Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Harvard College L brary

Oct. li, 1912
Trect fund

[merged small][graphic][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Episcoporum in Ecclesias Parochiales Regularium pro Indiarum Regionibus declaratur.

BENEDICTUS EPISCOPUS

QUAM

SERVUS SERVORUM DEI

ExorAd perpetuam rei memoriam.

dium a а

Pontificis UAMVIS ad confirmandum Ecclesiastici regi- providen

tia in asminis ordinem, superiori Pontificatus Nostri

serenda anno, videlicet octavo Idus Novemb. 1744.

EpiscopoApostolicas Literas ediderimus, quarum initium

rum juest : Firmandis , atque asserendis , in quibus non risdictiomodo Sacrosanctæ Tridentinæ Synodi Decretis , ne. Tom. IV.

A 3

PONT. ac Prædecessorum Nostrorum Romanorum PoriA. VI. tificum Constitutionibus inhærentes, jurisdi.

ctionem Episcoporum in omnes, et quoscumque Regulares , Animarum curam personarum sæcularium exercentes constabilivimus; verum etiam judicia sequentes in peculiaribus contro. versiis prolata a Congregationibus Generalibus Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctæ Romana Ecclesiæ Cardinalium Ecclesiasticis discutiendis negotiis auctoritate Apostolica præpositorum, certos et congruos limites constitui. mus , quibus tum Episcopalis auctoritas in prædictorum Regularium Ecclesias , atque personas , tum exemptiones in hujusmodi rerum genere

ab ipsis Regularibus prætensæ , et pluribus in Eamdem casibus eisdem debitæ , continerentur : Has tapeculiari.

men alteras pari auctoritate Literas adjicere ter firma. re inten

compellimur, ut hac ipsa in re Parochialium dit

etiam Ecclesiarum, quæ in Indiarum Regionipro Iudiarum bus sunt, optimo regimini , atque utiliori ad. Regioni- ministrationi, quantum cum Domino possumus , bus. similiter consulamus. Persone

Sane ubicumque Animarum cura personarum Curam

A. sæcularium adnexa sit Monasteriis , seu Domi. nimarom bus Regularium Virorum sive Mulierum , quiexercen. cumque hujusmodi curam exerceat, sive is Retes, quam gularis , sive sæcularis Sacerdos existat, in his, Jares , ju.

quæ pertinent ad ipsam curam , et ad Sacra. risdictio- mentorum administrationem , Episcopi Dioeceni Ordi. sani jurisdictioni , visitationi, et correctioni subnariorum esse debet; ipso jubente Sacro Tridentino Consubsunt cilio sess. 25. cap. 11: de Regularibus, per hæc ex Conci- verba : In Monasteriis , seu Domibus Virorum, Jio Tri.

seu Mulierum , quibus imminet animarum cura dent.

personarum sæcularium , præter eas, quæ sunt de illorum Monasteriorum , seu locorum Familia , personce tam Regulares , quam Sæculares hujusmodi curam exercentes subsint immediate in quæ

ad dictam Curam , et Sacramentorum administrationem pertinent, jurisdictioni , visita

tioni , et correctioni Episcopi in cujus Divecesi N ad sunt sita. Cujus etiam Concilii providentia ul.

vis Regu.

[ocr errors]

anno

[ocr errors]

terius statutum est, ut nemo animarum curam ANNO in prædictis Ecclesiis, etiam ad tempus, sive 1746. amovibiliter ad nutum , exercendam, admitta - Coram astur vel deputetur, absque consensu Episcopi , sumi deet sine examine coram ipso, vel coram ipsius bet eodem Vicario antea faciendo ; sic enim decrevit : Concilio ,

nisi de Nec ibi aliqui etiam ad nutum amovibiles depu

consenso, tentur, nisi de ejusdem consensu , ac prævio exa.

et appromine per eum , aut ejus Vicarium faciendo. batione

Equidem aliàs beatæ memoriæ Prædecessori Ordivarii Nostro Sancto Pio Papæ V. ex parte claræ me- S. Pius V. moriæ Philippi II. Hispaniarum Regis Catholici exposito , quod in partibus Indiarum Maris 1567, ex Oceani, propter deficientiam Presbyterorum specialiOfficia et munia Parochialia a Religiosis Viris bas causis

indulsit , exercebantur, qui magno animarum fructu

; ut Regu. Indorum conversiones promovebant, et Ecclesiæ lares in Sacramenta eisdem administrando, ac Verbum IndiisMa. Dei prædicando et explicando , Religioni ac pie. ris Oceani tati utilem navabant operam; idem Pius Præ- indepen. decessor:, supplicationibus super hoc ex parte

denter ab dicti Philippi Regis humiliter sibi porrectis in- Ordina

riisCuram clinatus, per suas Literas incipien. Exponi Nobis , datas apud Sanctum Petrum sub Annulo

possent. Piscatoris die xxiv. Martii anno MDLXVII., oni. nibus et singulis Religiosis, quorumcumque etiam Mendicantium Ordinum , in dictis Indiarum partibus, in eorundem Ordinum Monasteriis -vel de suorum Superiorum licentia extra illa commorantibus, ut in locis ipsarum partium eis de simili licentia assignatis , vel assignandis, Officium Parochi, Matrimonia celebrando , et Ecclesiastica Sacramenta ministrando prout eatenus consueverunt , ( dummodo ipsi in reliquis ejusdem Concilii Tridentini formam observarent) exercere, et Verbum Dei , quatenus Indorum illarum partium Idioma intelligerent , de suorum Superiorum licentia , in eorum Capitulis Provincialibus obtenta , prædicare, ac confessiones audire , libere, et licite valerent, seclusa etiam Ordinariorum Locorum licentia, per hæc expressa verba : Ordinariorum Loco

exercere

Pont. rum , et aliorum quorumcumque licentia minime
A. VI. requisitâ , facultatem , auctoritate Apostolica con-

cessit , et indulsit : Volens insuper, et eadem
auctoritate statuens , Ne in locis dictarum par.
tium , in quibus essent. Monasteria Religiosorum,
qui animarum curam exercerent, aliquid per Epi-
scopos

innovaretur. Conces

Verum hujusmodi Privilegium, sive Indultum sionem a Sancto Pio Prædecessore, ut præfertur, conhujusmo- cessum , immutatis forsan rerum circumstandi effectu tiis , executione et effectu caruisse oportet. Si. caruisse

quidem aperte conspicimus Episcopos prædictaplura sua.

rum Regionum, non multos post annos, suam dent.

in præmissis auctoritatem , et jurisdictionem re

sumpsisse. Etenim in prima Synodo Limana I. Provinciali anno Domini 1582. celebrata , præDisposi- sidente in ea Sancto Turribio, tunc, dum in tio Synodi humanis agebat, Ecclesiæ Limanæ Archiepiscopo, cialis Li. ipsius Synodi Cap. 16. ita expresse cautum remance an. perimus : Nullus posthac Clericus Parochiam DO 1582. Indorum absque Episcopi collatione suscipiat, vel

administret : qui aliàs susceperit, etiamsi proprio

Rectore Parochia destituta sit, anathemate feII.

riatur. Idem a Regularibus observetur. Eidemque Et Sy- Limanæ Synodo consonat Provincialis itidem Sy. nod. Pro- nodus Mexicana anno Domini MDLXXXV. sub Mexicanæ bonæ memoriæ Petro Moja de Contreras Ar. anno 1585 chiepiscopo congregata , et successive, nempe

anno MDLXXXIX. ab Apostolica Sede exami.
nata., et approbata., quæ sub Titulo : De Visi.
tatione propriæ Provinciæ S. III.statuit, ut in.
fra videlicet ; Visitent Episcopi Ecclesias, et
quas Doctrinas vocant,

Conditiones ,

uhi Religiosi commorantur etc. Visitent etiam Religiosos in prædictis Doctrinis , seu Conditionibus degentes, quoad Animarum curam , quam exer. cent; eosque paterno zelo corrigant, eorum honori et bonæ famæ prospiciant, atque id omne præstent, quod ad effectum ejusmodi necessarium sit, juxta Decretum Sacri Concilii Tridentini; Colli'mantibus in eumdem scopum his, quæ præscribuntur inferius, Tit. de Regularibus., et Mo

seu

2

« ÖncekiDevam »