Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Ho. Mog. vergaderinge ende vanden raet van state by te voegen, die welcke hen met Syn Excell. opten wechsullen begeven met Godes hulpe, soe haest als dien daertoe bequaem ende reysbaer sal wesen, sonder 't selve langer te dilayeeren.

MERCURII, den 8. February.

[ocr errors]
[ocr errors]

Presid. Coenders. Presentes, die voorsz. ende Walenborch. Is in deliberatie geleet, wat informatie ende instructie dat men sal geven aen de heeren gecommitteerde, vertreckende met Syn Excell. naer Utrecht, omme deselve Syn Excell. met raet ende daet le assisteeren in't redres der saecken aldaer, ende verstaen (naer behoorlycke deliberatie), aengesien, dat die heeren gecommitteerde in den Staet van 'i lant syn ervaren, ende weten, watter voor den meesten dienst ende welstant vanden lande in 't generael, ende vande provincie van Utrecht in 't particulier vereysscht wordt, dat d’selve sullen met Syn Excell. besoigneren, nade occurentie ende gelegentheyt der voorvallende saecken, ende daertoe sunderlinge arbeyden, dat geredresseert mach worden, voor soe veele als’t eenichsins doenlyck is , alles wat in de alteratie daertegen gepasseert is, ende dat voorts alles in goede stilte gebracht ende gehouden mach worden, ende nyet toelaten, datter eenige veranderinge geschiede in de religie, in den staet ende regieringe, nochte in de middelen vande contributien vanden lande van Utrecht, aengesien dat inden eersten aenyanck van de handelinge opten trefues, de provincien malcanderen, Syn Excell. ende den welgeboren heere grave Wilhem, mitsgaders oock die heeren ambassadeurs vande coningen van Vranckryck ende van Groot Brittannien dat alsoo belooft hebben, omme hare Maco, Syne Excell. ende den welgeboren heere grave in de voorseyde handelinge gerust te stellen, ende dat cock te considereren staet ende daerop wel te letten is, by soo verre als het ierste lith ende oock het lweede geredresseert soude worden, sulcx dat deselve leden beschreven souden moeten worden naer het oude gebruyck, dat in sulcken gevalle daeronder souden compareren verscheyden papisten ende andere partydige, ende opten staet niet wel gesint , tot seer groot nadeel ende prejudicie desselfs, ende soe veele de middelen van contributien aengaet, sullen mogen voorstellen, ende die van Utrecht te bedencken geven, oft sy deselve middelen afstellende oft verminderende souden connen evenwel hare quote in de beloofde contributien opbrengen, oock haer secours tolte saecken van Cleve presteren, mitsgaders hoe seer absurdt dat het geacht soude worden, dat men oude middelen, die in treyn syn, soude afstellen, ende daertegen soecken nyeuwe onsekere niiddelen in te voeren, omme de contributien van Utrecht aen de generaliteyt (die nyet ledich en mogen staen) te vervallen, allensints voorts bevoorderende, ende daerop insisterende, dat metten iersten die heeren staten van Utrecht hare gedeputeerden wederom ter vergaderinge vande heeren staten generael senden, met goede resolatie opte consenten, by den raet van state versocht, by hare E. propositie voor het loopende jaer, mitsgaders totte voorsz. saecken van Cleve, ende is voorts goetgevonden , dat die voorsz. heeren gedeputeerden by den anderen sullen compareren , ende hiernae cene instructie voor hun formeren , gelyck haerl. dat best sullen vinden , mitsgaders oock, om te adviseren ende resolveren op haer vertreck, 'tzy met Syn Excell. ofte daernae, gelyck deselve sullen bequaemst achten, hetwelcke gesteld wordt tot haerlicder discretie ende goet bevinden.

Is voorts goetgevonden, dat men die voorsz. heeren gecommitteerde sal mitgeven brieven van credentie, van wegen dese vergaderinge aen de heeren staten van Utrecht, ende die schout, borgermeesteren , schepenen ende l'aedt der stadt Utrecht.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

MERCURII, den XVII. February.
Presid.: Pieck. Praesentes : Biesman, Brienen, Oldenbarnevelt, Symsz., Magnus,

Jongema, Oenama, Walenborch.
Ontfangen ende gelesen eenen brief vande heeren gecommitteerde , wesende tot Utrecht
gedateert den xIv. deses, ter presentie vanden raet van state, ende in deliberatie geleght
wesende, 't gene daerby wordt voorgestelt, belangende den heer van Brakel, ende het voor-
genomen veranderen vande borgerhopluyden binnen Utrecht, is met gemeen advis verstaenn
ende geresolveert te antwoorden, dat den heere van Brakel hem sal hebben te reguleere,
naer Syn Excell. ende der voorsz. gecommitteerde raedt ende advis, ende dien volgende
vuytte stadt wederom te vertrecken, ende dat Syn Excell. ende sy by alle wegen ende mid-
delen , daertoe oock sullen arbeyden, ende de saecken daernae dirigeren, dat dese haer
Ho. Mog. E. resolutie , volgende het voorsz. Syn Excell. ende haerlieder advis werdt nage-
comen ende geeffectueert, den voorsz. heere van Brakel tot dien eynde aenseggende, dat
men egeensints in besoigne op syne saecken sal treden, soo lange als hy binnen Utrecht sal
blyven ; aengaende de voorsz. veranderinge vande borger hopluyden, dat de heeren staten
insgelycx verstaen in conformite van Syn Excell. ende haer L. advis, dalmen die oude
dienende hopluyden behoort te continueeren totte eerste vernyeuwinge vande magistraet tot
Utrecht, omme egeen meerder oneenicheyt, questien ende misverstanden onder de borgeren
door de voorgenomen veranderinge te veroorsaecken, dat daerom hare Ho. Mog. versoucken
ende begeeren, dat Syn Excell. ende heeren gecommitteerde dese saecke ende de vordere
besoignen in recommandatie willen nemen ende beherttigen.

VENERIS, den XIX. February.
President ende presentes die voorsz.
Ontfangen ende gelesen eenen brief van Syn Excell. vanden xvIII. deses, tot Utrecht
geschreven.

Item , noch twee brieven vande heeren gecommitteerde, aldaer wesende, beyde ten voorsz. dage geschreven, maer de leste na dat deselve gecommitteerden hadden ontfangen den brief vande heeren staten vanden xvII. deses, ende de saecken daerinne verhaelt geleet wesende in behoorlycke deliberatie, is geresolveert, dat men Syn Excell. van het ontfangen vande voorsz. brieven sal adviseren ende bedancken , ende schryven, dat op het inhonden van deselve rypelyck geleth ende goetgevonden is, de heeren staten meeninge ende intentie daerop aen de heeren gecommitteerden over te senden, om deselve Syn Excell

. te communiceren ende het effect daervan te vorderen, dat hare Ho. Mog. oversulcx versocken ende begeeren, dat Syn Excell. gelieve dese saecké by der hant te nemen ende alsoo te behertigen, als den dienst ende welstant vanden staet van 't lant in 't generael ende in 't particulier vande provincie van Utrecht vereysscht.

Item, dat men gelyck advis van het ontfangen vande voorsz. brieven sal geven aen de heeren gecommitteerde ende deselve aenschryven, dat de saecken daerinne verhaelt ende voorgestelt, geleet wesende in behoorlycke deliberatie, hen daerop voor antwoort wel heeft willen voegen, dat de heeren staten volcomelyck vertrouwt hadden , dat op hare Ho. Mog. resolutie ende aenschryven van eergisteren, Syn Excell. ende sy het vertrecken vanden heere van Brakel vayt Utrecht souden hebben doen effectueeren , dan, terwylen 't selve tot haren leetwesen niet en is geschiet, ende hare Ho. Mog. dat alnoch dienstelyck ende noodich achten, hun senden hierby gevoecht besloten brieven, soo gen de burgermeesteren ende regierders der stadt Utrecht

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

als aen den heere van Brakel, elck apart op 't selve subject, gelyck sy by de copien van deselve brieven sullen verstaen, wesende nochtans daer en tusschen der heeren staten mee. ninge ende ernstige begeerte, dat Syn Excell. ende sy t’samen ende besunder sullen arbey den ende by alle vuyterste debvoiren daertoe trachten, omme (is 't eenichsins doenlyck) sonder overleveringe van deselve brieven, het vertrecken des voorsz. heeren van Brakel alnoch te weege te brengen, tot hanthoudinge ende authoriteyt van 't landt ende van Syn Excell. daeraen ten hoogsten by de jegenwoordige constitutie van saecken gelegen is; indien niet , dat sy rypelyck hierop sullen letten, off by het overleveren vande voorsz. brieven, 't sy aen den magistraet alleene, off aen den heere van Brakel alleene , off aen beyde, 't voorsz. vertreck seekerlyck geschieden ende geëffectueert sall worden, opdat de publiecke authoriteyt niet en worde geprejudicieert, daer voren sy sonderlinge sullen sorge dragen, ende dat ten selven eynde d'heeren staten resolutie mach worden naegecommen ende volbracht, 't welcke haer L. alnoch serieuselyck gerecommandeert wordt te willen behertigen.

Item, dat men sal schryven aenden magistraet van Utrecht, dat men hun indachtich houdt vande vermaninge, die de heeren staten hun by haere voorgaende serieuselyck hebben gedaen, ten eynde dat sy daerop sunderlinge soude letten ende toesien , dat in de tegenwoordige gelegentheyt ende constitutie van saecken, binnen Utrecht niet by der hant en soude worden genomen, tendeerende tot nyeuwicheyi ende veranderinge in de religie, in den staet ende regieringe 's lants van Utrecht, nochte inde contributien ende die middelen van dien, aengesien dat sulcx nyet als tot groot nadeel ende prejudicie van't gemeene beste, verachteringe van 's lands saecken , ende seer schadelycke consequentie en soude cunnen geschieden, dat daerom hare Ho. Mog. ten hoochsten verwondert syn te verstaen vuytte advysen van syn Excell. ende die heeren gecommitteerden, dat den heere van Brakel, tegens voorgaende formele resolutie byde regierders der stadt Utrecht genomen, ende byde heeren staten van Utrecht geapprobeert, inde stadt Utrecht gecommen is, ende inde selve noch is blyvende, niettegenstaende de vermaninge, hem by Syn Excell

. ende die heeren gecommitteerde tot syn vertreck vuytte selve stadt gedaen, frachtende hem in 's lants regieringe te ingereren, contrarie de voorsz. heeren staten serieuse vermaninge, ende alsoo haere Ho. Mog. dit voorstel ende dese maniere van doen, des heeren van Brakel achten van groot bedencken, daerop byden jegenwoordigen loop der saecken , met alle leden ende verstanden wel staet te letten; dat daerom d'selve hare Ho. Mog. ernstich begeeren is, dat sy daerinne promptelyck willen versien, ende dat doende den voorsz, heer van Brakel lasten, yuytte stadt Utrecht datelyck te vertrecken, op dat de saecken, die den welstand vanden lande aengaen, ople instantie ende het aen houden van Syn Excell. ende die heeren gecommitteerden gevordert, ende voorts opte swaricheden, aldaer ontstaen , rypelyck geleth, gebesoigneert ende gedaen mach worden naer behoren, de selve ten eynde gebracht wesende, dat daernae by dengenen , dien dat toestaet, op desselfs heeren van Brakel particulier gedaen sal worden, solcx als behooren sall.

Item, dat men sal schryven aen den heere van Brakel, dat die heeren staten generael ten hoochsten verwondert syn, dat hy by dese gelegentheyt ende constitutie van saecken, tegens voorgaende formele resolutie, byde regierders vande stadt Utrecht genomen, ende byde heeren staten vande selve lantschap geapprobeert, hem binnen Utrecht heeft laten vinden, ende dat hare Ho. Mog. noch veel vreempder voorcompt te verstaen , dat hy tot noch toe inde selve stadt gebleven is, nyettegenstaende ende onaengesien de vermaninge, die hem by Syn Excell. ende die heeren gecommitteerde serieuselyck is gedaen, ten eynde hy vuytte stade soude vertrecken, opdat door syne presentie aldaer, ende het voirderen van syne particuliere saecken, 't geene tot dienst vande generaliteyt ende den welstant vanden

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

staet van 't landt, mitsgaders tot ruste ende eenicheyt vande stadt van Utrecht in 't particulier nodich isende promptelyck dient afgehandelt, nyet en soude worden beleth ofte verachtert, ende alsoo dit voorstel ende dese syne procedure de heeren staten mishaget , ende hare Ho. Mog. alnoch oordeelen, dat syn verblyven binnen Utrecht in dese gelegentheyt de gemeyne saecke schadelyck is, dat derhalven derselver hare Ho. Mog. ernstige meninge ende bevel is, dat hy hem vuyt deselve sal hebben te vertrecken, sonder des te syn in gebreke, opdat de publieque saecken, ende 't geene ten dienst vander generaliteyt, mette ruste ende eenicheyt vande voorsz. Stadt aengaet, afgehandelt wesende, alsdan op syne particuliere saecken mach geleth ende gedaen worden nae behooren , daerane dat alsdan hare Ho. Mog. de goede handt sullen houden , daerop hy hem sal hebben te verlaten.

Is voorts gelast, dat men copie sal senden aende heeren gecommitteerde, vande brieven, die geordonneert syn te schryven aen Syn Excell., die magistraet van Utrecht ende den heere van Brakel.

[ocr errors]

LUNAE, den XXI. February.
Presid.: Oldenbarnevelt. Presentes: Pyeck, Dorth, Biesman, Brienen, Cromhout,

,
Symsz., Magnus, Jongema , Oenama, Coenders.
Ontfangen eenen brieff vande heeren gecommitteerden tot Utrecht, vanden xx. deses,
daer mede overgesonden wordt het Recueil, vergadert uytte vyf geschriften, overgegeven
van wegen de gemeente binnen Utrecht; is goetgevonden, dat men naerder schryven sal
verwachten, alvooren daerop t'antwoorden.

JOVIS, den xxv. February.

Praesentes de voorsz. Warmont, president.
Is geadviseert opten brieff, gisteren ontfangen vande heeren gedeputeerden tot Utrecht,
ende alles naer behooren geconsidereert ende bewogen wesende, is een parichlyck geresolveert
daerop t'antwoorden, dat d'heeren staeten alnoch verstaen, in conformite van hare Ho. Mog.
voorgaende met gemeen advis geschreven, dat haer E. by alle wegen ende middelen sullen
arbeyden ende de saecken daer nae beleyden, dat den heere van Brakel hem vuyte stadt
Utrecht vertrecke, opdat egheen oorsaecke gegeven en worde by syn verblyven, tot meer-
der verachteringe vande gemeene besoignen ende ander ongemack, ende dat sy besundere
daerop sullen hebben te letten, ende soo veel te effectueeren, datter egeen veranderinge en
worde toegelaten inde religie ; item, inde regieringe vanden staet yande lantschap van Utrecht,
namentlyck nyet inde twee eerste leden vanden selven staet, maer dat de selve leden gelaten
worden in terminis, ende die limiten vanden voet, die in wesen ende 'l gebruyck is geweest,
totte leste generale alteratie binnen Utrecht; noch oock in het stack vande contributien; dat
hare Ho. Mog. oversalcx versoucken ende begeeren, dat sy (hem hiernae reguleerende) die
voorsz, saecken, met Syn Excell. sulcx willen betrachten ende behertigen, als hare Ho. Mog.,
Syn Excell, ende hun dat toevertrouwen, ende deselve weten den dienst ende welstant
vanden staet deser landen, nae de jegenwoordige gelegentheyt ten hoochsten te vereys-
schen.

Eod., post prandium.
Ontfangen eenen brief vande heeren gedeputeerde tot Utrecht , vanden xxm. Febr.

[ocr errors]

VENERIS, den 5. Marty.
Presid.: Magnus. Presentes: Pyeck, Biesman, Dorth, Brienen, Warmont, Oldenbar-

nevelt, Cromhout, Walenborch, Symsz., Jongema, Jelisz., Coenders. Compareren die heeren doctor Sebastiaen Egbertsz., gecommitteerde raet vande heeren staten van Hollant , ende Albert Joachimi, gecommitteerde vande heeren staten van Zeelant tot deser vergaderinge van Utrecht, alhier by Syn Excell. gesonden, hebben, naer presentatie van haren credentsbrieff van Syn Excell., gedateert tot Utrecht den m. deses, gerapporteert het gebesoigneerde binnen deselve stadt, by Syn Excell. ende die heeren gecommitteerden vande Ho. Mog. heeren staten, benevens derselver Syn Excell. gecommitteert, mitsgaders 't gene wat inde voorsz, stadt, geduerende hare presentie aldaer, tot gisteren nae den middach toe, is gepasseert, ende gelesen synde de stucken, daertoe dienende, hebben van wegen Syn Exceli. ende heeren gecommitteerde op alles versocht, te verstaen d'heeren staten goede meninge, hoe dat Syn Excell. ende haer E. hun vorder sullen hebben te dragen ,

ende wat sy in der saecke hun opgeleght sullen hebben te doen; is goetgevonden, dat men de resolutie sal houden in bedencken, tot naden middach, ende ondertusschen de overgebrachte stucken stellen in handen vanden raet van state, omme op 't voorsz, rapport te formeeren haerlieder advis.

Eod., post prandium. Presid. ende presentes die voorsz., Basse, Egbertsz., Joachimi. Compareren die heren raden van state, ende is communicative (haer E. advis gehoort) geadviseert op het gedaen rapport vande heeren gecommitteerden van Utrecht wedergekeert, maer nyet eyntelyck daerop geresolveert, dan de saecke in bedencken gehouden tot morgen.

SABBATI, den vi. Marty. Presid, ende presentes die voorsz. Syn wederom ter vergaderinge gecompareert die heeren raden van state, ende, haer advis gehoort, op het gedaen rapport vande heeren doctor Sebastiaen Egbertsz. ende Albert Joachimi (alhier by Syn Excell. gesonden , volgende desselfs brieff van credentie, gedateert den IV. deses), van 'i gene dat by Syn Excell. ende die heeren gecommitteerde vande Ho. Mo. Edele heeren staten generael tot dier tyt toe , soo metten heeren staten van Utrecht als oock metten magistraet derselver stadt is gehandelt, is, na rype deliberatie, (met alle behoorlycke consideratien geleth wesende opte gewichticheyt, importantie ende consequentie vande saecken, voor de conservatie vande publiecke authoriteyt vanden lande, mitsgaders van Syn Excell. in 't particulier) eenparichlyck, met gemeen advis verstaen ende geresolveert, dat die voorsz. heeren rapporteurs in diligentie wederom naer Utrecht sullen vertrecken, ende Syn Excell., mitsgaders die heeren gecommitteerden verclaren, dat die resolutie ende 't begeeren vande Hoochgemelte heeren staten generael is (omme in alles genoech te doen), dat Syn Excell. ende haer L. sullen gelieven die geeligeerde ridderschap ende cleyne steden, die magistraet ende borger hopluyden tot Utrecht, met alle goede redenen, manieren ende middelen van inductien te bewegen, omme de saecken te stellen aen de decisie van syn Excell. ende die heeren gecommitteerden; ende by soe verre als deselve daertoe niet en willen verstaen, off daerinne bewilligen, daer by souden begeeren te vougen, eenige onbehoorlycke conditien ofte constrainte, dat in sulcken gevalle Syn Excell. rondelyck sal gelieven te verclaren, dat sy mette gecommitteerden vande heeren staten generael , ende sulcke andere

[ocr errors]
« ÖncekiDevam »