Sayfadaki görseller
PDF
ePub

SUMMA ACTORUM

QUAE IN HOC VOLUMINE XXXV CONTINENTUR

· pag. 129

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

ACTA ROMANI PONTIFICIS Epistola Ssmi D. N. Leonis XII ad

Moderatorem Generalem SaleLitterae SSñi D. N. Leonis XIII sianorum, occasione eorumdem ad Abbatem Monasterii ad Cry- conventus.

. 709 plam Ferratam, quoad initum Litterae Apostolicae, quibus Leo consilium celebrandi solemnibus Papa XIII, pro Quinquagesimo laetitiis nonum saeculum, ex quo Anniversario Definitionis Dogmacoepit aedificari praedictum Coe- ticae Immaculatae B. M. V. Connobium.

ceptionis solemniter celebrando, Litterae Apostolicae SSñi D. N. specialem Cardinalium CommisLeonis XIII, quibus consilium in- sionem instituit ..

.. 710 stituitur sludiis sacrae Scripturae Elogium funebre sa. me. Summi provehendis.

. 234 Pontificis Leonis XIII, in corLettera Enciclica del SSño Si- poris humatione dictum et in gnor Nostro Leone XII ai Ve

sepulcro inclusum .

705 scovi d'Italia.

257 Motu proprio SSñi D. N. Leonis EX ACTIS CONSISTORIALIBUS

XIJI, quo instituitur consilium pro

Opere Praeservationis Fidei. 265 Allocutio Leonis PP. XII habita Litterae Apostolicae Papae Leo- in Consistorio die 22 Iunii 1903;

nis XIII, de Ordine Cistercien- necnon provisio Ecclesiarum vasium Reformatorum seu strictio- cantium ab ipso facta. . . 643

ris Observantiae . . .. 385 Litterae Leonis PP. XIII ad Emum EX SECRETARIA BREVIUM

Card. Respighi, quoad solemnia

Iubilaei Pontificalis peracta. 641 Indulgentiae pro recitatione parvi Epistola Leonis PP. XIII ad Emum officii SSñi Cordis Iesu, iam apCard. Ferrari aliosque provin

probati.

38 ciae Mediolanensis Episcopos. 642 Facultas indulgelur Superiori GeLitterae Apostolicae Leonis Pa- nerali Congregationis SS. Cor

pae XII ad Eñum Card. Sancha dium erigendi pias uniones sub y Hervás, de concordia inter Hi- eodem titulo...

. 39 spanos fovenda, necnon de coeti- Indulgentia 50 dierum recitantibus bus dioecesanis condensis . 707 Requiem aeternam.

40

[ocr errors]

.

.

.

.

Indulgentia pro recitantibus iacu- Breve quo Sanctuarium Genestanum

latoriam « Mon Dieu, etc. » 41: B. M. V. titulo « Matris Boni Eño Cardinali Ferrari, Archiepi- Consilii ad Basilicam Minorem scopo Mediolanensi, quod Italiae evehitur

659 Catholicis sint in omni aevo af- Breve quo Ecclesia Parochialis Vafirmandae propriae suasiones cir- lentina SS. Bartholomaei Apoca iura S. Sedis .

267 stoli et Michaelis Archangeli in Bulla SSõi Patris Leonis XIII, qua Collegiatam erigitur .. 661

peractae fuerunt nonnullae modificationes et reformationes in disciplina ecclesiastica post im- ACTA ROMANARUM CONGREGATIONUM mutationem politicam in Insulis Philippinis. ·

268 Prorogatio privilegii Bullae Cru- EX S. CONGREGATIONE

ciatae pro Ditione Hispanica. 562 S. R. ET U. INQUISITIONIS Dubium quoad benedictionem du

plicis speciei numismatum s. Be- Decretum de concursu opinionis minedicti.

569 nus probabilis cum probabilioIndultum delegandi sacerdotes ad ri..

. 252 Benedictionem Apostolicam Mo- Rescriptum de extensione et internialibus in articulo mortis tri- pretatione Bullae Cruciatae pro buendam .. 677 Hispanis

571 Breve quo plures conceduntur in- Dubium circa facultatem dispen

dulgentiae Pio Operi « ab indu- sandi supra impedimento cognamentis pauperum »

nuncupa- tionis spiritualis inter baptizan

578 tem et baptizatum . . . 573 Breve quo Archiepiscopo Tauri- Dubia quoad facultates in Ordina

nensi committitur facultas sole- riis Missionum pro erigendis mniter coronandi imaginem Ma- confraternitatibus aut piis soda

riae SS. Auxiliatricis .. 580 litatibus Ssmi Rosarii. . 574 Breve institutionis Archisodalitatis Dubia quoad facultates Bullae Cru

Eucharistici Cordis lesu in Tem- ciatae in Hispania, relate ad Replo S. Ioachimi de Urbe. . 582 gulares.

575 Constitutio Apostolica erectionis

duarum dioecesium in insula Cu- EX S. CONGREGATIONE INDICIS bana.

584 Indultum altaris privilegiati pro Decretum prohibens diversos lidefunctis Archisodalitatis Mariae bros.

64 Sanctissimae Auxiliatricis Tauri- Decretum plures libros probinensis · 590 bens.

576

[ocr errors]

to.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

EX S. C. EPISCOPORUM ET Causae- Ripana.-Iurium. QuaeREGULARIUM

ritur quomodo executioni man

danda sit conventio inter SacerDecretum circa vota simplicia so- dotem Panfili et quasdam Reli

lemnibus praemittenda a Monia- giosas Dorothaeas olim peralibus. .: 31 cta . .

89 Dubia super Decretum « Perpen- Bellunen. et Feltren.-Institutorum

sis temporum adiunctis etc. » separationis et cessionis proprieproposita . .

35 tatis. Disceptatur an in hac secunElectio novae Superiorissae est lex da iudicii sede sit confirmanda

obligans quodlibet monasterium, vel infirmanda sententia primi cuiuslibet Ordinis religiosi, quo- gradus . .

. . 100 libet triennio ..

160 Canarien. - Indemnitatis. Quaeritur Instructiones pro Congregationibus an Institutum Religiosarum ius

Virorum in Galliis . ... 592 habeat ad quamdam indemnitaInstructiones pro Congregationibus tem contra Episcopum CanarienMulierum in Galliis. ... 593 sem,

241 Decretum approbationis Instituti Compostellana. Funerum. Quaeri

« Ancillarum Conceptionistarum tur cuinam spectet ius associaDivini Cordis Iesu », necnon Con- tionis et lumulationis, ex quo stitutionum ..

663

leges civiles hispanicae interdiDubium circa admissionem ad vota cant delationem cadaverum in

solemnia, triennio nondum ex- Ecclesiam regularem aut paropleto.

. 664
chialem

283 Decretum approbationis Societatis Pacten. - Interpretationis rei iudi

Missionariorum « a S. Ioseph », catae. Responsum fuit nihil esse necnon Constitutionum per mo- innovandum circa praxim usitadum experimenti. . . . 665 tam

• 507 Decretum approbationis Instituti Thelesina seu Cerretana. - Decima« Fratrum Carmelitarum a Do- rum. Resolvitur, parochum tenecnon Constitutio neri ad solvendam Episcopo . . 720

Dioecesano quartam deci. Rescriptum. Dispensatio Votorum mam.

557 pro Monialibus Institutorum me- Thelesina seu Corretana. - Iurium re dioecesanorum competit Ordi- parochialium. Reponitur servannario, sub cuius iurisdictione una- das esse nonnullas consuetudiquaeque domus invenitur . 721

nes favore

Ecclesiae receptiDecretum approbationis Instituti liae.

. 559 « Sororum a S. Joseph B. M. V. S. Miniati - Onerum. Infirmatur Sponso » nuncupati. ... 722 decretum Curiae Sanminiaten.,

.

[ocr errors]

ctrina »,

num.

.

[ocr errors]

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

statuentis Capellanum SS. No- Burdigalen. - Nullitatis matrimominis Mariae teneri ad coadiu. nii. Receditur a decisis, et infirvandos parochos locorum Cre- matur sententia Curiae Burdigaspino et Tripalle .667 lensis

324 Melevitana. - Iurium ad functiones EX S. C. SUPER

parochiales. Plura quoad hoc DISCIPLINA REGULARI

proponuntur diluenda dubia. 346

Taurinen.-Dispensationis quoadius Dubia circa solemnem professio- praesentationis. Expetita dispen

nem emittendam et sacros Or- satio remittitur arbitrio et prudines suscipiendos ante servitium dentiae Emi Archiepiscopi. 389 militare

· 253 Praten. et S. Miniatis. – Responde

tur non expedire quoad dispenEX S. C. CONCILJI

sationem ab incompatibilitate beneficii

. 394 Decretum de chorali disciplina in

Mechlinien. Nullitatis matrimonii. Urbe.

