Sayfadaki görseller
PDF
ePub

hibuisse. Quo circa eiusdem Cosmae votis be- | superioribus et personis sub quibuscumque nigne annuendum existimavimus, qui a Nobis tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam petiit, ut eius marchionatum Treviniani, in prin- derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficaciocipatum evehere velimus, ea profecto spe freti, ribus, efficacissimis ac insolitis clausulis irut ipse eiusque successores, omni quidem ope ritantibusque et aliis decretis in genere vel in et opera de re catholica ac civili optime mereri specie, ac aliis in contrarium praemissorum studeant, et quanto dignitate aliis antistant, tanto quomodolibet concessis, approbatis, confirmaetiam virtutum omnium laude et exemplo, uti tis et innovatis; quibus omnibus et singulis par est, praefulgeant.

illorum tenores praesentibus pro plene et sufOmnes igitur et singulos, quibus hae literae ficienter expressis ac de verbo ad verbum infavent, peculiari beneficentia prosequi vo- sertis habentes, illis alias in suo robore perlentes, et a quibusvis excommunicationis et mansuris, ad praemissorum effectum, hac vice interdicti aliisque ecclesiasticis censuris, sen- dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, tentiis et poenis quovis modo et quacumque caeterisque contrariis quibuscumque. de causa latis, si quas forte incurrerint, huius Datum Romae apud sanctum Petrum sub tantum rei gratia absolventes et absolutos fore annulo piscatoris die vigesima tertia ianuarii milcensentes, plena auctoritate Nostra, oppidum lesimo octingentesimo trigesimo quinto, pontiTrevinianum in Nepesina et Sutrina dioecesi ficatus Nostri anno quarto. situm, marchionatus nomine eiusdem dilecti filii Cosmae ornatum in principatum evehimus, quin tamen maiora ex hisce literis illi obveniant iura ac privilegia, quae ex novissimis le

IV. gibus huiusmodi titulis concessa sunt. Quapropter eumdem Cosmam eiusque successores le

LITTERAE APOSTOLICAE gitimos et naturales , dummodo a catholica religione non deficiant, commemorati oppidi Quibus fit deputatio ministri generalis ordinis principes dicimus ac renuntiamus, eisque con- fratrum Minorum sancti Francisci , facta cedimus atque impertimur, ut hoc titulo etiam

dispensatione a convocatione capituli i. apostolicis in literis publicisque tabulis appellentur, ac singulis quibusque iuribus, honoribus,

GREGORIUS PP. XVI. privilegiis, indultis quocumque nomine appellandis, quibus alii principes ex iuris praescri

ad futuram rei memoriam. pto, vel ex usu et consuetudine modo utuntur, fruuntur, vel uti, frui possunt et poterunt, li- Paterna charitas, qua religiosos ordines Deo bere et licite perfruantur.

militantes complectimur, haud patitur, Nos paDecernentes has praesentes literas et in eis rum esse sollicitos de bono atque utilitate praecontenta quaecumque etiam ex eo quod mar- clari ordinis fratrum Minorum sancti Francisci, chionatus huiusmodi ad principatum necessaria ex quo permulti prodiere viri de christiana et requisita non habeat, et alio quovis praetextu, civili republica optime meriti. colore seu ingenio de subreptionis vel obreptio- Itaque cum Ludovicus Iglesias totius eiusdem nis vitio, aut alio quovis defectu notari, impu- ordinis minister generalis in Hispaniis ex hac gnari et in controversiam vocari non posse, vita migraverit, ac novus in eius locum minised semper firmas, validas et efficaces existere ster generalis convocatis vocalibus eiusdem peac fore suosque plenarios et integros effectus ninsulae ex constitutione 'rec. mem. Pii VII sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat praedecessoris Nostri, quae incipit Inter graet pro tempore quandocumque spectabit, inviores esset eligendus, Nos probe noscentes ob omnibus et per omnia plenissime suffragari; epidemicas infirmitates, quae ibidem grassansicque in praemissis per quoscumque iudices tur, ob itinerum difficultates aliasque locorum ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii ac temporum circumstantias difficillimam esse apostolici auditores, iudicari et definiri debere, vocalium convocationem, ut morae dilationesac irritum et inane, si secus super his a quo- que vitentur pro electione superioris generalis quam quavis auctoritate scienter vel ignoranter usque ad exitum sexennii ab antecessore incontigerit attentari.

choati, de venerabilium fratrum Nostrorum Non obstantibus constitutionibus et sanctio- S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus nibus apostolicis etiam speciali mentione dignis, Episcoporum et Regularium praepositorum connec non almae Urbis Nostrae etiam iuramento, silio, illius sacrae familiae supremum moderaconfirmatione apostolica vel quavis firmitate torem, auctoritate apostolica, eligere existimavialia roboratis statutis et consuetudinibus; pri- mus, ne idem ordo ex defectu legitimi regimivilegiis quoque indultis et literis apostolicis, ' nis detrimentum capiat.

