Sayfadaki görseller
PDF
ePub

mende, onder form van eedt, alle die conditien , hem voorgehouden ende by hem in

gewilligt. Hier tegen Rumelaer jun. protesteert. 1596. Jun. 16. passeert Jor Jo. v. Renesse yd. Aa procuratie op m'. Jo. v. Renesse, canon.

S. Jans, van wegen Ter Aa, te versoeken vanden capittele geadmitteert te worden. — Compareren den voorgem. toecomende proost, vergeselschapt met zyn broeder ende meer andere adelyke personen, zoo geestelyke als wereltlyke, als oock vd. raedt der stadt van

Utrecht, ende versoekt geadmitteert te worden. - Nov. 20. versoekt de proost geadmitteert te worden totte stricte residentie. De h. vd.

capittele admitteren denselven tot die stricte residentie, ad quindenam, more praelatorum, statutis, legibus et consuetudinibus ecclesiae semper salvis.

Dec. 10. versoekt de proost geabsolveert te worden vd. stricte residentie vd. 15 daghen, gedurende geresideert ende nooyt, wter stat Utrecht gepernocteert hebbende,

more praelatorum. Wordt geabsolveeri , salvis legibus , etc. 1598. Jul. 19. Die van Beusichem versoeken de clock te vergieten, reparatie des toorns etc.

op des capittels costen.

. 1599. Nov. 25. Obiit D. Adrianus de Suylen , decanus hujus ecclesiae, qui electus est

28 Mart. 1565.

De electie tot eenen nyeuwen deeken is opgehouden 3 maenden, overmits een misverstand opgerezen was tusschen den proost ende het capittele, den proost sustineerende stemme te hebben tot die electie van een deeken, ende dat meerendeel bewysende ex statutis camerae, of compilatio VuYSTINGHII, soe die ettelyke noemen, 't capittele sustineert, by alle voorgaende oude tyden, statuten ende gewoonten, nyet gebruykelyk geweest, dat den proost gestempt heeft tot een nywen deken.

Die heren vanden capittele hebben alle hare bewys ende stucken gefourneert ende in handen vande gecommitteerden vande heeren staten gelevert, omdat deselve zouden jugeren 't recht tusschen het capittele ende den proost.

Datselve lang aenlopende, ende die 3 maenden bykans omme, soe dat die staten lichtelyk het jus devolutum aennemen souden , ende 't capittele gefrustreert soude zyn van heurl. electie, zoe vont het capittele geraetsaem, een requeste te presenteren aende staten, dat, solange het different ongedecideert honge voor gedeputeerden, dat daer gheen versuym en soude moghen vallen. De apostille daer over was:

De staten verclaren, gheenen tyi lopen en sal, omme van de electie van eenen deken geëxcludeert te worden, also langhe , als by de staten ofte derselver ordinaris gedeputeerden, nyet gedecideert en sal wesen het different middelretyt het capittele sal diligenteren de wtsprake, ende alsdan totte electie vande vacerende decanye te procederen, een persoon daertoe gequalificeert, die staten aengenaem, professie doende vande Christelyke gereformeerde religie, mitsgaders des vaderlandts ende der gemeente zaken beminnende, als conform d'ordonnantie ende goede intentie vande staten ; ende by gebreke van dien, verstaen die staten, nopens die voorsz. decanye zelfs te voorzien.

[ocr errors]
[ocr errors]

Saec. XVII. (1650). 1600. Febr. 25. 't Capittele geraetsaem vindende nyet te myn te procederen tot electie, om

alle swaricheden voor te komen, ende hebben in besloten brieven haer votum overgegeven, soe presenten als absenten, volgens sekere concept opten 23. Febr. 1600, ende geprocedeert tot publicatie vd. stemmen opten 25. Febr. 1600, alwaer Renesse heeft

sy van hem

[ocr errors]

gehadt vier stemmen, wesende de meeste, sonder des proost stemme, dic nyet aengenomen worden. Berck ende Rengers versochten te procederen volgens die apostille yd. staten, maer de publicatie vande electie heeft de vice-deken. Rumelaer gehoort hebbende, dat die meeste stemmen op den voorgen. Renesse gevallen syn, verclaert, dat hy soo voor hem 'selven, als van wegen 't gheheel capittele deselve Renesse kiest tot haren deken, seggende latine : Ego tanquam vice-decanus, nomine meo et totius capituli eligimus te, in nomine patris et filii et spirilus sancli in decanum ecclesiae nostrae, al ten aenhoren vande voorgen. capitularen oyck m". Nicolaes van Berck , sonder dat iemant daertegens gereclameert ofte gecontradiceert heeft.

Hierna heeft den voorn. Renesse alle die heren hoghelyck bedanckt, wenschende , dat den dienste mochte corresponderen met die goede meeninghe, die hadden; dan, dat het aen syn goeden.willen , na alle syn vermogen ende gelegenheyt syns ouderdoms , soo wel voor het capittele in 't generael, als elk here in ’t particulier niet en soude ontbreken ; ende soo het is een officium oneris, versoekt hy termyn van een maent, de electie naer rechten toegelaten, vel infra, om middelertyt syn selven te beproeven ende te besien , off hy die lasten, dezer officie incumberende, wel soude konnen supporteren, ende off syn persoon de heren staten zouden agreabel vallen, ende off hy elect oock bequamelyck de onkosten, die syns bedunkens, naer het schynt deselve begroot te worden, wel excederen souden (als die meeninghe ende eere vd. capittele nae behoren voltog hen soude worden) de somme van 700 gl., die ten daghe vd. possessie, gemenelyk gedeburseert worden, promptelyk konnen fourneren, waertegen den incomen sober, ende het verbyden, eer men genieten kan, lange vallen; welken ter

1 myn hem byden voorgen. heeren vergost is. Act., 25 Febr., 1600. 1600. Mart. 12. heeft Renesse geaccepteert de electie vd. decanye, ende is byden capitule

requeste gepresenteert aen de heren staten, om aggreatie. 1602. Jun. 15. 'Gecommitteert Castro ende Nane, omme met Gysb. v. Suylen, secr. vd.

raet v. staten, in communicatie te treden nopende die mortificatie van memorie, pallium ende andersins, daerinne zyn vader, hr Adr. v. Suylen, deken in zyn leven ge

houden was, te doen. 1603. Oct. 26. Marten de Leuw heeft ontfangen vd. fabryckmr., door bevel vd. capittele,

35 gl. 15 s., gecomen van sekeren silveren kelk, die by zyn voorsaet is vercoft, mits

dat hy deselve zal restitueren. Daervoor borge geworden Fred. Monier. 1604. Mart. 30. Collonel Loon is begraven in 't grafstede van zyn oom, mits mortifice

rende een half out schilt. Item wort geconsenteert Anthonio de Loon , raet t’Utrecht,

begraven te worden in deselve grafstede , mits gevende 28 gl. Cf. 1606. Mey 7. 1605. Febr. 8. Heer Christiaen Loon, vic. derselve kerke, wordt gegost een sepulluer ende

sarksteen daerop, omtrent 't heylich cruys altaer voor 't choor, mits dat hy deselve simpelyk met syn wapen ende naem sal moghen laten behouwen, ende geven eens tot een memorie 30 gl.

Mey 21. ’t Capittele verleent Rumelaer, dat hy zyn ouders zal mogen laten begraven inde grafstede van zyn sal. oom, den proost, mits conditie, wat tyden Rumelaer heden off morghen quame tot betere staet, dat hy alsdan voor de sepulture van syn ouders ende voor 't consent derselver, aen 't capittele sal doen alsulke vereeringhe, daerinne hy mecnt 't capittel een goet genoegen sal hebben.

Dec. 2. Iš te zien , dat Renesse heeft bekomen d'aggreatie vd. heer staten opten 9. Nov. 1605, vd. elcc.ie tottc decanye, in plaetse van Suylen, die gestorven was 25 Nov. 1595. Ende Renesse was byden capittele gepubliceert tot deken 25 Fbr. 1600. Ende

[ocr errors]

7 Jan. 1606 geadmitteert tottie possessie in 't bywesen vd. dekens v. S. Peter ende S. Marien, ende heer v. Renesse can. tot Oudemunsier, ende Jo. van Mathenesse, canon. inden Dom, mitsg. de heren van Oudemunster. Desgelyck oock te zien is, inde possessie vd.

proost, alwaer enighe treffelyke personen , soo canon ken als vreemden by geweest zyn. 1606. Jan. 5. 't Capittele heeft collonell Cecil .... zyn dochterken, out 4 jaren, zal begra

ven worden in 't cruyswerk aende zuydzyde onder een kelder, daer Boschuysen onder leyt, mits betalende eens 30 gl. It. opten 10. Mey 1606 noch een dochterken van 2 jaren, gevende als boven.

Fbr. 14. Geordonneert de fabrykmr. te betalen aen Rumelaer 14 st. 12 s., ende dat wt sake van 't repareren ende renoveren van sekere schilderye, ’t capittele toekomende, synde eenen cruysdrager, van waterverve, ten huyse van myn heer Esch hangende. Dit hankt nu tot Rumelaers huys, 't welck 't capittel hem vergost heeft tot revocatie. Fbr. 7. is er een requeste gepresenteert aen't capittele, opden naem vande gemeene dienaers ende maechden van myn here vanden capittele, also sy suppleanten alle vyff ofte zess jaren een eerlyke vergaderinghe pleechden te houden van een maeltyt, omtrent des vastelavonts, ende dat wt sekere nutschappen ende profyte als haer suppleanten toegelaten worden deur het nemen vd. possessie vd. praelatuerschappen, prebenden, vicarien ende officianten deser kerken, als oock vd. vercopinghe der huysinghen, behorende onder de immuniteyt dezer kerke, te weten een proost 3 oude schilden, een deken 2 oude schilden, canon, in 't nemen vd. possessie een oude schilt, vicaryen ende officien een half oud schilt; ende soo het nu wel 26 jaren geleden is, dat dieselve byeenkomste deur het verloop van deze geveerlyke tyden Test gedaen, ende voorts achtergebleven is, souden nu wel deselve willen renoveren , daertoe versoekende v. E, licentie ende aggreatie, om sulks te geschieden. Appostille: De here deken ende capitt. licentieren den suppleanten hare versoeke,

in desen gementioneert, ende wordt goedgevonden, dat Nicolaes v. Velpen geauthoriseert wordt, die personen, hierinne plichtich synde, te manen, ten eynde zyl. respectivelyk in syn handen haer achterwesen betalen, volgens die cedule, die hem daervan gelevert sal worden ; als welke gedaen ende vertogen synde, alsdan byden capittele op sekeren bequamen dach daertoe geordonneert zal worden.

Act., 7 Fbr. 1606. Maert 21. wordt belieft, dat die sarcksteen opde grafstede, daer onder zal. heer Jo. Crap leyt begraven, behouden sal worden met syn wapen, ende die inscriptie van synen naem ende overleyden.

Spt. 18. Die weduwe van collonel Edmond heeft in S. Stevens capelle gecoft een grafstede voor haer zal. man, kinderen ende kindskinderen , ende verder nyet; ende dat voor de somme van 200 gl. eens, mits dat sy een sarcksteen sal copen vd. capittele , wt die kerke, alles tot hare costen. Dec. 30. Wordt de vr. v. Moncheau verleent een sepulture in St. Antho. capelle, voor 100 gl. eens, mits dat hare erffgenamen sullen mortificeren een out schili, soe syl.

daerinne begraven willen wesen. 1610. Aug. 9. Het silverwerk, berustende onder Esch, is vercoft ter somme v. 500 gl. 8 s.

wtgenomen het vergulde, geëmailleerde lieve-vrouwe beelt, 't welk Esch heeft gemynt voor den 12. Oct. 1610, voor 82 gl. Act. 9 Mey 1610. – Oct. 19. is het gelt gecomen vd. vercofte silverwerk, geëmployeert tot behoeff vd. fabryk de anno 1608, in 't maken yd. nieuwe woninge vd. Caets.

[ocr errors]
[ocr errors]

1610. Oct. 12. is Esch vergost de sepulture ende sarcksteen, daer den ouden Esch leyt be

graven, tot syn behoeve te gebruyken ende te doen behouden, ende dat ten reguart van sekere oncosten, die den ouden Esch gedaen heeft aen 't repareren van 't voorsz. silverwerk, mits dat oyck Esch eertsdaghes mortificeren ende vestigen zal, die twee out schilden jaarlyks, by syn oom zal. deser kerke gemaect ende belooft, ingaende Vict.

1610 verleden. 1612. Maert 6. Jr. Philips Godyn is vergost een grafstede sonder kelder ofte steen, op so

danighe conditien als d'Oublyn, mits betalende in promptis 125 gl. 1613. Spt. 22. Die inden capittele compareren droncken, en sullen nyet genieten die pre

sentien , ende daerenboven wt den capittele geëxcludeert worden sekeren tyt, naer arbitrage. - Oct. 1. Dec. 10. 17. Des capittels van S. Jans croon, hangende inden Dom, die heeft

gecost 845 gl. 9 st. 3 d.; als oyck des capittels van Oudemunster ende S. Peters. 1615. Maert 17. Die ghene, die enighe crakelen, woorden ofte ondachticheyt souden komen

te gebruyken opte maeltyt van Laetare, zullen verbeuren 25 gl.

Dec. 15. Hebben 't capittel van S. Jans geconsenteert te contribueren voor 't maken vande wysers aenden Domstoorn, eene somme van 404 gl,, volgens die quotisatie vande

v cellegien , ende alsdan zouden die v collegien daerin dragen 4040 gl. 1618. Jul. 17. Versocht D. Rynevelt, wt name van Huggens, te mogen geadmitteert worden

ad capitulum, alsoo die twee jaren nae syne gedane emancipatie, zyn geëxpireert. 't Capittele geeft voor antwoordi, dat Huygens is gehouden door goede certificatie te doceren, te hebben geweest iwee jaren lanck in dienste van syne princelyke Excell., volgens d'acte, hem tot dien eynde verleent, in plaetse hy hadde moeten wesen in eené fameuse universiteit

. Den 18. Spt. 1618 is het capittele vertoont die certificatie, subsigneert byde eygen hant vanden prince Maurice, dat Huygens is twee jaren lanck als domestieke dienaer geweest van syne Excell., waerover geadmitteert ad capitutum et

jura capitutaria, sonder 't selve te trecken in consequentie. 1619. Aug. 10. Is D. Antonius Hessels geëligeert tot deken vanden capittele, Coevoorden

seggende latine: Nos omnes, dn. Hessels eligimus, in decanum hujus ecclesiae , in nomine patris, filii et spiritus sancti , amen, Aug. 17. is de heer Hessels geadmitteert tot die possessie vande decanye.

is te zien het accoort der 4 collegien met de heren staten ende die Boetselaers als erffgen. vd. eertsbisschop Schenck v. Toutenborch. Item te zien Dec. 23. 1619. 1620. Mey 19. ' Capittel heeft Rumelaer een schilderye, hangende in 't capittelhuyse, we

sende een cruysdrager van waterverve, laten volgen, onder recepisse , mits hetselve te

restitueren, tot vermaninghe. 1621. Fbr. 9. 16. Is geconsenteert by de v collegien die contributie van 32,000 gl. eens, tot

subventie vanden aenstaenden oorloch. Enighe capitt. te voren is te zien, hoe dat die staten versocht vanden capittele, te contribueren alle jaer 15,000 gl. Dese contributie is geconsenteert voor deze reyse, mits de heren staten acte sullen geven, 't selve in geene consequentie te sal getoghen worden. Aug. 18. Is te zien , dat het cleyn huysken, staende op het kerkhoff, daer den tempel gestaen heeft, is gedestineert ende geerigeert tot een godscamer vermogens het bescheyt ende accoort daervan synde. Ziet 14 Dec., waar belooft wordt byde weduwe vanden ouden Canter, dat het huysken sal bewoont worden byden armen, als die kinderen

vanden jongen Canter tot hare mondighe jaren sullen gecomen syn. 1623. Jul. 14. Wordt Wouter van Gelder organist, toegeseyt byden capittele organist te

wesen na dode van Willem van Duynkerken.

[ocr errors]
[ocr errors]

1624. Aug. 20. is angenomen voor orgalist Wouter van Gelder, ende dat door 't overlyden

van mr. Willem van Duynkerken, op 't tract. yan 50 gl. jaerlyx, ingaende 17 Oct. 1624,

volgens de instructie. 1625. Oct. 7. Is den capittele versocht, by attestatie vanden Rector Universitatis van Leyd.,

dat Jo. Heurnius opten 7. Oct. 1625, stilo novo, is ingeschreven als student aldaer. 1626. Mart 3. Is mr. Jan de Cock aenbesteedt de maellyt van Dominca: Laelare deselvighe

te doen twee daghen lanck voor 20 personen, op syn eyghen costen, alles te bestellen, vis, botter, broot, bancket, servietten, tafelaken, tinnen etc., wtgenomen wyn, bier, ende brandt, ende dat voor de somme van 80 gl.

May 5. is geordonneert die fabrykmr. Culenborg te betalen anden antyksnyder de som van 8 gulden, voor die twee gesneden leuwen op die ... die zullen staen aen 't hecken, tot Velthuysen.

Juny 9. is geresolveert byden capittele, sich conform te maken met den anderen capittelen, van wegen die schenckagie, die de capittelen zullen doen aenden prince van Oraengien, als stadhouder van Utrecht.

July 7. gecommitteert den deeken ende Berck, om te spreeken met Dr. Gall ende meester Baltus, van wegen die quetsuyre van Rynevelt.

28. Is geordonneert den secretaris, te tellen wt die penningen onder hem, aen Dr. Gall ende Mr. Baltus van Putten, chirurgyn, de somme van 200 gl., in’t betalinghe van 't gene syl. hebben verdyent aende quetsuyr, geinfligeert den heere Rynevelt van eenen Jelis Couwenhoven. Item, den apotheker Straten, de medicamenten aen Rynevelt voorsz. gelevert, naer gissinghe 15 gl. Oct. 20. Op't versoek vd. tresorier v. S. Marien, de Goyer, vergunt een glas op syn huys. Nov. 10. Is gecommitteert den deken Hessels, om beneffens de gedeputeerden vanden andere capittele te presenteren aenden prince Hendrik van Nassauw, prince van Oraengien, het present byde 5 capittelen gecoft, wesende den prins Maurits, synen broeder, sittende te peert, wegende omtrent aen silver 100 Spaensche matten; ende' 't selve is wt

een stuk gesmeet, sonder eenigh soudeersel.
1627. Mart 2. Den secretaris Bruninek van S. Pieter vergost twee glasen onder en boven te

stellen met 't capittels wapenen , in syn huys, staende by St. Hieronymus school.
Aug. 24. De predicant van 't Wael vergost twee glasen te stellen in zyn pastorye huy-
singhe aldaer ende dat tot 18 gl.

Dec. 7. Vd. Steen van ’t capitt. vergost een glas, boven ende beneden in zyn huys ,

staende op S. Jans kerkhoff. 1628. Apr. 25. Is Lodew. van Renesse, can. tot Oudemunster, vergost te moghen stellen

een glas met de wapens vanden capittele in syn 's ouders huysinghe, staende inde Hamburgerstraet.

Jul. 11. Geordonneert 36 gl. voor een glas, 't welk is gestelt in de kerke van Linschoten, met 't capittels wapenen.

Oct. 17. Des orgelmakers tractement is verbetert van 2 scut. tot 3 scut aur. 1629. May 1. Is geconsenteert Jan Gerritsz., steenhouwer, tusschen die twee pilaren van

't choor ende de sacristie deser kerke, te synen coste te moghen doen maken een huys

ken, by provisie tot revocatie.
1630. Nov. 26. Den deken Hessels vereert in syn huysinghe, elk een glas vd. respective

capitularen.
1631. Jan. 24. Die kerke van Zeyst vereert met een glas met ’t capittels wapene.

July 1. Geordonneert den rentmeester Berck, te betalen aen Will., glasemaker voor 't

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ÖncekiDevam »