Sayfadaki görseller
PDF
ePub

rensi.

videbantur. Cum enim civitas et distri erigendo, tum cleri tum populi Galvien-
ctus Galviensis ad provinciam metropo sis omnes ordines declararunt.
litanam Cannociensem pertineant, iura § 6. Hunc in finem sa. me. Pius VIII. Renunciatio

emissa ab Epi-
metropolitica in illum guardianatum as itidem praedecessor noster ven. fratres scopo Bromo-
serta fuerunt, emissa declaratione ad Me Thomam Kelly Episcopum Bromorensem
tropolitanum spectare ius visitationis quo ac Guillelmum Crolly Episcopum Dunen-
libet triennio faciendae in eo guardianatu, sem et Cannorensem de praefatae Con-
et appellationes a sententia guardiani in gregationis consilio Galviam misit cum
secunda instantia excipiendi ; exponendo suis in forma brevis apostolicis literis da-
disertius inter caetera el declarando, quod tis die sextadecima iunii anno millesimo
ad asserendam et explicandam guardiani octingentesimo trigesimo, quibus osten-
iurisdictionem in primis necessarium erat, debatur, praefato Bromorensi Episcopo
ac etiam est sancitum, ut guardiani ele una cum memorato Episcopo Dunensi et
ctio non quotannis, sed quolibet triennio Connorensi munus ab Apostolica Sede
fieret, et collatum munus guardiani ad fuisse collatum, ut conciliatoris munere

tres annos in posterum perduraret. fungens ecclesiastica Galviensis districtus Expositio pre 4. Frequentes in posterum ad hanc negocia opportuna methodo componenda cum porrectarum ut eccle- Sanctam Sedem allatae fuerant querelae, curaret: quod sibi feliciter contigisse item ad instar alia ex quibus apparebat valde difficile eva Thomas Episcopus renunciavit binis epirum Hiberniae sisse, ea in electionibus guardiani et vi

stolis datis decima tertia et vigesima secariorum servare, quae ad negocium eius cunda diebus superioris octobris, asserenmodi cum vera Ecclesiae utilitate pera do universorum ordinum ipsius civitatis gendum necessario servari debent. Tales erga Sedem Apostolicam singularem obprofecto literae non solum a Cannociensis servantiam ardensque desiderium proprovinciae, sed etiam a reliquarum Hiber priam habendi sedem episcopalem Archieniae provinciarum Episcopis scriptae ac piscopo Tuamensi suffraganeam, ut sublaprobatae, ad hanc sacram Congregationem ta hoc pacto veteris ecclesiastici regiminis de Propaganda Fide fuerunt missae, qui forma ibi vigente gravia usque adhuc bus exponebantur rationes omnes gravis perpessa incommoda in posterum evitensimae requirentes omnino, ut ad religio tur. nis catholicae honum civitati et districtui § 7. Nos igitur accepto voto memoraGalviensi procurandum ecclesiastica illius tae sacrae Congregationis de Propaganda Clesiae. regionis negocia Sedes Apostolica compo Fide, et admissa guardianatus Galviensis nenda susciperet, quoniam eas causas, dimissione sponte facta a ven. fratre Edquae laudatum Pontificem Innocentium ad mundo French Episcopo Buacensi et Fiillum guardianatum instituendum addu naborensi ad suas dioeceses sese conferenxerant, iam amplius non adesse luculenter do parato, ac insuper inspecta tum praediostendebant, et ius seu privilegium ele cti guardiani French, tum patronorum ctionum ab eo concessum, atque a Cle laicorum, seu tribuum Galviensium, summente PP. XII. confirmatum, ita irregu ma cum laude peracta renunciatione prilariter exerceri dictitabant, ut maximae vilegiorum, quae hactenus in guardiani civium parti'omnino incongruum videre et vicariorum electionibus obtinuerant, tur, nec posset sine ambitu et sine turbis simulque reliquorum ordinum civium Galeffectum suum sortiri. Talis demum om viensium, de rebus ecclesiasticis feliciter nium rerum est facta expositio, ut aperte

absolvendis concordi animo, sollicitudine, constiterit ad catholicae religionis utili- omnibusque plenarie ac rite perpensis, tatem, ad ecclesiastici ordinis servandum ex certa scientia et matura deliberatione decus ac disciplinam, ad totius gregis cu nostris, deque apostolicae potestatis pleniram spiritualem salubrius gerendam ne tudine, praevia suppressione, extinctione cesse fore Galviam eiusque districtum ad et annullatione supradictorum guardianaeam ecclesiastici regiminis formam per tus et vicariatuum Galviensium, firma taducere, quae universalis Ecclesiae disci men possessione paroeciarum a modernis plinae ac regimini per cunctas Hiberniae vicariis respective obtentarum, collegiapartes prorsus esset consentanea.

lam ecclesiam Galviensem sub invocatione Continuatio § 5. Id autem non aliter effici posse, Sancti Nicolai ad gradum cathedralis eccleprecum

nisi Galviam in propriam episcopalem siae evehimus et extollimus, illamque
dioecesim a caeteris omnibus distinctam metropolitico iuri pro tempore existentis

Tenor erectiopis novae ec

nalis,

Archiepiscopi Tuamensis uti suffraganeam | caeterisque etiam speciali et individua
subiicimus, ac in ea sedem, cathedram et mentione dignis contrariis quibuscumque.
dignitatem episcopalem pro uno deinceps § 12. Nulli ergo omnino hominum li-

Sanctio poe
Episcopo Galviensi nuncupando, qui dioe ceat hanc paginam nostrarum suppressio-
cesim habeat ex ipsa civitate ac districtu nis, erectionis, statuti, facultatis, decreti,
Galviensi esformandam, qui ecclesiae, civi derogationis ac voluntatis infringere vel
tati et dioecesi Galviensi praesit ac omnia ei ausu temerario contraire. Si quis au-
et singula iura, officia et munia episcopalia tem hoc attentare praesumpserit, indigna-
exerceat, eadem apostolica auctoritate eri tionem omnipotentis Dei ac beatorum Pe-
gimus et constituimus.

tri et Pauli Apostolorum eius se noverit
Facultas tri S 8. Futuro interea Episcopo Galviensi incursurum.
buta Episcopo
stabiliendi ca- facultatem tribuimus novum cathedrale Datum Romae apud S. Mariam Maiorem
pilnlum cathe-
drale.

capitulum stabiliendi, iis modo et forma, anno Incarnationis dominicae MDCCCXXXI.,
quibus pro suis iudicio et prudentia ma vi. kalendas maii, pontificatus nostri an. I.

gis in Domino expedire iudicaverit.
Dotatio men § 9. Ut autem congruae ac decenti pro
sae episcopalis.
tempore existentis Episcopi Galviensis sus-

IV.
tentationi et pastoralium munerum com-
modo exercitio consulatur, prae oculis ha Deputat visitatorem apostolicum, qui no-
bentes eiusdem episcopatus annuos reddi mine S. Sedis gubernium assumat cc-
tus ad hiscentum dumtaxat libras monetae

clesiae et dioecesis Naxiensis.
Anglicanae posse aestimari, et ideo valde
aequum esse alia ipsi comparare subsidia,

Venerabili fratri
decernimus, ut cum Episcopo Galviensi Lucae de Sigala Episcopo Sancterinensi,
mos ille servandus sit, quem Apostolica
Sedes erga reliquos Hiberniae Episcopos

GREGORIUS PP. XVI.
servat, aliquam scilicet paroeciam tam-
quam mensalem iis conferendo, quo pos-

Venerabilis frater,
sint ex parochialibus redditibus tempora salutem et apostolicam benedictionem.
libus occurrere necessitatibus. Atque id-
circo parochialem Ecclesiam Galviensem § 1. Pastorale officium nobis ex alto Prooemium.
de Rahoon nuncupatam, a supramemorato commissum nihil nos magis sollicitat ,
praesule French in praesens obtentam et quam christifidelibus, ut in viam manda-
ab eo resignandam cum ad proprias dioe torum Dei dirigantur, atque ad aeternam
ceses sese conferat, reservata sibi vita sua animarum suarum assequendam salutem
naturali durante pensione annua respon opportunis praesidiis adiuventur, omni
dente tertiae parti fructuuum vel reddi quo cum Domino possumus studio pro-
tuum ipsius paroeciae, illam futuro Epi videre.
scopo Galviensi una cum episcopali eccle § 2. Cum nobis relatum sit dioecesim Ratio conces-

sionis. sia retinendam pari apostolica auctoritate Naxiensem in eo deplorando versari statu,

ex nunc pro tunc conferendas statuimus. ut apostolico nostro sollicito indigeat ad-
Clausula sub § 10. Praesentes vero literas, et in eis iumento, opportunum visum est nobis,
lata et decre-
tum irritans. contenta quaecumque, nullo unquam tem ne gravia in dies detrimenta res ibidem

pore de subreptionis vel obreptionis vitio sacra pati possit, visitatorem apostolicum
aut quolibet alio quantumvis substantiali in ea constituere, qui ad maiora praeca-
defectu notari, impugnari vel in contro venda mala nomine huius S. Sedis pro-
versiam vocari minime posse, sed semper curationem illius ecclesiae in spiritualibus
et perpetuo validas et efficaces existere et temporalibus gerat.
et fore, et ab omnibus, ad quos spectat § 3. Nos igitur audita relatione secre Deputatio vi.

sitatoris.
et spectabit quomodolibet in futurum, tarii Congregationis venerabilium fra-
observari debere, et si secus super his a trum nostrorum S. R. E. Cardinalium
quoquam contigerit attentari, irritum et negociis Propagandae Fidei praeposito-
inane decernimus.

rum, de te, venerabilis frater, ob spectaDerogatio con S 11. Non obstantibus laudatorum In tam pietatem, doctrinam, prudentiam, trariorum.

nocentii VIII. et Clementis XII., aliorum aliasque virtutes, quibus te praeditum
que Romanorum Pontificum literis, con esse novimus, specialem in Domino fidu-
stitutionibus et ordinationibus apostolicis, ciam habentes, teque a quibusvis excom-

Iur. Pont. de Prop. Fide Partis I. Vol. V.

2

Tenor conces.

municationis et interdicti, aliisque eccle- bonum impensius procurari, atque omnia
siasticis censuris, sententiis et poenis quo- ad rectum ordinem perduci queant. Hisce
vis modo et quacumque de causa latis, si proinde malis medendis nil opportunius
quas forte incurreris, huius tantum rei excogitare potuimus, quam tuae perspe-
gratia absolventes et absolutum fore cen- ctae fidei, prudentiae, doctrinae et inte-
sentes, te in visitatorem apostolicum me- gritati id operis committere.
moratae Naxiensis archidioecesis cum om- § 2. Quapropter te a quibusvis excom-
nibus et singulis facultatibus huic muneri municationis et interdicti, aliisque eccle- sionis.
attributis, ad nostrum et Sedis Apostolicae siasticis censuris, sententiis et poenis quo-
beneplacitum, auctoritate apostolica teno- vis modo et quacumque de causa latis, si

re praesentium eligimus et deputamus. quas forte incurristi, huius tantum rei Mandatum de § 4. Mandamus propterea omnibus et gratia absolventes et absolutum fore cenparendo.

singulis ad quos spectat ac spectabit in sentes, de venn. fratrum nostrorum San-
posterum, ut tibi in praemissis prompte ctae Romanae Ecclesiae Cardinalium ne-
pareant et obediant, tuaque salubria mo- gociis Propagandae Fidei praepositorum
nita et mandata humiliter suscipiant et consilio, nostra te auctoritate quaesitorem,
efficaciter adimplere procurent, alioquin sive, ut dicitur, visitatorem apostolicum,
sententiam sive poenam quam rite tule- ecclesiae archiepiscopalis Smyrnensis cum
ris seu statueris in rebelles, ratam habe- iis facultatibus, quae per eorumdem Car-
bimus et faciemus, auctorante Domino, dinalium Congregationis epistolam seu in-
usque ad satisfactionem condignam invio- structionem tibi tribuentur, dicimus et
labiliter observari.

constituimus. Praecipimus vero omnibus Derogatio con § 5. Non obstantibus constitutionibus et quibus praecipi est opus, ut cum obsetrariorum.

ordinationibus apostolicis, nec non dictae quio huic Apostolicae Sedi debito tuis
ecciesiae etiam iuramento, confirmatione iussis ac monitis audientes sint.
apostolica, vel quavis firmitate alia robo- § 3. Haec mandamus et constituimus, Clausula sub-
ratis statutis et consuetudinibus, caeteris- decernentes has literas firmas validas et lum irritans.
que contrariis quibuscumque.

efficaces existere ac fore, suosque plena-
Datum Romae apud S. Mariam Maio- rios et integros effectus sortiri et obtinere,
rem sub annulo Piscatoris die xxxi. maii tibique in iis quorum mentio est habita
MDCCCXXXI., pontificatus nostri anno 1. plenissime suffragari; sicque in praemis-

sis per quoscumque iudices ordinarios et
delegatos, etiam causarum palatii nostri
apostolici auditores, iudicari et definiri de-
bere, ac irritum et inane, si secus super
his a quoquam quavis auctoritate scien-

ter vel ignoranter contigerit attentari.
V.
§ 4. Non obstantibus costitutionibus et Deroga con-

trariorum. sanctionibus apostolicis, nec non dictae Deputat visitatorem apostolicum ecclesiae etiam iuramento, confirmatione Ecclesiae Smyrnensis.

apostolica, vel quavis firmitate alia robo

ratis statutis et consuetudinibus, caeteris-
Ven. fratri Carolo losepho Mariae Augu- que contrariis quibuscumque.

sto de Forbin Janson Episcopo Nance- Datum Romae apud S. Mariam Maio-
yensi et Tullensi,

rem, sub annulo Piscatoris die l. iulii

MDCCCXXXI., pontificatus nostri anno 1.
GREGORIUS PP. XVI.

Venerabilis frater,
salutem et apostolicam benedictionem.

Ratio concessionis,

VI.

§ 1. Magno animi nostri moerore accepimus archiepiscopalis Ecclesiae Smyrnensis eam esse iamdiu conditionem et statum, ut peculiarem nostram sollicitat curam, auctoritatemque apostolicam reposcit, qua abusus omnes tolli, religionis

Deputat visitatorem apostolicum, ut in

regionibus Mexicanis regularium om-
nium disciplina reintegrari possit.

Prooemium.

sitatoris.

Tenor conces. sionis.

Ven. fratri Francisco Paulo Episcopo An tionis quorumdam Sanctae Romanae Ec

gelopolitano, visitatori et delegato apo clesiae Cardinalium sacrae theologiae et
stolico Regularium in Mexicanis regio- iuris canonici scientia , nec non rerum
nibus,

ecclesiasticarum gerendarum peritia prae

stantium, visitatorem ac delegatum apostoGREGORIUS PP. XVI.

licum in iisdem Mexicanis regionibus suVenerabilis frater,

per eorumdem regularium negotiis constisalutem et apostolicam benedictionem. tuere decrevimus, et fraternitatem tuam,

de cuius pietate, doctrina et prudentia
§ 1. Dominici gregis custodia, ad quam quamplurimum confidimus, ad huiusmodi
pastorali ministerio in universam Christi officium deputare, ut tamquam visitator
Ecclesiam infirmitati nostrae collato ad et Apostolicae Sedis ac nostri delegatus
stringimur, cum nullis nos ovium neces apostolicam in praemissis exerceas aucto-
sitatibus deesse sinat, tum maxime requi- ritatem, eaque pro spirituali eorumdem
rit, ut earum spirituali prospiciamus in- | regularium bono utaris.
columitati, quarum pars selectior in coe $ 3. Quamobrem, venerabilis frater, te Nominatio vi-
lestis patrisfamilias caula diligentiori stu per praesentes nostras literas apostolica
dio iampridem exculta , dudum ab ovili auctoritate, ad nostrum et Sanctae Sedis
exturbata, in montibus errans, de vero ac beneplacitum, in delegatum et visitatorem
legitimo pastore incerta, eiusque vocem apostolicum omnium et singulorum con-
non audiens, in deterrimum aeternae vi ventuum, coenobiorum, hospitiorum, col-
tae periculum versatur.

legiorum, eremorum et generatim qua-
$ 2. Novimus sane regularia virorum rumcumque domorum intra Mexicanae
instituta, quae apud florentissimas Mexi ditionis confinia, scilicet in archidioecesi
canas regiones magno in honore ac pretio Mexicana ac dioecesibus Tlascalensi, de
iamdiu habebantur, et quorum alumni Autequarra, de Chiapa, de Linares, de Gua-
morum integritate et vitae sanctimonia dalaxara, de Durango, de Sonora, Mecoa-
quamplurimum commendabantur, calami can et Tucatan extantium, in quibus sive
tate temporum ab avito splendore defe permanenter, sive per aliquod etiam bre-
cisse, et ipsos sanctuarii lapides in capite ve et brevissimum tempus sint et com-
omnium platearum fuisse dispersos. Hinc morentur viri religiosi cuiuscumque or-
claustralis disciplinae legum obliteratio ac dinis et congregationis, etiamsi eremita-
pene eversio; hinc regularis hierarchiae rum vel oblatorum nomine appellentur,
perturbatio et a praepositorum maiorum qui regularem vivendi rationem quomo-
potestate subductio; hinc legitimi regi dolibet profiteantur, et habitu utantur re-
minis ordinisque ab apostolicis constitu gulari, eligimus, constituimus et deputa-
tionibus et sacris canonibus constituti nu mus, omni prorsus exemptione sublata in
tans ratio, atque praesulum ipsorumque favorem praedictorum religiosorum, sive
provincialium comitiorum non satis firma a S. Sedis privilegio, sive a canonibus
auctoritas. Unde et in bonis gravissimae conciliorum, sive a constitutionibus et re-
conscientiarum angustiae, et in malis ef gulis peculiaris alicuius instituti originem
frenata morum depravatio, nec non scan trahente, quam exemptionem durante
dalum ubi oportuerat esse aedificatio, at praesenti apostolica delegatione et visi-
que squallor et infirmitas, ubi peti de tatione omnino suspendimus.
buerat consolatio et auxilium. Haec igitur § 4. Quapropter eadem auctoritate quas-

Derogatio attendentes, et apostolicae servitutis no cumque exemptiones atque immunitates exemptionum , strae officio obsequentes, cum gravissima et privilegia pro impedienda aut retar-ct privilegio urgente necessitate consilium iniverimus danda vel imminuenda praesentium lite- ceptum de pa

rendo.
diuturnae nonnullarum in huiusmodi re rarum exequutione allegari a quocumque
gionibus ecclesiarum viduitati opitulandi, prohibemus et interdicimus. Praeterea
rati profecto sumus, earum bono non sa eadem apostolica auctoritate, omnibus et
tis provisum, nisi sollicitudo nostra pa singulis regularibus in Mexicana ditione
storalis in praefatis et collabentia regere,

extantibus, etiam superioribus eorumque
et collapsa reficere, ac reparare conare officialibus et ministris, non exclusis syn-
tur. At ne in tanta locorum distantia et dacis apostolicis in ordine mendicantium,
regularis disciplinae perturbatione frustra in virtute s. obedientiae praecipimus, ut
conaremur, de consilio selectae congrega te uti nostrum delegatum et visitatorem

rum.

apostolicum agnoscant, recipiant et reve fuerit satisfactum, atque reducendi seu
reantur; tibique debitum praestent obse imminuendi gravi de causa, eaque per-
quium, sublata cuicumque, superioribus manente, servato modo et forma a fel. rec.
etiam cuiuscumque regularis instituti ge Benedicto XIV. praedecessore nostro in
neralibus, potestate quidpiam per se vel suo opere de synodo dioecesana lib. 13,
per alios sive in scriptis sive voce man- i cap. 25, tradita pro futuris temporibus
dandi, consulendi, aut decernendi, quod quaelibet onera missarum ad pia legata
vel retardare vel imminuere vel quomo seu cappellanias spectantia, et absolvendi
dolibet directe vel indirecte attenuare pos a censuris, quas circa eadem missarum
sit huius delegationis vel visitationis exe onera regulares forsan contraxerint; item-
quutionem.

que absolvendi eosdem a censuris contra-
Declaratio fa § 5. Fraternitati autem tuae in primis ctis tum ob donationes, venditiones, per-
cultatumi visi-
tatori concessa- in eosdem regulares in praefatis coenobiis mutationes et alias quascumque aliena-

seu domibus existentes, omnem illam au tiones rerum ad regulares domos seu
ctoritatem concedimus, qua pollent gene conventus vel ad singulos ipsos religiosos
rales singulorum regularium institutorum pertinentium, tum ob simonias quocum-
superiores, proindeque in eos eam licite que modo admissas in superiorum ele-
ac valide tam pro exteriori quam pro in clionibus perficiendis. Ex his profecto in-
teriori conscientiae foro iurisdictionem e telligis, ven. frater, huiusmodi munus et
xercere tibi fas erit, quae et ipsis supe officium tibi eo consilio nos credidisse,
rioribus rite ac iure competebat. Deinde ut in praefatis regionibus regularem in-
specialem tibi elargimur facultatem sa staures disciplinam, atque abusus, si qui
nandi et confirmandi omnia et singula in eam irrepserint, divellas; id vero ut
acta capitulorum provincialium, quae us facilius assequaris propositoque nostro ap-
que nunc perhabita sunt, etiam quoad prime respondeas, potestatem tibi faci-
graduum collationem, quatenus in his ce mus assumendi viros religiosos, probi-
lebrandis conficiendisque saltem substan tate morum, doctrina, prudentia ac ge-
tialia servata sint, quae a sacris canonibus rendarum rerum peritia commendatos ,
et regularis uniuscuiusque instituti con quorum vicaria opera in his vel universim
stitutionibus praescribuntur, quod si secus vel ad singulos casus utaris apud eas re-
attentatum fuerit, ea nulla ac invalida de gulares singulares domos seu conventus,
clarandi, luique muneris erit ad sacrorum ad quos te personaliter accedere, sive lo-
canonum et earumdem constitutionum corum distantia, sive aliud quodvis impe-
praescriptam formam reducendi ac prae dimentum minime patitur; proindeque
sertim omnia iuxta decretum de regula tibi fas erit, tam per te, quam per hu-
ribus a sacrosancto Concilio Tridentino iusmodi vicarios, visitare in spiritualibus
sessione vigesima quinta editum compo aeque ac in temporalibus seu oeconomi-
nendi. Nolumus tamen aliqua te uti iu cis omnia et singula coenobia, conventus,
risdictione et facultate in moniales, nisi hospitia, collegia, conservatoria, eremos
in eas quae regularium praelatorum po et alias domus quascumque regularium,
testati subiiciebantur, quatenus ob eorum Seu ad qualemcumque regularem ordinem
defectum opus sit, salvo prorsus iure at pertinentes, dummodo in praefata Mexi-
que auctoritate, in reliquas ad formam cana ditione existant, facultatesque, de
eiusdem Tridentini decreti, singulorum quibus supra, vel per teipsum exercere,
ordinariorum quorum subiiciuntur iuris vel eas praedictis vicariis subdelegare,
dictioni. Atque ut fraternitas tua malis, tam in singulis casibus in quibus opus
si quae apud eosdem regulares inveneris, fuerit, quam universim pro brevi tempo-
salutaria remedia adhibere valeat, aucto ris spatio arbitrio tuo definiendo, ita ta-
ritale apostolica facultatem tibi concedi men ut de earum usu rationem tibi red-
mus tum professiones non rite emissas, dere debeant, idque delegationis seu vi-
tum electiones a provincialibus vel a pe sitationis apostolicae actis consignandum:
culiarium coenobiorum seu domorum su volentes te tuosque vicarios sive subde-
perioribus non legitime factas penitus sa- legatos in eiusmodi actis ac facultatum
nandi, nec non dispensandi per condona usu et exercitio declarare auctoritate apo-
tionem seu compositionem, prout magis stolica peregisse.
tibi in Domino videbitur, super missarum § 6. Praeterea minime dubitantes, quin Lex visitatori
etiam manualium oneribus, quibus non

imposita refeet tu consilium nostrum adamussim as- rendi Sanctae

« ÖncekiDevam »