1 Ex Bullario Romano.

Quocirca doctrina, pietate, prudentia dilecti cti ordinis etiam iuramento confirmatione apofilii Bartholomaei Altemir Hispanae familiae stolica vel quavis firmitate alia roboratis staprocuratoris generalis eiusdem ordinis apud hanc tutis et consuetudinibus, privilegiis quoque inSanctam Sedem Nobis perspecta et cognita, dultis et literis apostolicis superioribus et perMotu-Proprio, certa scientia ac matura deli- sonis sub quibuscumque tenoribus et formis beratione Nostra deque apostolicae potestatis ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogaplenitudine eumdem dilectum filium Bartholo- toriis aliisque efficacioribus, efficacissimis ac maeum Altemir in ministrum generalem totius insolitis clausulis, irritantibusque, et aliis deordinis fratrum Minorum sancti Francisci ad cretis in genere vel in specie, ac aliis in concomplendum sexennium, quod ab antecessore trarium praemissorum quomodolibet concessis, ob mortem non fuit absolutum cum omnibus approbatis, confirmatis et innovatis ; quibus et singulis iuribus, facultatibus, privilegiis, quae omnibus et singulis illorum tenores praeseniuxta regulam et constitutiones ordinis, nec tibus pro plene et sufficienter expressis ac de non praedictam constitutionem Inter graviores verbo ad verbum insertis habentes, illis alias ad ministros generales pertinent, hisce literis in suo robore permansuris, ad praemissorum nominamus, eligimus, constituimus et depu- effectum , hac vice dumtaxat , specialiter et tamus.

expresse derogamus, caeterisque contrariis quiEidem vero Bartholomaeo onus iniungimus, buscumque. ut congruo tempore capitulum generale con- Datum Romae apud s. Petrum sub annulo vocet ex praescripto eiusdem constitutionis, et piscatoris die trigesima ianuarii millesimo octinin casu gravissimae difficultatis convocationis gentesimo trigesimo quinto, pontificatus Noad hanc Sanctam Sedem pro provisione recur- stri anno quarto. rat. Ne autem idem ordo in Hispaniis omni moderatore destituatur , donec idem Bartholomaeus extra Hispanias morabitur, mandamus, ut ipse aliquem religiosum virum probatum et

. V. in gradu constitutum sibique benevisum pro regimine ordinis in eodem regno statim de

BULLA ligat.

Mandamus propterea ex virtute sanctae obe- Qua fit exemptio episcopi Cremensis a iure dientiae ac sub poenis arbitrio Nostro infligen- metropolitico archiepiscopi Bononiensis eiusdis cuiuscumque gradus et quocumque munere que subiectio archiepiscopo Mediolanensi '. ac potestate exornatis religiosis viris fratrum ordinis Minorum sancti Francisci, ut eumdem

GREGORIUS EPISCOPUS Bartholomaeum Altemir a Nobis per has literas

servus servorum Dei in ministrum generalem totius eiusdem ordinis, reliquo sexennii iam incoepti tempore adlectum,

ad perpetuam rei memoriam. concessionis huius Nostrae commodis, facultatibus, honoribus, praerogativis cum eo munere

Romani Pontifices eius vices in universa Ecconiunctis uti, frui sinant, utque pacifice uta- clesia gerentes, cui data est omnis potestas in tur, fruatur, dent operam , eique et religioso coelo et in terra, si in custodienda ac dilaviro ut supra ab eo eligendo in sua absentia tanda orthodoxa fide animarumque salute proomnino pareant ac praesto sint.

