Sayfadaki görseller
PDF
ePub

worden, die ten lesten souden veroorsaecken de ruine vanden staet van 't landt. Hierop geadviseert wesende, is verstaen , dat de provincien , (willende haeren eedt ende eere betrachten, achtervolgende d'Unie,) dese saecke als van seer groter importantien ende den staet van't landt ten hoochsten betreffende, behooren ter herte te nemen, ende dat men ten selven eynde die heeren ambassadeurs, Syn Excell., den raet van state ende graeff Hendrick sal versoucken , morgen, ter clocke thien uren, inde vergaderinge te compareren , omme dese saecke te leggen in rype deliberatie , ende daerop te resolveren, gelyck met gemeen advis bevonden sal worden te behooren.

MERCURII, den xxiv. Meerte.
Presid.: Coenders. Presentes: Biesman, Dorth, Brienen, Huygens, Schagen, Olden-

barnevelt, Walenburch, Cromhout, Symsz., ende andere extraordinaris gedeputeerde

van Hollant, Magnus, Jongema, Jellisz. Syn ter vergaderinge gecom pareert die heeren ambassadeurs vande Coningen van Vranckryck ende van Groot Britannien, Syn Excell. ende raet van state, ende gedelibereert wesende opte saecken van Utrecht (daerop geboort het advis vande selve heeren ambassadeurs, van Syn Excell. ende vanden raet van state), is geresolveert, daerop te schryven aenden magistraet der stadt Utrecht, dat die heeren staten generael hadden vertrouwt, dat sy achtervolgende den afscheyt hare gedeputeerde ende vande gemeente der voorsz, stadt, den XVIII. deses tot Woerden by geschrifte gegeven, de differenten ende questieuse puncten ten wedersyden gemoveert, ende 't gene tot goede verseekeringe vande toecolomende ruste ende eenicheyt binnen Utrecht noodich is, mitsgaders tot welstant vande lantschap ende vande selve stadt, gestelt souden hebben, tot kennisse ende decisie vande voorsz. heeren ambassadeurs, van dese vergaderinge, van Syn Excell. ende raet van state , gelyck gedaen hebben die heeren geeligeerde, ridderschap ende steden 's lants van Utrecht; maer, alsoe sy syn gebleven in gebreecke, ende de saecken langer egeen vaytstel en mogen lyden sonder groote prejudicie ende ondienst vanden lande, miscontentement van hare Maten, ende verachteringe vande saecken van Cleve, dat daerom, met advis als vooren, noodich bevonden is, hun wederom serieuselyck te vermanen, dat sy de voorsz. submissie alsnoch willen doen, ende daermede hare gedeputeerde in competenten getale met volcomen last alhier schicken, preciselyck binnen vier dagen na date deses , als wanneer sonder vuytstel de voorsz. submissie ende decisie vande voorsz. differenten in conformite vande unie by der hant genomen ende gedaen sal worden na behooren, verstaende, dat sy ondertusschen sullen desisteren van alle date lyckheyt ende nyeuwicheden, omme alle voirder inconvenienten ende ondienst vanden lande voir te commen.

Is voorts verstaen ende geresolveert, by soo verre als die van Utrecht, onaengesien 't voorsz. schryven, in gebreeke blyven, haer te submitteren , ende derselver gedeputeerde alhier met behoorlycke last, ten selven eynde, binnen den voorsz, tyt te senden, dat Syn Excell. van alsnu versocht ende geauthoriseert wordt, behoorlycke ordre te nemen ende te stellen, dat een commandeur met ruyteren ende knechten gereet ende veerdich gemaeckt worden, die datelyck naer Utrecht mogen marcheren, omme de stadt tot reden ende debvoir te brengen, dan, die gedeputeerde van Zeelandt ende Overyssel, hebben begeert hierby geteeckent te hebben, dat dese leste resolutie is genomen met pluraliteyt van stemmen.

