Sayfadaki görseller
PDF
ePub

.

in Coena Domini et in Sabbato petat ius habendi presbyterum Sancto in ecclesiis paroecialibus assistentem cum pluviali, quanvel subsidiariis

. 106

do celebrat loco Episcopi. 370 Dubia varia a Magistris Caeremonia- Rescriptum de certa norma tenen

rum de Queretario proposita. 107 da quoad observantiam Brevis Dubium quoad audiendum Sacrum de Canonicis ad honorem. 371

in capella navis, nuper publica Dubia circa consuetudinem thurideclarata.

110 ficationis, etc. Rescriptum. Licet amandare non- Constitutio Commissionis historinulla festa secundaria post re- co-liturgicae. ..

372 spectiva primaria eiusdem ri- Dubia quoad nonnullas consuetutus

dines a Magistris Caeremoniarum Decretum beatificationis et canoni- de Queretario proposita. . 374

zationis Ven. Servae Dei Mariae Decretum beatificationis et canoniMichaelae a Simo Sacramen- zationis Ven. Servae Dei Iuliae to.

164 Billiart, Fundatricis CongregaDecretum confirmationis cultus ab tionis Sororum B. Mariae Virgi. immemorabili tempore praestiti nis

. . 375 Servo Dei Andreae Abellon, Sa- Decretum beatificationis et canonicerdoti Ordinis Praedicatorum, zationis Ven. Servi Dei Ioannis beato nuncupato. 167 Eudes.

.. 378 Decretum beatificationis et cano- Decretum beatificationis Servarum

nizationis Ven. Servae Dei Ma- Dei Theresiae a S. Augustino et riae Michaelae a SSmo Sacra- sociarum

. 382 mento. Informatio super du- Decretum. Indulgelur ul amodo, bio, an signanda sit commissio pro lectionibus de communi huc introductionis causae in casu et usque adhibitis, lectiones proad effectum de quo agitur. 170

priae historicae recitari Rescriptum extensionis Decreti 18 leant.

422 Iulii 1902 ad alias Ecclesias, Dubia. An Capellani vel Sacerdoiuxta modum.

255 les fixi, qui apud Fratres SchoDubia. Minister, elsi clericus, quid larum Christianarum manent, te

possit in Missa cum cantu apud neantur in festo S. loannis BaCapuccinos

291 plistae de La Salle ad recitalioDecretum beatificationis et canoni- nem officii proprii . ... 424

zationis Ven. Servae Dei Mariae Monitum quoad varia dubia . 426 Michaelae a SSño Sacramento, Decretum beatificationis et canoniFundatricis Ancillarum SSñi Sa- zationis Ven. servae Dei Mariae

cramenti et charitatis . . . 292 Michaelae a Ssmo SacramenDubium. An Dignitati Capituli com- to.

427

[ocr errors]

va

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]

Dubium circa concurrentiam ve- gines quasdam feria V in Coena sperarum S. Familiae cum pri- Domini.

626 mis Vesperis SS. Coronae Spi- Decretum « Urbis et Orbis » quo neae.

614 Litaniis Lauretanis additur noDecretum quo conceditur nova edi- vum praeconium « Maler boni

tio Missalis Romani pro Ecclesia consilii, ora pro nobis » . 627 Lugdunensi.

Dubium quoad translationem soDecretum quo approbatur nova edi- lemnitatis externae S. Titulatio Martyrologii Romani. . 616 ris. .

. . 691 Decretum quo confirmatur consue- Decretum quo Operi Expiatorio de

ludo Carmelitarum canendi Mis- Montligeon speciale conceditur sam de B. M. Virgine in Sabba- indultum circa celebrationem tis.

617 Missae de Requie. Decretum quo conceditur Officium Dubia circa officia in Choro vel in cum Missa Manifestationis Chri

Capitulo gerenda a Canonico disti Resurgentis pro Sanctuario

gniori aut seniori

692 Emmaus

. . 618 Dubia circa capitis inclinationem Decretum quo approbantur qualuor et Praefationem in Missa. 694

Missae votivae propriae pro San- Decretum beatificationis et canoni

ctuario Emmaus. ..620 zationis Ven. Servi Dei Petri loDubium circa concurrentiam Post- sephi Formet, Eremitae nuncucommunio SS. Mm. Perpeluae et pati .

695 Felicitatis cum Feria occurren- Decretum canonizationis B. Mariae te.

622 Annae a Iesu de Paredes. 697 Rescriptum quo mulieres prohi- Decretum beatificationis et canoni

bentur canere in Missis solemni- zationis Ven. Seryi Dei Fr. Be. bus.

nildis, e Congregatione Fratrum Dubium circa benedictionem do- Scholarum Christianarum , 698

[ocr errors]

morum in Sabbato Sancto. 623 Decretum beatificationis et canoniRescriptum. Societates laicales in zationis Ven. Servae Dei Mariae

cadaverum associatione feretrum Magdalenae Postel. ... 733 sequi debent.

624 Decretum beatificationis et canoniDubium circa privilegia Capellae zationis Servi Dei Iosephi Cafasso, Seminariorum benedictae .

Sacerdotis Saecularis TaurinenRescriptum. Consuetudo canendi sis

. . 737 Lamentationes etc. cum sono or

Decretum beatificationis et canoni. gani aliorumque instrumentorum zationis Servae Dei Paulae Frastolerari nequit. ...

..625 sinetti Rescriptum. Reprobatur mos exhi- Rescriptum. Alumni Societatis Mis

bendi fidelium veneralioni ima- sionariorum a S. Ioseph Missam

.

.

[ocr errors]

.

el Officium S. Thuribii sub ritu sodalitati Cincturae B. M. V. Maduplici 224 classis celebrare le- tris Consolationis, S. Augustini nenlur

738 et S. Monicae concessarum. Dubia Liturgica proponuntur atque Rescriptum concessionis privilegii solvuntur

739 Sabbatini Sacerdotibus MissioDecretum Generale De Missis nis..

635 Votivis

741 Decretum circa absolutiones et beDecretum Plurium Dioccesium. Du- nedictiones Monialium Tertiariabium super Decretum « Urbis et l'um.

.. 636 Orbis » diei 9 Decembris 1895, Indultum conceditur quoad Benede obligatione celebrandi Missam dictionem Papalem Sacerdotibus iuxla Kalendarium Ecclesiae in Tertiariis ..

qua celebratur. .. 747 Dubium circa Novitiatus interruDubium. Quoad Noclurnum in die ptionem per temporaneam habiOrdinationis recitandum 748 tus depositionem

637 Decretum « Urbis ». Dubia varia Dubia circa transitum Tertiariorum

circa Nocturnum diei Ordinatio- eorumque Moderatorum de una nis et circa concurrentiam plu- ad aliam obedientiam.

rium Commemorationum. 749 Dubium circa indultum altaris priDubium. An in funeribus associan- vilegiati

639 dis adhiberi possit a Sodalibus Rescriptum respiciens Sodalitates laicis pileolus cinerei coloris. 750 B. M. V. Immaculatae in Gal

liis EX S. C. INDULGENTIARUM ET

Decretum « Urbis et Orbis » circa SS. RELIQUIARUM

indulgentias concessas recitantiDubia quoad altare privilegiatum,

bus orationem « 0 Gesù, mio quum sit ligneum

62 Salvatore e Redentore, etc. >> Dubium quoad lucrandas indulgen

. 702 tias concessas Tertio Ordini sae- Rescriptum circa decretum de be

culari S. Francisci . .. 63 nedictionibus et absolutionibus Sanatoria generalis super stationi- Monialium Tertiariarum . . 704

bus S. Viae Crucis . ... 163 Rescriptum quo Indulgentia 300 Rescriptum de methodo peragendi dierum conceditur recitantibus

exercitium Viae Crucis in sacel- orationem «O glorioso S. Bialis piarum mulierum. . .. 254 gio, etc. ».

751 Dubium quoad indulgentias lucran

EX S. C. A NEGOTIIS das a surdo-mutis . ... 570 Dubia circa exercitium Viae Cru

ECCLES. EXTRAORDINARIIS cis viventis . .

630 Decretum quo Episcopo Tlascalen. Summarium Indulgentiarum Archi- tribuitur facultas recipiendi ap

.

.

. . 701

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

>>

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

pellationes a Curia de Anteque

Dubium circa aetatem mulieris pro ra.

• 640 dispensationibus matrimonialiDecretum erectionis Praefecturae

bus. . A postolicae « La Intendencia 0- Dubia quoad excipiendas confesriental » nuncupatae in Republica

siones Regularium variorum OrColumbiana.

752
dinum.

369

Rescripta minora S. Sedis, licet EX S. C. CAEREMONIALI

ab excommunicatis obtenta, vaDecretum Rectoribus Ecclesiarum lida sunt tantum pro foro conUrbis.

. . 119
scientiae.

754 Dubia super iuribus et honoribus Purpuratis Patribus asseren

EX VICARIATU URBIS dis.

247 Decretum quo certae normae ex

hibentur Purpuratis Patribus ad Notificatio super christianam desacros ritus splendidius celebran- mocratiam iussu Sanctitatis 249 Suae.

. 289

Notificatio qua Eñus Card. VicaEX S. POENITENTIARIA APOST.

.

dos..

.

.

rius haereticas sectas pravasque Dubium quoad processiones pro ephemerides damnat, nominatim lucrando lubilaeo 43 vero « L'Asino ».

. 755

EXƏZ

IMPRIMATUR

Fr. Albertus Lepidi, Ord. Praed., S. P. A. Magister

IMPRIMATUR Iosephus Ceppetelli, Archiep. Myren., Vicesgerens

« ÖncekiDevam »