curanda maxime emicuerunt, quidquid etiam Haec volumus atque mandamus decernentes ad rectum ecclesiarum regimen et ad celerem has literas firmas, validas et efficaces existere ac negotiorum expeditionem conducere posse infore, suosque plenarios et integros effectus sor- tellexere, id sollicite ac provide decernere contiri et obtinere, ac illis ad quos spectat, et pro

sueverunt. Illustria huiusmodi praedecessorum tempore quandocumque spectabit, in omnibus Nostrorum exempla Nos quoque meritis licet et per omnia plenissime suffragari, sicque in imparibus aemulantes, apostolici muneris par-. praemissis per quoscumque iudices ordinarios tes desiderari non patimur, sed libenter ad ea et delegatos etiam causarum palatii Nostri apo- quae aptiori administrandae iustitiae formae ac stolici auditores iudicari et definiri debere, ac maiori christifidelium commoditati inservire irritum et inane, si secus super his a quoquam queunt animum convertimus, ac traditae Noquavis auctoritate scienter vel ignoranter con- bis potestatis plenitudinem studiose interpotigerit attentari.

nimus. Non obstantibus constitutione praedicta rec. Iam vero preces a dilecto filio Rodulpho comem. Pii VII praedecessoris Nostri Inter gra- mite de Lutzow carissimi in Christo filii Noviores aliisque constitutionibus apostolicis et- stri Ferdinandi I Austriae imperatoris regnique iam speciali mentione dignis, nec non praedi- | Longobardi-Veneti regis apud Nos et Sedem

i Ex Bullario Romano.

Apostolicam oratore, eiusdem imperatoris no- contenta faciat auctoritate Nostra ab omnibus mine Nobis exhibitae fuerunt, ut cathedralem ad quos spectat et pro tempore spectabit invioecclesiam Cremensem a metropolitico Bono- labiliter observari simili modo concedimus et niensis ecclesiae iure, cui iamdiu subest sub- | impertimur. trahere dignaremur illamque metropolitanae sedi Praesentes autem literas et in eis contenta Mediolanensi perpetuo subiiceremus. Oblatae quaecumque etiam ex eo, quod ii quorum inautem preces ne dum flagrans praeseferebant terest aut interesse posset in futurum, vocati et laudati imperatoris studium , sed etiam aptis auditi non fuerint, aut praemissis non consennitebantur rationum momentis, quibus ad gra- serint, nullo unquam tempore de subreptionis tiam liberales redderemur.

vel obreptionis aut nullitatis vitio seu intentioSane Cremensis dioecesis in finibus Italiae nis Nostrae vel quovis alio defectu notari, imposita a Bononiensi archiepiscopali ecclesia pugnari vel in controversiam vocari posse, sed valde distat, ac propterea christifidelibus Cre- perpetuo validas et efficaces existere et fore , mensis dioeceseos difficilior ad eam, quam si suosque plenarios et integros effectus sortiri Mediolanum pergerent, patet accessus. Nec prae

et obtinere, sicque et non alias per quostereundum quod cum a sa. me. Pio pp. VII cumque iudices, quavis auctoritate fungentes, praedecessore Nostro, nova dioecesum intra fines sublata eis et eorum cuilibet aliter iudicandi seu regni Longobardi-Veneti existentium, circum- interpretandi facultate, iudicari ac definiri descriptio, sancita fuit, apostolicis literis datis de- bere, et si secus super his a quoquam quavis cimo octavo kalendas maii millesimo octingen- auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attesimo decimo octavo, et decimo quarto ka- tentari irritum ac inane dacernimus atque delendas martii millesimo octingentesimo vigesi- claramus. mo, Cremensis quoque dioecesis ratio habita Non obstantibus de iure quaesito non tolfuisset, si super eadem inter hanc Apostolicam lendo, aliisque Nostris et cancellariae apostoSedem et cl. me. imperatorem Franciscum I licae regulis, nec non supradictarum ecclesiaalia per illud temporis non fuissent proposita rum etiam iuramento, confirmatione apostolica media. Quae quidem omnia etiamsi Nobis nota vel quavis firmitate alia roboratis statutis et ac satis perspecta essent ; nihilominus audien- consuetudinibus, privilegiis quoque, concessiodos censuimus venerabiles fratres Nostros S.R.E. nibus et indultis, quamvis specifica et individua cardinales Carolum Opizzoni archiepiscopum mentione dignis , omnibusque et singulis apoBononiensem, et Carolum Caietanum Gaysruk stolicis ac etiam in synodalibus, provincialibus archiepiscopum Mediolanensem, qui cei inspecta universalibusque conciliis editis generalibus vel utilitate sibi libenti animo assentiendum pu- specialibus constitutionibus et ordinationibus tarunt.

