Sayfadaki görseller
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

որոնց Հոգ Հոգւոց յանձն է, եւ թէ ի Հաւատացեալս տարակոյսք, անձկութիւնք եւ խայթք խղճի կը յառնեն, Մենք սոյնպիսի անպատեչութեանց առաջն առնուլ ուզելով՝ Հրաման ըրինք որ այն դատակնքաց լիուլի քննութիւնն ըլլուի եւ Մեր առջեւ դրուի. որպէս զի ուշի ուշով խորՀինք

Sմանենք, թէ անոնցմէ զորոնք պատել պաչպանելի դէպ է, եւ զորոնք մեղմել կամ ի բաց բառնալ՝ պատշաճ: Արդ , սոյն քննութիւնն ըլլա. լէն, եւ Մեր Մեծարոյ Եղբարքը՝ բովանդակ Քրիստոնեայ Հասարակութեան Համար կարգեալ Սրբոյ Հռոմէական Եկեղեց- Հաւատոյ իրաց ՀամաշխարSական Քննիչ կարդինալներն ի խորՀուրդ կոչելէն, եւ սոյն այս իրն ընդ երկար եւ չասուն խորհրդով կշռե. լէն ետեւ, ինքնայօժար կամք, ստոյգ գիտութեամբ, Հասուն խորհրդով Մերով եւ լրութեամբ (Առաքե լական իշխանութեանս, սովին մշտնջենակարգ Սաչմանադրութեամբս կը սաչմանենք, որ մինչեւ Հիմայ դրուած որեւիցէ տուեալ վճռոյ ձեւով, եւ նովին գործով անկանելի՝ բանադրանաց կամ՝ կաթակայութեան կամ արգելմանց դատակնիքներէն միայն անոնք զօրեն այսուՀետեւ, զորոնք ի սմին իսկ Սաֆմանադրութեանս կը կարգենք, եւ այնու ձեւով՝ որով կը կարգ ենք, միանգամայն յայտ առնելով, որ անոնք ոչ միայն Հին կանոնաց Հեղինակութենէն, ցորչափ որ Մեր այս Սաչմանադրութեան Հետ կը միաբանին, այլ նաեւ Մեր այս Սաֆմանադրութենէն իսկ, իբրեւ այն թէ առաջին անգամ ասկէ տրուած ըլլային, այնպես իրենց հո~ վանդակ զօրութիւնն ստանան:

Excommunicationes latae sententiae specia

li modo Romano Pontifici reservatae.

Itaque excommunicationi latae sententiae speciali modo Romano Pontifici reservatae subiacere declaramus:

I. Omnes a christiana fide apostatas, et omnes ac singulos haereticos, quocumque nomine censeantur, et cuiuscumque sectae exsistant, eisque credentes, eorumque receptores, fautores, ac generaliter quoslibet illorum defensores.

II. Omnes et singulos scienter legentes sine auctoritate Sedis Apostolicae libros eorundem apostatarum et haereticorum haeresim propugnantes, nec

non libros cuiusvis auctoris per Apostolicas litteras nominatim prohibitos, eosdemque libros retinentes, imprimentes, et quomodolibet defendentes.

III. Schismaticos et eos qui a Romani Pontificis pro tempore exsistentis obedientia pertinaciter se subtrahunt vel recedunt.

IV. Omnes et singulos, cuiuscumque status, gradus seu conditionis fuerint, ab ordinationibus seu mandatis Romanorum Pontificum pro tempore exsistentium ad universale futurum Concilium appellantes,

[ocr errors]

Նրդ, կը ծանուցանենք՝ թէ տուեալ վճռոյ անձինն կերպով Հռոմայ ՔաՀանայապետին վե. րապաՀեալ բանադրանաց տակ ընկած են՝

Ա. Ա.-ն ամէնքն՝ որ քրիստոնէական չաւատքը կուրանան եւ ամէն ու իւրաքանչիւր Հերետիկոսք, որով անուամբ որ անուանին, եւ որ աղանդէ որ ըզ լան. եւ որոնք որ անոնց կը Հաւատան, եւ զանոնք կընդունին, կ'օգնեն, եւ ընդՀանրապէս ամէնքն՝ որ զանոնք կը պաշտպանեն:

Բ. Ա.յն ամէնքն՝ որ առանց իշխանութեան Առաքելական Աթոռոյ նոյն ուրացելոց եւ չերետիկոսաց՝ Հերետիկոսութեան պաշտպան գրքերն, նոյնպէս որեւիցէ Հեղինակի Առաքելական Թըղթով յանուանէ արգելեալ գրքերը գիտութեամբ: կ'ընթեռնուն, եւ որոնք որ նոյն գրքերն իրենց քով կը պաՀեն, կը տպեն, եւ որով եւ իցէ օրինակաւ կը պաշտպանեն:

Գ. Հերձուածողք եւ անոնք՝ որ ժամանակին Հռոմէական Քաչանայապետին Հնազանդութենէն Ժամառութեամբ կը խուսեն կամ կը զատուին:

Դ։ Ամենայն եւ իւրաքանչիւր անձն՝ որեւէ վիճակէ կամ՝ պաշտօնէ որ ըլլայ, որ ի կարգաԴրութեանց կամ՝ ի Տրամանաց իւրաքանչիւր ժամանակաց Հռոմէական Քաչանայապետաց յապագայ տիեզերական ժողով կը բողոքէ. միանգամայն nec non eos, quorum auxilio, consilio vel favore appellatum fuerit.

V. Omnes interficientes, mutilantes, percutientes, capientes, carcerantes, detinentes, vel hostiliter insequentes S. R. E. Cardinales, Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, Sedisque Apostolicae Legatos, vel Nuncios, aut eos a suis Dioecesibus, Territoriis, Terris, seu Dominiis eiicientes, nec non ea mandantes, vel rata habentes, seu praestantes in eis auxilium, consilium vel favorem.

VI. Impedientes directe vel indirecte exercitium iurisdictionis ecclesiasticae sive interni sive externi fori, et ad hoc recurrentes ad forum saeculare, eiusque mandata procurantes, edentes, aut auxilium, consilium vel favorem praestantes.

VII. Cogentes sive directe, sive indirecte iudices laicos ad trahendum ad suum tribunal personas ecclesiasticas praeter canonicas dispositiones: item edentes leges vel Decreta contra libertatem aut jura Ecclesiae.

VIII. Recurrentes ad laicam potestatem ad impediendas litteras vel acta quaelibet a Sede Apostolica, vel ab eiusdem

1

L

[ocr errors]
[ocr errors]

անոնք՝ որոնց օգնութեամբը, խորհրդովը կամ ՝ պաշտպանութեամբը կը բողոքուի։

Ե: Այն ամէնքն՝ որ Սրբոյ Հռոմէական Եկեղեդ-ոյ կարդինալները, Պատրիարքունքը, Արքեպիսկոպոսները, Եպիսկոպոսները, եւ Առաքելական Աթոռոյ Գաւառապետները կամ՝ Նուիրակները կը սպաննեն, կ'անդամատեն, կը զարնեն, կը ձերբակալեն, կը բանտարկեն, կը պաչեն, կամ՝ թշնամութեամբ կը Տալածեն, կամ իրենց Թեմերէն, Երկիրներէն, Տեղերէն կամ՝ կալուածներէն ի բաց կը մերժեն, նոյնպէս որոնք որ այս գործոց Հրաման կու տան, կամ՝ կը բաւանին, կամ յայսպիսիս օգնականութիւն, խորհուրդ կամ պաշտպանութիւն կը մատուցանեն:

Ջ։ Որոնք որ ներքին կամ արտաքին ատենի եկեղեցական իրաւաբանութեան գործադրութիւնն՝

ղղակի կամ անուղղակի կարգելուն, եւ այն բանիս չամար աշխարչական ատեան կը դիմեն, եւ անոր Հրամանագիրները կը Հայթայթեն, կը Հրատարակեն, կամ՝ օգնութիւն, խորուրդ կամ՝ պաշտպանութիւն կը մատուցանեն:

Է։ Որոնք որ արտաքոյ կանոնական կարգադրութեանց՝ եկեղեցական անձինքն իրենց ատեանը կոչելու Համար աշխարչական դատաւորներն ուղղակի կամ` անուղղակի կը ստիպեն, նոյնպէս որոնք որ ընդդէմ` ազատութեան կամ՝ իրաւանց Եկեղեց-ոյ օրէնքներ կամ՝ վճիռներ կը Հրատարակեն։

Ը։ Որոնք որ Առաքելական Աթոռէն, կամ անոր որեւիցէ Նուիրակներէն կամ՝ Պատգամաւորներէն տրուած որեւէ թղթերը կամ՝ գործերն

[ocr errors]
[ocr errors]
« ÖncekiDevam »