Sayfadaki görseller
PDF
ePub

verwachten, opdat het harasceren van het volck ende het beschadigen vande huysluyden , mitsgaders alle extraordinarisse costen mogen cesseeren,

Compareeren die heeren Doctor Bas, tegenwoordich burgermeester, ende Reynier Pauw, oudt-burgermeester der stadt Amsterdam, gecommitteert van burgermeesteren ende regierders der voorsz. stadt, hebben, naer presentatie van haeren credentzbrieff, gedateert den derden deses, gecommuniceert die brieven, byde voorsz. borgermeesteren ende regierders ontfangen, vande magistraet der stadt Utrecht, ople welcke byde vroetschap der voorsz. stadt goetgevonden is, dat burgermeesteren ende regierders souden intercedeeren, dat de saecken van Utrecht tot goeden eynde gebracht souden mogen worden, met contentement vande Ho. Mog. heeren staten generael, sonder bloetstortinge, gelyck haer E. ende de voorsz. vroetschap dat gaerne souden sien, hebbende tot dien eynde noch twee andere hare gedeputeerde gesonden in het leger, aen Syn Excell. graeff Hendrick ende raet van state, presenteerende die voorsz. comparanten, indien hare Ho. Mog. d'intercessie vande stadt Amsterdam goetvinden, hun te transporteren byde voorsz. hare mede gedeputeerde in het leger, ten fyne voorsz., remitteerende 't selve ter goeder discretie van hare Ho. Mog. ; hierop gedelibereert wesende, is goetgevonden, dat men die voorsz. borgermeesteren ende regierders der stadt Amsterdam, mitsgaders die comparanten voor dit officie ende goede debvoir sal bedancken , ende verclaren , dat hare Ho. Mog., hebbende die redenen die ten eenen ende ten anderen opte voorsz. presentatie dienen geexamineert ende geconsidereert, beducht syn in soo verre als die comparanten in het leger commen, ende de voorsz. gepresenteerde intercessie voornemen, dat die van Utrecht ’t selve wetende, daer doore sullen worden gefortificeert, ende oorsaecke nemen tot retardement vande saecke, die jegenwoordich soo naeby gebracht is, dat men verhoopt tot een accoordt te geraecken ende te treffen, gelyck die comparanten hebben verstaen, vuytte communicatie, die hen gedaen is van het gebesoigneerde alhier, gisteren gevallen mette gedeputeerde van Utrecht ende de resolutie , daerop genomen, ende waerop dat alleenlyck het accoordt berust, versoeckende mitsdien, dat die comparanten hun willen daerop bedencken ende selfs oordeelen , off ten deesen aensien niet beter en soude syn dat sy schryven, adviseerende dat sy alhier gecommen syn ende verstaen hebbende , wat alhier meite gedeputeerde voorsz. gesprocken is, versoecken te verstaen, wat dat op het afscheyt vande selve gedaen is; die voorsz. comparanten hebben haer aen het goet bevinden vande heeren staten geremitteert ende syn alsoo gescheyden.

JOVIS, den viri. Aprilis, post prandium. Presid.: Warmont. Presentes: Biesman, Dorth, Brienen, Huygens, Oldenbarnevelt,

Walenborch, Symsz., Magnus, Joachimi, Jongema, Moersbergen, Jellisz., Clant. Ontfangen ende gelesen eenen brieff vanden raet van state, geschreven tot Jutphaes , den vii. deses, daerby haer E. adverteeren, dat sy ontfangen hebbende die brieven vande heeren staten, vanden vierden enden vyfden deses, mette byleggende copien ende acte van resolutie, oock vanden mr. deses by haer E. daerop (naer diversche communicatien met ende tusschen die heeren staten van Utrecht ende die gedeputeerde derselver stadt) soo veel gedaen ende gehandelt is, dat den avont vanden vii. deses eyntelyck het accoordt tusschen deselve is getroffen. sulcx dat heden de thien compagnien inde stadt in garnisoen sullen trecken , daervan dat haer E. by provisie d'heeren staten wel hebben willen adverteeren, ondertusschen dat sy d'acten van capitulatien sullen doen gereet maken.

Hierna is noch ontfangen ende gelesen eenen brief vande heeren staten van Utrecht vanden XXVIII. Meerte, insgelycx inhoudende advys van't voorsz, accoordt, maer met meer der particulariteyten, biddende, dat de heren staten gelieven te dencken op bequame middelen , daermede dusdanige sware ende periculose inconvenienten voortaen voorgecomen mogen worden. De heere van Moersbergen heeft gelycke instantie by monde gedaen.

Is den post, die dese tydinge eerst gebragt heeft, toegelegt 18 gl., ende den bode vande staten van Utrecht daerop gevolcht metten brieff vande selve heren staten ,

10 gl. Gesien de deductien vande grieven, overgegeven byden here van Brakel, tegen die heren staten van Utrecht, ende bevonden wesende dat het geschrifte maer en is eene ongeteekende copie, is verstaen, dat den here van Brakel de deductie sal teeckenen ende qualificeeren, naer behoren , als originael, ende dat men die daerna sal stellen in handen vande heren staten van Utrecht, omme by debat ofte andersins metten alderyersten daerop te doen ofte seggen, gelyck haer E. dat sullen goetvinden.

SABBATI, den 1. Aprilis. Presid. ende presentes die voorsz. Ontfangen ende gelesen twee brieven, den eenen vanden raet van state, ende den anderen vande heeren staten van Utrecht, beyde gisteren tot Jutphaes gedateert, mette copie van d'acten van wedersyden, daerop het accoort mette stadt Utrecht is getroffen, versouckende de heeren staten van Utrecht, die heeren staten generael Syn Excell. graeff Hendrick souden gelieven te verwilligen ende te committeeren, omme het commandement over het garnisoen aen te nemen, dan in soo verre als men daertoe nyet en soude cunnen gecommen, adviseeren (aengesien dat by Syn Excell. ende den raet van state voorgeslagen is, den persoon vanden collonel Vuyttenhove), dat haer E. dien voorslach hebben goetgevonden, ende in dien gevalle haer daer mede geconformeert, begeerende dat hare Ho. Mog. souden gelies ven op het innehouden van haer E. brieff regard te nemen, ende op 't voorsz. commandement sulcx te versien, dat Syn Excell. haer E. ende alle goede ingesetenen van Utrecht gerust, in vrede ende eenicheyt wesen mogen ; hierop geadviseert wesende, alvoren daerop te disponeeren, is goetgevonden den greffier te lasten, Syn Excell. den brieff vande heeren staten van Utrecht ende saet van state te communiceren ende aen te seggen, dat de heeren staten meenen , dat Syn Excell. graeff Hendrick over vyff ofte sus dagen binnen Utrecht niet en sal blyven, ende daerom Syne Excell. te bedencken geven, off deselve den voorslach vanden persoon van Vuyttenhove tot het voorsz. commandement sal gelieven goet te vinden, ende nadat den greffier gerapporteert hadde de difficulteyt, die Syn Excell. daerinne was vindende , ten regarde dat den collonel Vuyttenhove byde voorgaende regieringe was gemaecke collonel, ende dat hy oock aen deselve was geallieert, voorslagende dat men voor eenige dagen het commandement soude mogen laten aen Syn Excell. graeff Hendrick, ende daernae aen graeff Ernst off aen den lieutenant-collonel Calvart, ende binnen middelen tyde dispoDeeren, wie dat men vande andere gouverneurs dier syn, souden mogen gebruycken, is geresolveert te schryven aen den raet van state, dat de heeren staten goetvinden, dat haer E. Syn Excell. graeff Hendrick ofte graeff Ernst sullen verwilligen, het commandement over 't voorsz. garnisoen selfs aen te nemen, ende ondertusschen met haer E. te overleggen ende daerop te letten , aen wyen dat men 't voorsz. commandement sal mogen laten, ten meesten dienste vanden lande, verseckertheyt vande stadt, ruste, vrede ende eenicheyt onder de borgeren ende ingesetenen vande selve ende de heeren staten daeryan te adverteeren , omme daerop gedisponeert te worden naer behooren.

Is oock geordonneert l’antwoorden aen de heren staten van Utrecht, dat men haer E. van haer gedaen advertentie bedanckt, ende dat men volgende derselver begeren soo veele doen:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

sall, dat metten eersten de compagnie vanden hr. van Cloetingen vuytte stadt gelicht ende cene andere inde plaetse gesonden sall worden, dat oock baere Ho. Mog. aengaende het commandement den raet van state gelast hebben, Syn Excell., graeff Hendrick, offte graeff Ernst te verwilligen, om, gelyck inde voorgaende resolutie, begeerende haer Ho. Mog., dat haer E. gelieve, de goede handt daer aen te houder..

Is goetgevonden, dat men in diligentie aende heren ambassadeurs, naer Vrankryck vertrocken, sal senden copie van het accoordt, melte stadı Utrecht gemaeckt.

LUNAE, den XII. Aprilis.
Presid.: Magnus. Presentes : Dorth, Brienen, Huygens, Warmont, Oldenbarnevelt,

Symsz., Joachimi, Moersbergen, jongema, Jellisz., Clant. Ontfangen ende gelesen eenen brieff vanden raet van state, gedateert vanden XI. deses , daerby geadverteert wordt, dat oock de resteerende acht compagnier binnen Utrecht in garnisoen getrocken, ende sonder eenige swaricheyt ontfangen syn , mitsgaders 't gene dat voirder

' tot dien tyt in die quartieren gepasseert is, daer op dat geresolveert is te schryven, dat de heeren staten alnoch dienelyek vinden; (nademael dat Syn Excell. graeff Hendrick van Nassau alhier verwacht wordt), dat den raet den welgeboren heere graeff Ernst van Nassau sullen verwilligen , het commandement over het garnisoen binnen Utrechi, eumers by provisie, te willen aennemen, syn E. accordeerende ten selven effecte le verkiesen eenen lieutenant naer syns gelieven, ende dat haer E. synen E. compagnie inde stadt leggen , ende de comp. des heeren van Cloetingen daertegen wederom vuyttrecken , ende voorts sulcken ordre daer binnen stellen als behoort, remitteerende tot haer E. discretie het scheyden van het leger, gelyck deselve dat sullen goetvinden, mits dat de scheydinge gedaen worde mette beste mesnage ende minste schade vande huysluyden ende platte laudc.

MARTIS, den XIII. Aprilis. Presid. ende presentes die voorsz, De heer van Moersbergen, commende vau Jutpbaes, heeft gedaen rapport vande constitulie der saecken aldaer, ende in wat poincten by de saecken gelaten heeft, namentlyck aengaende het ontslaen vande burgeren van Utrecht vande wacht, ende daermede te laten begaen het garnisoen, dan is vuytgestelt daerop te resolveren tot morgen, ende goetgevonden, soo lange oock te doen ophouden de geresolveerde depeche van gisteren, aen den raet van state.

MERCURII, den XI. Aprilis.
Presid.: Magnus. Presentes: Dorth, Brienen, Huygens, Schagen, Oldenbarnevelt,

Duyst, Symsz., ende verscheyden andere extraord. gedepp. van Hollant, Joachimi,

Moersbergen, Jongema, Jellisz., Clant. Ontfangen ende gelesen twee brieven vanden raet van state, beyde vanden xil. descs, geschreven tot Jutphaes, daerby geadviseert wordt vande communicatie , die aldaer mette gedeputeerde vande stadt Ulrecht gehouden syn , mitsgaders die debvoiren dier gedaen syn, omme die borgerwacht aloinme te doen cesseeren ende ophouden, emmers by provisien, tot dat byde heeren staten generael daerop eyntelyck geordonneert sal syn, ende waerop dat dese sake jegenwoordich berust, ten eynde by hare llo. Mog. op alles gelcth, ende voorts geresolveert ende gedaen soude worden naer behooren, rerclaerende dat die welgeboren heere,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

grave Ernst van Nassau, het commandement inde stadt voor thien ofte twaelf dagen over het garnisoen hadde aengenomen.

Hierna syn gecompareert mr. Cornelis de Viana, advocaet vande stadt Utrecht, overleverende syn credentzbrieff, gedateert den 11. deses, slilo antiquo; item, Hendrick van Helsdin- . gen, anderde borgermeester, ende mrs. Pieter van Leeuwen, raet inden Hove provinciael, ende Anselmus Salmius, schepen der voorsz. stadt, die welcke daer overleveringe van hare opene commissie, gedateert den ju. deses, beyde stilo antiquo, hebben verthoont 't geene dat sedert het vertreck vuytten Hage vande gedeputeerde vaude stadt van Utrecht, soo binnen als buyten Utrecht is gepasseert, ende vooris verclaert, dat de resolutie vande heeren staten generael ende het gemaeckte accoord, vande syde vande stadt is voltogen, communiceerende de missive, die den raet van state den voorsz. derden Aprilis , door den heere Sidnisky in den raedt der stadt Utrecht hebben doen overleveren , daertoe streckende, dat men die borgerwacht soude doen cesseeren, ende versoekende, dat men daertegens versien ende voorts tot ruste , vrede ende eenicheyt sulcke middelen soude voornemen, als men sal cunnen oordeelen , daertoe nutst ende bequaemst te syn, sunderinge ten desen regarde, dat den raetsheer Leeuwen, verclaerende, dat Syn Excell. graeff Hendrick van Nassau hem Leeuwen ende aen syne confraters inden raet tot Jutplaes toegeseet soude hebben, inde handelinge voor het sluyten van het accoort, dat die borgers souden blyven byde wacht, ende deselve houden nevens die soldaten, presenteerende 'i selve by eede te bevestigen. Hierop gedelibereert wesende, is geresolveert aen den raet van state te schryven, dat goetgevonden was, op haer E. missive vanden XI. deses, te rescribeeren 's gens deselve vaytte byleggende brieff" sullen verstaen, maer daernae ontfangen synde haer E. twee missiven vanden XII. ende dat alhier gecommen waeren die voorsz. gedeputeerde mette voorsz. credentien, dat hare Ho. Mog. de voorsz. l'escriptie hebben doen ophouden, tot dat deselve die voorsz. gecommitteerde souden hebben gehoort, hetwelcke voor den middach inde vergaderinge is geschiet, ende van den raetsheer Leeuwen verstaen wesende, 't gene des voorsz. is, daervan hare Ho. Mog: te vooren niet en is voorgecommen, ende oock yels desgelycken hebben verstaen vuyt eenige van haere E. brieven, noch oock van sype hoochgemelte Excell

. ende verstaende (daer dese besoigne alsoo is gedaen) dat men geloof ende woort behoort te houden, omme oock Syne Excell

, niet te prejudicieeren, dat by hare Ho. Mog. goetgevonden is, die voorsz. gedeputeerde voor te stellen, tot accommodatie vande saecke, dat sy gedeputeerde souden tot Utrecht bevorderen , dat die seven gecommitteerde vande stadt, die geconcipieert hebben die lyste vande borgeren, die de wacht souden houden, byde magistraet wederom gelast souden worden, hun mette selve lyste terstonts te vervoegen naer Jutphaes, ende die met syne hoochgemelte Excell

. , haer E. ende die heeren staten van Utrecht te resumeeren ende met gemeen advys ende bewillinge daer vuyt verkiesen, ende die lyste reduceeren tot acht, negen ofte vuyterlyck thien hondert vande gequalificeerste, vreetsaemichste ende een parichste borgeren vande stadt, die vooreerst by provisien, ende tot dat die differentiale gesubmitteerde poincten sullen syn gedecideert, die wacht benevens die soldaten inde stadt sallen houden, met alsulcken accommodement, als met eenen sal worden beraempt, ende alsoo d'heeren staten die voorsz. gedeputeerde daer mede hebben gedimitteert, ende aen Syn Excell., haer E. ende die heeren staten van Utrecht gerenvoyeert, dat haere Ho. Mog. haer E. seer ernstelyck recommandeeren de sake aldaer alsoo noch te bevorderen ende te behertigen, dat (de versecckeringe der stadt besorcht wesende) van alles een goet eynde gemaeckt worde, ende daer nae het leger scheydende, dat hare Ho. Mog. dienstelyck vinden tegen alle occurentien, dat inde naeste steden ende plaetsen van Utrecht geleet worden twintich ofte vier en twintich compagnien soldaten, van die geene, die de verste van hare ordinaris garnisoenen syn, het

9

welck haer E. sullen gelieven te doen effectueeren, sulcx haer E. best sullen vynden, sonder op anderen last te wachten , alsoo haere Ho. Mog. dese saecke aen Syn Excell. prince Hendrick, haer E. ende die heeren staten van Utrecht, geheellyck remitteeren, omme te stellen provisionele ordre opte voorsz. wachten ende dissolutie vanden leger.