apostolicis; quibus omnibus et singulis illorum Nos itaque, cunctis, matura deliberatione, per- tenores pro plene et sufficienter expressis hapensis, ac postulationibus praedicti Ferdinandi bentes, illis alias in suo robore permansuris, imperatoris et regis obsecundare volentes ex ad praemissorum effectum derogamus et derocerta scientia, Motu etiam Proprio deque apo- gatum esse volumus, caeterisque in contrarium stolicae potestatis plenitudine, memoratam ca- facientibus quibuscumque. thedralem ecclesiam Cremensem a quacumque

Huiusmodi vero literarum transumptis seu dependentia et subiectione erga archiepiscopa- 1 exemplis etiam impressis, manu notarii publici tum Bononiensem eximimus ac liberamus il- subscriptis ac sigillo personae in ecclesiastica lamque archiepiscopatui Mediolanensi suffraga- dignitate constitutae munitis eamdem ubique neam assignamus et addicimus, huiusque iuri locorum in iudicio et extra fidem haberi volumetropolitico omnimode ac perpetuo supponi- mus, quae ipsis praesentibus haberetur, si orimus atque subiicimus, ita ut supra dictus ve- ginaliter exhiberentur. nerabilis frater Noster Carolus Caietanus Gays- Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paruk archiepiscopus Mediolanensis illiusque in ginam Nostrae exemptionis, subiectionis, comarchiepiscopatu successores omnibus et singu- | missionis, deputationis, mandati, derogationis lis iuribus, privilegiis et facultatibus in eam- et voluntatis infringere vel ei ausu temerario dem Cremensem suffraganeam polleant, quae contraire: si quis autem hoc attentare praesumipsis ex sacrorum canonum iure inesse digno- pserit indignationem omnipotentis Dei ac beascuntur.

torum Petri et Pauli apostolorum eius se noHinc memorato venerabili fratri Carolo Ca- verit incursurum. ietano archiepiscopo Mediolanensi, quem exe- Datum Romae apud s. Petrum anno incarcutorem praesentium literarum apostolicarum nationis dominicae millesimo octingentesimo eligimus ac deputamus necessarias et opportu- trigesimo quinto nonis februarii, pontificatus nas facultates, ut ipse per se vel alium virum Nostri anno quinto. ecclesiastica dignitate insignitum ab eo subdelegandum has Nostras literas solemniter publicet et exequatur, omniaque et singula in illis

VI.

VII.

LITTERAE APOSTOLICAE

LITTERAE APOSTOLICAE

Quibus datur facultas satisfaciendi praecepto Quibus statuitur deputatio magistri generalis

in sacello extructo a Caesare Bartolomei totius ordinis Praedicatorum, in personam
in rure, intra limites paroeciae s. Georgii in Thomae Hyacinthi Cipolletti 2.
Orbiniano, dioecesis Lucensis 1.

GREGORIUS PP. XVI.
Venerabili fratri

ad futuram rei memoriam.
archiepiscopo Lucensi

Gravissimas inter curas, quibus propter reGREGORIUS PP. XVI.

rum magnitudinem continuo anxios Nos tenet Venerabilis frater,

supremi apostolatus officium, tot tantisque difsalutem et apostolicam benedictionem. ficultatibus obnoxium, illa saepe Nostrum ani

mum urgere solet, quae ad tuendam sacrarum Expositum Nobis est a dilecto filio Caesare familiarum disciplinam conferre posse videtur, Bartolomei nobili Lucense, se in suo rure in- earumque praesertim, quae in sacris disciplitra limites paroeciae sancti Georgii in Orbiniano nis, in evangelizando verbo Dei, atque in seristius Lucensis dioecesis publicum possidere sa- vanda veteri Ecclesiae doctrina im pensam opecellum. Quum autem id sane angustum, ipse ram praebent, ut Apostolicae Sedis praesidio cubiculum adstruendum curavit illi proximum, facilius patrum suorum perpetui sint aemulaquo ex adiunctis aedibus iter patet. Supplici tores, ac magis magisque crescant in scientia ergo cum prece a Nobis postulavit, ut ex No- Dei, et in omne opus bonum abundent. stra indulgentia ac venia omnes ex eodem cu- Quae cum ita sint haud possumus profecto biculo sacrum audituri ecclesiastico praecepto non parum esse sollicitos de rebus inclyti Orsatisfaciant.

