Sayfadaki görseller
PDF
ePub

etc.

[ocr errors]

It., Jan

tholomeusz., gelevert 5 paer halve slanghraderen, 't paer 10 L.; 4 halve slang-assen, 6 L.; 12 proppen, 18 sc.,

It., sekere arbeyders, genaemt: 't hoff der liefden, betaelt 10 L., ende dat voer hoer loen by hem verdient in 't bearbeyden ende wegen van sekere halve slanghen, veltstucken, de Wolff mette bellen ende andersins, 10 L, - It., mr. Tho. Both , canonier ende busgieter, wt sake hy 23. ende 24 Fbr. met hem zelf sessen gearbeyt heeft, om de stucken, gecomen van Deventer op te helpen wynden ende brenghen voorde waghe, mitsgaders enighe stucken vande bolwerken gehaelt, ende in 't artilleriehuys gebrocht. Noch hebben 3 knechts van mr. Thomas gearheyt, elck 4 daghen, om sekere wapens wt te houden, etc., 10 L. 8 sc.It., Jan Cornelisz., etc., in 't opwynden vd. 4 cortouwen, gecomen van Deventer, gearbeyt elk twe daghen , 's daechs 10 sc. — Claesz, de Leuw, wt sake hy met syn peerden ende gereetschap voorsz. cortouwen, halve cortouwen ende cleynder stuckgens mit raderen ende andersins van verscheidene plaetsen gebrocht in 't artilleriehuis ende anderswaer, etc. 33 L. 2 sc. — It., Ger, Heinricksz.,

. artilrie mr. van Amsterdam, op rekening van meerdre somme, hem vande stadt toecomende, ter cause van ysere cloten, 17 L.

Artillerie-huys. It., Henr. Jansz. v. Cothen, wt sake by de kerke van S. Hieronymus toegestelt ende gemaect heeft tot een bequame plaetse, om van wegen de generaliteit, ammunitie van cruyt, daerinne te moghen leggen, te dien eynde de seven glasen, responderende op 't erff vande domproest ende de drie bogen inde kerk staende, toeleggende, breders vermog. 't bestek, daerop hy hetzelve aengenomen heeft, 70 L. - It., Alert van Hoboken, wt sake hy opgehaelt heeft een loedse besiden met pannen , ende van binnen met kantsteen gestraet, 125 L. - It., Dirk Henriksz., gelevert tot die loedse besiden het artillerie-huys, lang 85 voet, omtrent 22 voet wyt tusschen muyren,

al het hout etc., 100 L.

Fortificatie deser stad. It., de oostside yan

't bolwerc after 't Bagine hof, volgende 't bestec, aengenomen voor 2190 L.

Item, de westside voor 2700 L.
Item, de noortside van 't bolwerk

op

't singel voor 2710 L.

Item, de suytside van dat bolwerc, 2590 L.

Item, te slechten de molenwerf, jegen die heil. cruys gasth, over, voor 425 L.

Item, die anderen molenwerff aldaer, voor 330 L,

Item, die eerste molenwersf boven dat gasthuis, voor 350 L.

Item, dat ander molenwerff boyen hetzelve, voor 350 L.

Item, gemaect een dreef, beginnende van 't t bolwerck van Vredenborch na den Schupstoel toe, etc. 37 L.

Item, de arbeiders aende wal byde Bylhouwers toorn, 229 L. 3 sc.

Item, Jan Cornelisz. van Royen, die brugge van 't bolwerc achter S. Marie gestelt, 42 L.

Item, Lauw. de Vries etc., de wal achter S. Marien verbrocht ende geëffent de wal voorden toorn, ende 't bolwerk gevult, ende de wal aldaer duergaende viercant gemaect, 300 L,

Item, Lauw. de Vries, de dam inden borg wal achter S. Marie op syn behoorlyke diepte uytgehaelt, 7 L.

