Sayfadaki görseller
PDF
ePub

ACTA

GREGORII PAPAE XVI.

SCILICET

CONSTITUTIONES, BULLAE, LITTERAE APOSTOLICAE, EPISTOLAE

AUSPICE

EMO AC RMO S. R. E. CARDINALI

VINCENTIO VANNUTELLI

RECENSITA ET DIGESTA

CURA AC STUDIO

ANTONII MARIAE BERNASCONI

IN SACRA THEOLOGIA ET UTROQUE IURE DOCTORIS
CATHEDRALIS ECCLESIAÉ SABINENSIS CANONICI POENITENTIARII, MISSIONARII APOSTOLICI

IN LYCEO SEMINARII DIOECESAVI PHILOSOPHIAE IURISQUE CANONICI PROFESSORIS

[merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][graphic][ocr errors][subsumed][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

1.

latis, si quas forte incurreris, huius tantum

rei gratia absolventes et absolutum fore censenLITTERAE APOSTOLICAE

tes, auctoritate Nostra apostolica, hisce literis,

te , tuosque posteros legitimos et naturales, Quibus fit concessio tituli marchionis Marco dummodo a catholica religione non deficiant,

Scarselli, Bononiensi, suisque filiis masculis marchiones dicimus atque renunciamus, vobisin infinitum '.

que concedimus, ut huiusmodi titulo etiam in

apostolicis literis publicisque tabulis appelleDilecto filio

mini, ac singulis quibusque iuribus, honoribus, comiti Marco Scarselli Bononiensi indultis, cum hoc titulo coniunctis, uti et frui GREGORIUS PP. XVI.

possitis, quemadmodum alii marchiones ex

iuris praescripto vel ex usu et consuetudine Dilecte fili,

utuntur, fruuntur, vel uti et frui possunt et salutem et apostolicam benedictionem. poterunt.

Non obstantibus constitutionibus et sanctioCum Nobis nihil potius, nihil gratius nihil- nibus apostolicis, caeterisque contrariis quique optabilius esse possit, quam omnes ad vir- buscumque. tutis amorem ac religionis studium vel maxime

Datum Romae apud s. Petrum sub annulo excitare atque inflammare, tum amplissima piscatoris die nona ianuarii millesimo octingenpontificiae Nostrae beneficentiae testimonia in

tesimo trigesimo quinto, pontificatus Nostri eos praesertim viros libenter conferre solemus,

anno quarto. qui huic Petri Cathedrae adhaerentes, morum probitate, vitae integritate praestare student, ut ipsi maioribus honorum nobilitati muneribus, magis magisque virtutum omnium ornatu ful

II. gere aliisque imitanda exempla praebere conentur.

LITTERAE APOSTOLICAE Itaque cum Nobis compertum exploratumque sit, te, fortunae bonis ditatum rebusque opti- Quibus fit reformatio statutorum militaris ormis institutum atque egregiis dotibus ornatum,

dinis sancti Ioannis Hierosolymitani super singulari pietatis et religionis laude florentem, admissione alumnorum ad professionem 2. eximia in Nos atque hanc Apostolicam Sedem fidei et obsequii specimina , trepidis etiam in

GREGORIUS PP. XVI. rebus, semper praebuisse, iccirco praecipuam

ad perpetuam rei memoriam. Nostrae in te tuamque familiam voluntatis significationem alacri libentique animo tribuen- Expositum Nobis nuper est a dilecto filio dam censuimus.

baiulivo Candida locumtenente magisterii hoUt igitur tua soboles maiore splendescat hono- spitalis sancti Ioannis Hierosolymitani, huiusce re, teque a quibusvis excommunicationis et in- ordinis rationes ob temporum vices valde imterdicti aliisque ecclesiasticis censuris, sententiis mutatas plurimum difficultatis eius militiae et poenis quovis modo et quacumque de causa alumnis afferre in iis quae leges praescribunt

1 Ex Bullario Romano.

2 Ex eodem Bullario.

Acta GREGORII XVI. Vol. II.

