Sayfadaki görseller
PDF
ePub

nau aku i ke keiki kane, a e aina o luda aole loa od kapa ia aku kona inoa oluuku ana i waeua o ko lul

+

No ka hanau ana o MATAIO
la i ka Mesia he umi ia ha-, Haku i
nauna a me kumamaha.

kana wa
18. Penei hoi ka hanau a 25. A
na o Iesu Kristo; i hoopalau-ia a hana
ia kona makuwahine o Maria kane, kar
i wahine na Iosepa, aole Dae inoa o IES
laua i momoe, ike e ia aku la,
e, ua hapai ia na ka Uhane MO
Hemolele.

Kuhiia ka
19. A, o kana kane, he ka-
naka boopono ia, aole oia i ma I bana
kemake e hoopukaku aku hema i
ia ia, manao ihola e haalele i ke alii ia He
· malu ia ia.

Magoi ka i he 20. I kona manao ana ia lema mai ka h mau mea, aia hoi! ua ike ia

2. Ninau ma akula ka anela a ka Haku eia, oia i hanay iho 1 i ka moe, i ka i ana mai, E Iuda? ma ka hill Josepa e, ka mamo a Davida, ike ai i kona hok mai makau oe ke lawe mai i kou mea i hele m kau wahine ia Maria, ua ha- kuli-hoomaikai ah pai oia na ka Uhane Hemole 3. A lohe ae la le.

Herode, apoapo ael 21. A e hanau oia i ke ke-a me ko lurusalem iki kane, e kapa aku oe i kona

4. Alaila kuahau. inoa o IESU, no ka mea, e

i ka poe kahuna nui hoola oia i kona kanaka mai

me ka

poe kakau-ole ko lakou hewa mai.

a na kanaka, ninau 22. I keia mau mea, ko ae

lakou, ai la ihea e har

ka Mesia. la ka olelo a ka Haku i olelo

5. Hai akula lakou

а

mai,

la mai ai e ke kaula i ka i ana ai Betelehema i Iudaia

no ka mea, ua palap 23. Aia ka! e hapai ana ke maila e ke kaula penei a

6. “A o oe e Betelehema

kahi wahine puupaa, a e ha

EMANUELA,
ke Akua me kakou.

ke ano keia, o poe alii, maloko mai no ou

puka mai ai kahi alii,
24. A ala ae la o Iosepa e malama i kou kanaka i k
mai ka hiamoe, hoopono aku Iseraela."
ia i ka kauoha a ka anela a ka

7. Alaila kii malu aku o

nan

4

JATAIO Iesu, no ka Magoi.

-8-| Haku ia ia, a lawe maila ia i kana wabine.

25. Aole nae i moe aku ia ia a banau i kana makahiapo akane, kapa aku la ia i kona inoa o IESU.

MOKUNA II.
Kuhiia ka Magoi ia Kristo.

I banau lesu i Betele

hema i Iudaia i ke kau ke alii ia Herode, a! he mau Lagoi ka i hele mai i lerusama mai ka hikina mai: 2. Ninau maila, Aila ihea

i hanau iho nei i alii no ka a. ma ka hikipa makou i ai i kona hoku oia ko mamea i hele mai nei e ku-hoomaikai aku ia ia.

A lohe ae la ke alii o de, apoapo aela kona oili ko Jerusalema a pau. Hlaila kuahaua mai la ia ¢ kahupa nui a pau, a poe kakau-olelo a pau baka, ninau aku la ia i la ihea e hanau aio

Herode pepehi na MOKUNA II. kamalii o Betelehema. Herode i ua mau Magoi la a Aigupita malaila e noho ai ninau pono aku la ia ia lakou a olelo hou aku au ia oe, no i maopoopo ai ka manawa i ka mea, e imi mai auanei o

Herode i ua keiki la e pepeikea aku ai ua hoku la.

8. Alaila, hoouna aku ia hi ia ia. ia lakou i Betelehema, i aku 14. A ala aela ia lawe aku la, o haele oukou e imi pono i ka po i ua keiki la a me aku i ua keiki la, a i loaa hoi, kona makuwahine a holo aku alaila e hai pono mai ia'u i la a Aigupita; hele aku hoi au e kukuli 15. Noho iho la malaila a hoomaikai aku ia ia. make o Herode; no ia ko ai

9. A lohe aela lakou i ka ka olelo a ka Haku i oleloia ke alii, haele akula, aia hoi! maila e ke kaula i ka i ana I ka hoku a lakou i ike ai ma hea aku ai au i ka’u kamaiki ka hikina, lele akula ia i mai Aigupita mai. mua o lakou i ka haela ana, 16. A ike aela o Herode a kau pono maluna o kahi o ua hokaia oia e ka poe Magoi, ua keiki la.

alaila ukiuki loa ihola ia, ke10. A ike hou akula lakoa na akula e luku aku i kamai ua hoku la, hauoli aela la- lii kane a pau o Betelehema kou me ka olioli nui.

a me na wahi a puni e koko11. Komo akula lakou i ke mai ana, o kamalii mai loko o ka hale, ike akula ka lua makahiki mai a hiki i ua keiki la me kona maku-li ka wa i ninau

pono

aku ai wahine o Maria, kukuli iho ia i ka poe Magoi i maopoopo la lakou, hoomaikai akula ia ai. ia, a wehe aela i kahi e wai 17. Alaila ko aela ka olelo ho ai o ko lakou waiwai, a ke kaula a Ieremia i ka i mohai akula lakou ia ia i ka apa mai, gula a me ka libano a me ka 18. Ua lohea ka leo i Ra

ma, ka mihi, ka ue ana a 12. A i ka moe aoia maila me ka kanikau nui, a e ue lakou i hoi ole mai io Herode apa o Rakela no kana mau la, ma kekahi alanui e ae la- keiki, aole loa ia e na, no ka kou i hoi aku ai i ko lakou me aole aenei lakou. aina.

19. A make Herode, aia 13. A hala akula lakou, hoi! ua ikea akula ka anela aia hoi! ua ikeia aku la ka a ka Haku e Iosepa i ka moe anela a ka Haku e Iosepa i ma Aigupita, ka moe i ka i ana mai E ala, 20. I ka i ana mai E ala e lawe i ua keiki la a me ae e lawe i ke keiki a me kona makuwahine a holo aku kona makuwabine a e hoi

mura.

[blocks in formation]

No loane Bapatite: MATAIO. Kona hai ana ak aku i ka aipa i Iseraela, ua 5. Alaila hele aela ko make ka poe i imi mai ai e rusalema a me ko ludai pepebi i ke keiki nei.

pau iona la a me ko ka! 21. Ala aela ia iluna a lawe pau e kokoke mai ana akula i ua keiki la a me ko- loridane. na makuwahine a hoi hou 6. Bapataizoia ihola lak aku ia i ka aina i Iseraela. eia i loridane i ka hai a

22. A lohe ihola ia ua huli mai i ko lakou bewa. ke kau o Herode ma Iudaia 7. A ike akula ia ua n ai ia Arakelau i kana keiki, maila ka poe Parisaia i he alaila makau aela ia i ka hele mai a me ka poe Sadukaia malaila, a ua aoia mai no hoi kona bapataizo ana, i aku la i i ka moe hele e aela ma ke ia lakou E ka poe ohana mod kau wahi o Galilaia.

nihoawa, na wai oukou i a 23. Hele akula ia i ka ku- aku e holo i pakele ai i ki lanakauhale o Nazareta ka inaina ke kau maila mahope inoa, a noho ihola ilaila; pela 8. E hua ae oukou i ka i ko ai ka olelo a ka poe kau-hua e ku ai me ka mihi: la, E iia'i oia he Nazarene. 9. Mai hoaano oukou e

ohumu ai i loko, he kupuna MOKUNA III. ko kakou o Aberahama, ke i

aku nei au ia oukou e biki Kahai aku o Ioane Bapatite.

no i ke Akua ke hoolilo i

A Aimane 'Bapalicemia iki kbieranam pohaku i mamo na

o Bapatite i ka Aberahama hahai hele ana aku ma ka 10. Ke waiho ae nei ka nahelehele i Iudaia i ka i ana, koi lipi ma ka kumu o na

2. E mihi oukou no ka laau, a o ka laau a pau aole mea ua kokoke mai nei ke e hua mai i ka hua maikai e aupuni o ka lani.

kuaia i lalo a e kiolaia aku ia 3. O ka mea keia i oleloia i ke ahi. mai ai e ke kaula, e Isaia i 11. Owau no ke bapataizo ka i ana mai a He leo no ke aku nei ia oukou i ka wai kahi e kala ana ma ka nahe- no ka mihi, aka hoi o ka mea lehele E hoomakaukau oukou e hele mai mahope nei o'u he i ke alanui no Iehova, e bana pui aku kona mana i ko'u, i kona mau kuamoo i pololei. aole au e pono ke lawe i ko

4. A o ke kapa o ua Ioane na kamaa, nana oukou bala he hulu kamela, a o kona pataizo aku i ka Uhane He. puhaka ua kaeiia i ka ili, a molele a me ke ahi. o kaya ai hoi he uhipi ia a 12. Aia no i kona lima kame ka meli no ka nahelehele. na peabi e maemae ai ia ia

kana hua a hoiliili ia i kana lewale iona la, i mai la, a o ke hua palaoa i ka hale papaa, keiki oe a ke Akua, e i mai a e puhi aku i ka opala i pau oe i keia mau pohaku i lilo ai i ke ahi pio ole.

ai i berena. 13. Alaila hele mai la Iesu 4. Olelo aku la ia i akula, mai Galilaia mai ma Ioridane ua palapalaia mai, aole e ola io Ioane la i bapataizoia eia. ke kanaka i ka berena wale

14. Hoole aku la Ioane | iho no, aia o ka olelo a pau ia ia, i aku la Owau kau e mai ka waha mai o ke Akua. bapataizo mai e pono ai, ke 5. Alaila lawe ai la ka dihele mai nei anei oe io’u nei? abolo ia ia i ka kulanakauha

15. Olelo mai la Iesu i le laa, a hoonoho aku la ia ia mai la ia ia, E ae mai oe ia'u maluna iho o kahi oioi o ka i keia wa: no ka mea pela Luakini, kaua e pono ai ke malama i 6. A i ae la ia ia, A o ke ka pono a pau;

alaila ae

aku- keiki oe a ke Akua e lele iho la ia ia ia.

oe ilalo, ua palapalaia mai E 16. A ua bapataizoia o Ie- kauoha oia i kono mau anela su pii koke ae la ia mai ka ia oe e hapai lakou ia oe i ko wai mai, aia ka! ua wehe lakou mau lima o kuia ko waae la ka lani ia ia, a ikea aku- wae i ka pohaku. la ka Uhane o ke Akua i ka 7. I aku la Iesu ia, ua paiho ana mai ua like me ka lapalaia mai no hoi, Mai boao manu nunu, a kau ihola iluna aku oe ia Iehova i kou Akua,

8. Lawe hou aku la ka 17 Aia ka! he leo mai ka diabolo ia ia i ka mauna kielani mai i ka i ana mai la, o kie loa, hoike aku ia ia i na ka’u keiki punahele keia, ua aupuni a pau o ka honua a oluolu loa wau ia ia, me ko lakou nani;

9. I mai la ia ia o keia mau MOKUNA IV.

mea a pau ka’u e haawi aku

ia oe i pa e kukuli mai oe e Ko lesu ai ole, a me ka hoo

hoomana mai ia'u. walewaleia.

10. I aku la Iesu ia ia E

iho ona.

A

Iesu e ka Uhane ma lapalaia mai E hoomana aku kahi nahelehele i hoowalewa- oe ia Iehova i kou Akua, a e leia mai ai e ka diabolo. malama aku oe ia ia wale no.

2. A hookahi kanaha la 11. Alaila haalele ka diaa me ka po ona i ai ole ai, alai- bolo ia ia, aia hoi! hiki mai la la pololi ikola ia.

na anela, malama mai la ia ia. 3. A hiki maila ka hoowa 12. Lohe ae la lesu, ua

Ka lesu hai ana aku

MATAIO.

ma ka mauna.

hoolejia Ioane i loko o ka 21. llele hou aku la ni halepaahao, hele e aku la ia ike hou aku la no oia ia i Galilaia.

hoahanau elua, o lakobo 13. Haalele ae la ia Naza-, keiki a Zebedaio, a me 1 reta, hele e aku la a noho iho kaikaina o loane, malun la ma ke kae-loko ma Kape-, ka moku me ko laua mah renauma, i ka mokuna o Za- kane o Zebedaio, e hono bulona a me Nepatali. li ka lakou mau upena; kal

14. Pela i ko ai ka mea i aku la ia laua. i oleloia mai ai e ke kaula el 22. Haalele koke aku Isaia i ka i ana mai,

laua i ka moku a me ko la 15. O ka aina o Zabulona,'makuakane, hahai aku la a o ka aina o Nepatali, ma ke ia. kae-loko ma Ioridave, o Gali 23. Kaahele aku la les laia o na kanaka e,

ma Galilaia a puni, i keel 16. O ka poe kanaka e no ana aku i loko o ko lako ho ana i ka pouli, ua ike mau hale halawai, hai ak ae la lakou i ka malamalama la i ka olelo inaikai o ke au nui, a o ka poe e noho ana i puni, hoola aku la i ka ma kahi malu o ka make, ua pu- a me ka nawaliwali a pau ka maila ka malamalama ia na kanaka. lakou.

24. Kui aku la kona kau17. I laila ka Iesu ao ana lana i Suria a puni, halihali aku i kinobi i ka i ana aku, mai la lakou iona la i ko laE mihi oukou, no ka mea, ua kou poe mai a pau i loohia i kokoke mai nei ke aupuni kela mai i keia mai a me ka o ka lapi.

eba, o ka poe i ulubia o ka 18. Hele aku la Iesu ma daimoni a me ka poe hehe. ke kae-loko o Galilaia, ike na, a me ka poe lolo, hoola aku la ia i na hoahanau elua, aku la ia ia lakou. o Simona i iia o Petero a me 25. He nui loa kanaka i kona kaikaina o Anederea, e babai mai ia ia no Galilaia kuu ana i ka upena i ka loko, mai, a no Dekapoli mai, a no no ka mea he mau lawaia Ierusalema mai, a no ke kapa laua.

kahawai mai o loridane. 19. I aku la ia ia laua E hahai mai olua ia'u, e hoolilo MOKUNA V. au ia olua i mau lawaia ka

Ka mea e pomaikai. naka.

20. Haalele koke iho la laua i na upena, hahai aku la kanaka pii akula i ka mauia ia.

na: a noho iho la ia,hele mai la

[ocr errors]
« ÖncekiDevam »