Sayfadaki görseller
PDF
ePub

έπαθε διά τε μας, να αγγαληάσις ετούτο το έργων το άγιων, και να μας βοηθείσης, και να κάμεις να μας βοηθήσουν εκ τούς άλους αφεντάδες, και να αναγγάσεις τον καθολικών ρίγαν κύριων Φηλήπoν, τον γαληνότατων της Σπάνηας ρίγαν, να μας στίλη βοήθεια από το ρένιο της 'Ανάπολης από το γένος ημών Pωμέους και Αρβανήταις έως χηληάδες τρής και με άρματα διά άλους δέκα χηληάδες και βοήθεια διά ζωοτροφίαν, και εμείς θέλομε σικώση φλάμπουρω εις το όνομα της παναγιότητάσσου και του ριγώς του άνoθεν κυρίου Φιλήπου, και θέλωμεν παρ' όλην την 'Αρβανητίαν και των Μορέα, επιδή έμεσθε πλήθως Pωμέοι και 'Αρβανήτες, και εις τον Μωρέαν είναι πλήο παρά διακόσιες χηληάδες άνδρες του πολέμου, και οι εχθροί έξη χηληάδες, και εδώ εις την χώρα της Χημάρας για μίαν ημέρα μαζώνονται εκ τα κάτοθεν χορία δέκα χιλιάδες και διά μίαν ευδομάδα χηληάδες πενήντα και από όλην την Μακεδονίαν σιμαζώνονται πεντακόσιες χιλιάδες, και αν αυτώ ή μακαριώτιτά σου κάμεις και ελευθερωθούμεν, από τόρα και εμπρόστεν υποτασσόμεσθεν τι αγία καθολική εκκλησία της πρεσβητέρας Ρώμης και εσένα των μεγάλων και αληθηνών αρχιερέα και δυνατόν πατέρα δλουνόνε οικουμενικών και των μεγαληνότατον ρήγαν της Σπανήας Φηλήπoν, και θέλομεν δώσι και τα χρηαζόμενα, λέγοντας τα χαράτζηα, τόσον της μακαριότιτος σου όσων του άνoθεν κυρίου Φιλήτου, μόνον ας ή παναγιότιτα σου να μας κάμεις χάρην, ότι οι ιερείς, αρχιερείς, επισκόπι και πατριάρχε και άλη του ιερού τάγματος όμιοι να ιερουργούνε και να λειτουργούνε κατά την τάξην ημών, έστoντας το πλήθως και ο λαός ένε ρωμέικοι, και δεν ηξεύρουνε την γλώσσαν την φράγγηκήν, και όπου ήσην λατίνη, να ιερουργούν οι λατίνοι, μα ος όλους να αφεντέβης οι μακαριότητά σου ός διάδοχος που ήσαι του αγίου Πέτρου εις τα εκκλησιαστικά, και ο ρίγας ο κύριος Φίληπως και οι κληρωνόμι αυτού εις τα κοσμικά. ειμείς το ληπων οι Χημαρέοι, ος άνω δηλή παρούσα και με τα κατοθεν γεγραμένα χωρία, δήδωμεν πάσα εξουσία του άνoθεν κυρίου Δημητρίου Φερίγου και μετ' αυτού δε τους ευγενής και άρχονταις κυρίων Γγκιόνα Λέξη, Τζάκνα και Νικόλαον Τζάκνα υιόν αυτού, όπιοι οίναι και αυτή πρότη της χώρας μας της άνοθεν Χημάρας καλοί, πιστοί, και πάντα ηπίγαν και πιγένουν και πολέμουν εναντίον των Τουρκών, καθώς φαίνονται και οι γραφείς

[ocr errors]

αυτών, και οίτα πίησι ο άνoθεν κύρ Δημήτριος με αυτούς και ο καθαι εις εξ αυτών να ήμπορί να κάνη δια όλους εις την αγιότητά σου και εις τον άνoθεν ρίγαν κύριον Φιλίπος και βασιλεύ της 'Αλαμανίας και οι σε άλλους ριγάδες αρχηγούς, να ένε καλώς γεναμένο, ος αγαθή, πηστή και αποκρισάρι μας, καθώς τους εψηφήσαμε, και να ήμπορούν να περιμαζώξουνε, να περιλάβουν, να ζητίξουνε χάραις, τορνέσια, ρούχα και άρματα και οι τι άλο έναι χριαζόμενα από την αγιότητά σου και εκ των βασιλέα και ρίγαν της Σπανίας και από όλους τους αρχηγούς για βοήθεια περί την ελευθερίαν μας έκ τας χείρας τον 'Αγαρηνών, και όπου και αν ευρεθόσης και θελήσουν να αφίσουν και να βάνουνε άλον κανέναν δια επίτρωπον να έχουν εξουσία, και αν ήθελαν ευρεθή άλλη επίτροπι εδική μας απερασμένη, να μήν άξήζουν τίποτα. ώ μέγα θαύμα και μέγα αρεστω και ψυχικώ θέλη είστεν έμπροσθεν του κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αγιότατε πάτερ, εάν αυτώ πιείσης να λητρόσης ήμάς και τα πεδία μας όλης της Γρέτζηας, όπου καθημερνός τα πέρνουν οι ασεβείς και τα κάνουν τουρκόπουλα και ούχη άλο, κύριος ο θεός να σε ποληχρονήση. αμήν. και διά πίστεως αληθείας έγεινεν η παρούσα γραμένη και υπογραμένη εκ χειρός του διδασκάλου μας της αυτής χώρας Χημάρας, όνομα αυτού Μιχαήλ Αργυρού, βουλομένη, καθώς φένεται και ένε σηνήθειο της χώρας μας, και με βουλή, οι άνoθεν λέγομε, των κάτωθεν γεγραμένον χορήον. έν μηνί φλεβαρίου έτους 1581.

Τα χωρία είνε τα κάτοθεν γεγραμένα, πρώτον:

Η Χειμάρα ένε χώρα και επισκοπή. Δουκάτες, Βροχοτώ, Καλογεράτες, Τρουμπατζέα, Σωτηριάνη, Μπαλάσα, Πανγγαλάδες, Δριμάδες, Ηλιάτες, Βούνος, Κλαπερώ, Κουδεσεοί, Πηλουρέα, Κουτζέει, Πρωγονάτες, Λουπεσέει, Καστέλει, Νήβητζα, Πικερνάτες, Μπουνέτζη, Τουρνηκέει, Μπουμπαρέει, Ορέσα, Βακάδες, Πτέρνα, Τζαροκορίτζα, Καμεινήτζα, Φηγήκη, Νταμιζέα, Λεκειλέει, Δραγάτες, Καριάνη, Χούμελήτζα, Πέστανη, Βερνήκω, Κεπρήστα, "Αγιος Βασείλης, Ζουλάτες.

+ Εγώ Μιχαήλ ο Αργυρός εκ νήσου Κερκύρας έγραφα και υπόγραψα με το ίδιον μου χέρη με θέλημα τον γερόντων της άνωθεν χώρας Χειμάρας και γερώντον τον άνoθεν γεγραμένον χορίον.

+ Τα παναγιωτάτη και μακαριοτάτω πατέρα της μεγάλης κα

θωλικής και οικουμενικής του θεού εκκλησίας κυρίω κυρώ Γρηγορίφ δεκάτω τρίτω, πάπα της πρεσβυτέρας Ρώμης, εντήμως και δωθείτο εις Ρώμη.

Sanctissime et Beatissime Pater et catholicae atque vniuersalis eccle

siae Pontifex. Nos omnes praepositi Chimarae cum assensu totius populi eiusdem regiminis et omnium incolarum infrascriptorum Sanctitatem Vestram reuerenter et humiliter salutantes osculamur spetiosos eius pedes, annuntiantes nobis pacem, ut primatum et caput ecclesiae uenerantes, simulque commendamus nos illmis cardinalibus praepositis nostrae humili nationi, orantes deum ipsum, ut te, Beatissime et Sancte ac Dignissime Pater, diu seruet incolumem. Nouerit Beatitudo Vestra hic fuisse nobilem uirum Demetrium Ferigum, ciuem Coronensem, qui nobiscum egit de animarum et corporum nostrorum salute, qua scilicet ratione de impiorum Turcarum manibus liberari possemus, cumque nos et illum et eius parentes uiros nobiles et honestos ac fideles cognouissemus, scientes praeterea eorum seruitia, que imperatori Carolo quinto praestiterunt, ita ut pro catholica fide etiam sanguinem spargerent, et patria ac bonis omnibus uiri primarij vrbisque Coroneae ditissimi priuati sint, ut ex eorum priuilegijs ostenditur, Demetrium ipsum approbauimus eique omnem fidem praestitimus, quandoquidem deus ipse benedictus eum illuminauit, quippe qui de Beatitudine Vestra nobiscum disseruit, nos docens, Te sanctum esse Pontificem et Graecae nationi tam beneuolum, ut illi collegium erexeris et ecclesiam construendam curaueris multaque alia beneuolentiae signa in Graecos homines ostenderis et in dies magis ostendas: itaque cum tantorum benefitiorum fama per totam Graeciam diffusa sit, omnes nos erectis in coelum manibus summo deo gratias egimus eodemque sensu ac proposito flexis genibus Beatitudinem Vestram precamur in nomine domini nostri Iesu Christi, qui pro nobis passus est, ut sanctum hoc opus amplecti et nobis opem ferre uelit, ita ut eius opera et intercessione ab alijs etiam principibus adiuuemur, ut scilicet hortatione Beatitudinis Vestrae Serenissimus et Catholicus Hispaniae Rex Philippus auxilium mittat per Neapolitani regni uiam Graecae et Albanensi nationi tria milia hominum et arma pro decem millibus mi

[ocr errors]

litum et prouisionem pro illis substentandis. Nos uero erigemus vexillum sub nomine Sanctitatis Vestrae et dicti regis Philippi, atque ita totam Albaniam et Moream ditioni nostrae subicimus, cum numero plurimi sumus, Graeci et Albanenses, et in ipså Morea reperiantur plus quam ducenta millia hominum bellicosorum, et hostes ipsi non amplius sint quam sex millia, in terra uero Chimarae in uno die congregari possunt ex infrascriptis villagijs et regionibus decem millia atque in hebdomada una quinquaginta milia, ex tota uero Macedonia cogerentur quingenta millia. Quod si Beatitudo Vestra fecerit, ut liberemur, ex hoc tempore obedientiae Sanctae et Catholicae Ecclesiae antiquioris Romae nos subiciemus, Teque summum et uerum Pontificem atque uniuersalem potentissimum omnium Pastorem agnoscemus, simul atque Serenissimo Philippo Hispaniae regi subiecti erimus, et debita quae dicuntur charagia reddemus tam Beatitudini Vestrae quam supradicto regi Philippo, dunimodo Sanctitas Vestra nobis concedat, ut sacerdotes nostri, episcopi, praelati, patriarchae et huiusmodi sacri ordinis honimes administrent sacramenta et celebrent iuxta nostrum usum et ritum, cum ut plurimum et maiore ex parte sint Graeci et latinam linguam ignorent; ubi uero fuerint latini, ut latino ritu 'celebrent: ita tamen Beatitudo Vestra praesit omnibus Dominus et Patronus, ut sancti Petri successor in spiritualibus, Serenissimus autem Philippus et eius successores in temporalibus. Nos itaque Chimarenses tenore presentium simul cum infrascriptis villagijs damus omnem auctoritatem supradicto D. Demetrio Ferigo et una cum illo alijs nobilibus et honestis uiris, D. Io. Lexi, Zachne et Nicolao eius filio, qui et ipsi inter primos nostrae Chimarensis terrae uiros numerantur probi et fideles, quippe qui semper soliti sunt et solent aduersus Turchas praeliari, quemadmodum ex eorum patentibus litteris apparet. Quidquid uero D. Demetrius cum ipsis et quilibet ipsorum per omnes apud Sanctitatem Vestram et regem Philippum et imperatorem Germaniae atque alios reges et potentatus aget, erit ratum tamquam per bonos et fideles nostros uuntios, quemadmodum illos deputauimus, ut possint congregare, acceptare, gratias petere, nummos, bona et arma et quidquid aliud opus fuerit tam a Sanctitate Vestra quam ab imperatore et rege Hispaniae et alijs principibus ad auxilium liberationis nostrae de manibus Turcharum; habeant praeterea isti, quos mittimus, auctoritatem, ubicumque fuerint,

[ocr errors]
[ocr errors]

deputandi et substituendi alium nostrum procuratorem, et si qui alij inuenti fuerint praeteriti temporis procuratores nostri, nullius ualoris sint et auctoritatis. Magnum certe miraculum et opus egregium ac spirituale domino nostro Iesu Christo gratissimum fuerit, Sanctissime Pater, si uestra opera liberabimur nos et omnes Graeciae filij, quos quotidie impij et nepharij Turcae diripiunt et Turchas faciunt. De his hactenus. Deus ipse noster dominus diu seruet incolumem Sanctitatem Vestram. Amen.

Pro ueritatis fide presentes literae scriptae sunt et subscriptae manu nostri praeceptoris eiusdem terrae Chimarae, Michaëlis Argiro nomine, bullatae, ut apparet, ex consuetudine nostrae terrae, uoluntate et assensu, ut diximus, eorum, quae subscripta sunt villagia, mense februario, anno millesimo quingentesimo octuagesimo primo.

Chimara terra et episcopatus.

Duchates, Brocoto, Caloierates, Trumbazei, Sotirianae, Balassa, Pangalades, Drimades, Heliates, Bunae, Claperus, Cudessei, Pilure, Cuzei, Progonates, Lupesei, Castelli, Niuiza, Picernates, Bunezze, Turnechei, Bubarei, Oressa, Bacades, Terna, Zarocoritza, Caminizza, Fenecae, Damisei, Lechilei, Dragotes, Carianae, Cumelitza, Pestanae, Bernacus, Ceprista, Aiosbasiles, Zulates.

Ego Michaël Argird ex insula Corcyra scripsi et subscripsi manu propria uoluntate seniorum regionis Chimarae et suprascriptorum villagiorum.

2

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

XIV. 1582. 3. augusti.

[ocr errors]

Incolae Mainae auxilium petunt a papa Gregorio XIII., ad eum mittentes

Nicolaum Morescum.

M

Θεός. α φπβ' άγούστου γ'

+ Τιμιότατον και αξιώτατον κύριον κύριον πάπα της Ρόμας αρχηερεα τον χριστιανο. πολα σε προσκηνούμε τώ ελαπροτατο σου κορμι εμης η μανηατες ολη μας, μικρα και μεγράλη, ιερης και γεροτες, πολα προσκηνούμε την βασιλεια σου πεθημoτας και ζειτοτας της βασιλεια σου, εσιμαζοχτκημαν ολος ο λαος, και γραφομε τη βασιλεια σου,

[ocr errors][merged small][merged small]
« ÖncekiDevam »