1

peragendis, ut ad professionem rite possint ad- non dicti ordinis vel militiae etiam iuramento, mitti ac solemnia vota profiteri. Supplici ergo confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia cum prece a Nobis ipse petiit, ut ex Nostra roboratis statutis et consuetudinibus, sanctioniindulgentia earumdem legum praescripta aliquo bus, usibus et decretis capitularibus; privilegiis pacto temperari velimus , pro iis praesertim quoque indultis et literis apostolicis superiorialumnis, qui ad prioratum Romae pertinent. bus ac personis sub quibuscumque tenoribus et

Nos igitur Hierosolymitani ordinis tam de formis ac cum quibusvis etiam derogatoriarum christiana et civili republica optime meriti .tui- derogatoriis aliisque efficacioribus, efficacissimis tioni ac firmitati pro viribus consulere cupien- ac insolitis clausulis irritantibusque et aliis detes, quae ab dilecto filio baiulivo Candida No- cretis in genere vel in specie ac aliis in contrastros ob oculos posita sunt, attente perpendere rium praemissorum quomodolibet concessis, censuimus, atque etiam peculiaris congregatio- approbatis et innovatis. nis de Rebus Ecclesiasiasticis Extraordinariis Quibus omnibus et singulis illorum tenores consilium adhibere. Quibus omnibus matura praesentibus pro plene et sufficienter expressis, deliberatione pensatis rerumque momentis sub- ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis ductis, unumquemque eorum, quibus hae Ji- alias in suo robore permansuris ad praemissoterae favent peculiari beneficentia prosequi vo- rum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et lentes, et a quibusvis excommunicationis et

expresse derogamus, caeterisque contrariis quiinterdicti aliisque ecclesiasticis censuris, sen- buscumque. tentiis et poenis quovis modo et quacumque Datum Romae apud sanctum Petrum sub de causa latis, si quas forte incurrerit, huius annulo piscatoris die decima quarta ianuarii tantum rei gratia absolventes et absolutum fore millesimo octingentesimo trigesimo quinto, poncensentes, auctoritate Nostra apostolica, harum tificatus Nostri anno quarto. literarum vi constituimus ac decernimus, ut. quamvis anni tyrocinium seu novitiatus, et quatuor, uti vocant, caravanae in ordinis navibus essent conficiendae, antequam liceat com

III. memoratae militiae solemnia vota nuncupare, interea tamen, atque ad Apostolicae Sedis be

LITTERAE APOSTOLICAE neplacitum ii praesertim ex Hierosolymitani ordinis alumnis, qui ad prioratum Romae per

Quibus fit erectio marchionatus Treviniani in tinent, ab mense hoc ianuario vertentis anni titulum principis, favore comitis Cosmae quatuor caravanas possint explere pontificiae Conti eiusque successorum masculorum in militiae disciplinam ineuntes, in eaque per to

infinitum '. tidem annos honorificis muneribus fungentes,

GREGORIUS PP. XVI. quae pro re et tempore occurrent, atque interim pro huiusmodi opera equites tyrones pro

ad perpetuam rei memoriam. pria ordinis veste induti in pontificiae domus nobili secreto procoetone excubias agant; item- Cum Nobis nihil potius, nihil gratius nihilque hospitalitatis et caritatis officia erga infir- que optabilius esse possit, quam ut omnes ad mos, aliquo, in huius urbis nosocomio iacentes virtutis amorem et catholicae religionis studium praestent. Concedimus praeterea , ut tyrocinii vel maxime excitentur atque inflammentur; tum annus eodem quadriennio , quo vel pontificiis singulari benevolentiae significatione atque amcopiis, vel Nostro procoetoni, uti supra dictum plissimis honorum titulis eos praesertim viros est, inservient, confici possit, ut professionem prosequi solemus, qui generis nobilitate clari, de more emittant. Demum eadem auctoritate vitae integritate praestantes atque huic Petri Nostra facultatem facimus, cuius ope absentibus Cathedrae firmiter adhaerentes, de christiana et tyronum magistro, supremo militiae instructore civili republica praeclare mereri aliisque exem(vulgo sargente maggiore) et praefecto (italice plo esse summopere conantur. maresciallo) equitis militiae , de qua agitur, Equidem Nos minime latet dilectum filium testimonium eorum loco sufficere possit, quo comitem Cosmam Conti Romanum Treviniani tyro consensum obtineat ad solemnia vota nun- marchionem atque inter cubicularios dilectiscupanda.

simi in Christo filii Nostri magni Etruriae ducis Haec volumus atque indulgemus, decernen- adlectum, virum esse non modo familiae notes huiusmodi temporariam legum derogatio- bilitate spectatum ac fortunae bonis ditatum, nem iis praecipue prodesse Hierosolymariae mi- verum etiam egregiis dotibus ornatum rebusque litiae alumnis, qui prioratui Romae subiiciun- optimis institutum , eximia semper religionis, tur, ac non obstantibus praemissis et consti- integritatis atque in Nos et hanc Apostolicam tutionibus atque ordinationibus apostolicis, nec Sedem fidei atque observantiae specimina ex

1 Ex Bullario Romano.

« ÖncekiDevam »