De heere ven Brakel heeft, volgende de resolutie in syn saecken, tot Woerden genomen den xvii. deses , gestelt in handen vanden heer Coenders, jegenwoordich presideerende, syne reekeninge, ten eynde omme deselve met ordre vande heeren staten generael te doen leveren in handen vande camere vande finantie van hare Ho. Mog., hetwelcke alsoo goetgevonden

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

wesende , hebben hare Ho. Mog. gecommitteert den tresorier generael de Bie, ontfanger generael Doubleth, ende die commisen vander Does ende Verhaer, omme de voorsz. rekeninge te visiteeren, de difficulteiten, daerop gemoveert, te examineeren, partyen te hooren, ende deselve difficulteyten aftedoen, ten sy dat sy eenige saecken daerinne vinden (de generaliteyt rakende) van sulcke swaericheyt, die sy sonder rapport van dese vergaderinge niet en souden kunnen afdoen, in welcken gevalle , sullen deselve ter vergaderinge vande heeren staten mogen rapporteren, omme gedecideert te worden naer behoren.

Eod , post prandium.
Presid.: Coenders. Presentes: Biesman, Dorth , Brienen, Huyghens, Schagen, Olden-

barnevelt, Walenburch, Cromhout, Symsz., ende een groot deel gedeputeerde vande

steden van Hollant, Magnus, Jongema, Jellisz. Syn wederom ter vergaderinge gecompareert, die heeren ambassadeurs, Syn Excell

. ende raet van state , ende syn in derselver presentie gelesen de concepten, soo vande resolutie voor den middag genomen, opte saecken van Utrecht, als vande missive aen die van Utrecht te schryven, volgende deselve resolutie ingestelt, maer alvooren te arresteeren, is goetgevonden daerop te hooren die aenwesende gedeputeerde vande heeren staten van Utrecht. Desen volgende die voorsz. aenwesende gedeputeerde vande heeren staten van Utrecht, ter verga-, deringe gecompareert synde, syn hun voorgelesen de voorsz. concepten, die welcke, nadat sy daerop met malcanderen hadden gesproken, verclaert hebben, dat sy wel bevinden ende kunnen vermercken vuytte voorsz, concepten , dat men met yver ende affectie inde zaecken van Ulrecht voor den welstant vanden staet vande selve lantschap is procedeerende, ende dat het voorgenomen remedie van accommodatie wel is politicq, dan dat sy achten ende het daervoor houden , dat de saecken daer mede nyet en syn te helpen, naer vereysch vande jegenwoordige gelegenheyt ende constitutie vande stadt Utrecht, maer wel dat deselve stadt voor gerst behoirt versekert te worden, als wanneer dat men daer nae beter ende sekerder sal cunnen daer binnen verhandelen, datter resteert ende gerequireert wordt, alsmedt de voorgenomen trainatie , versouckende mits dien dat die heeren ambassadeurs, de heeren staten, Syn Excell. ende raet van state gelieve serieuselyck hierop te letten , ende by tyts daerop te resolvceren, alëer de saecken binnen Utrecht commen in meerder verloop, aengesien dat vuyte gedaene publicatie licht te vermercken is, wat die magistraet voor heeft , ende dat hier benevens d'heeren staten generael hun willen verclaeren, off hare Flo. Mog. die geoppresseerde staten van Utrecht begeeren te maintineren , gelyck deselve achtervolgende d'Unie daer inne gehouden syn, opdat haer E. hare saecken daernae mogen disponeren, ende rechten in 't generael ende particulier, hierop gedelibereert wesende, syn de voorsz. concepten vande resolutien ende missive gearresteert, sulcx als die syn ingestelt, behalven dat geaccordeert is, op het vertoogh vande voorsz. aenwesende gedeputeerde van Utrecht totte missive te voegen , het volgende alternatyff (naer het versoeck van dat die van Utrecht, hare gedeputeerde in competenten getale, met volcommen last alhier souden schicken , preciselyck binnen vier dagen na date deses, als wanneer sonder vuytstel de submissie ende decisie vande differenten in conformité vande Unie byder hant genomen ende gedaen sal worden naer behoren) ten ware dat sy liever hadden, dat de differenten mette staten vanden selven lande binnen Utrecht worde afgehandelt, in welcken gevalle d'heeren staten d'ander leden daertoe sullen bewegen , mits dat hare Ho. Mog. verstaen,

dat
sy

inde stadt sullen ontfangen noch vier goede compagnien soldaten, opdat hare Ho. Mog. mogen versekert syn, dat die heeren staten van Utrecht, hare oliciers ende dienaers , in volcommen verseekeringe, volgende de rechten ende vryheden vanden lande, sullen mogen besoigneren,

[ocr errors]

aldaer wesen, converseeren, oock passeren ende repasseren, naer haer geliefte , ende dat van gelycken alle goede borgers ende ingesetenen van Utrecht, jegens alle populaire confusien ende desordren, soo noopende haere persoonen als goederen, te beter mogen versekert wesen.

