Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

αυτήν έννοιαν αποβλεπόντων απάντων εν διαφόρους ταίς λέξεσιν, οι μεν Γραικοί διισχυρίσαντο, ότι τούθ', όπερ λέγουσι, το πνεύμα το άγιον εκ του πατρός εκπορεύεσθαι, ού ταύτη τη διανοία προφέρουσιν, ώστε αυτούς τον υιόν αποκλείειν, αλλ' επειδήπερ αυτούς έδόκει, φασί, τους Λατίνους διαβεβαιούσθαι, το πνεύμα το άγιον εκ του πατρός και του υιού ως από δύο αρχών και δύο πνεύσεων εκπορεύεσθαι, διά τούτ' εφυλάξαντο λέγειν, το πνεύμα το άγιον εκπορεύεσθαι εκ πατρός και υιού: οι δε Λατίνοι διαβεβαιώσαντο, μή κατά ταύτην την διάνοιαν σφάς αυτούς λέγειν, το πνεύμα το άγιον εκ πατρός και υιου εκπορεύεσθαι, ως αποκλείειν τον πατέρα του είναι πηγήν και αρχήν όλης της θεότητος, του υιού δηλονότι και του αγίου πνεύματος, ή ότι το έκ του υιού εκπορεύεσθαι το πνεύμα το άγιον ο υιός ουκ έχει παρά του πατρός, ή ότι δύο τιθέασιν είναι αρχάς ή δύο πνεύσεις, αλλ' ίνα μίαν μόνην δηλώσωσιν είναι αρχήν και μοναδικής προβολής του αγίου πνεύματος, καθώς μέχρι τούδε διισχυρίσαντο. επειδή δε τούτων απάντων μία και η αυτή της αληθείας συνάγεται έννοια, τέλος εις την υπογεγραμμένην αγίαν και θεοφιλή τη αυτή διανοία και τα αυτω νοι συνεφώνησαν, και συνήνεσαν ομοδυμαδόν ένωσιν. εν τω ονόματι τοίνυν της αγίας τριάδος, του πατρός και του υιού και του αγίου πνεύματος, ταύτης της ιεράς και οικουμενικής της εν Φλωρεντεία επιψηφιζομένης συνόδου ορίζομεν, ένα αύτη ή της πίστεως αλήθεια υπό πάντων των χριστιανών πιστευθείη τε και αποδεχθείη, και ούτω πάντες ομολογώσιν, ότι το πνεύμα το άγιον εκ του πατρός και του υιού αιδίως εστί, και την έαυτού ουσίαν και το υπαρκτικών αυτού είναι έχει εκ του πατρός άμα και του υιού και εξ αμφοτέρων αιδίως, ως από μιάς αρχής και μοναδικής προβολής έκ πορεύεται, διασαφούντες, ότι τούθ', όπερ οι άγιοι διδάσκαλοι και πατέρες εκ του πατρός διά του υιού εκπορεύεσθαι λέγουσι το πνεύμα το άγιον, εις ταύτην φέρει την έννοιαν, ώστε διά τούτων δηλούσθαι, και τον υιόν είναι, κατά μεν τους Γραικούς αιτίαν, κατά δε τους Λατίνους, αρχήν της του αγίου πνεύματος υπάρξεως, ώσπερ και τον πατέρα. και έπει πάντα, όσα εστί του πατρός, αυτός ο πατήρ τω μονόγενεί αυτού υίω εν τω γεννάν δέδωκε, πλήν του είναι πατέρα, τούτ' αυτό, ότι το πνεύμα το άγιον εκ του υιού εκπορεύεται, αυτός ο υιός παρά του πατρός αιδίως έχει, αφ' ου αιδίως και γεγέννηται,

[ocr errors]

τη" 5.1 εξα:

- οί

Ενται

αγία

αντυ,

κπο

σO

από άλων

δέ ει και την

tat i

έτι διοριζόμεθα, την των ρημάτων εκείνων ανάπτυξιν, την και εκ του υιού χάριν του την αλήθειαν σαφηνισθήναι, ανάγκης τε τότε επικειμένης, θεμιτώς τε και ευλόγως εν τω συμβόλα προστεθήναι. έτι εν αζύμω ή ενζύμη άρτω σιτίνω το του Χριστού σώμα τελείσθαι αληθώς, τούς τε ιερείς εν θατέρω αυτό το σώμα του κυρίου οφείλειν τελείν, έκαστον δηλονότι κατά την της ιδίας εκκλησίας, είτε δυτικής, είτε ανατολικής, συνήθειαν. έτι εάν οι αληθώς μετανοήσαντες αποθάνωσιν εν τη του θεού αγάπη, πρίν τοις αξίοις της μετανοίας καρποίς ικανοποιήσαι περί των ημαρτημένων ομού και ήμελημένων, τας τούτων ψυχάς καθαρτικαίς τιμωρίαις καθαίρεσθαι μετά θάνατον, ώστε δε αποκουφίζεσθαι αυτές των τοιούτων τιμωριών, λυσιτελείν αυταίς τας των ζώντων πιστών επικουρίας, δηλονότι τας ιεράς θυσίας και ευχάς και ελεημοσύνας και τάλλα της ευσεβείας έργα, άτινα παρά των πιστών υπέρ άλλων πιστών είωθε γίνεσθαι κατά τα της εκκλησίας διατάγματα, εκείνων δε τας ψυχάς, οίτινες μετά το βαπτισθήναι ουδεμιά όλως της αμαρτίας κηλίδι υπέπεσον ή έτι τάς μετά το εφελκύσασθαι την της αμαρτίας κηλίδα, είτε εν τοίς αυτών σώμασιν, είτε μετά το τα σώματα αποδύσασθαι, ως προείρηται, καθαρθείσας, εις ουρανόν ευθύς προσλαμβάνεσθαι και καθαρώς θεωρείν αυτόν τον ένα και τρισυπόστατον θεόν, καθώς έστιν, έτερον μέντοι ετέρου τελεώτερον κατά την των βεβιωμένων αξίαν, τάς δε ψυχάς των εν τη κατ' ενέργειαν θανασίμω αμαρτία ή και εν μόνη τη προπατορική αποβιούντων, ευθέως καταβαίνειν εις άδην, τιμωρίαις όμως ανίσοις τιμωρηθησομένας. έτι ορίζομεν, την αγίαν αποστολικήν καθέδραν και τον ρωμαϊκών αρχιερέα εις πάσαν την οικουμένην το πρωτεϊον κατέχειν, αυτόν τε τον ρωμαϊκών αρχιερέα διάδοχον είναι του μακαρίου Πέτρου, του κορυφαίου των αποστόλων, και αληθή τοποτηρητής του Χριστού και πάσης της εκκλησίας κεφαλήν και πάντων των χριστιανών πατέρα και διδάσκαλος υπάρχειν και αυτώ εν τω μακαρίω Πέτρα του ποιμαίνειν και διευθύνειν και κυβερνάν την καθολικήν εκκλησίαν υπό του κυρίου ημών Ιησού Χριστού πλήρη εξουσίαν παραδεδόσθαι, καθ' όν τρόπον και εν τοίς πρακτικούς των οικουμενικών συνόδων και τοϊς ιερούς κανόσι διαλαμβάνεται, ανανεούντες έτι και την εν τοίς κανόσι παραδεδομένην τάξιν των λοιπών σεβασμίων πατριαρχών, ώστε τον Κωνσταντινουπόλεως

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

πατριάρχην δεύτερον είναι μετά τον άγιώτατον πάπαν της Ρώμης, τρίτον δε τον της Αλεξανδρείας, τέταρτον δε τον της Αντιοχείας και πέμπτον τον των Ιεροσολύμων, σωζομένων δηλαδή και των προνομίων απάντων και δικαίων αυτών. εδόθη εν τη Φλωρεντεία εν συνελεύσει δημοσία συνοδική εορτασίμως εν τη μεγάλη εκκλησία τελεσθείση έτει της κυριακής ενανθρωπήσεως χιλιοστώ τετρακοσιοστώ τριακοστό ενάτω, έκτη του ιουλίω, της αρχιερατείας ημών έτει ενάτα 1.

* Ιωάννης εν Χριστώ τω θεώ πιστός βασι

+ λεος και αυτοκράτωρ Ρωμαίων ο Παλαιολόγος υπέργραφα 1.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

+ Ο ταπεινός μετροπολίτης Ηρακλείας, πρόεδρος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας και τον τόπον επέχων του αποστολικού θρόνου του αγιωτάτου πατριάρχου Αλεξανδρείας Φιλοθέου, Αντώνιος, ορίσας υπέγραψα f. + Ο τοποτηρητής του αποστολικού θρόνου του πατριάρχου Αλεξανδρείας και δεσποτικού κυρίου Φιλοθέου και μέγας πρωτοσύγγελος και πνευματικός Γρηγόριος ιερομόναχος υπέγραψα 1. + Ο Ισίδωρος, μητροπολίτης Κυέβου και πάσης Ρωσίας και τον τόπον επέχων του αποστολικού θρόνου του αγιωτάτου πατριάρχου Αντιοχείας, κυρίου Δωροθέου, στέργων και συναινών υπέγραφα τ. + Ο μητροπολίτης Μονεμβασίας και τον τόπον επέχων του αποστολικού θρόνου του αγιωτάτου πατριάρχου Ιεροσολύμων Ιωακείμ, Δοσίθεος, στοιχήσας υπέγραψα f. + Ο μητροπολίτης Τραπεζούντος Δωρόθεος στοιχήσας υπέγραψα τ. + Ο Κυζίκου Μητροφάνης υπέγραψα 1. + Βησσαρίων ελέω θεού αρχιεπίσκοπος των Νικαέων μητροπόλεως στοιχήσας υπέγραψα f. + Ο Νικομηδείας Μακάριος υπέγραψα τ. + Ο ταπεινός μητροπολίτης Λακεδαίμονος Μεθόδιος υπέγραψα 1. + Ο μητροπολίτης Τορνόβου Ιγνάτιος στοιχήσας υπέγραψα 1. + Ο Μιτυλήνης και τον τόπον επέχων του Σίδης Δωρόθεος στοιχήσας υπέγραψα 1. + Ο Μολδοβλαχίας και τον τόπον επέχων του Σεβαστείας Δαμιανός υπέγραψα 1. + Ο ταπεινός μητροπολίτης Αμασείας Ιωάσαφ υπέγραψα 1. + Ο Ρόδου Ναθαναήλ και των Κυκλάδων νήσων υπέγραψα 1. + Ο Δρίστρας Κάλλιστος στοιχήσας υπέγραψα 1. + Ο Μελενίκου Ματθαίος στοιχήσας

.

.

υπέγραψα 1. + Ο μητροπολίτης Γάνου Γεννάδιος στοιχήσας υπέγραψα 1. + Ο Δράμας Δοσίθεος στοιχήσας υπέγραψα f. + Ο 'Αγχιάλου Σωφρόνιος υπέγραψα 1. + Ο Νικαίας Βησσαρίων δι' αναθέσεως γεγραμμένης και υπογεγραμμένης υπό του μεγάλου σακελλαρίου Μανουήλ διακόνου του Χρυσοκόκκου την αυτήν συγκατάθεσιν ενταύθα υποσημηνάμενος αντ' αυτού ενταύθα παραδηλώ ομόφρονα και αυτόν και ομογνώμονα ημίν είναι και πάσι τοίς ενταύθα στοιχεϊν και αυτόν +. + Ο μέγας σκευοφύλαξ διάκονος Θεόδωρος ο Ξανθόπουλος υπέγραψα f. + Ο μέγας χαρτοφύλαξ και αρχιδιάκονος Μιχαήλ ο Βαλσαμών υπέγραψα 1. + Ο μέγας εκκλησιάρχης και δικαιοφύλαξ διάκονος Σίλβεστρος ο Συρόπουλος υπέγραψα 1. + Ο πρωτέκδικος διάκονος Γεώργιος ο Καππάδος υπέγραψα 1. + GMίρεΗΑΙΗ επΗcκοπή ΑκρόαΜϊο c8κΑλλhcKAIH ποΑπϊc8o 1. 1 Ο πρωτοπαπάς Κωνσταντίνος και τοποτηρητής Μολδοβλαχίας υπέγραψα +. + Ο εκ-κλησιάρχης της σεβασμίας και ιεράς βασιλικής και αγιοριτικής μεγάλης Λαύρας και τον τόπον ταύτης πληρών Μωυσής ιερομόναχος υπέγραψα f. + Δωρόθεος ιερομόναχος και τοποτηρητής της σεβασμίας και ιεράς αγιοριτικής μεγάλης μονής του Βατοπεδίου τ. + Ο καθηγούμενος της σεβασμίας και ιεράς βασιλικής μονής Χριστού του Παντοκράτορος Γερόντιος ιερομόναχος υπέγραψα 1. + Ο προηγούμενος της Περιβλέπτου 'Αθανάσιος υπέγραψα 1. + Ο καθηγούμενος του αγίου Βασιλείου Γερμανός υπέγραψα 1. : «Ο Παχώμιος ιερομόναχος και ηγούμενος του αγίου Παύλου υπέγραψα 1.

Orig. membr.; bibliothecae Laurentianae. A sinistra textus latinus cum subscriptione papae Eugenii et bulla plumbea, a dextra versio graeca cum subscriptione miniacea imperatoris et bulla aurea cum inscriptione solita. Descripsit et edidit Th. Heyse in Giornale storico degli archivi toscani I. 210. In tabullario vaticano habes quatuor exemplaria eiusdem decreti: de reliquis exemplaribus adi dissertationem Caroli Milanesii in libro supra laudato 196.

[ocr errors]

XIII. 1581. mense februario.

Chimarenses a Turcis vexati auxilium petunt a papa Gregorio XIII., pro

mittentes se sedi apostolicae esse obtemperaturos.

[ocr errors]

+ Παναγιόταται και μακαριόταται πάτερ της μεγάλης και καθωλικής και οικουμενικής εκκλησίας, μέγιστε αρχιερεύς.

Ημείς ώλη οι πρόεστι της Χημάρας και με βουλή του λαού όλου της αυτής χώρας Χημάρας με όλο το κατηλήκη των κάτωθεν γεγραμένων χωρίον την παναγιότητά σου προσκυνούμεν και τα εύμορφά σου πόδια, που μας μελετούν, ήρήνην φηλούμεν, ως πρότος της εκκλησίας, ακόμη και τους έκλαμπροτάτους γαρδηναλέους, όπιοι είναι προέστη του ταπινου γένους ημών, χαιρετούμεν πολλά παρακαλώντας κύριον τον θεόν, να σε διαφηλάτι εσένα τον μακαριώτατον πατέρα υγιον τιμήων, όπου και να κάμεις πολάς ημέρας και χρόνους και έτζη άμποτε να γένη. Τήνοσκε οι μακαριότισου το πως την σύμερον ενεφανίστην προς ημάς ώ ευγενής κυρ Δημήτριος Φερήγος εκ πώλεος Κορώνης του Μωρέος, όπιος μας έσήντιχε περί σωτηρίας μας ψυχικώς και σωματικώς, και διά να ήμπορούμεν να ελευθερωθούμεν εκ τας χείρας των ανόμων Αγαρηνών, και επηδή εγνωρίζωμεν αυτών και τους γονείς αυτού ευγενής και άρχωντας και μπηστεμένους και ήξεύροντας την δούλεψιν, όπου έκαμαν του βασιλέως Κάρλου πέμπτου εις το έχησε το αίμα του δια την ορθόδοξον πίστιν και εις το να στερεύβουν και την πατρίδα τους και τα καλά τους, και ός πρότη που ήσαν και πλέο πλούσιει εκ την άνοθε χώραν Κωρόνη, ως καθώς φαίνωνται και τα προβελέγιά τους, τον εστέρξαμε και εδώκαμε πάσα πίστην, επιδή ο θεός ο άγιως αυτών έφώτισεν εσόντιχε και περί της μακαριοτιτάσσου και ος άγιων αρχιερέα και περί την πολλήν αγάπην, όπου έχης εις το γένο μας των γρεκών, ότι κεκολέγειουκάς μας, και εκκλησίαις όρισες να κάμουν, και άλες πoλαίς αγάπαις, όπου έδιξες και δείχνεις του άνoθεν γένους ημών, όταν την φήμη σου εις όλλην την Γρέτζηα την έκαμε και τρήγορηζι του αυτού καλού έργου, που έκαμες, άλλη εσηκώσαμε τα χέρια εις τον ουρανόν, των θεών έδοξάσαμε μετά δακρύων, και όλη με μίαν βουλή και προαίρεσης και με μίαν γνώμην παρακαλούμε με τα γόνατα εις την γην την μακαριώτητά σου εις το όνομά του κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπου

« ÖncekiDevam »