Sayfadaki görseller
PDF
ePub

conde, etc. Gegeven, etc. President du prive conseil, nous vous ordonnons faire seller lettres patentes, selon la minute cy dessus.

Faict Bruxelles, soubs nostre nom le XII. jour de Octobre, l'an 1562, ainssy soussigne MARGUERITE. Plus bas: Collationné a la minute originale par moy, D'OVERLOPE.

VII.

DECLARATIE VANDE VISSCHERYEN IN HOLLAND, ZEELAND
ENDE VLAENDEREN, MITSGADERS VANDEN SOUTE, DAT MEN

JAERLICX TOTTEN ZELVEN VISSCHERYEN IS BEHOUVENDE.

Inden eersten, soe es te weten : dat in Holland, Zeeland ende Vlaenderen zyn twee vis. scheryen, die men nyet doen en mach sonder wit sout ende grof sout, daer aff d'eene genoempt is: den theelt vanden haring, dat es te seggen, den tyt ende saysoen, dat men den harinck vangende es, beginnende denselven tyt van Sint Jansmisse midsoemer, ende gedurende tot Sinte Katheryne daghe den xxv. November, binnen welken tyt die schepen, genoempt buyssen ende boots, moghen doen drye reyssen, datze wtter zee met visschen ende harinck geladen comen moghen.

Voorts soe es te wetene, dat die schepen, genoempt buissen ende bools, in Holland, Zeeland, Vlaanderen ende alomme over alle dese Nederlanden zyn in grooten getalle, die wel omtrent xro. tsamen wtbrenghen souden moghen, daeraff die aldergrootste buyssen moghen voeren xlvi last harincx, die alleene zoe groot in Holland zyn, ende die grooste buyssen in Zeelant ende in Vlaenderen moghen voeren xxvu last harincx enighe enighe myo; ende die cleyne buyssen met die schepen, die genoempt syn boots, die moghen voeren x last harincz.

Welcke buyssen , groot ende 'cleyne, met de boots alsamen, nien mach wel reduceren tot vir. schepen ofte buyssen , daeraff elck schip ofte buysse voeren sal moeghen ende brenghen uytter zee, telke reysse xx last barincx, die cleyne buyssen met die boots jegens die grootte gecompenseert.

Ende es te weten, hoe dat die lasten vanden haripck overal in Holland, Zeeland ende Vlaenderen zyn even groot in getal van harinck, al is't, dat in Vlaenderen es gerekent op XII tonnen, ende in Hollant ende oock op enighé plaetsen in Zeelant op xil tonnen, ende in enighe plaetsen in Zeelant op Xv tonnen , procederende deze differencie deur dyen, dat die in Vlaenderen den harinck geleyt ende gepact wordt anders ende nauwer dan in Holland ofte Zeeland, daerom die xn tonnen maken xv tonnen, ende in Holland zyn

die tonnen meerder dan in Zeland, daeromme, dat mede die xulonnen wtbrengen xv tonnen maeckende een last.

Noch soe es te weten, dat op dese reductie van vire. schepen ofte buyssen , soe zyn in Vlaenderen wel hondert buyssen, ende die reste es in Holland ende Zeeland , daeraff Holland wtbrencht die twee deelen van dezelve reste, ende Zeeland een derdendeel.

Item, genomen den voet op't getal van vno. schepen ofte buyssen, die jaerlicx om harinck te vanghen varende zyn, in alle deze Nederlande , soe behouft elck buysse voor den geheelen teelt ende saisoene, dat men den harinck es vanghende, ten minsten twee hondert wit soudts, ende moet zelffde soudt gesoden soudt wesen ende nyet gebraden soudt, beloopende over de voorsz. vr. buyssen zulcx tsamen tot hondert ende XL duysent wit soudts.

De andere visscherye, die in Zeeland, Holland ende Vlaenderen gebuert, omme cabiliau, lenghen , coelen ende diergelyke visch te vanghen, die doet men met cleyne schepen, genoempt boots , daeroff 't getal over alle dese Nederlanden tesamen mach wesen omtrent 100 schepen ofte boots , ende wordt dese visscherie gedaen inden winter naer Kersmisse.

Tot deze visscherye moet men hebben groff Maripoort soudt, ende egeen wit soudt, ende behoeft elck schip oft boot, doende een reyse inde wynter, ende noch een reyse inden somer, nae Paesschen, 60 tonnen groff soudts, daeraff die hondert ende 60 tonnen wtbrengen ende maecken een hondert groff soudts, naer de mate van Ziericzee ofte Middelborgh.

Noch soe esser ene visscherye, die inden somer begonnen wordt, naer Paeschen, by de boots ende cleyne schepen, ende wordt alleen gedaen in Zeeland, te weten : Ter Veere, Vlissinghen, Zoutelande ende Domburg, wtbrengende tesamen omtrent vyftich schepen oft boots , daeraf dat elck schip ofte boot hehouft 50 tonnen groff soudts, ende dat die 50 schepen, inde somer varende, behouwen op elck schip. ofte boot vyftich tonnen soudts; ende de hondert schepen , varende soe inde wynter als inden somere, nyet meer en behouven dan tzestich tonnen, procedeert wt dyen , dat die boots varende inden somer, alsdan

, naer den saisoen, den visch, die vet is, meer soudts behouft tot zynder conservatie , dan inden wynter. Beloopt op dese voet die menichte ende getal vanden groven soute, tot dese twee visscheryen, ende eerst over die visscherye die gedaen wordt inden winter, ende oock inden somere, tot twee reysen met hondert boots, lot elcke boot 60 tonnen, facit 6 duysent groff soudts. Ende over die visscherye, die gedaen wordt inden somer met 50 schepen, elck schip tot vyftich tonnen groff sout, fac. tweeduysent ende vyf hondert groff soudts Maripoorts; compt samen, dat die visscherye inden wintre ende inden somere behouwende zy, tot acht duysent vyffhondert groff soudis Maripoorts.

Ende alsoe de hondert xvi tonnen, die de visschers gelevert worden tot dese visscherye, voor een hondert soudts, als maer xxx tonnen voor elck quartier in alle plaetse nyet juyste wt en brenghen een hondert groff soudts, soe dat gelevert wordt Tharmuyden byder. maete van Middelburg, bedragende die zelve mate van Middelbourg, voor elck quartier voor XXXHI gelycke tonnen groff soudts, soe zoude men van het geheel getal van vı". vc. wel moghen aftrecken seeckere quantiteyt, dewelcke om die diversiteyt vande plaetse overal ende cleyn interest van desen, hyer nyet gedaen en wordt.

Énde omme voorts inde generaliteyt vanden soute te comen, van't soudt, dat wit gemaect wordt in't zyeden ende braeden, vanden groven soute, comende wt Spaengien ende Vranckryck; soe es te weten, dat in alle dese Nederlanden syn omtrent vier hondert pannen oft keeten, zeer luttel min ofte meer, daeraff jaerlix wel een derde part vande zelve panne stille staen, ende geen wit sout en alfineren off maecken , ende soude een panne, die wel toegereet es, jaerlix moghen wtleveren ende affineren ende maecken wit soudt vanden grove soute xxl, xxn ende xxl hondert soudts, maer want dat over die 4 pannen nyet gedaen en kan worden, overmits diverse beletselen, soe van gebreecke van soute, versterfte vande panneluyden ende werckluyden, sog wordt hier die voet genomen, dat elck panne in't getalle van vyer hondert genomen, jaerlicx affinerende ende wit maeckende es, elcke panne tot xv hondert soudts, belopende op dese voet het getal van seshondert duysent wit soudts.

Van dese seshondert duysent, soe behouwen die buyssen ende schepen, varende totter visscherye vanden harinck, hondert vertich duysent souts. Rest dan vande geraffineerde ende witte soute voor die provisie yanden lande van herwaertsover, ende dat men daer wt voee. rende es in andere plaetse, rier hondert sestich duysent souts.

stem, om die neringhe vandie visscherye te vorderen, dat die mochte meerder wassen in

[ocr errors]

die plaetse, daer men die doende' es, by goede ordre ende regele opte soute gestelt, soe zoude wel goet wesen, dat die panneluyden, die van groff sout wit sout maecken , nyet en souden vermoghen enighe ordinancie je maecken onder malckanderen, vande tyt, dat men de neringe vanden soute in't affineren ende zyeden oft braden vandyen nyet beginnen en zoude, dan tot zekere erde prefixe daghen by hemluyden gestatueert, daer deur, dat d...gel. gebuert, dat by monopolie vande selve panneluyden 't sout ten tyde, dat men den harinck theylt, beginnende es, ende oock inden slachtyt vanden beesten, 't soudt zeer excessivelyk rysende es, ende dat dye visschers ende andere goede luyden moeten betalen XXVIII, XXX, XXXI ende somtyts xxxv, XXXVI ende x L. groten; datmen daertoe soude mo

hen statueren ende versyen , dat een ygelyck zoude moghen zyeden ende braden, als’t bem believen ende goet duncken zoude, afdoende alle andere verbonden, die zy met malcanderen ter contrarie gemaect ende gesloten moghen hebben, zulex, dat by dese die visscherye cen hondert wit souts zoude moghen inne copen voor xx L. groten, ende zulken prys hebbende, en 'zoude zy egheensins geinterresseert syn, al waret dock , dat men in andere plaetsen 't voorsz. wit sout tot veel mindere pryse copende ware.

Ende indyen de Majesteit, ofte yemandt van zynentweghen zoude willen doen leveren lot zulcke prise, als voorsz. es, ofte moghelyck redelyker prys, den visschers dat soudt, dat zy tot de visscherye behouwende zyn, zoo zoude oock syne Maj. dat moghen doen, midis daer wt genietende die betalinge wt die reyse vande visschers, naer die costumen ende rechten, die zy

daeraf hebben, die diversch zyn, maer meest overal, dat, soo wanneer die visschers veel gevischt hebben , dat den harinck vang ofte grove visch soe goet is, als alle die oncosten, die men in't toereden van dezelve reyse gedaen heeft, dat alsdan die penningen, die men vande soute schuldich es, mede gereet betaelt moet worden; ende als die vanck van diezelve reyse soe goet nyet en es, dat daeraff die wtreeders vande buysse nyet en connen betaelt worden, een gegelyck vandat men hem schuldich is, soe werdi den voorsz. harinck oft visch vercocht, ende die penning, daeraff comende, gesmaldeelt tusschen die wireeders, pondt ende pondts gelyk, sonder enighe preferencie daer in te genieten, dan vande huyre vande bootsgesellen, die backers, wagenaers ende 's heren demeynen, die hier geprefereert worden alle andere; te weten dengenen, die gelevert hebben soudí, gaern, coern, tonnen, halve tonnen, houpen, boter, kaes, keerssen, teere, peck, mitsgaders tys. merlieden ende de andere oncosten van buyssen heesschende zynde, soo dat overal gecostumeert ende voor recht gehouden ende geobserveert wordt.

Ende wat schult dat verjaert wordt, die en mach men nyet eyschen, 't en sy by de laetste theylt enighe verhouwinge daeraff es; want die nywe schult aliyts geprefereert wordt, den ouden, wesende verjaert, deur redenen, indyen dat zulcx nyet ware, nyemant en zoude metten visschers toereeden, indyen die oude ende verjaerde schult worde geprefereert.

[ocr errors]
[ocr errors]

VII.

Comme Gaspar Seler et Francoys Berty, ayant remonstre a madame la ducesse de Parme et Plaisance etc., qu'ils desyeroyent mectre en oeuvre et execution certain art, par eulx trouvé et inventé a faire de la marine du (!) gros, blancq sel, sans admixtion d'autre sel, lequel sel au moyen de lad. invention ils pourroyent faire en sy grande quantite et abondance', que non seulement, les subjects et manans desd. pays de pardeça en seroyent servys et accommodes abandonnement pour quelconque leur usaige, tant de table, que chalure

en

lesd. pays

de chaise, poisson, barencq et inyrs, et en tout temps; de manière, que, en celuy de guerre, ne serovt besoing, de tirer le sel a grandes frais de Brouaige ou d'ailleurs hors lesd. pays de pardeça, mais aussy, pour en fournir a tous estrangiers, sy comme Oosterlings et d'aultres, accoustumes, d'aller querir aud. Brouaige et en aultre pays, lesquels, s'entrouvans servys pardeça, ne se mectroyent en cousts, Hazard , danger et perte de tenips , d'aller querir ailleurs, 'mesmes, attendu, que le sel, que se feroyt par lesd. inventeurs para deça, se vendroyt a moindre pris, qu'il ny vault presentement; y joinct, que par l'execution de lad. invention, oultre le grand proufyt, que lad. Majeste en pourroyi tirer, la negociation s'augmentoyt grandement en cesd, pays, et beaucoup de pauvres gens, qui seroyent employes en ceste operation en grand nombre, s'en nouriroyent et entretiendrogent. Et pour ce, que iceulx inventeurs ont mis grands frais, despens et travaulx par longues annees, pour parvenir a la vraje notice dud. art, et que avant l'effectuer leur conviendroyt encoires supporter grands cousts, tant des bastimens, instrumens et aultres choses, a ce necessaires, ils ont tres humblement supplye et requis a son Alteze, qu'il plust a icelle, au non de sad. Majeste , leur octroyer, de pouvoir eulx seulx mectre en effeci leurd. invention

de pardeça , et qu'il fust interdict et deffendu a tous aultres, de contrefaire ou imiter icelle invention, endedans le temps et terme de 30 ans, et, que durant iceluy terme, il soyt permis auxd. inventeurs ou a leurs hoirs et heritiers, de pouvoir jouyr et user dud. octroy et privilege plainement et paisiblement, sans que en ce leur soyt faict aulcun empeschement ou desturb...., directement ou indirectement, par ou ils pourroient estie frustres de l'effectuelle jouyssance d'icelluy, et moyennant ce lesd. inventeurs seroyent contents, pour recognoissance dud. octroy et privilege, donner part a sad. Majeste du vingtiesme du sel, qu'ils feroyent, pourveu, qu'ils ne payeront led. vingtiesme en la premiere année, qu'ils mectent en train lad. invention, enfin qu'ils se puissent tant mieulx renbourser les despens, qu'ils debvroient porter pour l'erection des bastimens des comparatoirs, officines, ouvroirs et d'aultres choses a ce requises, mesmes, attenda, que pour lad. premiere annee n'estant encoires en bruyct et train led. sel, la traicte et eschilleinent d'icelluy ne sera sy grand, quil pourra estre apres que la chose sera mieulx recognue; et pouroyt sad. Majeste, oultre lad. recognoisance, mectre quelque gratieulx impost sur led. sel, mais, le mectant grand et excessif, la traicte et eschillement d'icelluy pourroyt estre diverty, et par consequent lesd. inventeurs frustres de leur prouffyl, requirans pourtant leur estre pronis, quil ne se mectra impost sur led. sel, que par leur communication & participation; et, que au surplus leur fut aussy promis, que, si apres lexspiration dud. temps sad. Majeste endendyt

. bailler en ferme la facture du sel ou aultreinent en contracter, iceulx inventeurs ou leurs hoires et heritiers seroyent en ce preferes a tous aultres, pour recompense et remuneration du benefice, qu'ils avoient faict a lesd. pays.

Sad. Alteze, ayant ouy le rapport de la remonstrance et requeste susd., et sur ce faict tenir diverses communications avecq les inventeurs susd., apres avoir faict mectre lad. affaire en deliberation de conseil es finances de sad. Majeste, desirant avancher le prouffyl d'icelle et le bien desd. pays de pardeça et aussy, gratifier lesd. inventeurs, a ce, quils puissent jouir du fruyct de lad. invention, a sur icelluy affaire resolu et accorde en la sorte et maniere que s'ensuyt:

Et premiers leur a, au nom et de la part de sa Majeste royalle, consenty et octroye le privilege par eulx demande, pour le temps et terme de 19 ans prochainement venans, commencher aujourdhuy, date de cestes, avecq clause d'inhibition et interdiction a tous aultres, de pouvoir contrefaire , imiter ou ensuyvre led. art en facon, que ce soyt, en faisant du sel de l'eau de la marine sans adjoinction d'aultre sel; de la quelle adjoinciion l'on a use III.

Il

a

a

pardeça jusques a present, ei de pouvoir apporter, vendre , distribuer ou exposer a vente es pays de pardeça aulcun sel, faict par led. art, imitation ou contrefacture ; sur telles peines et sy grandes, que de droict ou par l'authorite de sad. Majeste sy pourroyt apposer ; et leur en faira depescher lettres patentes d'octroy et privilege, en tel cas pertinentes.