Ontfangen eenen brief van prince Hendrick van Nassau, vanden XIII. Aprilis, geschreven tot Jutphaes, daer by syn Excell. hem remitteert tot het voorgaende schriven van den raet van state, oock ten voorsz. dage geschreven, verclaerende dat de difficulteyten, daer inne verhaelt, oorsaecke syn, dat het leger niet en heeft cunnen gescheyden worden, adviserende voorts, dat grave Ernst van Nassau te vreden was tot Utrecht te blyven, tot dat d'heeren staten sullen gelieven yemant anders te verkiesen , ende ordonneren, omme aldaer te commanderen.

VENERIS, den xvi. Aprilis.
Presid.. Magnus Presentes: Dorth, Brienen, Duyst, vander Laen, Symsz., D'. Ega

bertsz., Verius ende andere van Hollant, Joachimi, Moersbergen, Jongema, Jellisz.,

Clant. Ontfangen eenen brieff vanden raet van stale, geschreven lot Jutphaes den xv. deses, responsive opten brieff vande heeren stalen, vanden xm., daerby haer E. adviseren, dat sy wel verwondert syn geweest te verstaen , dat die raetsheer Leeuwen een vande drye gedeputeerde der stadt Utrecht hadden derven verclaeren, dat Syn Excell. grave Hendrick van Nassau aen hem Leeuwen, ende aen syne mede gedeputeerde inden raet van state toegeseet soude hebben, inde handelinge voor het sluyten van het accord, dat die borgers souden byde wacht blyven, ende deselve houden beneffens de soldaten, want haer E. wel vastelyck ende waerachtelyck mochten verclaeren, dat noyt in 't minste eenich woort ofte syllabe by Syn Excell. noch haer E. daervan en is vermaent geweest, soo d’selve doch alty continuelyck hebben geinsisteert preciselyck op het poinct vande instructie, haer E. dienthalve gegeven, ende terwylen dan haer &. opentlyck sagen, dat het antwoort ende resolutie byde heeren staten gisteren aen hun overgeschreven was genoinen, op een soo stouten onwaerachtigen aengeven, dat haer E. daerom nae rype isamentlycke deliberatie, in bererende alnoch op het poinct van hare voorsz. instructie , ende namenilyck oock opte clausule van hare Ho. Mog. schryven van gisteren, (vande verseekeringe vande stadt te besorgen, goetgevonden is te schriven, ende den heere Sedlintsky te deputeeren aen de magistract ende gemeene borgerhopluyden, ten eynde sy alnoch de borgerwachten terstonts doen ophouden, emmers by provisie, tot dat naerder ordre ople selve wacht sal syn gestelt, opdat alsoo 't leger terstont daer naer mach scheyden, doch dat hacr E. middlertyt met verlangen souden verwachten de heeren staten generael vuyterlycke meyninge etc., prout in litteris.

Item, eenen brieff, ten voor sz. dage geschreven, byden hoochgeboren prince graeff Hendrick van Nassau, genoech vande selve substantie vande voorgaende, verclaerende dat Syn Excell. noyt gedacht en heeft te seggen, dat den raetsheere Leeuwen heeft geaffirmeert, niaer wel het contrary.

Item, eenen brief vande heren staten van Utrecht, oock ten voorsz. dage geschreven, genoech van eender substantie, versouckende dat de heren staten souden gelieven , haer resolutie te mainteneren, als wesende het poinct, daerop de ruste ende verseeckertheit vande staet vanden lande jegenwoordich rust.

Die voorsz. brieven gelesen synde, is den grelfier gelast, deselve Syn Excell. te communiceeren , ende vande selven te verstaen , off Syn Excell. sal gelieven hem over de resolutie , daerop te nemen, present te laten vinden, die welcke heeft gerapporteert, dan Syn Excell.

« ÖncekiDevam »