Item, Herm. ende Henr. Jansz, van Cothen, gemaect de muur al langes de wal voorde Smeetoorn, ende voorde driften ofte ofgangen , aen beide siden vande wal, 309 L, 10 sc. 9 p.

It., Henr. Jansz. v. Cothen, voer 't schoeyen vande muyr tusschen Cost verloren ende den berm inden borchwal te diepen, 25 L.

Item, mr. Lamb. Jansz., beide de bruggen aen de nye bolwerken, te weten achter den Plompentoorn ende achter 't Bagynhoff gemaect, 116 L.

Item, Lauw. de Vries, gegreven beide die deurgangen vande bolwerken achter den Plompentoorn ende 't Bagynhoff, 30 L.

Item, Corn. Jansz., de vleugelen vanden inganck van 't bolwerk achter S. Marien, voorts opgehaelt tot boven gelyk de wal, mitsgaders de muyre boven den inganc mede opse

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1

haelt, soo hoech boven de wal, dat men daer mr. Pieter Wyborch, nopende het bedienen op sitten mach, 15 L.

van het organistschap te minderbroeders, ende Item, Alert ende Gillis van Hoboken, de doen verteert 9 L. 17 sc. It., mr. Peter twee vleugelen van het bolwerc achter Lepe- Wyborch, organist, betaelt 30 L., voor een lenborch, ende den enen vluegel van 't bolwerc half jaer pensie, omdat hy als organist gedient achter S. Marie, gestort synde, opgenomen

heeft te minnebroeders. - It., noch voor een ende op 't nye uyt de fondamenten weder op- half jaer pensie, verschenen July 80. gehaelt, 225 L.

Munt. Item, dese camer. stelt alhier 50 L., Item, Herm. ende Henr. Jansz. v. Cothen, ende dat voor 't verlies gedurende synder adaengenomen 't slach inde borchwal, van't ministratie, gevallen op de nobelen ende anbolwerk achter S. Marie tot de nye wal achter deren goude ende silvere payementen, die tot 't Wystraet uit te greven ende de wal allangs verscheyden reysen afgeset geweest ende hy deselve limiten binnen de stadt daermede te vande exchynsmrs. ende andere ten hoochsten maken op syn behoorlyke hoochte ende breete prys heeft moeten ontfangen. It., Henr. ende gelyx deselve achter den Duytschen huyse Joostensz., muntmeester, gelevert ses duhgemaeckt is, de graft uyt te greven opde diepte belde Utrechtsche daalders, die doen slaen waals de Hoboken's werk, 2450 L.

ren op 2 L. 15 sc. 't stuc, die voorts verschon. Item, Heyn Dirksz. ende Goert Jansz., mo- cken syn an de familie van syne Exc. ; noch lenaers, voor hoer molenwerff, die geslecht 6 enkele daalders, 't stuc 1 L. 14 sc., veris, mitsg. het af breken van hoer molen ende schoncken als boven; noch een stuc den hofdeselve weder inde stadt te stellen achter Wit- meester van syn Excell., ende maken tsamen tevrouwen convent, 425 I..

47 L. 14 sc. Item, Ger. ende Anto. Willemsz., voor hoer Schaeckelen. Item, Corn. Ellertsz., goutmolenwerff, dat geslecht is, voor 't af breken smit, in Febr. Lxxx. gemaect acht schaekevande molens ende het stellen inde stadt op't len van gout, mit der stads wapen daerop bolwerk van Vreeborch by 't weeshuys, 400 L. gesneden, die geschoncken syn de cocx ende

Item, Ger. Jansz. ende Roeloff Tonisz., andere officianten van syn princelyke Excell., molenaers, voor hoer molenwerff, geslecht etc., ende woegen ts. 47 engels, 69 L. 2 sc. ende te stellen inde stadt op 't Peerdevelt, by Geschut. Item, Jan Pyll, gereyst naer $. Catrine poort, 400 L.

Arnheim ende Venlo, omme aldaer te ver

vorderen de restitutie van 6 cortouwen, die 1579.

van Gelderlant eertyts geleent. Dan heeft na

lange sollicitatien , nyet anders verworven , Contrefeytinghe der stadt. Item, mr. Will. dan besloten missive , wesende excuse , als dat Silvius, toegevoecht tot behulp ende onder- het alsdoen nyet geraden en was, de cortoustande van syn costen, gehadi ende noch te wen van Venlo te doen comen, 27 L. doen, om in druk uyt te geven,

die be- Convoyen. Item, Pet. van Sypenes, raet , schryvinge der ganser Nederlanden ende voort 6 L. 9 sc., wt sake hy den 22. Sept., van contrefeytselen der steden ende sonderlinge wegen die stadt gereyst is tot Amsterdam, mede van deser stadt, 30 L.

om van de magistraet ‘aldaer te verstaen hare Orgel te minrebroers. It., mr. Piet. Jansz., meninge vande nywe convoyen, die sommige orgelmaker, 8 L., ende dat voor syn moeyte wilden practiseren. ende arbeyt, gedaen aen 't orgel te minne- Schenkelwyn. broeders, om hetselve heel te doen accorde- Oct. 21. Gr. Willem van Nassauw, 18 quaert. ren, soe daer gebreck inne was gecomen. Nov. 6. Jacq. Taffin ende mr. Paul Buys, 12q. It., den 8. Sept. syn vergadert geweest beide Jan. 14. Gr. Jan van Nassauw, 18

quaert. de burgermeesters, etc., om te accorderen met Fbr. 8. Marq. van Hayrez, 24

quaert.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Item , Herm. Modetus , pred., voor een half jaer pensie, versch. Vict, 80, 150 L.

Item, Wern. Helmichio ende Nic. Sopingio, tot behoef van 2 studenten, by consent vd. magistraet deser stadt gesonden in die universiteyt van Geneve, voer haer onderhoudt, 300 L.

Item, Augustyn uyten Bogaert, voor een jaer loons , versch. 11 Aug. 80, vandat hy als schoolmeester inde gereform. kerke Christi de gemeente gedient heeft, 40 L.

Item, Aert Andriesz., voor een jaer loons verschenen Victory 80, als coster der geref. kerke, 40 L.

Ammunitie. Item, Will. Lambertsz., buscruytmaecker, vercoft in't artillery-huys 6000 pont buscr. - It., Ger. Henricksz, de Voss,

, . artilleriemr, t'Amst., 16,791 pont van cloten, tot halve slangen ende valckenetten. – It, Pet. Foeyt ende Pet. Vosch , toesienders vd. artillerie, voor arbeit, toen men 't geschut uit de rondeelen haelde ende in 't artillerie-huys brocht, 502 L. - It., Balth. Bartholomeusz.,

, raeymaker, 9 paer raderen tot bassen, 't paer

t 5 L. 10 sc.; een asch aende Wolf mette bellen, 2 L.; een asch aende metalen bas, 15 Sc.; vermaect 3 voorstellen met de disselbomen 6 L. — It., Will. Lambertsz., tot behoeff vande 8 burg. vendelen, Dec. 3, 200 pont, Jan. 4, 200 pont, Jan. 5, vermits syn Exc. . hier binnen quam, dubbelde portie, 400 p. Noch tot het geschut, dat afgeschoten worde, 54 pont; Fbr. 16, de fourier van syn Exc. 25 pont en 25 pont lonten; noch, in't vertrecken, dien selven fourier 50 p. cruyt ende 50 p. lont.; Apr. 5 ende 5 Mey, de burg. 400 pont, etc.

15

ܕ

Fbr. 9. Myn Gen. heer den pr. v. Oraengien,

een voeder deelwyns. May 23. Syn myne heren, de burgermeesters

ende enighe vanden gerechte vergadert met sekere cooplieden, die de stadt gelt leenden tottet ontset van

Maestricht, verteert 10 L. 16 sc. Juny 6. Syn de. substituyt-schout, anderde

burgermr, etc., met heuren secretair geweest te reguliers, om informatie te nemen op sekere woorden, by enen raetsheer gebruykt tot cleynachticheyt vd. magistraet, ende doen

verteert 9 L. 12 sc. Aug. 31. Claes Voecht, schep. tot Antw. ende

mr. Claes Bruynincx, raet ende se-
cret. van syn Excell., 12 quaert.
Jo. Strick, weert inden Hulck, 56 L.
12 sc., wt sake van costen ende

wyn, als by nyn heer den ambass. van Engelant met syn geselschap den 3.

en 5. Spt. Lxxx. verteert ende verDoelen. Item, Will. Cornelisz., 15 L, 18 sc., wt sake hy geweest is tot Dortrecht, om sekere maten vd. Doelen ende voorts met sekere arbeyders te prekers begost een Doelen aen te leggen.

Onderhoudt der predicanten, etc.:

Item, mr. Hub. Duyfhuys, predicant, voor gagie van een vierendeel jaers, uitgaende 10 Jan. 80, 62 L. - It., mr. H. Dayf huys, noch vandat hy een jaer lang, uitgaende 10 Jan. 81, de gemeente deser stadt gedient heeft met goede sermoenen, leeringen ende andersins, 300 L.

Item , Erasmus Backer, een jaer gagie, verschenen 20 July 80, 250 L.

Item , noch tot supplement van een vierendeel jaers, versch. 20 July, soe hem jaerlicx mede 300 L. toegelegt worden, 12 L. 10 sc.

Item, Wern. Helmichius, pred., een jaer pensie , verschenen Victoris 80, 300 L.

Item, Nic. Sopingius, voor syn dienst als pred., een jaer pensie , aitgaende Vict. 80, waervoor hem betaelt syn tot syn onderhout 't eerste vierendeel jaers 62 L. 10 sc. ,

ende d'andere 3 vierend. jaers 75 L., 287 L, 10 sc.

droncken syn.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

nye graft

vereeringhe ende subventie vande costen, die Stadswerck. Item, Henr. Adriaensz., van hy doende is tot een hoec, geintituleert: De- 5 sarcken wt de Minrebroers kerk gehaelt, scryption du Pays-Bas par Guychardyn naer de stadsplaetse, daer die put staet, 20 L. — Florentyn, in dewelke dese stad Utrecht It., Ton. Geritsz. Raepop, de steen , gecomede in een chaerte gedelinieert ende de ge- men van 12 pylaren te® Minnebroers, gelegenheyt vandien gedescribeert is, 30 L. brocht, uts., 15 L. - It., Corn. Jansz.,

. Jo. le Petit. Item, Johan le Petit , latyn 12 pylaers te Minrebroers afgebroken ende francoysche schoolmeest., tot vordernisse ende schoongemaect, 40 L. - It., Al. v. Hoboken, verlichtinghe vande costen te doen, om een voor huyr ende materialen te Minrebroers colloquium in driederhande spraken gemaect, aende staten camers, 12 L. — It., Jan Corin druck te doen brengen, tot behulp vd. nelisz. voor 't maken vande straet vande nye jonge juecht, 18 L.

Minrebroederstraet totter hoplieden kamer, Schaeckel. Item , Claes Petersz., goutsmil, 10 L. 10 sc. — It., Gillis van Hoboken, gegemaect ende gedreven een silvere schakel mit levert in 't opbreken ende vermaken vd. gang die stads wapen, die geschoncken is den bode vd. Gansemerct onder na 't water of de craen vande hoplieden deser stadt, ende woech 7 toe , 5!L. I sc. 6 p. - It., A. ende G. v. Holoet 2 engels, 't loet 23 sc.,'t falsoen 3 L. boken , volg.'t bestek, ofgebroken ende weder

Adr. Antonisz., fortificatiemeester. Item, gemaect de brugge voor deser stadts Piet. van Sypenes van verteerde costen ende voor S. Quentyns gasthuys, 275 L. — It. , wynen, ten synen huyse, by mr. Adr. An- deselve , gemaect in 't hof van Gochgen godstonisz. van Alcmaer, fortificatiemr. van Hol- cameren 2 huysinghen , voor de sakkedraghers lant, ende syn huysvrouw, inde maent van ende vulsters inne te sitten, 190 L. — It., Apr. ende May, 81, met myn heren vande G. van Hoboken, een dreef ende muyr aende magistraet, die hem quamen versoucken , ende wal vande onderschouts hoff tot Jan Doenen met hem besoigneerden opte fortificatien deser toirn toe, 150 L. — It., Al. van Hoboken,

stadt, 51 L. 10 sc. It., mr. Adr. Antonisz. de sacristie vande Reguliers tot een camer van Alcmaer, fortmr. ende ingenieur vande voor de sackedragers etc., 10 L. - It., A. van staten 'slants van Utrecht, toegevoecht voor syn Hoboken, gemaect seker partyen van houpdiensten, besoigne ende vacatien, desen jaer werckgens in het prekers convent, lot accominde stads saken gedaen, 50 L.

modatie van Gu. da Jardin, 70 L. - It., Steenwyc. Item, verscheide bakkers, na- deselve, gemaect die muyr inde Minderbroedien de stadt Steenwyc ontset ende de vyant derstraet, lang 7 roeden, 12 voet hooch bodaeraf geweken was, gelevert 7000 broden, ven de straet, onder anderhalf, boven een die onder de armen vande stadt gedeylt syn, steen dik , ende alle 10 voet een piler, 31 L.

It., Henr. de Veer, gelev. It., Jan Cornelisz., volg. aenbestedinghe van 52 pecktonnen, 't stuc 5 sc. ;, noch 8 gecloofde 8 Apr. 81, gemaect ende gestraet een nye pecktonnen, 't st. 6 sc., ende deselve te ver- straet vande Gansmeret, streckende tot aen gaderen in 't vyeren v. het ontset v. Steenwyc. Kyntjeshaven, tot 12 voet breet ende dat v.

Deventer. Item, Jan van Ravestyn, gelev. keselsteen, 93 L. - It, Wout. Meertensz., 24 spiesysers, aen de magistraet van Deventer volg. aenbestadinghe van 21 Aug. 81, dichi gesonden, 't stuc 4 sc. 6 p. - It., Jan Claesz.

gemaect den ouden reventer met het siekhuys Yserman, gelevert tot behoef van die v. De- te prekers, 36 L. - It., Anto. Geritsz., ge

venter, 26 ysers tot lange spiesen, 'tstuc 6 sc. levert ande muyr, die nye gemaect is, inde Schenkelwyn:

Minrebroerstraet , inde plaets vd. oude muyr, Jun. 22. Dor. Lipsio ende Plantyn, gesworen

10 L.
drukker vande stat. gen., 12 quaert.

Onderhoudt der predicanten, etc. :
Die kinderen van Egmont, 24 q.

Item, Wern. Helmichius, voor 1 jaer pensie,

[ocr errors]
[ocr errors]

't broot 6 pen.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

"

[ocr errors]
[ocr errors]

300 L. - It., voor 1 jaer huyshuur, soe ieder netten, bassen ende camers, daertoe dienende, pred. 's jaers 50 L. toegeleyt syn, 25 L. als 200 dubbelde haecken met laeyen ende 3

It., Nic. Sopingius , een jaer pensie, 300 L. swamsloten, 200 haken met ysere steerten ,

It., Herm. Modetus, 1 jaer pensie, 300 L. - noch 143 hantroers, ende voorts tot alle geIt., een half jaer huish., 25 L.

reetschap, daertoe dienende, toe te sien, It., mr. Hub. Duyfhuys, pred., į jaer dattet nyet en bederve, etc. pensie, 150 L. It., Herm. Elconius, pred., 1 jaer pensie,

1581. in mr. Huberts voorsz. plaets, soo die in Gode gerust was, 150 L. — It., een half jaer huish., W tgheven tot het nye toorntgen, uyr25 L.

ende slagwerck op 't stadhuis: It., Erasmus Backer, 1 jaer pensie, 300 L.- Item, Ger. Claesz. van Overmeer, voor 3 It., een half jaer huish., 25 L.

crommers, een makelaer ende 80 delen tot het It., Wern. Helmichius, tot behoef van 2 toorntgen , 38 L. 10 sc. studenten, uts., 300 L.

It., deselve, 14 stuk houts daertoe, 210 L. It., mr. Pet. Wyborch, organist, } jaer It., Jan Vinck, voor anckers, ronde ysere pensie, verschenen Oct. 80, 30 L. — It., roeden, mitsg. het yser, daer de weerhaen op Peter voorsz. ,

een jaer pensie, verschenen staet, 351 L. 3 sc. 9 p. Oct. 81, 60 L.

It., Jan Cornelisz, van Royen, volg. seker It., Aug. wten Bogaert, uts., 40 L. It., bestek, gemaect al het houtwerk, tot het voorn. Aert Andriesz., uts., 40 L.

toorntgen, ende hetselve voorts na behoren It., Elb. Hansz. Horst, dootgrever te Min- gestelt op 't stadhuys, 414 L. rebroers, een jaer loons, 18 L,

It., Corn. Willemsz. van Hamelenberch, Ammunitie. Item, Jan Vinck, smit, be- met loot becleet het toorntgen op 't stadthuys slagen 4 halve slang-raderen met 4 valckenet- nye gemaect ende verscheyden cieraeden van raderen ende 8 aefleyten, ts. 952 pont ysers, modern ende compartement daeraen gewrocht, 't pont 3 sc. It., beslagen 2 valckenet- 325 L. laeyen met 2 ysere schinckels, weg. 278 pont; It., Ger. Tonisz., coperslager , gelevert an noch daertoe 12 kettentgens met haer speyen. - coper totte 4 wysers met de hant; voirts tot It., Corn. Ariaensz., gearbeyt 12 daghen in't den weerhaen ende den pynappel van 't voorn. artill. huys, om de ysere cloten uyt de biecht- toorntgen met het maken, lol L. 6 sc. huysen te Minrebroers te werpen, soe die ver- It., mr. Peter Jansz., orgelmaker, voor 't vermaect worden etc., ende oock de heele ende gieten van 8014 pond loots, van dickloot tot halve cortouw-ysers met alle de lonten, elex deckloot, tot het toorntgen bequaem, 160 L. op syn plaels te brengen, 9 L. - It., Will. It., Corn. Willemsz., van 631 pont schotLambertsz., buscr. maker, Jul. 3. 81, voor teltin, tot soudeersel aen voorsz. toorntgen de 8 yend. 200 pont crayts. —

.

15 L. 17 sc. 6 p. Bartholomeusz., 2 paer raden aende metalen It., mr. Peter Jansz., orgelmaker, van 't stuckgens, gecomen van 't huys te Suylen , 2 maken van't raempt met syn clauwieren ende voorstellen tot dat groff geschut, 2 velligen alle syn toebehoren tot het beyerwerck op 't in een cortouw.

stadthuys, by belieftenisse, 14° L. Geschut. Item, Corn. Adriaensz., busmr. It., mr. Herm. Rycksz., prior v. Marienhoff ende bewaerder, 45 L., wt sake hy den raet tot Amersfoort, van een clock, die't convent te kennen gegeven heeft gehadt sine sware toebehoort heeft ende mede gehanghen is in lasten, alse van te moeten onderhouden alle den toorn op 't stadthuys, om' accoords wille het groff geschut, soe cortouwen , half cor- 20 L. 10 sc. touwen, slanghen, halve slanghen, valcke- It., Ger. Splinter, scilder, vande 4 wisers , III.

33

[ocr errors]
[ocr errors]

It., Barth.

« ÖncekiDevam »