dinis Praedicatorum huic ministerio plane manNos igitur oratorem peculiari beneficentia pro- cipati, et in quo tot semper extitere viri de sequi volentes et a quibusvis excommunica- christiana et civili republica optime meriti. tionis et interdicti aliisque ecclesiasticis censu- Haud ita pridem accidit, ut quum eiusdem ris, sententiis et poenis quovis modo et quacum- ordinis magister generalis esset adlegendus, die que de causa latis, si quas forte incurrerit, huius nona iunii anno millesimo octingentesimo. tritantum rei gratia absolventes et absolutum fore gesimo secundo illi obeundo muneri bo. me. censentes, audita relatione tua ac dilecti filii Ferdinandus Franciscus Jabalot, multis nomivenerabilium fratrum Nostrorum S. R. E. car- nibus commendatus, per schedulas fuerit praedinalium sacri concilii Tridentini interpretum fectus, qui tamen brevi temporis intervallo eo congregationis a secretis, tibi, venerabilis fra- perfunctus est, nam die nona martii anno milter, eas partes imponimus atque mandamus, ut lesimo octingentesimo trigesimo quarto diem si ita res se habent, prout expositae, auctori- clausit supremum. Et quoniam novus modetate Nostra apostolica pro tuo arbitrio tuaeque rator generalis ei erat sufficiendus, qui praeconscientiae monito, oratori facultatem facias, scriptum a constitutionibus sexennium conficecuius vi commemorato cubiculo possit uti, at- ret, in solemni capitulo die decima octava iunii que ex eo singuli quique sacris adstantes, quae eiusdem anni habito, dilectus filius Benedictus in sacello peraguntur, ecclesiastico praecepto Mauritius Olivieri aeque per

schedulas summus rei divinae assistendi paruisse censeantur. Tibi ordinis moderator fuit renunciatus. Salebrosum vero curae erit, ut per inscriptionem publico hoc regimen ipse iniit, quin commissarii suet apto loco positam constet, confinem oratoris premae Inquisitionis officium demitteret, tamdomum ecclesiastica immunitate minime frui, etsi ardua atque impedita res esset uno eodemvolumusque hac de re firmam ac ratam esse que tempore duo tanti momenti munera exerauctoritatem venerabilium fratrum Nostrorum cere. Verum ipse Benedictus Mauritius posteaS. R. E. cardinalium ecclesiasticae immunitati quam per aliquot menses omni diligentia utrumpraepositorum.

que explevit, die sexta proximi superioris menHaec concedimus atque mandamus, non ob- sis in manibus Nostris summum Dominicani stantibus constitutionibus et sanctionibus apo-ordinis magisterium libere resignavit. Rebus ita stolicis, caeterisque contrariis quibuscumque. se habentibus, cum nihil praetermittere exopte

Datum Romae apud s. Petrum sub annulo mus, quantum in Nobis est, ut necessitatibus piscatoris die decima tertia februarii millesimo et commodis pientissimi illius instituti quod octingentesimo trigesimo quinto, pontificalus omni quidem tempore catholicae Ecclesiae maNostri anno quinto.

gno usui et ornamento fuit, paterna sollicitudine provideamus, ac simul in animo habentes nores, praerogativas, iura, auctoritate Nostra ea reparare damna, quae ab asperrimis tempo- apostolica tribuimus et impertimur, quibus quirum vicibus illi inflixa sunt, eumque ad pri- cumque eorum funguntur muneribus per ordinis stinum splendorem reducere, peculiarem vene- regulas et constitutiones utuntur, fruuntur, vel rabilium fratrum Nostrorum S. R. E. cardina- uti, frui possunt ac poterunt. lium congregationem in consilium adhibere con- Denique ex virtute sanctae obedientiae , ac stituimus. Rationum itaque omnium momentis sub poenis arbitrio Nostro infligendis mandamus maturo examine perpensis acceptaque sententia singulis quibuscumque ordinis Praedicatorum eiusdem congregationis, difficile admodum no- alumnis, ut in iis, quos apostolica auctoritate vimus, ut capitulum ex constitutionum ordinis eiusmodi muneribus praefinito tempore praepopraescripto celeriter cogatur prosperumque et

i Ex Bullario Romano.

1

2 Ex eodem Bullario.

suimus, eas facultates, honores, praerogativas felicem habeat exitum, adeoque omnino opus ac iura revereantur. esse existimabimus apostolicae Nostrae aucto- Decernentes insuper has literas firmas, varitatis vi, huic rerum statui consulere , eaque

lidas et efficaces existere ac fore, suosque pledecernere, quae ad propositum assequendum narios et integros effectus sortiri et obtinere, finem possint conducere.

et eorum causa, quae expressa sunt, iuxta praeNos igitur ad maiorem Dei gloriam et illius scriptum modum et conditionem hoc futurisque ordinis bonum incumbere satagentes, ac singu- temporibus plenissime suffragari; sicque in los quosque, quibus hae literae favent, a qui- praemissis per quoscumque iudices ordinarios busvis excommunicationis, suspensionis et inter- et delegatos, etiam causarum palatii apostolici dicti aliisque ecclesiasticis censuris, sententiis et auditores iudicari et definiri debere, ac irritum poenis quovis modo et quacumque de causa et inane si secus super his a quoquam quavis latis, si quas forte incurrerint, huius tantum auctoritate scienter vel ignoranter contigerit atrei gratia absolventes et absolutos fore censentes, tentari, Motu Proprio ac certa scientia deque aposto

Non obstantibus fel. rec. Pii VII praedeceslicae potestatis plenitudine in magistrum gene

soris Nostri apostolicis literis datis quarto idus ralem totius ordinis Praedicatorum dilectum maii anno millesimo octingentesimo quarto, filium Thomam Hyacinthum Cipolletti regulari aliisque constitutionibus et ordinationibus apoobservantia, doctrina seduloque studio in divini stolicis, itemque commemorati ordinis etiam verbi praeconio praestantem, atque laudabiliter iuramento, confirmatione apostolica vel quapluribus muneribus eo in ordine perfunctum vis firmitate alia roboratis statutis et consueadlegimus ac nominamus usque ad vertentis tudinibus; privilegiis quoque indultis et literis sexennii exitum, nimirum usque ad pervigilium apostolicis superioribus et personis sub quibusPentecostes anni millesimi octingentesimi tri- cumque tenoribus et formis ac cum quibusvis gesimi octavi. Praeterea, ut maioris momenti etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque effiac ponderis negotia, ea, qua decet prudentia et cacioribus, efficacissimis ac insolitis clausulis irconsilio perpendantur atque peragantur, prae

ritantibusque et aliis decretis in genere vel in spesertim vero, ut regularis vigeat disciplina , ti- cie ac aliis in contrarium praemissorum quomorones rite diligenterque instituantur atque ad dolibet concessis, approbatis, confirmatis et innoomnem pietatem initumque religiosae vitae in- vatis, quibus omnibus et singulis illorum tenores stitutum erudiantur; studentes autem recte sa- praesentibus pro plene et sufficienter expressis pienterque ad studia excitentur ac praemiis ad ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis maiores in ipsis progressus efficiendos allician- alias in suo robore permansuris, ad praemissotur, eadem auctoritate Nostra definitorium con- rum effectum, hac vice dumtaxat specialiter et stituimus, reliquo praedicti sexennii tempore expresse derogamus, caeterisque contrariis quiduraturum, quod quidem constabit ipsi magi- buscumque. stro generali, quatuor definitoribus suffragio de- Datum Romae apud sanctum Petrum sub anliberativo pollentibus, et secretario, cui suffra- nulo piscatoris die decima septima februarii milgium tantummodo consilii gratia seu consulti- lesimo octingentesimo trigesimo quinto, pontivum, ferre liceat. Huiusmodi autem definito- ficatus Nostri anno quinto. rium officio dilectos filios Dominicum Buttaoni sacri palatii apostolici magistrum, Thomam Antonium Degola s. congregationis Indicis secretarium, Iacobum Magno et Ioannem lose

VIII. phum Capponi praeficimus; in secretarii vero partibus obeundis ab ipso definitorio unus e magistri generalis sociis delegetur. Sociorum

LITTERAE APOSTOLICAE demum adlectio a novo magistro generali libere peragetur, ad quem iuxta ordinis constitutiones

Quibus fit suppressio beneficii sub titulo s. Clenominatio pertinet. Quapropter hisce religiosis mentis, papae et martyris, de iure patronatu viris ita constitutis, eas omnes facultates, ho- familiae Neri Biffi Tolomei, et erectio com

« ÖncekiDevam »