• 238 Ex noviler deductis receditur Dubium circa fidei professionem a decisis, et resolvitur constare emittendam.

. 595 de nullitate matrimonii. .397 Causae. - Lucana. - Exemptionis Fesulana.-Praestationis oneris. Re

Seminarii. Agitur de exemptio- solvitur onus praestandum esse ne Seminarii a jurisdictione Pa- a canonico S. Ansani . . . 413 rochi. .

3

Cassanen. - lurium. Proponuntur Ortonen. - Matrimonii. Vitio vis et dirimenda iura diversa per sen

metus resolvitur constare de tentiam Sacrae Congregationullitate matrimonii. . 65

nis, .

.. 467 Camerinen.-Nullitatis matrimonii. Anagnina.-Iubilationis. Indulgetur Confirmatur sententia lata ab gratia iubilationis.

. 484 episcopali curia contra validita- Caietana. - Erectionis S. Fontis.

tem matrimonii ... 130 Conceditur erectio Fontis iuxla Wratislavien. - Satisfactionis one- petitionem

492 rum Missarum. Quoad servan- Fesulana.- Pensionis favore Patrodas religiose ultimas morientium ni. Pensio conceditur iuxta pevoluntates. . 162 lilionem

.. 513 Ceriniolen. Irregularitatis ex de

Brixien. - Iurium. Dirimuntur confectu corporis. Oratoris promo

troversiae quoad iura cappellatio remittitur arbitrio et con- norum ad curam animarum. 526 scientiae Episcopi

277 Osnaburgen. - Dubia circa perceLisbonen. - Consuetudinis in re li- ptionem fructuum praebendaturgica. 282 rum.

536

[ocr errors]

.

.

.

[ocr errors]

.

.

.

Syracusana. - Dismembrationis pa- Dubia circa alienationem bonorum

roeciae. Confirmatur sententia ecclesiasticorum pro Institutis curiae archiepiscopalis quoad pa- religiosis votorum simpliroeciae dismembrationem . 542 cium.

612 Burdigalen. Nullitatis matrimo- Dubium circa Missae celebrationem

nii. Confirmatur prior sententia in navibus.. nullitatis matrimonii ex defectu Indultum translationis solemnitatis consensus

597 Titularis pro Statibus FoederaNullius S. Luciae. - Iuris confe- tis.

613 rendi ordines seu dandi dimissorias. Hoc ius non competit EX S. CONGR. RITUUM Abbati S. Luciae, sed gratiose conceditur hodierno tantum Prae- Dubium quoad Ecclesiam propriam lato .

.. 598

cuiusvis patris Abbatis BenediMechlinien. - Nullitatis matrimo- ctini.

49 nii. Ex noviter deductis non Rescriptum de novendiali suppliconstat, nec de matrimonü nul- catione ad maiorem S. Spiritus litale, nec de matrimonio rato gloriam, iuxta Litteras Encycliet non consummato

674 cas « Divinum illud munus ». 50 Tarvisina. - Collationis beneficio- Dubia plura circa Missas de requie, rum. Conceditur gratia collatio- aliaque etc.

51 nis beneficiorum alternativae in- Decretum beatificationis vy. Serter Episcopum et Capitulum , vorum Dei Apollinaris de Alnecnon extensionis vacationum

meida, Episcopi Nicaeni, alioad tres menses .

. 725
rumque.

55

Decretum beatificationis et canoniEX S. C. DE PROPAG. FIDE

zationis Ven. Servae Dei Mariae Decretum quo Fratribus Scholarum Salesiae Chappuis

59 Christianarum denegatur facullas Decretum beatificationis et canoni. docendi linguam latinam et grae. Zationis Ven. Servi Dei loannis cam in eorum scholis.. 44

Martini Moye

. » Decretum quo Missio Urubamba in Decretum beatificationis et canoni

Republica Peruana Ordini Prae- zationis Ven. Servae Dei Soro

dicatorum demandalur .. . 45 ris Mariae a S. Euphrasia PelleDecretum quo dantur normae ad tier

60 rile celebrandam Missam super Dubium quoad translationem diei naves

48 festi s. Ioannis Baptistae de La Dubium. An aliquando extrahi pos- Salle.

61 sit ante tempus ex sinu matris Dubium quoad consuetudinem lefoetus extra-uterinus. . 162 gendi, loco canendi feria y

[ocr errors]

.

[ocr errors]
« ÖncekiDevam »