Jung Psikolojisi: "Bir Psikoloji & Modern Psikanaliz Kurami"

Ön Kapak
eKitap Projesi, 11 May 2015 - 148 sayfa
0 Eleştiriler

Jung’a göre iç dünyamıza yönelik de çeşitli
yapılarımız vardır. Her insanda hem dişiliğe ait bir davranış ve
hissediş yapısı( ki buna “anima” adını vermiştir) hem de erkekliğe ait bir yapı
(“animus”) vardır. Ona göre bu iki yapı arasındaki dengeye ait sorunlar cinsel
kimlik bozukluklarından, kişilik bozukluklarına dek çok
farklı psikiyatrik bozukluklara yol açabilmektedir. Bunların en altında
ise, “kendilik” dediğimiz asıl bizim içimizdeki öz olarak
düşünülebilecek olan, rüyalarımızda farklılaşarak ortaya çıkan adeta yerkürenin
merkezindeki mağma katmanı gibi enerjik bir yapı vardır.İÇİNDEKİLER • Carl Gustav
  Jung’un Yaşam Öyküsü
 • BİRİNCİ
  BÖLÜM: JUNG PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ
 • ANALİTİK PSİKOLOJİ
 • Bilinç ve Bilinçdışının
  İşlevi
 • Kişilik Kuramı
 • Psikoterapi Süreci
 • Jung’un
  psikoloji-psikiyatri bilimine yaptığı katkılar
 • Bilincin öne çıkışı
 • Bilincin İşlevleri
 • İşlevlerin yönetimi:
 • Psikolojik tipler
  & Dünyaya yönelik tutumlar:
 • Dışadönüklük
 • İçe dönüklük
 • Bilinçdışı: Kişisel ve
  Kolektif Bilinçdışı
 • Bilinç ve bilinçdışı
  ilişkisi:
 • Jung ve Eşzamanlılık
 • Eşzamanlılık –Jung’un
  Gerçekliğe Yanıtı
 • GÖLGE KAVRAMI VE JUNG..


İKİNCİ BÖLÜM: FREUD VE
JUNG ARASINDAKİ FARKLAR

 • Edebiyat Konusunda Freud
  ve Jung'un Yaklaşımlarının Kıyaslanması
 • FREUD VE JUNG DA
  PSİKANALİZ VE DİN..
 • Edebiyat Konusunda Freud
  Ve Jung'un Yaklaşımlarının Kıyaslanması
 • PSİKANALİZ VE DİN
 • PSİKANALİZDE RÜYA YORUMU
  FREUD VE JUNG..
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: JUNG VE
DÖRT ARKETİP..

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: JUNG
VE PSİKANALİTİK KURAM

 • JUNG PSİKOLOJİSİNE AİT
  BAZI KAVRAMLAR
 • Kollektif Bilinçaltında
  bulunan belli başlı arketipler:
 • KİŞİLİĞİN GELİŞİMİ
 • YAŞAM DÖNEMLERİ
 • İŞLEVLER
 • RÜYALAR VE SİMGELER
 • JUNG TERAPİSİ
 • PSİKOTERAPİDE SİMGELERİN
  KULLANIMI
 • RÜYALAR VE SİMGELER
 • RÜYALAR VE YORUMLAR
 • ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER
 • Arketip Kavramı ve Marka
  Kişilikleri
 • Stratejik Açıdan Marka
  Kişilikleri
 • Jung'a Göre Kişilik
  Yapısı
 • Kişisel Bilinçaltı
BEŞİNCİ BÖLÜM:
Analitik Psikoloji Temel İlke ve Kavramlar

 • CARL GUSTAV
  JUNG'da, Eşzamanlılık –Jung’un Gerçekliğe Yanıtı
 • TEORİ
 • Arketipler
 • Anne Arketipi
 • Mana
 • Gölge
 • Persona
 • Anima ve animus
 • Diğer arketipler
 • İnsan aklının dinamikleri
 • Benlik
 • Eşzamanlılık
ALTINCI BÖLÜM: JUNG
ÜZERİNE KISA BİR İNCELEME

 • Arketip Kavramları
 • Eril Arketipler:
 • Dişil Arketipler:
 • Kötüler:
 • Asıl Mesele: Carl
  Gustav Jung ve Analitik Psikoloji (Özet ve Karşılaştırma)
YEDİNCİ BÖLÜM: CARL
GUSTAV JUNG VE PSİKOLOJİ YENİ BİR DÖNEM

 • “BİLİNÇALTININ ÇÖZÜMÜ”
 • Carl Jung'un Astroloji
  Hakkındaki Söylemleri
 • JUNG’ DAN BAZI SÖZLER:
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
SONUÇLAR ..

DOKUZUNCU BÖLÜM: JUNG
PSİKOLOJİSİNE AİT BAZI KAVRAMLAR

 • KİŞİLİĞİN GELİŞİMİ
 • İnsan aklının dinamikleri
 • Benlik
 • Eşzamanlılık
 • Hayvan Davranışlarına
  Psikolojik Yaklaşımlar
 • İnsan Davranışlarının
  Anlaşılmasında Bir Yaklaşım: Psikoanalitik Kuram
 • Freud ve Evrimsel
  Biyoloji: Psikanalitik Kuram'ın Eleştirisi
 • FELSEFENİN PSİKANALİZ
  ÜZERİNE ETKİLERİ...
 • BİLİNÇDIŞININ KARANLIK
  YANI
 • JUNG’A GÖRE CİNSELLİĞİN
  İŞLEVİ...
 • Komplekslerin Tipolojisi
 • Libido Ve İtkiler ve
  Yükseltilmesi
 • Libidonun Dinamiği
 • Freud’dan Sonra Libido


 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri