Kanunların ruhu üzerine = De L’Esprit des lois

Ön Kapak
Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti., 19 May 2011 - 600 sayfa
0 Eleştiriler
Yorumlar doğrulanmaz ancak Google, sahte içerik olup olmadığını kontrol eder ve tespit ettiklerini kaldırır
 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Seçilmiş sayfalar

İçindekiler

Çinliler üzerine bir paradoksun açıklanması
300
Aynı konunun devamı
301
Aynı konunun devamı
302
Bir milletin geleneklerinin davranış tarzının ve karakterinin oluşunda kanunların nasıl bir etkisi olabilir ...
303
Ticaret üzerine
312
Milletlerin yoksulluğu üzerine
313
İktisat yoluyla ticaret yapan milletler üzerine
315
İngilteredeki ticaret kafası
316

Saltanat hükümetinin niteliğiyle ilgili kanunlar üzerine
55
İstibdat yönetiminin niteliğiyle ilgili kanunlar üzerine
57
Hükümetin niteliğiyle ilkesi arasındaki fark
59
Soylular hükümetinin ilkesi üzerine
61
Faziletin saltanat hükümetinin ilkesi olmadığı üzerine
62
Saltanat hükümeti fazilet yokluğunu ne ile giderir
63
Saltanat hükümetinin ilkesi üzerine
64
İstibdat hükümetinin ilkesi üzerine
65
Ilımlı hükümetlerdeki boyun eğme ile zorba hükümetlerdeki boyun eğme arasındaki fark
66
Bütün bunlar üzerine düşünceler
67
Eğitim kanunları üzerine
68
İstibdat hükümetindeki eğitim üzerine
71
Cumhuriyet hükümetindeki eğitim üzerine
72
Bu özel kurullar hangi hallerde iyi olabilirler
74
Ahlak ve gelenek konusunda eskilerde görülen bir çelişkinin açıklanması
75
Bu kitaptaki temel düşünce
77
Demokraside cumhuriyet sevgisi nedir
78
Kanunlar demokraside eşitliği nasıl yerleştirirler
79
Demokraside kanunlar azla yetinmeyi nasıl devam ettirmeli
81
Demokrasi ilkesini geliştirecek başka imkânlar
82
Soylular hükümetinde kanunlar bu yönetim şeklinin ilkesiyle ne dereceye kadar ilgili olmalı ...
85
Saltanat hükümetinde kanunlar saltanat ilkelerine nasıl bağlıdırlar
88
Saltanat hükümetinde yürütme çabukluğu üzerine
89
Aynı konunun devamı
91
Aynı konunun devamı
95
Egemenliğin başkasına emanet edilmesi üzerine
96
Armağanlar üzerine
97
Hükümdarın verdiği ödüller üzerine
98
Üç çeşit hükümetteki ilkelerin yeni sonuçları
99
Çeşitli hükümetlerde medeni kanunların sadeliği üzerine ...
102
Çeşitli hükümetlerde ceza kanunlarının sadeliği üzerine
104
Hangi hükümetlerde ve ne gibi durumlarda vatandaşları kesin bir kanun metnine göre yargılamak gerekir ...
105
Hangi çeşit hükümette hükümdar hâkimlik yapabilir
106
Saltanat hükümetinde bakanlara yargılama yetkisi verilmemeli
108
Tek hâkim üzerine
109
Çeşitli hükümetlerde cezaların ağırlığı üzerine
110
Eski Fransız kanunları üzerine
111
Cezaların etkisi
112
Japon kanunlarının yetkisizliği
113
Roma senatosunun ruhu üzerine
115
Ceza ile suç arasındaki tam orantı üzerine
117
Suçlulara edilen işkence üzerine
118
Misilleme üzerine
119
Lüks üzerine
121
Demokraside israfı önleyen kanunlar üzerine
122
Soylular yönetiminde savurganlığı önleyen kanunlar üzerine
123
Savurganlığı önleyen kanunlar hangi hallerde saltanat hükümetine yararlı olur
124
Çindeki lüks üzerine
125
Çindeki lüksün korkunç sonucu
126
Halkın namusu üzerine
127
Romalılarda aile mahkemesi üzerine
128
Nasıl oldu da Romada hükümetle beraber kurullar da değişti
129
Kadınların ahlaksızlığına karşı imparatorların koydukları cezalar üzerine
130
Romalılarda savurganlığı önleyen kanunlar
131
Samnitelerin güzel bir geleneği
132
Bu kitaptaki genel düşünce
134
Aşırı eşitlik anlayışı üzerine
136
Saltanat hükümetinde ilkenin bozulması üzerine
137
Aynı konunun devamı
138
Saltanat hükümeti ilkesinin bozulmasından doğacak tehlikeler üzerine
139
İstibdat yönetimi ilkesinin bozulması üzerine
140
Aynı konunun devamı
141
Faziletli bir millette ant içmenin önemi
142
Üç ilkenin devamını sağlamak için son derece etkili çareler
143
Saltanat yönetiminin başlıca nitelikleri
144
İspanya saltanat yönetiminin özel bir durumu vardı
145
Çin imparatorluğu üzerine
146
Cumhuriyetler güvenliklerini nasıl sağlarlar
148
Federatif devlet aynı nitelikteki devletlerden özellikle cumhuriyetçi devletlerden kurulu olmalıdır ...
149
Federatif cumhuriyette aranan başka koşullar
150
Saltanat devletleri güvenliklerini nasıl sağlarlar
151
Düşünceler
152
Bir devletin savunma gücünün saldırı gücünden az olduğu durum
153
Saldırgan güç üzerine
154
İstila hakkı üzerine
155
İstilaya uğrayan milletin sağladığı bazı yararlar üzerine
156
Siraküza kralı Gélon
157
İstila eden bir cumhuriyet üzerine
158
Aynı konunun devamı
159
Başka bir saltanat devletini istila eden bir saltanat devleti üzerine
160
Cyrusun bir kanunu üzerine
161
İskender
163
İstila edilen ülkeleri elde tutmak için yeni çareler
165
İstila eden istibdat devleti üzerine
166
Genel düşünce
168
Hürriyet nedir
169
İngiliz anayasası üzerine
170
Bildiğimiz saltanat hükümetleri üzerine
179
Aristonun görüşü
180
Öteki politikacıların görüş tarzı
181
Roma krallarının yönetimiyle ve üç yetkinin bu ülkede ne şekilde bölündüğü üzerine düşünceler ...
182
Krallar kovulduktan sonra Romanın durumu üzerine genel düşünceler
183
Krallar kovulduktan sonra üç yetki nasıl bölündü
184
Nasıl oldu da cumhuriyetin en parlak çağında Roma birdenbire hürriyetini yitirdi
186
Roma Cumhuriyetinde yasama yetkisi üzerine
187
Roma hükümetinde yargı yetkisi üzerine
188
Roma eyaletlerinin yönetimi üzerine
193
Bu kitabın amacı
194
Bu kitaptaki genel düşünce
195
Aynı konunun sonu
196
Özel bir ılımlılık ve titizlik gerektiren suçlandırmalar üzerine
198
Doğaya aykırı suçlar üzerine
200
Hükümdara ihanet suçu üzerine
201
Aynı konunun devamı
202
Aynı konunun devamı
203
Gevezelik üzerine
204
Yazılar üzerine
205
Efendisini suçlandırabilmek için kölenin hürriyetine kavuşturulması üzerine
206
Cumhuriyetlerde devlete ihanet suçunu aşırı derecede cezalandırmanın tehlikeli olacağına dair ...
207
Cumhuriyette vatandaşlar hürriyetlerinden nasıl yoksun edilirler
208
Cumhuriyette vatandaşın hürriyetini sağlayacak kanunlar üzerine
209
Saltanat yönetiminde hürriyeti tehlikeye düşüren şeyler üzerine
210
Saltanat yönetimindeki hafiye üzerine
211
Saltanat hükümetindeki yönetim biçimi üzerine
212
Hükümdarın ahlakı üzerine
213
İstibdat idaresinde az da olsa bir hürriyet havası estirecek nitelikteki medeni kanunlar üzerine ...
214
Aynı konunun devamı
215
Devletin geliri üzerine
216
Milletin bir bölümünün toprağa bağlı köle olduğu ülkelerdeki vergiler üzerine
217
Böyle bir durumda olan saltanat yönetimi üzerine
218
Milletin bu konudaki sanısı nasıl beslenir
220
Vergilerin ağırlığı hükümetlerin niteliğine bağlıdır
221
Vergi ağırlığının hürriyetle olan ilgisi
222
Hangi hükümetlerde vergileri artırmak imkânı vardır
223
Hürriyetin kötüye kullanılması üzerine
224
Silahlı kuvvetlerin artırılması üzerine
225
Şu iki usulden hangisi hükümdarla milletin daha çok çıkarınadır Vergilerin toplayıcılar tarafından mı yoksa doğrudan doğruya devlet memurları tarafı...
226
Vergi toplayıcılar üzerine
227
Genel düşünce
228
Güneyde oturan bazı insan topluluklarının karakterleri arasındaki çelişme
231
Kötü kanun koyucular iklimin verdiği kusurları geliştirenlerdir iyileri ise bunlara karşı koyanlardır ...
232
Keşişlik üzerine
233
Endüstriyi teşvik etme çareleri
234
İklim hastalıklarıyla ilgili kanunlar üzerine
235
Kendi kendilerini öldürenlere karşı çıkarılmış kanunlar üzerine
236
İngiltere ikliminin meydana getirdiği sonuçlar
237
İklimin başka sonuçları
238
İklimlere göre kanunların millete olan çeşitli güveni üzerine
239
Medeni kölelik üzerine
240
Kölelik hukukunun bir başka kökü
242
Zencilerin köleliği üzerine
243
Kölelik hukukunun bir başka kökü daha
244
Bizde köleliğin gereksizliği
245
Köleliğin çeşitleri
246
Köleliğin kötüye kullanılması
247
Silahlandırılmış köleler üzerine
248
Ilımlı yönetimlerde alınması gerekli önlemler
249
Efendiyle köle arasında kurulması gereken düzen
250
Kölelerin hürriyetlerine kavuşturulmaları üzerine
251
Hürriyetlerine kavuşmuş kölelerle iğdişler üzerine
253
Aileye bağlı kölelik üzerine
254
Çok kadınla evlilik kadınların bakımına bağlı bir şeydir
255
Malabarda yürürlükte olan bir kanunun nedeni
256
Çok kadınla evlilik halinde kadınlara karşı davranıştaki eşitlik üzerine
257
Harem ve selamlık konusu üzerine
258
Doğu ahlakının ilkesi
259
Çok kadınla evlenme kurumunun dışında kalan aile köleliği üzerine
260
Kıskançlık üzerine
261
Boşanma ile boş düşürme üzerine
262
Romalılarda boş düşürme ile boşanma üzerine
263
Siyasi kölelik üzerine
265
Bunun sonucu
267
Kuzey Asyada yaşayanlarla Kuzey Avrupada yaşayanların istilalarının sonuçları bir değildi ...
268
Asyanın köleliğiyle Avrupanın hürriyetinin fiziksel yeni nedeni
269
Afrika ile Amerika üzerine
270
Arazinin yapısı kanunları nasıl etkiler
271
En çok işlenen ülkeler hangi ülkelerdir
272
Ülkenin verimliliğiyle verimsizliğinin yeni sonuçları
273
İnsan eserleri üzerine
274
Geçim imkânlarını sağlama tarzıyla ilgili olarak insan sayısı üzerine
275
Toprağı işlemeyen milletlerdeki devletler hukuku üzerine
276
Toprağı işlemeyen milletlerin siyasi durumları üzerine
277
Para kullanılmayan insan topluluklarındaki siyasi kanunlar üzerine
278
Tatarlarda devletler hukuku üzerine
279
Tatarlarda medeni kanun
280
Frank krallarının uzun saçları üzerine
284
Frank kurallarının erginliği üzerine
285
Aynı konunun devamı
286
Frank krallarının kanlı hareketleri
287
İlk kuşakta keşişlerin nüfuzu
288
Bu kitabın konusu üzerine
289
Tiranlık üzerine
290
Bir milletin kafasını değiştirmekte ne dereceye kadar titizlik göstermeli
291
Atinalılarla Lakedemonyalılar üzerine
292
İspanyollarla Çinlilerin karakterleri üzerine
293
Düşünce
294
Çinlilerin davranışları üzerine
295
Aile yönetiminin siyasi yönetim üzerine etkisi
296
Yalnız Çin hükümetinde görülen özel bir meziyet
297
Önceki konudan çıkartılacak sonuç
298
Nasıl olmuş da Çinde dinler kanunlar gelenekler ve davranış tarzları birleşebilmiş
299
Bazı milletlerle ticari ilişkileri kesme konusu üzerine
317
Aynı konunun devamı
318
Ticaret mallarına el konulmasına göz yuman ticaret kanunları üzerine
319
Güzel kanun
320
Hükümdar hiçbir zaman ticaretle uğraşmamalı
321
Saltanat yönetiminde soylu sınıfının ticaretle uğraşması üzerine
322
Ticaret hangi milletler için zararlıdır
323
Bazı genel düşünceler
325
Afrikadaki insan toplulukları üzerine
326
Başka ayrılıklar
327
Yunanlıların ticareti üzerine
331
İskender üzerine Onun aldığı ülkeler
333
İskenderden sonraki Yunan krallarının ticareti üzerine
335
Afrika çevresindeki kıyılar üzerine
339
Kartaca ile Marsilya
341
Delos adası Mithridate
344
Romalıların denizcilik dehası üzerine
345
Romalıların ticaret dehası üzerine
346
Romalıların barbarlarla yaptıkları ticaret
347
Romanın batıda yıkılışından sonraki ticareti üzerine
350
Romalıların doğuda zayıflamasından sonraki ticaret üzerine
351
İki yeni kıtanın ortaya çıkarılması bu bakımdan Avrupanın durumu
353
İspanyanın Amerikadan çektiği değerli nesneler üzerine
356
Sorun
359
Para kullanılmasının nedeni
360
Düşüncel paralar üzerine
362
Altın ve gümüş miktarı üzerine
363
İşaret servetlerinin değişkenliği içinde nesnelerin fiyatları nasıl tespit edilir
364
Aynı konunun devamı
365
Kambiyo üzerine
366
Romalıların para konusunda yaptıkları işlemler üzerine
372
Romalılar para üzerindeki işlemlerini hangi koşullar altında yaptılar
373
İmparatorlar zamanında paralar üzerinde yapılan işlemler
374
Kambiyo zorbalıkla yönetilen devletlerin işlerini nasıl bozar
375
İtalya yarımadasında bazı ülkelerdeki alışkanlıklar
376
Devlet borçlarının ödenmesi üzerine
377
Faizle verilen ödünç paralar üzerine
378
Denizcilikle ilgili tefecilik üzerine
379
Aynı konunun devamı
380
Türlerinin çoğalması bakımından insanlarla hayvanlar üzerine ...
384
Evlenmeler üzerine
385
Kanunun erkeğe eş olarak tanıdığı kadınların çeşitleri üzerine
386
Çeşitli hükümetlerde piçler üzerine
387
Aynı konunun devamı
388
Kızlar üzerine
389
Çeşitli ülkelerde kız ve erkek çocukların sayıları üzerine
390
Az çok erkek elinin değmesini gerektiren toprak ürünleri üzerine
391
İnsan türünün artmasında kanun koyucunun görüşleri üzerine
392
Romalılardan önceki insan topluluklarının durumu üzerine
394
Romalıların insan türünün artması için çıkardıkları kanunlar üzerine
395
Çocukların terki üzerine
401
Romanın yıkılışından sonra dünyanın durumu üzerine
402
Aynı konunun devamı
403
Güçsüzler yurdu üzerine
404
Genel olarak dinler üzerine
406
Ilımlı hükümetin Hristiyan dinine istibdat yönetiminin de Müslüman dinine daha uygun olduğuna dair ...
407
Hristiyan dininin niteliğiyle Müslüman dininin niteliğinden doğan sonuçlar
408
Katolik mezhebinin saltanat yönetimiyle Protestan mezhebinin ise cumhuriyet yönetimiyle daha iyi bağdaşacağı üzerine ...
409
Dinde eksiksizlik kanunları üzerine
410
Esséenler üzerine
411
Kendi içine dalma üzerine
412
Nasıl olur da din kuvveti medeni kanunların kuvvetiyle uzlaşabilir
413
Medeni kanunlar kimi zaman sahte dinleri nasıl düzeltirler
414
Dinsel kanunlar nasıl olur da politik yapının kusurlarını düzeltir
415
Din kanunları nasıl oluyor da medeni kanunların etkisini gösterebiliyor
416
Aynı konunun devamı
417
Dinin önemsiz şeylere karşı kişide nefret uyandırmasının çok tehlikeli bir şey olduğuna dair ...
418
Dinde yöresel kanunlar üzerine
419
Bir dinin bir ülkeden öbürüne götürülmesindeki sakıncalar üzerine
420
Dinden yana duygu üzerine
422
Tapınaklar üzerine
423
Dinin temsilcileri üzerine
425
Manastırlar üzerine
427
Din işleri başkanlığı üzerine
428
Din değiştirme üzerine
429
İspanyol ve Portekiz engizitörlerine gayet saygılı bir uyarma
430
Neden Hristiyan dini Japonyada bu derece tiksinçtir
432
Bu kitaptaki genel fikir
434
Doğal kanunlara aykırı olan medeni kanunlar üzerine
435
Aynı konunun devamı
436
Hangi durumlarda doğal hukuk ilkelerini değiştirerek medeni hukuk ilkelerine göre yargıda bulunabiliriz ...
437
Söz konusu doğal kanunun temel kuralları olduğu zaman dinin temel kurallarına göre davranmak gerek ...
439
Medeni hukuk ilkeleriyle düzene konulması gereken şeylerin nadiren dinsel kanunun ilkeleriyle düzene konulabileceğine dair ...
440
Hangi durumda yasak eden dinsel kanuna değil de izin veren medeni kanuna uymalı
441
Aynı konunun devamı
442
Hısım akraba arasındaki evlenmelerde hangi durumlarda doğal kanunlara hangi durumlarda medeni kanunlara uymalı ...
443
Medeni hukuk ilkelerine bağlı olan şeyleri hiçbir zaman politik hukuk ilkeleriyle düzenlemeye çalışmamalı ...
446
Politik hukuk kurallarına başvurulması söz konusu olan yerlerde hiçbir zaman medeni hukuk kurallarına başvurmamak gerektiğine dair ...
447
Aynı konunun devamı
448
Birbirleriyle çelişen kanunların aynı düzende olup olmadıklarını incelemek gerek
449
Devletler hukukuna ait olan şeyler hakkında medeni kanunların ilkelerine göre hüküm vermek doğru olmaz ...
450
İnka Athualpanın kötü alınyazısı
451
Memlekette güveni sağlayan polis tüzüklerinin öteki medeni kanunlardan farklı bir düzende olduklarına dair ...
452
Kendi öz yapılarından alınmış kurallara göre düzenlenmesi gereken şeyleri medeni hukukun genel hükümlerine göre düzenlemenin doğru olmayacağına...
453
Romalılarda veraset hakkındaki kanunların kaynağı ve bu kanunların uğradığı değişiklikler üzerine ...
454
Cermen topluluklarının kanunlarında görünen çeşitli nitelikler üzerine ...
462
Barbar kanunları tümüyle kişisel kanunlardı
464
Vizigot ve Burginyon kanunlarıyla Salique kanunları arasında temel ayrılık
465
Nasıl oldu da Roma hukuku Franklara bağlı ülkelerde ortadan kalktı ve yine nasıl oldu da bu hukuk Gotlarla Burgiyonlara bağlı ülkelerde sürüp gitti ...
466
Aynı konunun devamı
468
Nasıl oldu da Roma kanunu İspanyada yürürlükten kalktı
469
Sahte capitulaire
470
Aynı konunun devamı
471
Barbar kanunlarının Roma hukukunun ve capitulairelerin kullanıştan düşmesinin başka nedenleri ...
472
Salique ya da salien Frankların kanunuyla Rhin kıyılarında oturan Frankların ve öteki barbarların kanunu arasındaki fark ...
474
Başka bir fark daha
475
Atalarımızın düşünüş tarzı
476
Teke tek dövüşle tanıtlama usulü nasıl yayıldı
478
Salique kanunların Roma kanunlarının ve capitulairelerin unutulmasının yeni nedeni
481
Onur ve namus bakımından alınganlığın başlangıcı
482
Cermenlerdeki onur ve namus yorumu üzerine başka bir düşünce
483
Mahkeme kararıyla yapılan dövüşlerde hukuk biliminin genel görüşü üzerine
485
Mahkeme kararıyla yapılan dövüşler için ortaya konulan sınırlar üzerine
486
Taraflardan biriyle tanıklardan biri arasındaki dövüş üzerine
488
Mahkemenin kendini reddetmesi halinde açılan istinaf davaları üzerine
492
Saint Louisnin krallığı zamanı
495
İstinaflar üzerine düşünceler
497
Aynı konunun devamı
498
Aynı konunun devamı
499
Mahkeme harçları üzerine
500
Savcılık üzerine
501
Nasıl oldu da Saint Louisnin Kurulları unutuldu
503
Aynı konunun devamı
504
Aynı konunun devamı
506
Nasıl oldu da Papalık fetvalarının tüzel şekilleri kabul edildi
507
Roma hukukunun yeniden canlanması ve bunun sonucu Mahkemelerdeki değişiklikler
509
Aynı konunun devamı
510
Tanık göstermek suretiyle ispatlama üzerine
511
Kanun koyucunun eğilimi üzerine
514
Kanun koyucuların görüşüne aykırı olan kanunlar üzerine
515
Birmiş gibi görünen kanunların etkileri her zaman aynı olmaz
516
Aynı gibi görünen kanunların nedeni her zaman bir değildir
517
Birbirine aykırı gibi görünen kanunlar kimi zaman
518
Birbirinin aynıymış gibi görünen kanunlar kimi zaman gerçekten farklı olurlar
519
Kanunlar hangi amaçlar için yapılmışlarsa o amaçlardan hiçbir zaman ayrılmamalı hırsızlıkla ilgili Roma kanunları ...
