Sayfadaki görseller
PDF
ePub

maecte van ruteren ende knechten, ende omme heeft noch dieselve caerte gestelt op huer sede waerheyt daervan te weten, gereyst is, se- ker mesure van voete tot voete,

alsoe dat men cretelyk, over die Veluwe t'Arnhem, t’Zut- perfectelicken daerwt weten mach alle die phen, inden gestichte van Monster ende daer- distancien, ende brengen op huer mate, alomtrent, om autentyke besceyt nede te bren- soe dat men daerwt metselen ende werken ghen , ende heeft hem daeromme by groete mach, Ende heeft mede daerby gevoecht inpersonagien gevoecht ende grote oncosten der selve chaerte die nywe bolwerken ende gehadt, 10 L, 15 sc.

mesecouwen ende die nywe veranderinge deWillem v. Noert. Item, W. v. Noert, ge- ser stads poerten, mette noetlike vernywinge levert dat achtkant vande Ross-toorn. — It., deser stads mueren, met wtgravinge der cingemaect 't peert mitten letterstuk, daer 't peert gelen rontsomme die bolwerken ende met die op staet, etc.

dicte der wallen , daerby van bynnen aen geGlasscryver. Item, Peter wte Weert, glas- stelt, gelyk men inder selve chaerte, duer die scryver, etc.

linien, met roode verwe getoog hen, verstaen 1542.

mach ; 't welc al gemaect is, om een voerscrift

ende onderwysinghe te geven alle die regierTriumphe. Item, 39 I.. gesconcken den ders, die na comen sellen, om daerna die geburen, die oncosten gedaen hebben gehadt timmeragie, we eendre handi op 't bequaemin 't vueren ende den triumphe vande nywe ste, profi telycste ende stercste te volbrengen tydinghe, alse dat die Keyserl. Majesteyt, ons moghen; ende oeck ’t nootlicste eerst metten aller Gen. heere, gesontslyffs, tot Genue aen- oncost, fatsoen ende arbeyt overleggen mach, gecomen was, myts oick, die de pryse gewon- eer dat men die timmeragie beginnen sel; nen hadden van 't scoonste ende herelycste van welke chaerte deser stadt, hy noch een vuer, ts. 47 vaten biers, elc van 17 sc., ende dubbelt maken ende leveren sall. Ende heeft noch voor 2 scouwen torfs mitten oncosten daer noch een caert gemaect, omme daerna die een vuer off gemaect wordt op Nuede, etc. muelen, opten Peerdevelt- merct te setten.

Waec-huizen. Item, Will. Roelofsz, scil- Ende noch 2 verscheyden caerten vande sider, 5 L. 2 sc., wt sake hy aenden Ros-toorn tuatie des vaerts, ende daer een derde noch dat ross mettet scrift buyten aenden toorn bygevuecht. Ende heeft oec noch daghelyx gestoffeert; noch twee waec-huysgens, alse: overgesien gehadt, in 't aenleggen der nywre die Coolmees ende die Oyenvayer, die let- wallen, mesecouwen inde weert ende andere terstukgens buiten aen gestoffeert heeft; noch extraordinaire werken. In alle welke werken die nywe wage gedrenct met oly.

voorsz. hy onledich geweest is sedert PynxteCaerte. Item, mr. Will. van Noert, be- ren tot Remigii toe, ende soe hy groete hoofdtaelt 90 L., we sake nabescreven : Inden

yer- breken, moeyte ende anders hierinne gehadı sten heeft hy, deur bevel vanden oversten , heeft, alles breder na vermogen synder supeen chaerte van dese stadt geordonneert, die plicacy, die hy daeryan met goeder ende brewelke hy opten com passe heeft moeten stellen der specificatie overgelevert heeft, soe is hem op hoere wynden, alle die rechten, cromp

daervoor belieft 90 L. tem, hoecken, wie ende inlopingen derselver Geschut. Item, W. v. Noert noch 2 serpenstads mueren , ende daerby wederom geme- tynnen vormen, om cloten in te gieten, etc. ten ende mettet compasse ofgesien die wytte It., Ev. Wyersz, gelevert drye stucken houts, vander stadtgraften ende noch daerby geme- daer van gemaect die micken, daer men die ten die distancy tusschen die stads mueren bussen op leyt, etc. - It., J. Antonisz., twee van bynnen ende die particuliere borgers er- nye bus-stellen mette raeyen, daer men die ven, gelyk men wt die swerte lynen in de- serpentynen op leyt. It., A. Laurensz noch selver caerte geteykent, verstaen mach. Ende een smal vat, om bus-cruyt inne te doen.

It., noch 6 kyntgens, om bus-cruyt inne te

1544. doen, etc. -- It., Jan Jaspersz., 20 cruytmaten tot haecbussen , etc. It., desen came- Landmeter. Wilhelm Tonisz., lantineter. raer heeft ontfanghen gehadt van Meerten Tortuur. Item, Ev.Wyersz. noch verdient Jansz., slootmaker, wonende tot Amsterdam, vande pynbank, die van buiten gekomen was sedert Sept. tot 23 Febr., in 5 off 6 verschey- te zetten ende een scey weder inne te maken, den reysen, tsamen 23 serpentynen, groot

die verloren was. Noch die mier leger gemaect ende clein , ende tot elke 2 kameren van eenre vande pynbanc ende die yser verslagen etc. — grcote ende wyte, ende tot sommighe vande It., heer Jo. van Culenborch, ridder, schout grootste drie cameren van eenre groote ende deser stadt Utrecht, heeft den 27. Jan, doen wyte, die hem van deser stadt wegen , ende maken inden Hage een pynbanc , stoelsgewyse , tot deser stadt ende gilde costen doen maken die welke gecost heeft 13 L, 12 sc. waren, tot fortificatie van deser stadt, wegende tsamen 12,565 pont ysers, voor 't pont 1 sc.

1545. It., Ev. Wyersz gemaect een banc, daer men die yseren bussche op borende is. Noch hou- Meester Donaet, artilrie-mr. It., mr. Doten scragen, daer men die serpentynen op sciet. naet, artilrie-meester, 57 L., wt sake hem in

Cloc-huys. Item, mr. Jan Tolhuys, 288 L. 't lest vande maent July toegevoecht ende geI sc., overmits die regierders ende raet van ordineert syn, door ordon. van mynheer v. dese stadt mit hem overcomen es, dat hy syn

Praet, stadhouder etc., by manieren van reclochuys, staende buyten Wittevrouwen poort, compensie ofte gratuiteyt te scenken etc. die of breken, ende weder een ander clochuys somme van 30 goude kroonen, elk croone tot bynnen deser stadt alhier, after syn huys, op- 38 stuv. It., mr. Will. van Noert 22 I., maeken ende tymeren soude, omme aldaer inne

wt sake hy maend. nae Oculi, gereist is gesyn busschen endè clocken ende andere in- weest tot Bins, aen mr. Donaes, volgende die strumenten te gieten, waertoe dese stadt hem Majt: vande Co., die van Bins vertoech, die met leeninge van sekere penningen te bate frontieren langs tot Landersyn, Cameryk , Vasoude komen, ende welke penningen dese stadt lencyn ende meer andere steden , wachtende hem weder corten soude aende yerste artilry- nae myn Gen. heer v. Praet, stadhouder, die werken, ofte anders, dat sy hem souden laten aldaer toen nyet en quam, ende heeft doen gieten, etc.

voorls alleen gereyst tot Bergen in HenegouMunt. Dese kameraer wtgereict 25 L. 41 p., wen, ende aldaer aenbestaet te maken sess wt sake nabescreven: Inden yersten de munt- blauwe pylaers, die men aen Hasenberch bemeester van Dortrecht, voor 't cueper, dat hy sighen soude, etc. Ende van daer voerts gevermunt heeft, door begeerte vande regier- reyst op Brussel ende Loven, om naer Namen ders ende raet van dese stadt, anno XXXVII, te reysen ende aldaer te bestaden seker blauw pond gr. Vlaems aen wytgens de som v. 22 L. steen, tot behouff van 't nye werk ende weerdt, 10 sc., van 40 gr. ’t pont, alsoe de voorsz. etc. muntmr die wytgens of doytgens niet munten Stads-werk. Item, mr. Will. van Noert, en woude, of men moest syn cueper buyten of te breken ende weder gelyks Lichtenberch of betalen, etc.

op te maken 't nye werk van Hasenberch,

naer bestek daervan bescreven, ende 't pa1543.

troon daervan geconcipieert, etc. –

Ev. Wyersz, inde losementen vande Keiserl. Groote bus. Item, Ev. Wyersz, noch een Maj. ende die Coninginne, alse, aen gangen, scael, daer men dat wicht in set, daer die omme inde Keiserl. Maj. camer te gaen, als groete busch mede gewogen wordt.

oick inde Duyschenhuys steech, met noch een

Item,

omme inde

groet voetscemel inde stoeff, daer die Keiserl. byden rade deser stad is gesconcken tot een Maj. op etende was, etc. — It., Ev, Wyersz, aelmoese , tot behoeff vanden patriarch voorn., inde losementen, die gemaect ende gestelt omme daermede hem subventie te doen totte worden tot behoeff vande Keiserl. Maj. ende lossinge vande juwelen ende cleinodien, die die Maj. vande Ko., soe hier nae volgt: In 't de patriarch voorsz., den Turc te betalen sess eerste tot een cleyn cueken etc., noch

op.

de dusent ducaten, verset soude hebben, allet groote sael 11 borden totte voetscemel, daer breder nae inhouden synder supplicatie, etc. die Keiserl. Maj. op eten soude etc., noch aen Caerte. Item, Ryck Spies die somme van de gangen, omme inde stoeff te comen etc. ; 3 L. 18 sc. 10} p., wt sake hy gereyst is geweest noch gelevert inde losementen vande Maj. vd. den 15. Mey, ende die nacht mede gereyst Co., tottet bescot inde steech

aen myn Gen. heer den stadhouder met sekere Duytsche huys kerk te gaen ende oock totte caerte, omme deselve synre Genade te praekuecken after Reynesteyn, die daer nye ge- senteren, 't welc hy gedaen heeft tot Turnmaect is. — It., Jan Philipsz. v. Ooy, kiste- hout. — It., Ev. v. Scayc, scilder, de som v. maker, in het losement vande Keiserl. Maj. 2 L. 2 sc. , wt sake hy deur ordon. van myn ten Duytschen huyse, te weten : opte groote

Genad. heer van Praet, stadhouder, ende stoeff, die kisten op gebroken , ende in beide beveel vanden oversten op franchyn ontwordie kameren die bedsteden, koetsen, velt- pen heeft die chaerte vande limiten ende sceytbedden etc. opgebroken etc.; opte cleyne ca- sel vande vryheydt van dese stadt, omme demer een scerm opten heerd etc. Noch 2 scer- selve over te leveren mynheren vanden hooghen men, die men voor 't vuur set, als men aen rade , ende inde griffie gehanghen te worden. tafel sit. Noch een pulmeter, daer die sangers

De Leck. Will. v. Noert etc., Ev. v. Scayck, op singen, op een voet, die men omdraeyt. scilder, ende Dirc Top , castell. opte Vaert, Noch in 't losement vande Co. een scorsteen 19 L, 7 sc., hebbende gemeten den coers vd. becleet voer den rook. Noch inde camer vd. stroem der Lecke, beginnende v. Aeslyc totte Co. gelevert een scerm, van 6 voet hoech. wip toe, neffens den Hanendyk van Vianen Noch tottet hemel voorden scoorsteen boven over ; ingelyks oock gemeten die weerden met die eettafel vande Co., 3 sperren etc.

de killen , gelegen boven ende voorde Vaert, 1546.

aen beyden syden vande Lecke, mitte kil

len, daer duer lopende, omne daer duer claMuzyk-instrumenten. Item, Will. Jansz., relike te verstaen die gelegenheid des stroems, deser stads tromper, van wegen Hans, die op dat men weten soude, hoe men best die draeyer ende pypmaker, 17 L. 17 sc. 6 p., wt stroem voor de vaert crygen ende brengen sake etc. Inden yersten, heeft hy voor Cors- soude mogen , daer toe syl. onledich geweest misse vercoft ende gelevert, omme gebruyct aldaer opte vaert, 5 daghen, ende hebben te worden by deser stads trompers, tot eere hiertoe noch by hem behulp genomen vier manende triumphe deser stadt, een coppel toe- nen met een schuyt, die telkens die baecken geseynen van vier stucken, tsamen 10'L. Hier steken ende met de ketenen gemeten hebben. toe is laten maken een koecker, die mit laecken Munt. Item, Ja. van Beusichem

, yerste bynen gevoeyert is, ende mede buten doen

cameraer, betaelt 28 L., wt sake hy duer bebetrekken, etc.

geerte vanden · raet , 28 Juny, gereyst geweest Patriarch van Jerusalem. Item, mr. Claes is inden Hage, ende aldaer betaelt heeft die van Berghem, van wegen Joannicius Guarde, pensie vd. stads tolrechten, verschenen Paeals bode vanden Patriarch van Jerusalem ende schen, ende van daer gereyst voorts tot Dortbescermer vanden heil. grave, betaelt die som recht ende aldaer betaelt ende gelost voor 403 van 5 L. 14 sc. , ende dat voor 3 goude croo- gulden nye gemunte doytgens, ende is wenen van 38 stuy. 't stuck, die de bode voorn. derom gecomen den versten July etc. Betaelt III.

29

syn

den muntmeyster van 't cueper vande doyt- Gysb. Roelofsz., scilders, betaelt de somme gens, etc.

van 140 L., ende dat voor haer costen ende Mr. Donaet, architect. It., Jan Both noch arbeytsloon, die syl. gedaen hebben inde verbetaelt de somme van I L. 7 sc., wt sake van cyeringe te doen vanden nywen gevel van Ha2 stadkan. wyns, die den 27. July anno XLVI senberch, die sy heel tot driemael toe gedrongetapt ende voorts van stads wegen geschon- ken hebben in soetwit, totte glanse toe, ende ken syn mr. Donaes , ordonneermeyster ende die pylers in olyverwe, steensche wys, ende architect.

die wapenen, met alle ander cyeraedgen van Tortuur. Item , den 8. Aug, een tau tottet candebabres, friesen, capitelen, hoofden ende gewynt, daermen mede pinicht, wegende 12 anders, vergult met fynen goude, etc.

pont, etc.

[blocks in formation]

Kunste v. vliegen. Item, Jeronymo Rytzo Scerpregter. Item, Willem Boll, beduerVenetiano, Matheus Holl ende Paulo Salvoto werker, 2 L., wt sake hy deser stads wapen Venetiano, alle dry wesende Italianen vande met een sweert beduert heeft, op deser stads conste van vliegen ende springen, wtgereyct scerpregter cleedinghe. ende gegeven die somme van 11 L. 8 sc., wt Deysere Eechde, alias den Moll. It., Jan sake die raedt deser stadt dieselve somme ge- Lambertz., betaelt 18 sc., wt sake hy 2 Jan. schoncken heeft tot eene gratuityt, vandat xLix mit een missive gereyst is geweest bynsyluyden die raet ende oic gemeente deser stadt nen de stede van Gorcum, beruerende, omme hoer konste voorsz. getoont hebben, alles bre- geleent te hebben die ysere eechde, alias den der blyckende by belieftenisse des raets, in moll, daer mede syl. haren waterganc, codate des donred. den 16. Aug., anno XLVIII. mende wte Meeruwe, eensdeels gediept hadden. It., Ev. Wyersz, noch met drie knechten, Comedie. Item, Ryck Verhorst, 5 L. 2 sc., omtrent Magdalena voorde Italianen, die op wt sake van 8 stadkan. wyns, gesconcken den de lynde reden ende spuelden, die lynde aen 30. Spt. den rectoer v. S. Hieronymus, mitten die Plompentoorn gevesticht ende vast gemaect, meysteren, die spulen gespeelt hadden, 4 kan, dat men die wynden mocht, etc.

ende noch den I'l. Oct, die visitatoren vande Sulverwerk. It., Pauwel Adriaensz., gout- paters van S. Hieronymus, wesende in 't consmit, betaelt de somme van 24 L. 8 sc., wt vent voorsz.

oick 4 stadkannen. sake hy deser stadt gemaect heeft twee sul- Zegelen. Item, Philip Jansz. v. Qey, 6 L., ververgulde overdecte coppen, wegende 6 marc wt sake hy inden sommer xlix gesneden heeft: 6 oncen 5 engels, bedragende 84 L. 2 sc.; ende inden yersten , op metale, aen beyden syden, daerop 't sulver vergult, 23 ducaten belopen- optie eene deser stads

optie eene deser stads wapen ende opte ande, 48 L. 6 sc., verdient van 't maken ende dere syde een hoefyser, dat men in sulker fatsoen, 21 L. - It., noch verdient van twe vuege nyet hebben en woude ; soe heeft hy deser stads wapenen, die opte coppen geset noch drie verscheyden andere ysers v. metale zyn, 20 sc., welke voorsz. coppen deser stadt gesneden, opte een deser stads wapen ende gesconken heeft mynheer die president van opte andere syde V. T.; dat tweede, op't een Utrecht, mr. Adriaen vd. Borch, ende dat twee letteren, alse V. T., ende opte andere voer syn groote diensten, die hy in 't refor- syde V.; noch het derde segel gesneden, opte meren ende corrigeren van 't concept vande een syde V. ende opte andere syde T. Ende nywe ordonnancie op dese stadt- ende scepen- noch gesneden twee pypysers, opte een twe rechte, ende voorts veel andere versceyde sae- letteren V. T. ende opte andere syde V., welke cken, die hy deser stadt gedaen heeft, etc. segelen dagelyx gebruict worden byde weer

Schilderwerk. Item, Goesen Jansz. ende dyns totte besegelde lakenen, etc.

[ocr errors]

Geschut. Item, Christoffel Daller, boven op

Noch Peter Vermoelen, omme die samorose in Lichtenberch scoen gemaect 5 dubbelde bus- 't water te besturen, ende mit crachte van 't schen ende 6 cameren, die van S. Servaes lant inde diepte te houden. Noch Aryaen heck gehaelt waren ; noch 13 dubbelde hae- voorsz. gedient met een scuyte, daer die ancken, die vanden Plompentoorn gehaelt waren; dere ploech ende't derde instrument aen hinc, noch 8 dubbelde haecken, die vande Weer- ende Will. Berensz. met een peert, die de poort gehaelt waren; noch 16 haecken, die voorsz. scuyt metten instrument duer den gront van beyde de Tolsteechpoorten gehaelt waren. toge, etc. It., scoen gemaect 16 serpentynen, die staende

1549. syn op raderen in 't Vleyshuys, met 37 cameren, dieselve buten ende bynnen scoen gemaect, Diepmeester van Dansick. Item, mr, Ja. geveecht ende gesmeert, ende voort opte stel- Didericxsz., van Danswyck, betaelt die somme lingen geordonneert, dat men se gebrucken van 400 ponden, wt sake die hem toegeseyt mach. Ende noch soe heeft hy 5 serpentynen syn voor 't verdiepen van deser stads ondiepmet hoeren cameren, oic scoen gemaect ende ten ende wateringen, ende voor 't openbaren gesmeert, etc.

van synre conste der verdiepinge, voortaen te Teekenen voor d'arme lieden. Item, Jan doen ende te besigen van synre gereetscap, Loefsz. 5 L. 2 sc., omme die teykenen voor toller verdiepinge voorsz. dienende, ende noch die arme luyden, diese opte borst souden van allen aencleven vandien, ende ditselve al dragen, alse gaen bidden, te gieten ende de breder nae inhouden der voorwaerden, conteykenen op te slaen; noch aen wit laken ge- tract ende overdrachte, die de regierders delevert, daer die teykenen op gesleghen syn. ser stadt ende mr. Jacob voorsz, den 28. Jan.

Stadboeken. Item, mr. Will. van Noert, anno L. tsamen gemaect ende gecontracteert een nyewe scorsteenmantel met syn toebeho

hebben, etc. ren, ende daertoe twee haecsteenen, daer dat Watermolen. Item, Corn. Scram, v. Amcueper

decxel inde scorsteen ingaet , omme sterdam, 18 L., wt sake hy den 12. Oct. XLIX. daerinne te vueren, opdat deser stads boeken deser stadt vercoft ende gelevert heeft een ende secreten daerinne droech blyven moghen. watermolen, daer mede men water opmaelt, Model vd. Visbrug. Item, mr. Willem van

met hoer ketenen, twee pompen,

alle

syn Noert gelev. die model ofte patroon in steen, yserwerk ende voorts met allen toebehoren, etc. daer men in toecomende tyden die Visbrug nae Cleefs schip in de Leck gezonken. It., Jan maken soude. Noch gemaect drie steene vor- de Ryck 7 L., wt sake hy daer voor deser men, daer men die segelen in gegoten heeft stadt vercoft heeft een Cleefs schip, een beytel vande lakenen. Noch heeft hy inde vorm genoemt, ende dit den 2. Spt. anno L., omme gegoten 96 loeye segels.

boven die Vaert inde Lecke gesonken te worInstrumenten om te diepen. Item, Aryaen den, 't welc gedaen is voorde Wterweert, aen Willemsz., etc., gearbeyt mit hueren lyven, den inganck van Mytgeshaven. peerden ende scepinge, omme die grond vd. ouder killen voer 'de Vaert ende daeromtrent

1550. mitten hooghen water, doen wesende, ende den sterken stroem, mitte instrumenten, alse Scerpregter. Item, Willem Boll, 2 L., wt d’ysere ploegen ende yseren lepelrat te ver- sake hy deser stads scerpregter gemaect heeft

soe hier nae volcht: alse yerst Aryaen een beduersel van leverye, als een scildeken voorsz. gevaceert mit syn twee peerden, die van deser stads wapen ende een sweert. een Samorose mitten voorsz, instrumenten voerts Meyen. Item, Dominicus Aertsz. v. Hontduer 't water ende den grond toghen , omme horst, 18 sc., van wegen die gemeen buren 't sant alsoe te breken ende te verdryven etc. vande plaets, wt sake de bueren voorsz. die

diepen,

« ÖncekiDevam »