Is voorts eenparichlyckverstaen, met advis als voren , dat men die geeligeerde ridderschap ende die cleyne steden van Utrecht sal mainteneren als staten vande lantschap van Utrecht, in 'hare rechten ende gerechticheyden, ende goetgevonden , dat die aenwesende gedeputeerde vande voorsz. staten hare confraters hiervan sullen mogen adverteren ende deselve daerop vertroosten, dat die staten generael nyet en sullen gedoogen, dat men hun sal oppresseren.

SABBATI, den xxvn. Meerte,
Presid.: Coenders. Presentes: Biesman, Huygensz, Warmont, Oldenbarnevelt, Berck,

Cromhout, Magnus, Joachimi, Jongema, Jellisz., met eenige extraord, gedepp. vande

provincie van Hollant. Ontfangen opden middach eenen brief vande magistraet der stadt Utrecht, gedateert den xvi. deses, stilo antiquo, houdende antwoort opten brieff vande heeren staten generael vanden xxim., is gottgevonden, dat men den voorsz. brieff door den greffer, Syn Excell. sal doen communiceeren ende Syn Excell. versoueken, t'avont, ter clocke vyff deren, ter vergaderinge te compareren, om daerop met Syn Excell. advis, mitsgaders vande beeren ambassadeurs ende raet van state te resolveeren, gelyck met gemeen advis voor het gemeene beste sal bevonden worden te behooren.

Item, dat men desen volgende de heren ambassadeurs ende den raet van state sal versoeken, oock ter vergaderinge ter voorsz. uren , len fine voorsz, te willen compareren.

Eod., past prandium, Presid. ende presentes die voorsz. Volgende de resolutie, voorden middach genomen, syn ter vergaderinge gecompareert die heeren ambassadeurs vande Coningen van Vranckryck ende van Groot Brittannien, mitsgaders den raet van state (hebbende hem Syn Excell

. geexcuseert op syne indispositie) ende geresumeert wesende den brieff, opden middach ontfangen vanden ‘magistraet der stadı Utrecht, is geproponeert off men verstaet, dat met dese rescriptie opten brieff vande heeren staten generael, vanden xxmt. deses', aen den voorsz. magistraet geschreven, hare Ho. Mog. begeerte genoech gedaen is off nyet, ingevalle nyet, of de meeninge noch is, dat men sal persisteeren byde resolutie tot redress, met authoriteyt vande saecken binnen Utrecht genomen , ende deselve datelyck doen effectueeren, ende nadat daerop in 't lange gecommuniceert, gedelibereert ende geadviseert was, is met voorgaende advis vande welgemelte heeren ambassadeurs ende raet van state verstaen ende geresolveert, alsoo bevonden wordt, dat die magistraet van Utrecht niet genoech en doet, het afscheyt hare gedeputeerde tot Woerden schriftelyck gegeven, noch oock den voorsz. brieff aen denselven magistraet byde heeren staten generael geschreven, dat men sal persisteeren hyde voorsz. resolutie , ende deselve datelyck effectueeren, executeeren ende tot dien eynde ruyteren ende knechten, geschut ende andere behoeften nodich, doen marcheeren, om alsoo die van Utrecht tot reden te brengen, doch dat men die aenwesende heeren gedeputeerde vande staten van Utrecht alhier ter vergaderinge sal bescheyden, ende de voorsz. rescriptie vandie van Utrecht communiceeren, mitsgaders openinge doen vande resolutie , daerop alsnu genomen , omme vande selve te verstaen, off sy eenen beteren voet, oft eenich bequamer middel weten te adviseeren tot het voorsz. redress vande saecken binnen Utrecht, als by het effectueeren vande voorsz. resolutie.

[ocr errors]

Desenvolgende syn de aenwesende gedeputeerde vande heeren staten van Utrecht ter vergaderinge gecompareert, diewelcke, gehoort hebbende de lecture vande voorsz. brieff, mils- . gaders de resolutie, met advis vande heeren ambassadeurs vande Coningen ende des raets van state, daerop genomen, hebben verthoont, dat sy bedroeft syn , dat die van Utrecht nyet en hebben geamplecteert het middel van submissie, hun byde Ho. Mog. heeren staten generael voorgestelt, opdat alle extremiteyten hadden naegelaeten mogen worden, maer alsoo sy byde voorsz, rescriptie bevinden, dat dieselve hare Ho. Mog. daerinne noch oock andersints nyet en voldoen, dat sy daerom alles geexamineert, egeen ander bequamer middel en weten te adviseeren tot het voorsz. redress, ende het maintenement vande eere ende reputatie vande generaliteyt, als d'executie vande voorsź. resolutie, bedanckende oversuloks die heeren ambassadeurs, die heeren staten ende raet van state, vandat deselve hare geoppresseerde bontgenooten, achtervolgende d'Unie geresolveert hebben te assisteren ende maintineren ende recommandeerende, dat daer inne gebruyckt mach worden alle doenlycke dilligentie.

De voorsz. verclaeringe vande gedeputeerde vande heeren staten van Utrecht gehoort, is eyntelyck geresolveert, dat men de genomen resolutie vanden xxiii. deses effectuelyek sal executeeren ende tot dien eynde deselve byden raet van state, Syn excell. doen aenseggen ende te bevorderen , dat het nodige volck te peerde ende te voet, geschut ende andere be. hoeften, mette officieren naer Utrecht in diligentie mogen marcheren, ende dat Syn Excell. dispiciere op een commandeur generael, om daer over te commandeeren, indien d'indispositie van Syn Excell. niet toe en laet, dat hy hem tot dit exploict employere. Is noch goetgevonden, dat men die voorsz. aenwesende gedeputeerde vande heeren staten van Utrecht sal vermanen eenige alhier te laeten, omme in dese vergaderinge te resideeren, gelast omme mette gedeputeerde vande andere provintien, op alle voorvallende saecken te besoigneren ende resolveeren naer behooren, voornamentlyck opte consenten by den raet van state, by hare propositie voor het loopende jaer versocht ende de subsidie totte saecken van Cleve, daerop die voorsz. gedeputeerde hebben verclaert, nademael sy alhier maer en syn als ge committeerde, dat sy sullen besorgen, dat die heeren staten van Utrecht eenige ten line voorsz, sullen committeeren ende binnen twee off drye dagen ten lancxten alhier senden.

DOMINICA, den XXVIII. Meert. Presid. ende presentes die voorsz. Is byden heere Coenders, presideerende, voorgedragen dat Syn Excell., opte communicatie hem gedaen byden raet van state, vande resolutie gisteren genomen, inde saecken yan Utrecht, versocht heeft naerder daerop te verstaen de meeninge vande Ho. Mog. heeren staten generael, als te weten off haer gelieven is, dat men de stadt sal blocqueeren off alleene den pas totte selve besetten , off die aentasten met gewelt.

Item, dat Syn Excell. hem excuseert van het commandement op syne indispositie , ende oock graeff Hendrick op desselfs joncheyt, ende mitsdien voorgeslagen heeft, den persoon van graeff

Ernst, ende dat men die colonels inde quartieren soude mogen gebruycken. Item, dat Syn Excell

. versoeckt te weten, daer men die stadt soude blocqueren, off hy het blocquement sal doen beginnen met het naeste volck, ende de reste daer nae doen volgen, hetwelcke wel thien off twaelff daegen soude aenloopen, alleer alles gereet soude syn.

Item, hoe veel stucken geschuts dat men voor de stadt brengen ende gebruycken, omme de behoeften , daertoe noodich, naer advenant te besorgen.

[tem, dat Syn Excell. bedunckt, dat men alnoch eenen brieff aen die van Utrecht soude behooren te schryven, ende deselve noch eens serieuselyck te vermanen totte voorgestelde submissie, ende adviseeren, dat andersints het volck marcheert, om hun tot reden te brengen.

[ocr errors]
[ocr errors]

Op alle de voorsz. poincten (het advis vanden raet van state gehoort wesende) is naer behoorlycke deliberatie verstaen ende geresolveert, dat men serieuselyck met allen ernst ende diligentie dese saecke opte stadt byder handt sal nemen ende effectueeren, omme die Coningen egeen offensie te geven, noch hare Mat“ in haer desseins , ende de saecken van Cleve nyet te verachteren door het retardement van dese landen assistentie, ende dat men tot dien eynde terstonts voor ierst sal doen marcheeren ende logeeren die naestgelegen compagnien, ende voorts d'andere aen ende aen , ende gebruycken iwaelff stucken geschuts ende soe veel stucken meer als behoeven sal vande stucken die tol Dordrecht byden anderen gelast syn te brengen, ten dienste vande Duytsche cheurende fursten, (verstaende de heeren staten, in gevalle datter nyet volcx genoechen is, omme de stade in 't geheel te besluyten ende aentetasten, dat men dat sal doen by quartieren , ende alsoe Syn Excell

. overmits syne indispositie hem van het commandement generael excuseert , dat men daertoe sal versoucken den hoochgeboren heere grave Hendrick, die in verscheyden belegeringen is geweest, ende syn E. voor den tweeden persoon byvoegen graeff Ernst, ende dat Syn Excell. sal dispicieren die colonnels, die men inde quartieren sal hebben te gebruycken. Wat het voorgestelde schryven aen de stadt belangt, en wordt 't selve voor als noch niet goetgevonden, maer dat men 't volck ierst sal doen marcheren ende t’samen ter plaetse wesende , dat men alsdan voor het hooftpoinct vanden brieff sal nemen, dat die vande stadt soo veel volex sullen innemen, dat deselve versekert mach syn, sonder dewelcke verseckeringe niet verstaen en wordt, dat men mette magistraet sal commen in eenige communicatie.

Is voorts verstaen , dat het geheele collegie vanden raet van state hem sal transporteeren, ende houden ten naesten by vande stadt, op het huys van Suylen off tot Jutphaes, omme de saecken dies te beter te doen vorderen met goede ordre, ende toetesien dat het platte landt nyet en worde gefouleert.

Item, dat men die heeren staten van Utrecht sal versoucken, staetsgewyse byden anderen te blyven, omme op alles te helpen stellen ende houden die beste ordre, te weten omtrent den raet van state.

Gedelibereert wesende, off men de twee compagnien Engelschen, binnen Utrecht liggende, daer binnen sal laten, off daer vuyt trecken, is verstaen dat men dese saecke sal laeten op haere beloop.

Is voorts goetgevonden ende geresolveert, dat men de provintien ende naeste steden met eenen welberedenden brieff sal adverteeren vande oorsaecken, die voor den welstandt ende verseckertheyt vanden staet van 't landt, midtsgaders voor de eere ende reputatie desselfs totte voorsz. resolutie veroorsaeckt hebben.

Die gedeputeerde vande heeren staten van Utrecht ter vergaderinge comparerende, is haer E. de voorsz. resolutie gecommuniceert, die welcke de heeren staten generael daer vooren wederom hebben bedanckt, ende aengenomen te besorgen, dat hunne principalen, voor 500 veele hun aengaet, hun daer nae sullen reguleeren.

Is voorts den raet van state versocht, de voorsz. resolutie Syne Excell. aen te dienen, ende serieuselyck te recommandeeren de saecken byder handt te nemen ende te accelereeren.

[ocr errors]
[ocr errors]

LUNAE, den XXIX. Marty.
Presid.: Biesman. Presentes: Dorth, Brienen, Huygens, Warmont, Oldenbarnevelt,

Cromhout, Symsz. ende eenige andere van Hollant, Magnus, Joachimi , Jongema,

Jellisz., Coenders. Die heere van Dorth rapporteert, dat die hooggeboren heere grave Hendrick van Nassau te

« ÖncekiDevam »