Pourveu, que, en recognoissance dud. privilege, lesd. inventeurs seront tenus payer au prouffyt de sad. Majeste la quatrieme part de la mesure du sel, que suivant led. privilege sera par eulx faict, au lieu de vingtiesme, quils en ont presente et ce doibs, quils mectront en train_leurd. invention, laquelle ils debvront mectre en train dedans lan dores la dale de cestes. Et quant a l'impost sur led. sel, lequel sa Majeste pourra mectre sus, oultre lad. recognoissance, dont lesd, inventeurs ont faict mention par leur requeste, soy! d’ung pallart sur le tonneau ou plus, icelluy ne se mectra sus jusques a ce, que ladicte invention sera en train , et lors en sera faict et ordonne avecq communication desd. inventeurs, comme se trouvera convenir au plus grande prouffyt de sad. Majeste, au bien de ses pays de pardeça et a l'advancement de lad. negotiation, laquelle lon ne chargera davanlaige, quelle ne puisse bonnement porter.

Et en cas, que, apres l'expiration desd. 19 ans, sad. Majeste desire prendre a soy lad. negotiation, et que par avant lon nayt faict aultre accord avecq lesd. inventeurs de la part de sad. Majeste , icelle les aura ou leursd, hoires et heretiers pour recommandes et preferes a tous aultres, sy avant qu'elle veuille mectre lad. negociation a ferme ou collectation.

Le tout neaulmoins a condiction, que lad. invention soyt nouvelle et auparavant non praclique es pays de sad. Majeste, aussy, quelle ne soyt prejudicable en general quxd, pays, hy en particulier au fond de heritaige d’auleun, mesmes, quils debvroient accorder desd. heritaiges, qu'ils vouldront a ce employer, avecq les proprietaires, et au mesmo pris, quils en seront accordees avec lesd. proprietaires, sad. Majeste sera contente reprendre lesd. heritaiges, a l'expiration dud. terme de 19 ans, ensemble les edifices pour ce construites, et prise de gens, sy entendans, si avant que icelle vueille retenir a soy ladicte negociation.

Et au surplus, pour ce que, mectani en oeuvre de pardeça lad. 'invention, le secret desd. inventeurs en icelluy endroyt pourroyt apparentement estre decouvert et mis en practique ailleurs es pays voisins, lesd. inventeurs, pour en ce empescher tous aultres et obvyer a leur dommaige, se pourront accorder avec les princes voisins, ou y pourroyt estre apparence de faire semblable negociation du sel de la marine, comme dessus, en prejudice de lesd. pays, comme en Engleterre, Escosse, Danemarcque, Suede, Embde ei les villes marines d'Oisterlande, ou aullies lieux maritimes, ou leur semblera convenir et plaira mectre en practiqne la susu, invention.

A condition que, pour demonstrer, que leur intentiou est, de faire leur train principal dud. sel esd. pays de pardeça , ils payeront au prouffyt de sad. Majeste le centiesme de tout le sel, que eulx mesmes feront esdicts pays, villes et aultres lieulx maritimes. Et sy d'aulcun prince maritime, coinmunaulte ou ville maritime la, ou lesd, inventeurs mesmes ne voulsissent exercer ladicte invention, mais pour lenseigner ou apprendre, ils recenssent (!) quelque gratuite ou recognoissance, en ce cas ils seront tenus payer au prouffye de sad. Majeste ledict centiesme de ce, qu'ils recevront pour icelle gratuyte ou recompense, dont ils feront creuz , et lon sen refera a leur aflirmation et exhibition du comple ou calculaire tenu esd. lieulx, ou certification en cas de la gratuite susd. Et pardessus ce, que lesd. inventeurs soyent aussy tenus de s'obliger bien et deuement, quils renvoyeront pardeca nu sel, faict esd. aultres pays, et aussy, qu'ils ne contracteront ny feroni contracter, pour faire delivrances dud. sel es pays dessus nommes et autres pays, au prejudice de la negotiation de pardeça.

Toutes lesquelles conditions et restrinctions ont de la part desd. inventeurs este acceptées

« ÖncekiDevam »