Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed]
[graphic]
[ocr errors]

MONUMENTA HUNGARIAE HISTORICA.

A

MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK

ÁTNÉZETE.

[ocr errors]

ELSŐ OSZTÁLY: OKMÁNYTÁRAK. MAGYAR TÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR, a brüsseli országos levéltárból és a burgundi könyvtárból. Összeszedte s lemásolta latvani Mihály (Horváth Mihály). I. KÖT. 1441—15:38. Pest 1837. XXI és 387. — II. KÖT. 1538-1553. Pest VIII és 367 1. -- III. KÖT. 1553–1608. Pest 1859, VIII és 324 1. - IV. KÖT. 1608-1652. Pest 1859. VIII és 323. 1. s. Ferdinánd kir. hasonmásolt levelével. Monum. Diplom. I-IV. kötet.

MAGYAR TÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR, londoni könyv- és levéltárakból. Összeszedte és lemásolta Simonyi Ernő. 1521--1717. Pest 1859. VII és 318. 1. Monum. Diplom. V. köt.

ÁRPÁDKORI ÚJ OKMÁNYTÁR (Fejér György Codex Diplomaticusának folytatása). Közzé teszi Wenzel Gusztáv. I. KÖT. 1001—1235. és Függelékül : Kritikai jegyzetek Fejér György Codex Dipl. Hungariae Ecclesiasticus et Cirilis" czémů munkájának az árpádi korszakot illető része felett. Pest 1860. XLII és 405 1. II. KÖT. 1234—1260. és Függelékül : Az Árpádkori Új Okmánytár és a kapcsolt országok okmányai. Pest 1861. XIX és 402. 1. III. KÖT. 1261—1272. s Fiiggelékül: Olaszhon levéltárai a magyar történelem szempontjából. Pest 1862. XV és 363 1. IV. KÖT. 1272-1290. Pest 1862. XX és 414 1. V. KÖT. 1290—1301. és Függelékül : Theiner Ágoston , Vetera Monumenta Historica Hungaiam Sacram illustrantiaczimü munkrijáról. Pest 1864. XXI és 336 1.

- VI. KÖT. v. a második folyam I. kötete : 890-1235. Pest 1867. XXXVI és 578 1. - Monum. Diplum. VIXI. köt.

Ezen kötetek sorába fel vannak véve, s egymás után sajtó alá adatnak : az Árpádkori Új Okmánytárnak egyelőre még négy kötete ; a Londoni M. Okmánytárhoz egy újabb kötet; Milánói M. Okmánytiir, két kötetben; Beatrix királyné Levelestára, két kötetben.

MÁSODIK OSZTÁLY : ÍRÓK. SZERÉMI GYÖRGY, II. Lajos és János királyok házi káplánja EMLÉKIRATA MAGYARORSZÁG ROMLÁSÁRÓL 1481-1543. Közli Wenzel Gusztáv. Pest 1857. XXXIV és 410 1. – Monum. Script. I. köt.

VERANCSICS ANTAL, m. kir. helytartó, esztergami érsek ÖSSZES MUNKÁI, közli Szalay László (1—7.) és Wenzel Gusztáv (8.) I. KÖT. Történelmi dolgozatok deák nyelven. Pest 1857. XX és 370 1. II. KÖT. Történelmi dolgozatok magyar nyelven, és Vegyesek. Post :857. XV és 321 1. – III. KÖT. Első portai követség 1553-1554. Pagt 1868:

а

« ÖncekiDevam »