İdare Hukuku: Cilt I, 1. cilt

Ön Kapak
Kemal Gözler, 1 Tem 2003 - 1264 sayfa

Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin, Birinci Baskı, 2003, Cilt I,  48+1262 s.

Bu kitap (2 Cilt, toplam 3168 sayfa, -içindekiler, bibliyografya ve dizin dahil-), idare hukuku alanında şimdiye kadar yazılmış en kapsamlı Türkçe eserdir. Bu kitap lisans öğrencilerine yönelik bir “ders kitabı” değildir. Bu kitap, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, araştırma görevlilerine, öğretim üyelerine, uygulayıcılara, hâkim ve savcılara, avukatlara, kamu yönetici ve deneticilerine yönelik, Fransızların “traité” dedikleri türden bir “inceleme kitabı”dır.

İdare hukukunun bütün konuları iki cilt ve 20 bölüm halinde 3000 küsur sayfa boyunca ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir. Her konuda doktrinde ileri sürülmüş görüşlerin ve yargı içtihatlarının detaylı açıklaması ve eleştirisi yapılmıştır.

Bu kitapta, 86 adet Anayasa Mahkemesi kararı, 829 adet Danıştay kararı, 120 adet Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kararı, 50 adet Yargıtay kararı, 100 adet Uyuşmazlık Mahkemesi kararı, 24 adet idare mahkemesi kararı zikredilmiştir. Keza bu kitapta, 1237 adet Fransız Danıştayı (Conseil d'État) kararı, 79 adet Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi (Tribunal des conflits) kararı, 25 adet Fransız Yargıtayı (Cour de cassation) kararı, 34 adet idare mahkemesi ve idare istinaf mahkemesi (Tribunal administratif ve Cour administrative d’appel) kararı ve 25 adet Fransız Yargıtayı (Cour de cassation) kararına atıfta bulunulmuştur. Ayrıca kitapta 300’den fazla Türk mevzuatından, 70’ten fazla da Fransız mevzuatından kanun vs. zikredilmiştir.

Kitap, Türk idare hukuku doktrininde birçok yerleşik kanıyı yıkmakta, doktrindeki genel kabul görmüş görüşlerin ve Türk Danıştayının birçok kararının nasıl yanlış olduğunu göstermektedir. 

Kitapta her bölümün başına bir “bibliyografya”, bölümün sonuna da bir “ek bibliyografya” konulmuş; burada o bölümle ilgili yerli ve yabancı kaynaklar sıralanmıştır. Ayrıca kitabın sonunda 1248 kaynağın bulunduğu bir “genel bibliyografya” yer almaktadır. Kitapta her alıntının dipnotuyla kaynağı gösterilmiştir. Kitapta toplam 9200’den fazla dipnot vardır. Birinci cilt 68 sayfalık, ikinci cilt 81 sayfalık geniş ve kullanışlı dizinlerle tamamlanmıştır. Kavram ve isim dizinlerinde toplam 6023 adet girdi vardır. Ayrıca mahkeme kararları dizinlerinde toplam 2582 adet mahkeme kararı vardır. Bu dizinler sayesinde aranılan kav-ram, isim, kanun, madde veya mahkeme kararı kolayca bulunabilecektir.

Nihayet kitabın sonuna bu kitapta geçen Türkçe idare hukuku terimlerinin Fransızca asıllarını gösteren bir “Türkçe-Fransızca İdare Hukuku Terimleri Sözlüğü” ve kitapta kullanılan Fransızca terimlerin Türkçe karşılıklarını gösteren “Fransızca-Türkçe İdare Hukuku Terimleri Sözlüğü” eklenmiştir. Bu sözlüklerin her birinde 1800 küsur sözlük maddesi vardır.

BİRİNCİ CİLT: İdare Hukukunun Kaynakları, İdare Kavramı, İdare Hukuku,  İdarî Teşkilâtın Temel İlkeleri, Merkezî İdare (Devlet İdaresi), Mahallî İdareler, Kamu Kurumları, İdarî İşlem Kavramı, Bireysel İdarî İşlemlerin Türleri, İdarî İşlemlerin Unsurları, İdarî İşlemlerin Hukuka Aykırılığının Müeyyideleri, İdarî İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi, İdarî İşlemlerin İcrası, İdarî İşlemlerin Sona Ermesi, Düzenleyici İşlemler

 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

İçindekiler

Mevzuat
1
Bilimsel Eserler
12
Bölüm 1
19
Devlet Organları
25
İdarî Fonksiyon Fonksiyonel Anlamda İdare
26
İdarî Fonksiyonun Hükûmet Fonksiyonundan Ayrılması
35
Devletin Hukukî Fonksiyonları
37
Bölüm 2
41
İstisnaları
574
Emredici İşlemler İnşaî İşlemler ve Tespit Edici İşlemler
580
Sarih Kararlar ve Zımnî Kararlar
589
İsteğe Bağlı İşlemler ve İsteğe Bağlı
593
İcraî Olmayan İşlemler
595
İç Düzen İşlemleri
608
c Hizmet İçi Tedbirler
619
Enformel İdarî İşlemler
626

İdare Hukukunun Özellikleri
51
İdare Hukukunun Kaynakları
55
İdare Hukuku ile Diğer Hukuk Dalları Arasındaki İlişkiler
72
İdare Hukukunun Bölümleri
86
Lâiklik İlkesi
94
Hukuk Devletinin Gerekleri
100
G Eşitlik İlkesi
105
İDARÎ TEŞKİLÂT
115
E Yerinden Yönetim Yarar ve Zararları
129
Yönetim İlkeleri
131
B Kamu Tüzel Kişileri 134 1 Devlet
135
Tüzel Kişi Kamu Gücü Ayrıcalıklarıyla Donatılmış Olmalıdır
143
Merkezden YönetimYerinden Yönetim İlkeleri Bakımından Kamu Tüzel Kişileri
151
F Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olmanın Sonuçları
156
A Hiyerarşi 161 1 Kavram
162
Hiyerarşi Yetkisinin Özellikleri
169
İptal Onama Değiştirerek
183
Hiyerarşi ve Vesayet
190
Bölüm 4
192
Cumhurbaşkanı Kararnameleri İmzalamayı Reddedebilir mi?
199
Almadan Yaptığı İşlemlerin Müeyyidesi Nedir?
207
Eleştiri 211 B Bakanlar Kurulu
213
Bakanlıklar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü
230
Danıştayın İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanunu Tarafından
245
Sayıştay
254
Merkezî İdarenin Taşra Teşkilâtı Devlet İdaresinin Mülkî Teşkilâti
260
Danıştay Kararının Eleştirisi
279
Yerinden Yönetim Kuruluşları
285
Mahallî İdarelerin Özerkliği İlkesi
288
İl Özel İdaresi Teşkilât ve Personeli
319
İl Özel İdaresi Bütçesi Üzerinde İçişleri Bakanlığının Vesayet Denetimi
325
Belediyelerin Kaldırılması
334
E Belediye Gelirleri Bütçesi ve Malî Denetimleri
343
Belediye Meclisi Kararları Üzerinde Vesayet Denetimi
359
G Belediye Encümeni
367
Belediye Başkanının Görevleri
373
f Belediye Başkanının Başkanlıktan Düşmesi Konusundaki Denetim
392
h Görev Uyuşmazlıklarının İdarî Yoldan Çözümü
405
Büyük Şehir Belediye Başkanının Onamasına Tâbi midir?
419
Köyün Organları
433
Muhtar
441
e Kısıtlılık veya Kamu Hizmetlerinden Yasaklılık Nedeniyle
447
Köy Bütçesi ve Gelirleri
455
Bölüm 6
465
E Kamu Kurumları Birer Uzmanlık Kuruluşudur Uzmanlık İlkesi 472 III Kamu Kurumlarının Kurulması ve Kaldırılması
474
Kamu Hizmeti Kriteri Belirleyici Değildir 479 V Kamu Kurumlarının Çeşitleri
480
A Ortak Özellikleri
494
Meslek Kuruluşları Hakkında Eleştirilerimiz 500 1 Meslek Kuruluşlarının Kamu Kurumu Niteliğinde Kuruluş Olmalarının Eleştirisi
500
İdarenin Faaliyetleri İdarenin Eylem ve İşlemleri 507 Hukukî Eylem
507
İdarî İşlemin Yasama İşlemlerinden Ayrılması
514
Maddî Kriter Yargı Organlarının İdarî İşlemleri
523
Sonra Hâkim Tarafından Onaylaması Kararları
533
İdarî İşlemlerin Hükûmet Tasarruflarından Ayrılması
538
İdarî İşlemlerin Tanımı ve Özel Hukuk İşlemlerinden Ayrılması
549
İdarî İşlemler
551
A Tek Yanlı İki Yanlı İdarî İşlemler Ayrımı
558
İdarî İşlemlerin Özellikleri
566
Bölüm 9
633
Yetki Devri
648
Yetki Çeşitleri
678
Yetki Unsurunda Sakatlık Halleri
691
Yetki Tecavüzü
699
Şekil Unsuru
710
Usûl Unsuru
730
A TeklifUsûlü
733
Çelişme Usûlü Savunma Hakkı
740
c Çelişme Usûlünün Düzgünlüğü 748 4 Çelişme Usûlünde Soruşturma
749
g Kanımızca Normlar Hiyerarşisinde Üst Basamaktaki İşlemle
760
F İmkânsız veya Yararsız Usûller Teorisi
762
Sebep Unsuru
768
Sebep Unsurunun Eşitlik İlkesine Aykırı Şekilde Uygulanmasından
799
Konu Unsuru
805
Merkezden Yönetim İle Yerinden Yönetimin Arasında YararZarar
818
Takdir Yetkisinin Denetlenemeyeceği Kuralının İstisnaları
841
Amaç Unsuru
850
Kamu Yararı ile Özel Yarar Arasında Birleşme 855 2 Özel Maksadı Aşan İşlemler
856
Bölüm 10
875
Yerine Getirmeme
883
BatılİptalButlan 877 TABLO 10 2 Sakatlık Türleri Ve Müeyyideleri
897
C Türkiyedeki Yokluk Müeyyidesi Anlayışı ve Bu Anlayışın Eleştirisi
898
E Alman İdare Hukukunda Yokluk
913
Bölüm 11
919
İdarî İşlemlerin İlgililerine Duyurulmasının ve Duyurulmamasının
926
B İdarî İşlemlerin Geriye Yürümezliği İlkesinin İstisnaları
937
Bölüm 12
943
Sadece Hak Yaratan Kararların Resen İcrası
949
Bölüm 13
955
İdarî İşlemi İdarenin İradesine Bağlı Olarak Sona Sebepler
962
b Bireysel İşlemlerin İlgası
968
B Geri Alma
972
b Bireysel İşlemlerin Geri Alınması
983
Hak Yaratıcı Olan ve Olmayan İşlemler
993
b Kamu Düzenine Aykırı Olan Durumlarda Kazanılmış Hak Olmaz Kamu
1002
Koşulların Değişmesi Sonucu İdarenin İlga veya Geri Alma Yükümlülüğü
1012
Danıştay Kararları
1018
Düzenleyici
1028
b Secundum Legem Olmak Kanuna Dayanmak Zorunda Olmayan
1033
E İdarenin Düzenleme Alanı
1039
Değiştirebilir mi?
1051
Yetki Kanunları İptal Edilen Kanun Hükmünde Kararnamelerin
1063
c Görüşümüz 1068 III Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hâl Kanun Hükmünde Kararnameleri
1069
Olağanüstü Hâl KHKsinin TBMM Tarafından Onaylanması veya Reddedilmesi
1077
Kanununda Değişiklik Yapılabilir mi?
1091
Tüzükler
1101
A Yetki
1111
İdarenin Düzenleyici İşlemler Arasında Bir Karşılaştırma
1123
Adsız Düzenleyici İşlemler
1124
KHK Tüzük Yönetmelik
1132
G Bireysel İşlemler ile Düzenleyici İşlemler Arasındaki Hiyerarşi
1141
Fransada İdarenin Düzenleyici İşlemleri
1147
DİZİN
1197
E Fransız Danıştayı Kararları Dizini
1237
Telif Hakkı

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Yazar hakkında (2003)

Kemal Gözler, 1966

Kaynakça bilgileri