Sayfadaki görseller
PDF
ePub

[ocr errors]

10 st. 2 st. 4 p.

den metselaer, 195 gl. It., an yserwerk, 68 gl. 4 st. 8 P.

Kerksaken. Item, opte commissie, om te horen D. Jo. Theodori, 47 gl. 8 st. — It., het beroep te presenteren etc., 532 gl. 2 st. — It., opte approbatie vd. classis, 182 gl. 11 st. It., opte commissie vanden Engelschen kerkenraet, om te horen de gaven vanden Engelschen pred. Ten Bosch, 61 gl. 4 st. 8 p.It., om den Engelschen pred, tot Dort, D. Pagen, te horen, ende het beroep te presenteren, 95 gl. 9 st. It., op 't horen ende beroepen vanden D. Bestius tot Engelsch pred., 191 gl. 14 st. 8 p. - It., aen Corn. Gentman,

, , transportkosten, 150 gl. — It., Teeling v.Vlissingen, ter cause voorsz. , 150 gl. - Jo. Theodori, ter cause voorsz., 74 gl. 12 st.

Recognitie. Item, de wed. van prof. Antho. Matthaeo, sal., voor de dedicatie van syn E. Orationes, by deszelfs oudsten sone gedaen, 250 gl.

It., Jo. van Harst, voor de dedicatie van syn Disp. in metaphys., 25 gl. It., Nic. van Hoboken, voor syn boec: de voluptate et dolore, 25 gl.

[ocr errors]

It. 9

It.,

25 gl. 12 st. - It., 't beroep te presenteren, 58 gl. 13 st.

Ander wtgeven, voor't maken van't

gherechi Enghelenborch, buiten Tol

lesteegh. It., van sperren ende ander houtwerk, 144 gl. 5 st. It., van yke planken, 11 gl.

It., voor Benthemer steen , 479 gl.

It., in't afschepen vande steen te Amst. , 25 gl. 15 st. — It., van 34 stukken Benthemer steen van Amst., 28 gl. It., voor arbeitsloon daervan, 25 gl. 5 st. - It., voor yserwerk, 297 gl. 5 st. - It., voor 3 copere weerhanen op't gerecht, 16 gl. voor 't vergulden vande weerhanen ende 't beschilderen, 40 gl. 6 st. - It., voor 10 tonnen cement, ’t voorn. gerecht, 18 gl. 10 st. It., voor 53 tonnen dito, 98 gl. 1 st. voor calck, 17 gl. 10 st.

It., voor moppen ende klinkerts, 316 gl. 16 st. - It., voor klinkerts ende kalck, 87 gl. 8 st. 8 voor arbeitsloon, 41 gl. 10 st. It., Ger. v. Vollenhoven, steenhouwer, boven den bick, verdient dubbel, mits in loco steenhoudende, 563 gl. 14 st. — It., denselv. tot vereering, 25 gl. - It., den metselaer 642 gl. 25 st.

– It., noch arbeitsloon , 88 gl. 17 st., uts. , 86 gl. 9 st. 8 p., It., voor vracht ende verteering vande heeren, die 't werk voorn. hebben opgenomen, mitsg. vereeringen aen't arbeytsvolk, 8 gl. 18 st. It., voor extraord. oncosten.

Somme vande oncosten van 't gerecht Enghelenborch, 3109 gl. 17 st. 4 p.

voor

[ocr errors]

It.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

It.,

1655.

[ocr errors]
[ocr errors]

Subsidie en recognitie. Item, tot opbouw vande kerk tot Sonsbeek, in't forstendom Cleef, voor de geref. gemeente, 100 gl. It., de stads doctoren, voor de dedicatie ende presentatie van 40 expp. van pharmacopoea Ultrajectina , 150 gl. – It., prof. Paul Voet, voor de dedicatie van theologia naturalis reformata, 200 gl. – It., D. Jo. Leusden, prof., voor de dedicatie van Jonas illustratus, 150 gl.

Jo. Snevins Item, Joanni Sneevins (!), voor twee maelvisiteren het horologie opte Vaert, 8 gl.

Anto. Matthaeus. Item, Henr. Quint, voor 't bekleeden vande stoel inden Dom, opte lyk-oratie over den dood D. Antonii Matthaei. It., leverantie van't laken over de tafel in de almosenierscamer, 128 gl. 8 st. 8 p.

Kerksaken. Item, opt de commissie naer Montfoort, om te horen Jo. Heymenberch,

III.

1656.

Jor. Ja, van Eyck. It., Jacq. van Eyck , erfgenamen voor een half jaer tractement voor de diensten gedaen , aen de clocke met spelen op deselve, versch. 1 Apr. 57, 150 gt.

Landkaerte. Item, Tho. Belgard, voor 't maken vande lysten mit syn toebehoren tot de lantkaerte, op 't nieuwe werk hangende, 15 gl. 8 st.

40

[ocr errors]

Kerksaken. Item, Pet. Dusterlo voor 2 be

meusz., voor twee mael snyden het stadscleetsels tottet houtwerck in S.Janskerk, 12gl.- wapen in palmhout, 22 gl. – It., Bernt Bol, It., Anto. Samuelsz., voor’t amoveren van 6 voor’t vermaken vande stocken voor de 4 pilaren, voor den anderen in S. Janskerk met- deurweerders, 91 gl. 15 st. - It., Henr. Wintet buytenwerk in 't toemaken vande plaetse ter, voor 't snyden van 2 stale stampers, 36 gl. van 't orgel, 330 gl. — It., Joris Flud, voor Courwachter. Item, Laur. Rosselis, voor arbeytsloon aen 't heren gestoelte in Niclaes- een banderol met aeckels ende al syn toebekerk, 41 gl. 4 st.

horen aen den silvere trompet vanden courSayelwerker. Item, A. Wemaer, voor 't wachter, 42 gl. It., voor silver ende fattransport syner meubelen van Leyden her- soen, 93 gl. Il st. - It., voor franjes, 19 waerts, om in 't tuchthuys als meester sayet- gl. 2 st. 8

p.

It., Will. van Oosterwyk , werker te doen werken, 100 gl.

voor gelevert tot de voorsz. banderol, 28 gl. 6 st. Recognilie. Item, D. Corn. van Diemer- Tesamen: 194 gl. 7 st. 8 p. broek, pred. tot Rhenen, voor de dedicatie Gestoelte inde Klaes-kerk, Item , Nic. van van 't translaet uit het engelsch de commenta- Damast, voor het snyden curieuselik 't heren rien van Arthur Hildersham, over den 51. gestoelte in de Nicolaes-kerk, 33 gl. 10 st. Psalm, 150 g!. - It., Jo. van Attevelt, voor't Conrector Buschhoff. Item, Andr. Sergeant, copieren van verscheyden francyne brieven, voor 't vergulden ende verwen binnens huys, 28 gl. 10 st.

by den conrector Buschhoff wordende beW ill. van Swanenborch. Item, Will. van woont, 91 gl. 16 st. Swanenborch, voor 't beschilderen van allerlei Stadsglas. Item, Gelis van Marienhoff, van placcaten, teghens 't schenden van boomen leverantie ende reparatie vande glasen mettet ende anders, mette verff 68 gl. 2 st. 8 p. schilderye van't stadswapen in de aelmoese

nierscamer, 137 gl. 7 st. 8 p. 1657.

Almanak. Item, Mein, von Dreunen, voor

verscheiden almanakken op een andere maJo. Dicx, beyermeester. Item, Jo. Dics, nier, naer den ouden styl gedruct ende 31. Dec. 1657 gesurrogeert in plaetse van Jor. cierlyck opgemaeckt, hem vereert 25 gl. Ja. van Eyck, in 't spel op 't beyerwerk ende

't groot geluudt in den Domstoorn, 350 gl.

(1658 – 1662.) Henr. van Maerle, org. inden Dom. Item, Henr. van Maerle, organist vanden Dom, over (De cameraars-rekeningen over deze jaren 7 maenden tractement vande 60 gl., hem den loopende, zijn, ons wetens, niet meer in eersten Maart 58. toegeleyt, voor spelen op't het stads-archief voorhanden). orgel voor ende na de predicatie , mits oock by gelegenheyt van musyk, daer onder spelen

1662. de basso continuo, 35 gl. Vocael-Musyck. Item, Just. Servaes Cler

Dirc Nyenhuysen, organist. Item, Dirc mont, voor 8 maenden tractement van 60 gł., Nyenhuysen, organist vanden Dom, voor een nu 15. Fbr. 58. geaccordeert, daer voor hy jaer gagie voor 't speclen op den orgel, voor als stadsmusicien eens ter week onder het or ende na de predicatie, oock op de basso congel in den Dom ofte andere kerken, gehouden tinuo, naer gelegenheit in 't musiceren onder is een vocael-musyck te maken, 37 gl. 10 st. 't voorsz. orgel, 60 gl.

Scherm-meester. Item, Thibout de Lang, Recognitie ende subsidie. Item, Jo. van stads scherm-meester, voor 't oefenen v. ver- Leusden, prof. hebr. linguae, voor de descheide burgers uit alle quartieren, 18 gl. dicatie van: Philologus hebraico - mixtus,

Sladswapen, etc. Item, Salom. Bartholo- 150 gl. - It., Haybert Honingh, voor syn

[ocr errors]
[ocr errors]

soon, nu te Parys siek leggende, dat voor Bylevelt, voor 't souderen van 12 brantspuyeen schilderye van't stadthuys, by denselven ten mette suickers ende bussen, 75 gl. – It., gedaen , ende op't nieuw werk opgehangen, Abra. van Wickenburch, voor 't yserwerk 40 gl. — It., mr. Isaacq Abrahamsz., 23. Spt. van 2 vande voorsz. brantspuiten, 20 gl. 61. aengenomen tot schryfmr. voor 6 jaren , It., Anto. van Oudenallen, smith , voor yserom 200 gl., vermits syn bysondere schryf- werk v. 12 brantspuyten, die nombres daerop const, het twede jaer verschenen 1. Oct. 63, te slaen, 136 gl. – It., Willem Wittensz., voor 200 gl.

3 tonnen totte voirsz. brandspuyten, 7 gl. 10 st. Academiesaken. Item, Paschier Baert, ho- Hand- en Bord-Fiool. Item, voor een hantvenier vd. hortus academicus, 150 gl. ende bord-fiool, ten dienste van het collegie It., de wed. Schut, inden Toelast, voor vande musiciens, by ordon. 24 gl. verteering by de gecommitteerden, die D. Clockgespeel in den Dom. Item, Henr. Burmannus, aldaer gelogeert, gingen congra- Winter, voor 't snyden van 5 wapenen der tuleeren, 37 gl. 10 st.

capittelen, ende een van haer Ed. Mo. , tot Ambassadeur van Muscovie. Item, voor modelle op't nieuw clockgespel inden Dom, vracht vande schietschuit met den jager, die

110 gl. den ambassadeur van Muscovie met syn suite Caerten. Item, Herm. Specht, voor 't naer Amsterdam bracht, 22 gl.

maken van een caert vande uitlegginge der Jagdpad naer Leyden. Item, Jean Care, stadt, mette lysten, 16 gl. 18 st. - It., Dav. in Place Royale, voor verteering by de ge- Molbeeck, voor 't copieren van een caertje committeerden van Leyden ende deser stadt vande hoochste ende leechste vande Rheengecommitteerden, sluitende een contract over sche vecnen, 4 gl. het jagd pad tusschen beide steden , 8. ende 9. Kerksaken. Item, Magdal. Peters, voor 't Spt. 63 , 183 gl. It. , verteert 316 gl. 6 st.- waernemen vande catechisatie der competente It., voor dachgeld der stadsgecommitteerden, manspersonen, den tyt van een jaer , 10 gl. 469 gl. 16 st.

It., opte commissie, om te horen D. Leydecker, Buurkerk. Item, de fabryk Henr. v. Hooch- pred, tot Naerden , 37 gl. 19 st. It., opte comvelt, voor 't maken van een model in hout miss. om te hooren D. Grebber, tot Purmerende,

ende verscheiden afteekeninghen vande Buur- 152 gl. 4 st. — It., opte commissie om beroep • kerktoorn, 200 gl. It., dens. voor ver- te presenteren an D. Valdenus , tot Enchuysen,

scheiden bestekk. ende afteekeningen, 83 gl. – ende de Grebber, tot Purmerent, 240 gl.; It., Christiaen v.Vianen, stadsmetselaer. - It., It., oncosten op de classis extraord., tot apde kerkmrs. vande Buurkerk, voor een coopere probatie van ’i beroep van Saldenus ende croon, in de voorsz, kerk vereert, 430 gl. 10 st. de Grebber, 219 gl. 7 st. - It., opte com

. Kerksaken. Item, opte commissie tot be- missie, om te horen DD. de Grebber, Ter roep van Do. Ravesteyn ende van Halen , 552 Smitte ende van Vliet, 273 gl. 16 st. — St., gl. 13 st. — It., opte beroepinge ven D. Pots, opte commissie, om te horen , ende na betot Vlissingen, 548 gl. 5 st.

vindinge te beroepen Corn. vd. Vliet, pred.

tot Maestricht, 818 gl. 7 st., daeronder het 1663.

defroyeren vande classis. — It., om prepara

toir te horen D. Montanum, 29 gl. 6 st. — Brandspuiten. Item, Isaack Schot, 112 gl., It., oncosten vande classicale maeltyt, ende als: 56 gl. voor cooperwerk vande 4 brant

reyscosten der predicanten , extraord, beschrespayten ende 't vermaken ende repareren vd. ven tot approbatie vande beroepinge van vd. sackeboeten, etc. -- It., Jan v. Brevelt, voor't Vliet ende Montanus, 205 gl. 5. st. - It., cooperwerc van 10 brantspuyten mettet sou- transportkosten voor vd. Vliet & Montanus, deren van 2 vandien, 296 gl. Ja. 300 gl. It., voor transportkosten voor

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

It

[ocr errors]

It. ,

van

[ocr errors]

It., opte

12 gl.

It

[ocr errors]

van Halem , van Kleinammers , 52 gl. 10 st. 65, 19 gl. 15 st. It., 48 gl, 5 st. — Il., denz.,

. It., opte commissie, om te horen van Eynd- voor 't opwinden vanden speelstoel, gebaelt hoven ende Plancium, tot Woerden ende uyttet weeshuys, 3 gl. 4 st. - It., arbeits

3 Zutphen, 105 gl. 12 st. — It., ople commissie, loon ter sake voorsz., 12 gl. 2 st. It., 10 gl. 8 st. in 't beroep van Plancio. 414 gl. 10 st. — It., verdient in 't opwinden ende aen voeren It., opte commissie, om te horen vd. Capelle, vande nieuwe clocken, 3-12 Nov. 61, 82 gl. pred. inden Briel, 86 gl. 7 st. –

18 st.

It., aen Christi. van Vianen, voor commissie, om te horen D. Wallendael, tot 2 masten, tot schoren aen 't voorsz. werk, Medenblik, 115 gl. 3 st. It., opte com

It., L. de With , voor 2 lange denne missie van die vande fransche Kerk, om te balcken, ter sake voorsz., 36 gl. – it., Piet.

– horen D. Wolzogen, pred. tot Middelburg, Kelfkens, voor arbeitsloon ende gelev. seyl375 gl. 7 st. lt., voor syn transport 300 gl. doek, ter sake voorsz., 44 gl. It., Joost

Recognitie. Item, prof. Berckringer, voor Vermeer, wyncoper, voor rynsche wyn, gede dedicatie van syn boec: Institutiones , levert opten Doms-toorn, voor de gecomorationes et exercitationes ethicae.

mitteerden naer de besoignes ter sake voorsz., Stadswerk. Item , Ja. vd. Weyde, steen- 43 gl. 3 st. It., Henr. Radoox, herbergier houwer, voor hartsteen aen de nieuwe poort in'l Poortgen, voor verteeringe te synen voor 't kerkje aen 't Duitschenhuis, 71 gl. huyse vanden beyermeester van Amsterdam, It., voor 't beschilderen van drie nieuwe Leyd- die nu en dan vergast heeft Dicx cum sociis, sche schuyten mette verff 55 gl. 9 st. - It., 54 gl. 10 st. - It., van verteeringen ende voor 4 coopere comfoortjes, 3 gl. i0 st. - dachgelden, opte reyse naer Amsterdam ende It., den fabryk Hoochvelt ende Abr. van Wic- Zutphen, etc., 153°gl. 1 st. — It., Ja. Mikenborch, voor 't waernemen ende onderhou- chielsz., de smit, voor 't yser modelle, om den vande groote waterspuyt, 15 gl.

de clocken in te hangen, dan, want die by Scherm-meesters. Item , Piet. van Bamber- den tresorier Booth op de rekeninge syn vergen ende Thibout de Lang, scherm-meesters, antwoort, hier memorie. voor een jaer recognitie , vandat sy de nieuwe Summa vd. oncosten aen 't nieuwe clockschutters tegen den optocht oefenen, 40 gl. gespeel inden Doms-toorn, 704 gl. 9 st. 8 p.

Kerksaken. Item, Egbert Kist, voor dat 1664.

hy sondaechs na de predicatie met de cornet

speelt onder het orgel vanden Dom, 30 gł. — W tgeven aen't nieuwe clockgespel in It., Magdal. Peters, voor een jaer bedienen

den Doms-toorn, daerover melten vande catechisatie in de academiecamer, vercapittel naerder sal worden geli- schenen Mart. 65 , 10 gl. - It., voor 't tract. quideert.

van D. Wolzogen, fra. pred. alhier, 76 gl.

8 st. — It., oncosten, gelopen op't beroepen It., Henr, van Loochvelt, slads timmerman, van D. Sanderus, vande Bilt, 279 gl.; it., voor 't

prepareren ende’t brengen van't stey- voor 't transport, 100 gl. gerwerck , tot af halen vande oude ende op- Varia. Item, voor 2 nieuwe weestouwen halen vande nieuwe clocken inden Doms-toorn, voor de drapperie, 134 gl. – It., Dr. Emin de twee weken vanden 3. totten 13 May 1665, menes, praeceptor in Hieron, schoole, voor 75 gl. 2 st. It., hem, ter sake voorsz., achtergelaten huisraet voor syn successor Sloot, 16 - 20 May, 41 gl. 8 st. - It., hem, ter 30 gl. – It., Fri. Eliot, voor silverwerk aen

etc., 13 gl. 5 st. 8 p. It., ter de pedelstokken, 83 gl. It., Gysb. van sake voorsz., mitsg. in 't verbrengen vande Zyll, voor leverantie v. gedrukte tydingen, 6 gl. clocken inde waech, 5. Juny 1665, 25_gl.

It., voor hartsteen, sonderlinge aen 8 st.

It., ter sake voorsz., 26 Jun.- 1 Jul. de Maillepoort, 1360 gl. – It., voor een klokje

[ocr errors]
[ocr errors]

sake voorsz.,

12 st.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

1665.

It. 9

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Brandspuyten. Item, Jo. van Brevelt ende Abr. van Wickenborch, voor een waterspuyt, by heml. voor een proef gemaeckt, 315 gl. It, deselve, voor extraord, diensten ende het gebruik van hare voorsz. waterspuyt, in den brant van Steenbergen's huis, 75 gl. Jo. van Brevelt, voor reparatie vande groote waterspuit, 25 gl. – It., den fabrycq ende Abr. v. Wickenborch, voor't waernemen ende onderhouden vande groote spuyt, 15 gl.

Beyermeester. Item, David van Slichtenhorst ende Carel Valbeek, 7 May 66, aengenomen , in plaets

in plaets van Dicx, tot beyermeester, 100 gl. voor 't eerste half jaer.

Oude privilegien. It. ,Jo. v. Attevelt, voor’t copieren van oude privilegien, 11 gl. 10 st.

Ammunitie, etc. Item, voor 't vermaken van veele groote oude musquetten, reparatie yande cruyttonnen, maten, bandenliers in 't artill. huys, tyde vande bisschoppen oorlogh, 325 gl.

It., Melch. vd. Bosch, voor een houte affayt tot seven lopen, 26 gl. 8 st. It. , voor alrehande pieken, 167 gł. 19 st. — It., Jo. van Breevelt, voor coperwerk totte stads ammunitie, 152 gl. – It., Manasses Bronsfelt, voor arbeyt als constapel, 50 gl. It, voor stampers, proppen, wissers, tottet canon, 45 gl.

20 lanteerns, a 5 gl. ende een a 6 gl. 10 st., om op de hoecken vande straten des winters te lichten, tot voorkominge van swaricheden, 103 gl. 10 st. — It., Corn. Verhoeff, voor 43 lanteerns, a 41 gl., gelevert als voren, met het vermaken van 9, 198 gl. It., Abra. van Oosterhout, voor 22 lanteerns, a 5 gl., ter sake voorsz. It., Dirck van Wickenburch, smith, voor 't yserwerk tottet stellen van 4 lanteerns in 't quartier vanden hooftman Strick, 22 gl. 10 st. It., Abra. van Wickenburch, voor 't yserwerk van 3 lanteerns in't quartier vd. hooftman Zuylen , 15 gl. It., Leend. Petersz., voor 't yserwerk tottet stellen van 7 lanteerns in 't quartier vanden hooftman A. Mansfelt, 76 gl. 15 st. - It., Corn. van Soest, voor 't yserwerk tot 12 lanteerns, in't quartier vanden hooftman vd. Woerd, 76 gl. – It., August. Woertman, voor het selve tot 3 lanteerns, in 't quartier vanden hooftman Strick, 35 gl. 10 st. — It., denselven, etc., tot 6 lanteerns, in’t quartier vanden hooftman Eyckelsberch, 45 gl. — It., denselven, tot 3 lanteerns, in't quartier vd, hooftman de Wyckersloot, 32 gl. 2 sc. Barth. Wynsbrou, id. tot 12 lanteerns, in't quartier vanden hooftman Mansfelt, 86 gl. — It., Ja, Olufsz. van Veppel, id. tot 7 lanteerns, in't quartier vanden hooftman Splinter, 56 gl.

t., Anto. Haeck, id. tot 7 lanteerns, in’t quartier vd. hooftman Mansfelt, 53 gl. It., Jan vd. Linden, id. tot 14 lanteerns, in': quartier vanden hooftman Heurn , 75 gl. It., Anto. van Oudenallen , id. tot 3 lanteerns, in't quartier vanden hoostman Strick, 20 gl. It., denselven, id. tot 7 lanteerns, in’t quart. vanden heer vd. Dussen, 50 gl. — It., Ja. van

. Oudenallen, id. tot 2 lanteerns , in't quartier

It., denselven, id. tot 7 lanteerns, 54 gl. 12 st. - It., Ev. Jansz., 7 id, tot 2 lanteerns, in 't quartier vd, hooftman Mansfelt, 26 gl. 19 st. - It., Jan Veppel, id. tot 3 lanteerns, mettet beslaen van ses palen, ter, sake voorsz., in 't quartier vanden h. Splinter, 48 gl. 12 st. - It., Fra. Reumelaer, voor 2 eycken palen ende 'e stellen van dien, tot 2 lant, in 't quart. van Mansfelt, 27 gl.

.

It.,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

8 st.

ܕ

[ocr errors]

yd. voorn. ,

24 gl.

1666.

[ocr errors][merged small]
« ÖncekiDevam »