تحلیل زیان ترکی آذربایجانی به طریق ریاضی

Ön Kapak
انديشه آريا, 1 Tem 2006 - 165 sayfa

در این کتاب با استفاده از متغیرهای صدادار و یک متغیر بی صدا پسوندهای زبان ترکی آذربایجانی به شکل ساده ای فرموله شده و در ادامه قالبهای زمانی و ملکی نیز در قالب بلوکها  تلخیص شده اند. بدین ترتیب امکان تحلیل واحد و منحصر به فردی از تبدیلات و تغییرات و قوانین حاکم بر این زبان به وجود آمده است. 

هدف این کتاب شناسانیدن زوایای مختلف و منظم زبان ترکی آذربایجانی برای کلیه محققین در این زمینه و سایر علاقمندان به هنر زبان  است. با مطالعه این کتاب این نکته آشکار می شود که بسیاری از مواردی که به عنوان بی قاعده شناخته می شوند در واقع باقاعده بوده و تنها با تمسک به منطق ریاضیات هست که تحلیل این موارد را ممکن می سازد.  

 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Seçilmiş sayfalar

İçindekiler

Bölüm 1
2
Bölüm 2
3
Bölüm 3
5
Bölüm 4
8
Bölüm 5
19
Bölüm 6
27
Bölüm 7
36
Bölüm 8
47
Bölüm 10
56
Bölüm 11
60
Bölüm 12
62
Bölüm 13
70
Bölüm 14
81
Bölüm 15
111
Bölüm 16
161
Bölüm 17
164

Bölüm 9
52

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri