 1885.

49 utendam ab Episcopis in elar- De Consistorio habito die 15 lagienda benedictione apostolica nuarii 1886 . ..

cum plenaria indulgentia. » 158 Consistorium secretum die 7 luUrbis et Orbis de actu heroico cha- nii 1886.

» 513 ritatis erga animas in Purgatorio De Consistorio habito die 10 ludetentas . .

>> 337
nii 1886. .

» 561 Decretum, Tertii Ordinis saecularis

EX S. CONGR. INDICIS S. Francisci assisiensis. >> 339 Viennen. (in Austria) de approba- Decretum quo plures prohibentur tione Indulgentiae Altaris privi

libri...

» 159 legiati.

» 340

Decretum quo prohibetur liber » 342 Rescriptum quo conceditur Indul- Decretum quo prohibetur liber » 464 gentia centum dierum Christili

EX S. POENITENTIARIA APOST. delibus speciali formulà rectae.

intentionis utentibus . . » 411 Declarationes pro iubilaeo anni Urbis et Orbis; quoad confessionem 1886

333 Acta, Tom. XVIII. fasc. CCXVI.

» 309

.

[ocr errors]

.

.

39

.

p. 512

Dubia et responsa quoad s. Iubi- EX AEDIBUS VATICANIS laeum . .

Litterae Emi Secretarii Status ad EX S. CONG. DE FIDE

D. De Monts, Borussiae legatum PROPAGANDA

apud S. Sedem. . . p. 556

Litterae eiusdem Secretarii ad D. Instructio de iudiciis ecclesiasticis Schlozer, legatum Borussiae apud circa causas matrimoniales.» 369 S. Sedem.

559

INDEX GENERALIS

CONCLUSIONUM QUAE IN PLERISQUE ACTIS IN HOC VOLUMINE CONTENTIS

ADNOTATAE SUNT, QUARUM MATERIA IN SINGULIS ACTIS,

AMPLE EXPOSITA, VEL DECLARATA REPERITUR.

Eae autem conclusiones sub sequentibus verbis comprehenduntur.
Aperitio oris

Dispensatio quoad executionem Matrimonium
Appellatio
Domicilium

Missac quoad reductionem
Canonicus
Electio

Parochus Cardinales quoad pensiones Emphytheusis

Pensio Clericus concubinarius Episcopus quoad suam prae- Pontifex quoad beneficia Collegiata

bendam

Praecedentia
Confraternitas
Institutio

Religiosus quoad vota
Consuetudo
Iudicium

Sponsalia
Dismembratio paroeciae Iuspatronatus

Vicarius curatus

Aperitio oris

causa falsa est non resultat affe

ctio. ibid. Oris aperitio concedi solet tantum ex magna causa, et accedente

Appellatio exorbitanti laesione, quam gratia inferat tertio. pag. 44.

Ex iure communi et ex praxi Oris aperitioni est locum quo- infra triginta dies, a die interpoties constet de obreptione et sub- sitae appellationis adversus iudireptione ; seu quoties apostolicae cem, petendi sunt apostoli ab eo litterae fraudibus et mendaciis ob- qui appellat; quos apostolos postutentaé fuerint ; praesertim si per lanti concedere debet iudex a quo illas ius alicui quaesitum sublatum infra dictum tempus, ut exhibeanevincatur. pag. 333.

tur iudici ad quem. pag. 224. Adversus apostolicas Litteras con- Sententia definitiva transit in cedenda est oris aperitio, si constet rem iudicatam, etiamsi debito temeasdem infectas esse vitio obreptio- pore appellatum, postea tamen apnis et subreptionis : quia tacitam pellatio deserta fuerit. ibid. in se continent conditionem si preces veritate nitantur. pag. 473.

Canonicus Manum apponente summo Pontifice, de beneficio , pro ea vice, Iure communi sub nomine antinemo disponere potest, si Pontifex quioris in choro, intelligitur canoad apponendam manum non fuerit nicus ille titularis, non honorarius inductus ex falsis enarratis; nam si qui longius praestitit servitium ;

seu ille qui ante alios inter cano- mitteret beneficium legis, quae tres
nicos titulares cooptatus sit. p. 128. menses absentiae indulget. ibid.

Quum honores et privilegia de- Applicatio poenae pro canonicis
beantur propter onera et servitia absentibus ultra tres menses, pen-
praestita, magis congruum est ut det ab Episcopis. ibid.
remunerationem ille prae aliis ca-
nonicis consequatur, qui longius fi- Cardinales quoad pensiones
deliusque praestitit servitium Ec-
clesiae suae, praescindendo ab an- Emi Cardinales, in vim aposto-
tianitate praecedentiae in stallo, licarum Constitutionum, et ad tra-
seu a iuridica antianitate. ibid. mitem Brevis concessionis, pensio-

Ad incurrendam poenam a Tri- nes quibus ipsi fruuntur, in suos
dentino statutam pro canonicis ne- coniunctos el familiares transferre
gligentibus satis est, ut quis absit possunt. pag. 86.
a choro ultra tres menses concilia- Huiusmodi cessionis effectum per-
res; quo in casu primo anno dimi- durat etiam post obitum Cardina-
diam fructuum amittet partem, se- lis transferentis, si ad vitam pen-
cundo vero anno fructus integros, sionarii translatio facta fuerit, non
quos etiam ratione residentiae fe- obstante lege civili, aliter dispo-
cit suos, seclusâ temporis ratâ. nente. pag. 87.

Manutentio in pensionis posses-
Quaecumque temporis rata in sione nulla de causa, neque sub
commesurandâ poenâ, canonico ne- praetextu assertae ipsius nullitatis
gligenti infligendâ, excluditur ex retardari et impediri potest. ibid.
mente Tridentini, a quo dicitur abso- Onus denunciationis a lege civili
lute: non licet ultra tres menses... praescriptae, non pensionario, sed
abesse... alioquin... privetur dimi- ei incumbit qui pensionem persol-
dia parte fructuum quos ratione vere tenetur. ibid.
praebendae ac residentiae fecit suos. Decretum Cum nuperrimis in
ibid.

iis quaestionibus decernendis appli-
Quamobrem ad effugiendam illam cari oportet , nullo habito respe-
poenam oportet, ut quis resideat ctu ad pensionis exiguitalem, quo-
per novem menses cuiuslibet anni. ties extrema ab ipso Decreto sta-
ibid.

tuta concurrant. ibid.
Res magis implicatur si admitta-
tur, poenam solvendam esse pro Clericus concubinarius
rata temporis: quia absens per in-
tegrum annum dimidio reditu sui

Sacri canones habent pro con-
beneficii, iuxta Tridentini sanctio- cubinariis, nedum qui publice cum
nem non posset mulctari , nisi a- femina turpiter conversantur ,

pag. 282.

sed

pag. 200.

ibid.

etiam qui in notoria suspicione con- nitates erectae in Capellis tum pu-
cubinatus existunt: etenim 'crimina blicis, tum privatis, adnexis paro-
haec in latebris conficiuntur, et chialibus Ecclesiis et ab eis depen-
ideo indiciis plus minusve remotis, dentibus, habent dependentiam a
plerumque probari possunt. 193. Parocho in explendis functionibus

Quamobrem, si deferente fama, ecclesiasticis , non parochialibus.
probari possil per indicia et prae-
sumptiones suspicio notoria incon- Confraternitates laicorum a pa-
tinentiae vel concubinatus, probatio rocho in explendis functionibus ec-
haec locum tenet iuridicae proba- clesiasticis dependentiam habent,
tionis in eiusmodi materia in qua quae vel in Eccclesiis parochiali-
probationes tantum praesumptivae bus vel parochialibus adnexis ere-
plerumque haberi possunt. ibid. ctae sunt: eae vero, quae in aliis

Conversatio vero cum femina su- Ecclesiis publicis erectae reperiun-
scepta clam, privatim, saepius horis tur, nullam a Parocho, quoad eas-
nocturnis, ingerit praesumptionem dem functiones dependentiam ha-
gravissimam iuris, de concubinatu. bent. pag. 304.

Expositio quadraginta horarum,
Episcopos sine strepitu et figu- et benedictio quae fit super populo
ra iudicii, sed solâ facti veritate non sunt de iuribus mere parochia-
inspectâ, procedere posse contra libus; ideoque a sodalitatibus ex-
clericos, animarum curam habentes pleri possunt, quae in Ecclesiis a
ex Doctoribus patere et ex Triden- parochialibus dissitis vel disiunctis
tino Sess. 21, cap. 6 de ref., a quo erectae reperiuntur. ibid.
praecipitur expeditius contra prae- Sodalitates aggregatae indulgen-
fatos agendum esse, ad citius com- liis et privilegiis Archiconfraterni-
pescenda crimina et scandala quae tatis aggregantis gaudent. ibid.
graviora censentur in Christifide- Christifidelibus cum capitulis ,
lium pastoribus, turpem degentibus congregationibus , confraternitati-
vitam. ibid.

bus, collegiis nec non cum proprio

parocho aut sacerdote, ab eo de-
Collegiata

putato, ecclesias pro lucrando iu-
Ecclesia ad honorem Collegiatae bilaeo processionaliter visitantibus,
haud elevari potest sola auctoritate applicari potest ab Ordinariis indul-
Episcopi; et nisi intercedat auctori- tum in litteris apostolicis iisdem
tas Pontificis, nulliter agitur. p. 124. capitulis, congregationibus etc.con-

cessum. pag. 333.
Confraternitas

Ex iure indultum est ministris
Indubium est ex decreto gene-

et officialibus confraternitatum ex-
rali Urbis et Orbis quod Confrater- cipiendi oblata subsidia christianae

« ÖncekiDevam »