Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Harvard College Library Oct. 11, 1912 Treat fund

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][graphic][ocr errors][merged small]

JURISDICTIO

Episcoporum in Ecclesias Parochiales Regularium pro Indiarum Regionibus declaratur.

BENEDICTUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

ANNO 1746.

I.

Exordium Pontificis

QUAM

serenda

"

UAMVIS ad confirmandum Ecclesiastici regi- providenminis ordinem, superiori Pontificatus Nostri tia in asanno videlicet octavo Idus Novemb. 1744. Apostolicas Literas ediderimus, quarum initium rum juest: Firmandis, atque asserendis, in quibus non risdictiomodo Sacrosanctæ Tridentine Synodi Decretis, ne.

Episcopo

Tom. IV.

A 3

a

PONT. ac Prædecessorum Nostrorum Romanorum Pon-
A. VI. tificum Constitutionibus inhærentes, jurisdi-
ctionem Episcoporum in omnes, et quoscum-
que Regulares, Animarum curam personarum
sæcularium exercentes constabilivimus; verum
etiam judicia sequentes in peculiaribus contro-
versiis prolata a Congregationibus Generalibus
Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctæ Ro-
mana Ecclesiæ Cardinalium Ecclesiasticis discu-
tiendis negotiis auctoritate Apostolica præpo-
sitorum, certos et congruos limites constitui-
mus, quibus tum Episcopalis auctoritas in præ-
dictorum Regularium Ecclesias, atque personas,
tum exemptiones in hujusmodi rerum genere
ab ipsis Regularibus prætense, et pluribus in
Eamdem casibus eisdem debitæ, continerentur: Has ta-
peculiari- men alteras pari auctoritate Literas adjicere
ter firma.
compellimur, ut hac ipsa in re Parochialium
re inten-
etiam Ecclesiarum, quæ in Indiarum Regioni-
Indiarum bus sunt, optimo regimini, atque utiliori ad-
Regioni ministrationi, quantum cum Domino possumus,
bus. similiter consulamus.

dit pro

Persona Sane ubicumque Animarum cura personarum Curam A. sæcularium adnexa sit Monasteriis, seu Dominimarum bus Regularium Virorum sive Mulierum, quiexercen- cumque hujusmodi curam exerceat, sive is Retes, quam gularis, sive sæcularis Sacerdos existat, in his, vis Regu lares, ju. quæ pertinent ad ipsam curam, et ad Sacrarisdictio- mentorum administrationem, Episcopi Diœceni Ordi. sani jurisdictioni, visitationi, et correctioni subnariorum esse debet; ipso jubente Sacro Tridentino Consubsunt cilio sess. 25. cap. 11: de Regularibus, per hæc ex Conci- verba: In Monasteriis, seu Domibus Virorum, lio Tri- seu Mulierum, quibus imminet animarum cura personarum sæcularium, præter eas, quæ sunt de illorum Monasteriorum, seu locorum Familia, persona tam Regulares, quam Sæculares hujusmodi curam exercentes subsint immediate in iis, quæ ad dictam Curam, et Sacramentorum administrationem pertinent, jurisdictioni, visitationi, et correctioni Episcopi in cujus Dioecesi Nemo ad sunt sita. Cujus etiam Concilii providentia ul

dent.

[ocr errors]

terius statutum est, ut nemo animarum curam ANNO in prædictis Ecclesiis, etiam ad tempus, sive 1746. amovibiliter ad nutum, exercendam, admitta - Curam astur vel deputetur, absque consensu Episcopi, sumi deet sine examine coram ipso, vel coram ipsius bet eodem Vicario antea faciendo; sic enim decrevit : Concilio, Nec ibi aliqui etiam ad nutum amovibiles depu- consensu, tentur, nisi de ejusdem consensu, ac prævio exa- et appromine per eum, aut ejus Vicarium faciendo. batione

nisi de

anno

Ordina

riisCuram

Equidem aliàs beatæ memoriæ Prædecessori Ordinarii Nostro Sancto Pio Papæ V. ex parte claræ me- S. Pius V. moriæ Philippi II. Hispaniarum Regis Catholici exposito, quod in partibus Indiarum Maris 1567, ex Oceani, propter deficientiam Presbyterorum, specialiOfficia et munia Parochialia a Religiosis Viris bus causis indulsit exercebantur, qui magno animarum fructu 'nt Regu Indorum conversiones promovebant, et Ecclesiæ lares in Sacramenta eisdem administrando, ac Verbum Indiis MaDei prædicando et explicando, Religioni ac pie- ris Oceani tati utilem navabant operam; idem Pius Præ- independecessor, supplicationibus super hoc ex parte denter ab dicti Philippi Regis humiliter sibi porrectis inclinatus, per suas Literas incipien. Exponi Nobis, datas apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die XXIV. Martii anno MDLXVII., oninibus et singulis Religiosis, quorumcumque etiam Mendicantium Ordinum, in dictis Indiarum partibus, in eorundem Ordinum Monasteriis vel de suorum Superiorum licentia extra illa commorantibus, ut in locis ipsarum partium eis de simili licentia assignatis, vel assignandis, Officium Parochi, Matrimonia celebrando, et Ecclesiastica Sacramenta ministrando prout eatenus consueverunt, ( dummodo ipsi in reliquis ejusdem Concilii Tridentini formam observarent) exercere, et Verbum Dei, quatenus Indorum illarum partium Idioma intelligerent, de suorum Superiorum licentia, in eorum Capitulis Provincialibus obtenta, prædicare, ac confessiones audire, libere, et licite valerent, -seclusa etiam Ordinariorum Locorum licentia, per hæc expressa verba: Ordinariorum Loco

"

exercere

possent.

[ocr errors]

9

PONT. rum et aliorum quorumcumque licentiâ minime A. VI. requisitá, facultatem, auctoritate Apostolica concessit, et indulsit: Volens insuper, et eadem auctoritate statuens, Ne in locis dictarum partium, in quibus essent Monasteria Religiosorum, qui animarum curam exercerent, aliquid per Episcopos innovaretur.

Conces

Provin

:

Verum hujusmodi Privilegium, sive Indultum sionem a Sancto Pio Prædecessore, ut præfertur, conhujusmo- cessum, immutatis forsan rerum circumstandi effectu tiis, executione et effectu caruisse oportet. Sicaruisse quidem aperte conspicimus Episcopos prædictaplura suarum Regionum, non multos post annos, suam dent. in præmissis auctoritatem, et jurisdictionem resumpsisse. Etenim in prima Synodo Limana I. Provinciali anno Domini 1582. celebrata, præDisposi- sidente in ea Sancto Turribio, tunc, dum in tio Synodi humanis agebat, Ecclesiæ Limanæ Archiepiscopo, cialis Li. ipsius Synodi Cap. 16. ita expresse cautum remanæ an- perimus: Nullus posthac Clericus Parochiam no 1582. Indorum absque Episcopi collatione suscipiat, vel administret qui aliàs susceperit, etiamsi proprio Rectore Parochia destituta sit, anathemate feII. riatur. Idem a Regularibus observetur. Eidemque Et Sy- Limanæ Synodo consonat Provincialis itidem Synod. Pro nodus Mexicana anno Domini MDLXXXV. sub Mexicanæ bonæ memoriæ Petro Moja de Contreras Aranno 1585 chiepiscopo congregata, et successive, nempe anno MDLXXXIX. ab Apostolica_Sede_examinata, et approbata, quæ sub Titulo: De Visitatione propriæ Provinciæ §. III. statuit, ut infra videlicet; Visitent Episcopi Ecclesias, quas Doctrinas vocant, seu Conditiones, ubi Religiosi commorantur etc. Visitent etiam Religiosos in prædictis Doctrinis, seu Conditionibus degentes, quoad Animarum curam, quam exercent; eosque paterno zelo corrigant, eorum honori et bona fama prospiciant, atque id omne præstent, quod ad effectum ejusmodi necessarium sit, juxta Decretum Sacri Concilii Tridentini; Collimantibus in eumdem scopum his, quæ præscribuntur inferius, Tit. de Regularibus, et Mo

vincialis

et

[ocr errors]
« ÖncekiDevam »