Sayfadaki görseller
PDF
ePub

in ge

>

beyden , 't sy by smaldeelinghe ofte andersins na discretie , bevel ende ordonnantie van denghenen, die 't regiment daer af hebben sullen, ende achtervolgende die costumen, lyke saken binnen dieselve landen geobserveert ende geuseert, committerende totter directie ende regiment vande voorsz. verdiepinge, onsen lieven getrouwen Vincent vander Houve, schout der voorsz. stadt van Amersfoort, ende noch twee, byden President ende raedt van Utrecht daer toe te ordineren, so verre ghy des van node bevint le wesen, dewelcke drie personen ramen ende ordineren sullen, hoe ende in wat manieren inde voorsz. verdiepinghe ende wercken gebesoygneert sal werden , ende hoe die voorsz. penningen geemployeert sullen werden tot meeste vorderinghe van diere, ende opten tyden ende termynen van deselve penninghen op te brenghen of te lichten , ende totten ontfanck ende uytgeven derselver penningen, hebben wy gecommitteert ende committeren by desen onsen voornoemden schout van Amersfoort , die gehouden wort, goetende rechtveerdighe reekeningh, bewys ende reliqua te doene van denselven synen ontfangst ende administratie, in praesentie van sulcke commissarissen , als by u daertoe geordineert sullen werden, ende andere die saecken l'oerende, die daerby oft over sullen willen wesen , ende soo verre alse voert het vinden vanden penninghen, byde voorsz. stadt Amersfoort te contribueren , sullen die mogen vinden by sulke maniere ende middelen , als den regierders derselver stadt best ende oerbaerlickst duncken sal , ende soo verre hem yemant teghens de voorsz. verdiepinghe ende contributie opposeren wil, sal tot dien fine supplicatie aen u moghen overgeven, wel verstaende, dat d'selve verdiepinghe ende contributie altyts voortganck hebben sal, nietteghenstaende enighe oppositie ofte appellatie, totter tyt, dat daer inne anders geappoincteert sy, ende sonder praejudicie derselver oppositie ende appellatie ; des te doene met 't gheen desen aencleest, geven wy u ende den voorn. schout van Amersfoort, mitsgaders die ghene, die by u gecommitteert sullen werden , volcomen macht, auctoriteyt ende sonderling bevel by desen, ontbieden ende bevelen enen yegelyck, dat sy u ende hem, doende 't gene des voorsz, is ernstelick verstaen ende obedieren, want ons also gelieft. Ghegeven in onser stadt van Antwerpen, onder onsen contre-seghel hierop gedrukt, in placcate , den xxiv. dach van Meerte, in'i jaer vier ende vyftich, ende stoni onderschreven: By den Keyser, ende onderteykent D'OVERLOPE. Onderstont noch geschreven : Gecollationeert jegens syn principael placcaet, ende is bevonden t'accorderen, ende is ’t selve gepubliceert by voorgaende clockluydinghe ende assistentie vanden schout ende enighe vanden gerechte binnen der stede van Amersfoort, opten 6. Juny 1555, ende nadien 't selve by my gepubliceert is geweest, hebbe ick my gevonden by ende den personen van Corn. Volckertsen en Ja. van Westrenen, borgermeesters inder tyt, ende oock aen enighe vanden gerechte van Amersfoort, ende deselve volgens 't voorsz. placcaet, ende deur 't bevel ende commissie van mynheer Leo Gyskens, raedt ; Vincent vander Houve; ende Roeloff van Wykersloot, maerschalck van Eemlant, als gecommitteerde, bevelende, dat sy souden opbrengen in handen vanden voorsz. Vincent vander Houve, tusschen nu ende sonnendaghe toecomende, vyf hondert Carolus gulden voor d'een helft, ende noch vyf hondert guldens binnen veerthien daghen daerna, ofte by gebreecke vandien, dat syluyden ende elck van hem souden comen in geyselinghe, binnen Utrecht, ten huyse van mr. Jan van Montfoert, op't oude kerkhof, op pene van inobedientie, te verbeuren jeghens de Majesteyt vanden Keyser, elcx van hem hondert gouden realen. Oireondt myn handschrift hier ondergestelt ende by my onderteykent: GEROENSEN. Onder stont: geextraheert uyt het register vande placcaten, ordonnantien etc., gepubliceert binnen Amersfoort, beginnende den 18. Dec. XV°. XLIV, ende is naer collatie bevonden l'accorderen, by my secretaris, onderteykent: JAN HAMEL.

[blocks in formation]

II. BETREFFENDE DEN ZOUTHANDEL EN DE ZOUTNERING. (*).

I. Salinarum

alinarum proprietatem olim, jure Romano, tam privatorum quam Principum fuisse constat, sed ita, ut, cum ad privatos salinae pertinerent, tanien vectigal semper ad fiscum ferebatur , usque adeo, ut, si quis vel vendore vel emere sine persona mancipium, i. e., publicanorum et salinarum conductorum, auderet , sales ipsos cum pretio amitteret , quo jure hodie fere ubique terrarum etiam adhuc utimur. Salinarum enim proprietas vel ad privatos vel ad principes pertinet , sic, ut certum vectigal principibus ipsis semper a vectoribus et mercatoribus pendatur. Non tamen vectigal omnibus locis uniforme est , sed gravius uno loco quam aliis.

. Quinimo- nec apud Gallos (ubi reges inde maximum et quasi tyrannicum quaestum exercent) privati excluduntur, quominus suis salinis utantur, sed tantummodo permittitur illis uti ad certam mensuram, ex qua etiam in singulos modios vectigal praestant, redeunte ferme toto lucro ad reges ipsos Francorum, sic, ut parum absit , quin hujusmodi negociationis forma, monopolium regum ibi dici possit. Quod quidem onus adeo ipsis Gallis (quantumvis longa regum suorum tyrannide oppressi , omnem libertatem amisisse videntur) intolerabile visum est, ut saepius ea de causa in suos reges arma sumpserint, variasque et gravissimas scditiones moverint, videlicet temporibus Philippi Valesii , qui primus hoc munus introduxit anno 1345, et paulo post ejus exercitus funditus ab Anglis deletus est, eaque de causa fere regno pulsus est. Recruduit etiam hoc malum temporibus Ludovici II., Francisci I., et his annis superioribus, regnante Henrico, ut haec omnia ex Annalibus et Chronicis Francorum constant. lidem tumultus acciderunt aliquando in Italia , tam adversus Pontifices quam alios Italiae regulos, ut ex Historiis clarissimum est. Quare vix quisquain est sani judicii , qui his malis et periculosis temporibus (ubi vix populus bonis artibus in officio continetur, utpote tot et tam gravibus exactionibus quasi exhaustus) non videat , hanc novam salinarii quaestus inventionem esse periculi

[ocr errors]
[ocr errors]

(*) Men kan hier bij vergelijken : Jungios, de jure Salinarum , etc. Götte 1743. Quart.

plenam, et maxime hominum animos turbaturam, quandoquidem verum et certissimum est, hoc commentum nihil aliud esse quam salis monopolium, quo omnes ab eo mercimonio excludante, ejusque tractatio certis tantum viris relinquitur, si ad omnes porrigitur, eo citius et gravius animos hominum exasperabit , considerantes etiam , de sua libertate jam actum esse ; nam hactenus sibi omnes in his regionibus placebant, quod nondum suam circa salis usum libertatem (quemadmodum Galli ipsi feceruni) amiserunt; atque vix est, quod quis illos possit docere , hanc inventionem novam ex usu et commodo publico esse , quandoque suspectam habebunt mercatorum amicitiam, suspectum istum totum quaestum aerarii regii, qui jam proponitur, et maxime timebunt pericula et incommoda omnia, quae monopolium secum solet afferre; jam experti his annis superioribus, suo magno malo, charitatem et penuriam alluminum, et fere artes omnes lanificas perdiderunt, propter reservationes et monopolia, quibusd. mercatoribus concessa , quamvis initio dixerit Princeps, se nihil inde plus quaerere, quam publicam populi sui utilitatem, et ut viliori pretio venirent in his regionibus, quod secus accidisse vidimus; atque, ne idem de sale contingat, providendum est.

Verum, quia in tanta publicae pecuniae necessitale, quaerenda suni multa remedia , et tam gravi malo, nisi aliquo extraordinario modo, mederi non potest, non tenute rejiciendum est, quod hi mercatores ea de re in publicum commodum dicunt se afferre, quamvis prima fronte haec parum probabilia videantur ; unde necessarium est, ut totam hanc novam, quam habent, inventionem ingenue et aperte proferant, ut intelligatur, quid sibi permitti velint, quibus modis putent se posse prodesse, quomodo tollere hanc

tollere hanc, quam dicunt nos pati, salis charitatem, quomodo viliori pretio putent se posse vendere et tantum quaestum facere, quid amplius sint facturi, quam faciunt nostri alii mercatores , quid remedii inveniatur adversus pericula , quae hujusmodi nionopolia adferre solent. Haec omnia in scriptis redigantur, fiatque, sub beneplacito et reformatione statuum, aliqua contractus ineundi formula, quae , si probabilia aliquo modo

si probabilia aliquo modo appareant, videaturque magna ad populum commoditas venire, aut saltem , sine illius magno damno, magnum redire quaestum ad aerarium regium, in sublevanien pauperum; atque ita super iisdem rebus consulendi sunt provinciarum consiliarii, quid illis in re tam gravi videatur; quod si haec illis probentur ; tum etiam convocandi sunt status, et docendi omnes, quanta inde utilitas ad omnes redeat, atque eam essc expeditissimam inveniendae pecuniae publicae viam, posseque hoc modo ceteras exactiones in posterum aut quiescere aut saltem minui, ut intelligant omnes, in ea re nihil magis quaeri, quam publicum commodum et praesentibus malis remedium. Quodsi haec probari possint publicis statibus, tum decernantur et fiant contractus ad annos aliquos, de communi omnium consensu, veroque, si haec omittantur, et populus intelligat, hanc rem novam quosdam moliri, non . . . . cognita sua utilitate, non parum magnarum turbarum periculum est, et, ne valnus aliquantisper obductum ad primum hunc acerbiorem con... tum recrudescat, ac inde tales tumultus oriantur, ut, nisi magna ruina et status mutatione, vix tolli possint, quae regi ipsi ac his, qui publicae administrationi praesunt, maxime cavendum est.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

La difficulte du contract du sel gist en ce, quest chose nouvelle, non usitee pardecha , et que semblera une servitude, de prendre tout le sel des mains d’ung marchant ou d'une compagnie, contre l'anchienne liberte et franchise, que le roy a permis et jure a ses subjects et pays a sa joyeuse entrée.

[ocr errors]
[ocr errors]

lesd. annees ,

Aussy, que beaucoup de gens craindront, que comme se faict de lallung et a ceste heure se feroyt de sel, que cy après se fairoyt le mesme dautres especes de marchandise, sy comme du bled d’Ostlande, de draps de soye, draps de layne estrangiers et semblables.

Par dessus ce, le peuple estimera , que, sy ce contract se faict , la subjection, qui est en France, se pouroyt aussy icy praticquer, que chacun seroyt tenu d'achetter desd. marchands certaine quantite de sel, fut, que lon en eust beaucoup besoin, ou non, ou que lon y mectroyt cy apres quelque impost dessus.

Davantage, il sera difficile, voires quasi impossible, de faire intendre aud. peuple, que led. contract soyt profitable à la republique, car puisque les marchans contractans offrent 15 ans durans bailler Iir. mille florins à sa Majeste, que montera à vi millions d'or pour

ils entendront de retirer ce, quils debourseront et encoires prendre ung grand gayng, pour tenir pannes et hazard, sur lad. marchandise et par consequent sur le commun, qui sera de ce charge, pardessus aultres charges grandes, quil a a supporter. Car il est certain, que lesd. marchans ne vouldront riens perdre, et ont faict le compte d'y gaigner, comme font tous aultres marchans.

Finablement les docteurs en droict parlans de ceste matière, signament de la regale du sel, disent, que le sel peult appartenir et se peult vendre par toutes personnes privees et particulieres, h magis puto, D. de rebus eo., Inno., Hostiens et Jo. Ånd. in cap. super quibusd. de Verbor. Signif. et ce, que les princes font en aulcunes pays, est une usurpation, quils introduisent, Andreas de Isern., et post eum Alvarot., quae sint regalia , nest que la coustume soyt au contraire, I. si quis Cod. de vecl. et commiss, L. I. pr. D. quod cujusque universitatis nomine.

Neaulmoins, veu la grande necessite, que sa Majeste a, de recouvrir argent, le grand prouffyt, quil en tireroyt, et que lesd. marchans offrent de donner le sel ung tiers meilleur marche , que communement il vault, par quoy led. contract redonderoyt au bien et prouffyt de la republique ; semble, soubs correction, que lon pourroyt entendre, en ayant prealablement les advys des consaulx en Brabant a Malines, Hollande, Flandres, d'Arthois, en advertissant aulcuns principaulx personnaiges du pays, mesmes les. estats desd. pays, et bien faisant led. contract de telle sorte, que le commun en eust ung tiers meilleur marche re ipsa et non point par parolles, comme semble, que lesd, marchans vueillent faire, d'aultant, que, en ayant lesd. advys et obtinant le consentement desd. estats, toutes les raisons, au contraire alleguees, eesseront, car volenti et consentienti non fit injuria ne

.

[ocr errors]

que dolus.

Joynct, que sa Majeste en beaucoup de lieux de sesd. pays, ne recognoyt le superieur, et, par tani, a droict de regale, mais sans lesd. advys et advertissements des estats, seroyt chose dangereuse d'y entrer.

[ocr errors]

III.

MEMOIRE DU PRIX DU SEL, PREMIEREMENT DE CELLUT D'ESPAGNE

ET DEPUIS CELLOY DE PORTUGAL. (1558.)

Faict premierement scavoir , que en Espagne on vent le sel par chayses et les 28 chayses font yng cent du gros sel. Le prys d'ung chayse est divers à cause de la diversite des

[ocr errors]

d

annees, comme en une annee, quand le sel est bien addresse, une chayse du sel ne couste que 3 reauls de 7 gros la piece, en une aultre année coustera vi. vi. vnt. ix et x reauls, et aulcune fois ung ducat, dont le prennant au moyen du plus hault et plus bas, et par ainssy au pris de 6 reaulx la chayse, reviendront à ce pris les 28 chayses environ v L. de gros, et selon que lon le prendra plas bas, a tant moins, comme a nii et mit L., que lon entend estre le commun achat.

Le sel de Mariepoort et S. Lucas, qui sont tous deux d'Espagne, sont assez d'une pris et valeur, et lon paye pour la voycture d'Espagne jusques en Zelande pour chacun cent vni ou ix lib. de gros, en temps de paix, et x liv. de gros, en temps de guerre ; de sorte, que communement en temps de paix le cent dud. sel vient a couster en Zelande , tant pour l'achapt, que la voycture, environ XI ou xn L. de gros, et en temps de guerre environ XII ou x desd. livres.

Les despens pour asiner et blanchier ung cent dud. gros sel, viennent en communes années a vui ou vin liv. de gros, parceque par le boullissement vng cent de gros sel revient communement a cent et xl mesures en blancq sel et pour le moins a cent et xxxv ou XXXVI mesures.

Ces voi ou vm liv., faisant la calculation au pris convenu avec les rebouilleurs, par lequel ils nont du blancq sel d'icelluy d'Espagne que im liv., et d'icelluy de Portugal que v liv., semble, que debvroient estre réduycts a vi et var livres, et selon ce, estre diminue le pris d’ung cent de sel blancq a l'advenant, a scavoir, d'une ou deux livres, selon la diversité du sel; mais a l'encontre de ce gist en consideration, que, selon led. convenu ou contract, les marchans ou apaltateurs perdent le surcrois et sont obligés l'achapter des rebouilleurs au pris de 24 livres, que semble aggraver la despence dud. raffinement ou bouillissement du sel.

Tellement, que ung cent du gros sel vient a couster, tant en achapt que voycture, comme aussy bouillissement, le prennant a plus hault, selon les communes années, a 30 livres de gros en temps de paix et a 22 livres de gros en temps de guerre, dont comme, selon que dict est, ung cent de gros sel d'Espagne, vient pour le bouillissement, rapporter ou excrescer jusques a cent et xl, ou pour le moins, cent et xxxv, ou cent et xxxvi mesures , et par ainsy largement d'ung tiers, convient, faisant la calculation du pris et coustaige du sel blancq des xii et xi L., a quoy revient le coustaige, comme dict est, du gros sel, respectivement en temps de paix et de la guerre, et ce, tant en achapt que voicture, en hoster et deduyre la tierce part, et par ainsy des XII, nu lib. et de xm, mi lib., lesquelles deduictes et rabattues desd. sommes de 20 et 22 lib., que couste l'achapt, voicture et bouillissement dud. sel, y vient a rester xvi et xvur lib. ou xvi et xvii lib., qui est, a quoy revient, selon icelle calculation le sel blancq, estant le pris, que selon la commune estimation, le sel blanca vault es communes années.

De maniere, que, comme il appert, l'enthière d’espence d'achapte, voicture et bouillissement, monte, selon ceste estimation, a environ xvi lib. de gros de chacun cent du blancq sel, sans que l'affineur ou panneman soit salaire de son travail, vsaige de salines et utensiles, et aussy des deniers, par luy debourses pour les tourbes et aultrement; a raison de quoy ne doibt ledict panneman, selon l'estimation de plusieurs, moins profiter que n lib. de gros de chacun cent' de blancq sel, en consideration, que pour le terme de six moys, que dure la saison ou teelt, comme disent, de bouiller une panne, ne peult ouvrir (!) plus que xx°. dud. blancq sel ; et quant a celuy de Lisbonne etc., vues, que sont de Portugal, il y a peu de difference, tant en achapt que voicture, mais le surcrois ou excrescure, cause du bouillissement, nest pas si grande, comme est du sel de Mariepoort et de S. Lucas, a XII, XM, XUL on x mesures dnd. sel blanca

9

[ocr errors]
« ÖncekiDevam »