520
Kanunları hiçbir zaman yapılmalarına sebep olan şartlardan uzaklaştırmamalı
521
Kanunlar yapılırken göz önünde tutulması gereken noktalar
522
Kanun yaparken izlenen kötü usul
525
Düzen birliği düşünceleri üzerine
526
Derebeylik kanunları üzerine
527
Derebeyine bağlılığın kaynağı
528
Aynı konunun devamı
529
Gotlar Burginyonlar ve Franklar üzerine
530
Aynı konunun devamı
531
Kölelik üzerine
532
Aynı konunun devamı
533
Barbarların hissesine düşen topraklardan vergi alınmazdı
535
Frankların saltanat yönetimlerinde Romalılarla Galyalıların yükümleri nelerdi
537
Census denen şey üzerine
539
Census denen vergi hür kişilerden değil yalnız kölelerden alınırdı
540
Derebeyleri ya da vasallar üzerine
541
Hür kişilerin askerlik görevi üzerine
542
İki taraflı hizmet üzerine
544
Barbar insan topluluklarındaki uzlaşma üzerine
546
Öteden beri senyörlerin adaleti adı verilen şey üzerine
549
Kiliselere bağlı topraklarda yargılama yetkisi üzerine
551
Adalet işleri Carolingelerin yıkılışından önce yürürlüğe girmişti
552
Keşiş Dubosnun Fransa Krallığının Galyaya Yerleşmesi adındaki kitabından çıkan genel fikir ...
554
Aynı konunun devamı Sistemin temeli üzerine düşünce
555
Fransız soylu sınıfı üzerine
558
Görevlerle tımarlardaki değişiklikler
562
Mülki yönetim nasıl ıslah edildi
564
Saray başkanlarının otoritesi
566
Milletin saray başkanları hakkındaki düşüncesi neydi
567
Nasıl oldu da saray başkanları ordu komutanlıklarını ellerine aldılar
568
Mérovinge krallarının düşüşlerinin ikinci devresi
569
Saray başkanlarının yönetimi ellerine aldıkları sırada büyük görevlerle tımarların durumu üzerine ...
570
Nasıl oldu da malikâneler tımar şeklini aldı
571
Nasıl oldu da kilise mülkleri tımar şeklini aldı
572
Papaz sınıfının zenginliği
573
Charles Martel zamanında Avrupanın durumu
574
Ondalığın kuruluşu
576
Piskoposluklarla manastır başkanlıklarına yapılan seçimler üzerine
578
Krallıkla saray başkanlığının birleşmesi Carolingienler
579
Carolingienlerde kral seçiminde özel bir durum
580
Charlemagne
581
Aynı konunun devamı
582
Louis le Débonnaire
583
Aynı konunun devamı
584
Aynı konunun devamı
585
Nasıl oldu da özgür kişilere tımar sahibi olmak yetkisi verildi
587
Carolingienlerin zayıflamasının başlıca nedeni Malikânelerde değişiklik
588
Tımarlarda değişiklik
589
Tımarlarda başka bir değişiklik daha
590
Büyük görevlerde ve tımarlarda meydana gelen değişiklikler
591
Charles le Chauveun saltanatından bu yana tımarların özelliği üzerine
592
Aynı konunun devamı
593
Nasıl oldu da imparatorluk Charlemagne ailesinin elinden çıktı
594
Tımarların devamlılığından meydana gelen bazı sonuçlar
595
Aynı konunun devamı
598
Telif Hakkı

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri