A magyarországi Katholikus egyházi vagyon tulajdonjoga ...

Ön Kapak
Deutsch Z. és társa, 1900 - 339 sayfa
0 Eleţtiriler
Yorumlar dođrulanmaz ancak Google, sahte içerik olup olmadýđýný kontrol eder ve tespit ettiklerini kaldýrýr
 

Kullanýcýlar ne diyor? - Eleţtiri yazýn

Her zamanki yerlerde hiçbir eleţtiri bulamadýk.

Seçilmiţ sayfalar

Sýk kullanýlan terimler ve kelime öbekleri

Popüler pasajlar

Sayfa 92 - ... is bírnak, hogy a jelzáloggal terhelt ingatlanokat végrehajtási elárvereztetésük esetében megvehessek, a miből nyilvánvaló, hogy a jelzálogszerzési képesség szoros összefüggésben áll az ingatlanok tulajdonának szerzéséhez való képességgel. Az ekként alakult helyzetnek a hatása alatt képződött 1861 után a telekkönyvi hatóságoknak az a gyakorlata, mely szerint a katholikus egyházak, egyházi testületek s egyházi személyek részéről történt tulajdonszerzések...
Sayfa 93 - Fordultak elő ugyan esetek, melyekben az illető egyházak s egyházi testületek a részükről kötött jelentékenyebb adásvételi jogügyletek legfelsőbb jóváhagyását kieszközölték ; ennek azonban az érvényesség magánjogi kérdésének felvetése nélkül annyiban volt, és jelenleg is annyiban van jelentősége, a mennyiben a jóváhagyás iránti kérelem a legfőbb kegyúri jogból, illetve az abban foglalt föfelügyeleti és ellenőrzési jogból folyó szempontokban találja...
Sayfa 90 - ... visszaállítása után jelentőségét veszítvén, a holtkézi törvények intézménye viszonyaink átalakulásával fejlődött mai jogrendszerünkbe nem illik többé. Kétséget nem szenved, hogy a holtkézi törvények a katholikus egyházak, egyházi testületek s egyházi személyek birtokszerzését korlátozták, ellenben minden más, a törvényesen bevett vallásfelekezetekhez tartozó felekezet egyházainak, egyházi testületei s egyházi személyeinek birtokszerzési képessége...
Sayfa 88 - XVII. és az 1715. évi XVI. tczikkek és különösen az ország erdélyi részeire vonatkozóan az Apr. Const. I. rész, I. czimének 10. és I. rész 6 czimének 2. czikke a változott viszonyoknál fogva elavulván, nincsenek hatályban.
Sayfa 92 - ... tulajdonának szerzéséhez való képességgel. Az ekként alakult helyzetnek a hatása alatt képződött 1861 után a telekkönyvi hatóságoknak az a gyakorlata, mely szerint a katholikus egyházak, egyházi testületek s egyházi személyek részéről történt tulajdonszerzések alapján részükre a tulajdonjogot a legfelsőbb jóváhagyás igazolása nélkül is bekebeleztették. A felsőbb bíróságok részéről is helyesnek talált e gyakorlat alapján a katholikus egyházak, testületek...
Sayfa 60 - ... finden wir im 4. Jahrh. vorgeschrieben, dass dieselben, mit Ausnahme der Aehren und Trauben, sowie des Oels zur Beleuchtung und des Weihrauchs, welche — ohne Zweifel zur Segnung — auf den Altar gelegt werden durften, dem Bischof und den Priestern ins Haus gesendet werden sollten. Can. apost. Ill: si quis episcopus aut presbyter praeter ordinationem Domini, quam de sacrificio instituit, alia quaepiam, puta aut mel aut lac aut pro vino siceram aut...
Sayfa 92 - ... parancs, ingatlan javaknak a korábbi hazai jogunk szerint szokásban volt elzálogosítását jövőre jogérvénytelennek nyilvánítván, a telekkönyvi jelzálogrendszer behozatalával az egyházak, egyházi testületek s egyházi személyek is utalva lettek arra, hogy pénzeiket jelzálogi...
Sayfa 91 - Az ált op törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló nyilt parancsok utalnak ugyan egész általánosságban a magánjogokat korlátozó külön szabályokra, s ezeket, valamint az egyházközségeknek s ezek tagjainak öröklési képességére vonatkozó külön szabályokat is épségben hagyják ; az absolut korszakban sem tétettek azonban megfelelő intézkedések arra, hogy a holtkézről szóló törvényeknek minden irányban érvény szereztessék, a mint...
Sayfa 90 - ... az a katholikus egyházak, egyházi testületek s egyházi személyekre nézve nem tett kivételt abban az irányban, hogy az ezeknek az 1715. évi XVI. tcz, 4. §-a alapján is kezén levő sa nyilt parancs szerint többé ki nem váltható számos elzálogosított birtokok is teljes tulajdonukká válhattak ; sőt az ősiségi nyiltparancs 20. §-a minden kivétel nélkül kimondotta, hogy az, a ki az ált. op törvénykönyv hatályba lépte után végrehajtási árverés utján nemesi...
Sayfa 89 - I. rész i. czimének 10. és I. rész 6. czimének 2. czikke is, melyekben ingatlan javaknak az egyház vagy az egyházi rendhez tartozók számára szerzése, egyenesen mint a királyi jognak vagy valamely törvényes örökösnek sérelmére levő tiltatik. Régebb joggyakorlatunk is a holtkézről szóló törvények föczéljául, az ősiség és a királyi jog (ius regium) megóvását tekintette, így pl.

Kaynakça bilgileri