Sayfadaki görseller
PDF
ePub

KA

The new Testament
D 23180

EUANELIO

[blocks in formation]

ROCHESTER, N. Y.
PAIIA MA KA MEA AI PALAPALA A LUMIKI.

[graphic]
[ocr errors]

Il nauna o lesu Kristo, na o losia;

KA OLELO MAIKAI
I KAKAUIA'I E MATAIO.
MOKUNA I. Iotama o Ahaza, na A haza o

Hezekia;
Ka Hanauna o Jesu Kristo.

10. Na Hezekia o Manase, [E kuauhau no ka ha-na Manase o Amona, na Amo

3-10-33 Suns

ka mamo a Davida, ka mamo 11. Ai i ka lawe ana i Bae a Aberahama.

bulona, ia manawa na losia 2. Na Aberahama o Isaaka o lekopia a me kona poe hona Isaaka, o lakoba na lako- ahanau; m ba o luda a me. kona poe

12. A i ka lawe ana aku i hoahanau.

Babulona ma ia hope mai na 3. Noho akula o Iuda ia lekonia o Salatiela, na SalaTamara na laua maio Paresa tiela o Zerubabela; a me Zara, na Paresa o Ese.

13. Na Zerubabela o Abiroma, na Eseroma o Arama. uda, na Abiuda o Eliakima,

4. Na Arama o Aminada- na Eliakima o Azora; ba, na Aminadaba o Nahaso

14. Na Azora o Sadoka, na na, na Nahasona o Salemona. Sadoka o Akima, na Akima o

5. Nobo akula o Salemona Eliuda; ia Rakaba nalaua mai o Boaza, 15. Na Eliuda o Eleazara, noho akula o Boaza ia Ruta, na Eleazara o Matahana, na na laua mai o Obeda, na Obe- Matahana o Iakoba; da o lese.

16. Na Iakoba o Iosepa ke 6. Na lese o Davida ke alii, kane a Maria nana i hanau o poho akula o Davida ke Alii Iesu, i iia'e la o Kristo. i ka wahine a Auria na laua 17. O ka poe hanauna a mai o Solomona.

pau mai ia Aberahama mai a 7. Na Solomona o Rehabo-hiti mai la ia Davida, he umi ama na Rehaboama o Abiama ia hanauna a me kumamaha; na Abiama o Asa;

a mai ia Davida mai a hiki mai 8. Na Asa o losapata na la io ka lawe ana aku i Babulosapata o Iorama, na lorama lona he umi ia hanauna a me o Ozia;

kumamaha; a mai ka lawe ac 9. Na Ozia o lotama, na na aku i Babulona a hiki mai

« ÖncekiDevam »