Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

vandat hy in syne huysinge gelogeert ende mede ouderl., 40 L, 6 sc. 6 d., verschoten in spys ende dranck geaccommodeert heeft die opde reyse met van Houten, op Dortrecht, Eerw. heeren predd. Wilhelmum Baudartium wt last des k. raets, tot verrichtinge v. kerkel. van Sutphen, Sebast. Dammannum aldaer, saken, ende voorts met Claes Adriaensz, op Alardum Mehemium v. Harderwyck ende War- Middelburch, in 't versoeken van een der nerum Teskenmaker v. Cleeff. - Joanni Dib- predd. aldaer, by leeninge voor 6 maenden, betio, pred. tot Dortrecht, gerest. 11 L. 4 Sc., eto. Aernt v. Éck, schep., ende D. Veltverschoten in 't reysen op Utrecht met Trig- huysen, raet, in 't reysen tot Dortrecht, omme landio, om de kerke alhier met haren dienst te horen prediken 2 predd. aldaer, die ten te hulpe te comen , etc. Absal. Jansz., mede dienste van dese kerke worden gerecommanouder). der kerke etc., 12 L. 12 sc. 6 d., deert ,-57 L, 2 sc., by hem gedebourseert. -verschoten opde reyse naer Amst., om een Barthol. Deckers, ouderl., gecommitteert met pred. by leeninge te versoucken, ende oock Busschoff, dienaer alhier, ende Ja. v. Bemtot Arnem, tot bevorderinge van het beroup mel, ouderl., om te reysen naer LeeuwarrD. Cornelii Dungani, etc. - Eid. ende Claes den in Vrieslant, (als geschiet es), ende te Adriaensz., 11 L. 7 sc., van der kerke wegen versoucken den Eerw. heere Bogaertmannum (!) met D. Modeo geweest synde tot Wyck. etc., gerest. 85 L. 18 sc. etc. Ja. v. BemPeter v. Hout, ouderl., 18 L. 13 se., verscho- mel, ouderl., gedebourseert 117 L. 11 sc., tot ten inde gedane reyse met Wernaertsz. tot reysg. voor den here pred. Maistre; item, anden Schiedam, om Hugo Beyers by leeninge te hr. Roeloff Pietersz., die tot 4 diverse reysen versoucken, tot Leyden, om hem te horen, op syn costen hier is geweest, ende dese kerk ende tot Amsterdam in 't versoecken om pro- heeft gedient gehadt; oock op. de reyse, die longatie voor den heer Roelof Petersz., alhier syne E. met hạn vieren gedaen heeft op geleent, etc. - Gisb. Jansz. vd. Well, byden Leeuwarden, om den persoon van D. BoŘ. rade gesonden, om een pred, tot Eck, inde gaertmannum; insgel. op Dortrecht, met FloBetuwe, te halen, ende daerna tot Dortrecht rentio te spreken, etc. – Noch P. vd. Lingen, D. Udemannum, goetgedaen 12 L. 18 se., op ouderl., 301 L. 10 sc. 9 d., on costen etc., gedese reyse te oncoste gehadt, etc. H. Wer- daen in diverse reysen, breder in thien disnaertsz., ouderl., 37 L. 5 sc., verschoten inde tincte specificatien wlgedruckt ende in een reyse met van Houten, op Dortrecht, om aen sommiere specificatie geredigeert, etc. – R.

het hoochweerde synodus nationael te versou- Zylio, gewesene pred., 45 L., voor reparatt. ken, tot behulp deser kerke, een ofte twee in syn huysinge doen maken. '– Noch Ja. v. predd. Item , inde reyse tot Meerkerk ende Bemmel, ouderl., 200 L., om te vereeren Culenborch, om den pred. Blom by leeninge D. Bursio, pred. tot Middelburch, om de te crygen, als mede tot Woerden D. Jose- goede diensten, die syn E. den tyč v. omphum, etc. Corn. Petersz. Swanenburch, trent 6 maenden gedaen de kerke ende ge7 L. 12 sc., gedebourseert in 't conduiseren meente alhier, etc. v. D. Udemanno, op Dortrecht, ete. Ja.

Somma etc., 13112 L. 19 sc. 3 d. Lieftinck, 63 L. 10 sc., verschot. inde reyse

Hiero. School. Mr. B. Swaerdecroon, W. ten versoecke vd. k. rade gedaen op Soelen Swaerdecroon, S. Wytfelt, R. van Muyden, ende voorts tot Cleef, omme te becomen den J. Byn, A. v. Bilsen, B. Christiaensz., E. hr. Busshoff, ende Tessemaker eerst by lee- Verhaer, uts., fraterhuis, etc., uts. ninge te becomen, etc. - Hans vd. Bossche,

Somma etc., 3536 L. 6 sc. Id. (CETERA POSTMODUM.)

[ocr errors]

RESOLUTIEN

DER

GENERALE STATEN,

UIT DE XVI EEUW.

MEER ONMIDDELIJK BETREFFENDE DE GESCHIEDENIS DER

BESCHAVING.

't Schijut veelen beuzelagtig , soortgelijke zaaken aan te teekenen, maar is dan de kennis van de vordering en van den bloei der kunsten en koophandel eene beuzeling, en wel in ons gemeenebest ?

VAN WIJN (ad WAGENAAR X, bl. 42 r. 3) pag. 25.

1601.

den,

Jo'. Edmondt de Gruyter. Is Joh'. E. de Gruyter geaccordeert, dat hy tot laste vande generaliteit inde nieuwe huysinge, die hy heeft doen maken inde graefschap van Buren, sal mogen doen maken de wapenen vande vereenichde provincien. (Oct. 19).

Spaansche Bybel. Is Herman Allertsz., bouckvercooper te Amst., geaccordeert octroy om voor den tydt van 10 naestcomende jaren, alleene inde vereenichde provintien van nieuws te mogen doen drucken den Spaenschen Bybel, verbiedende elc., opte verbeurte vande nagedrukte exemplaria ende daer en boven vande somme van 100 p. vl., te appliceren in communi forma. (eod.).

Tapisserie. ls geaccordeert pasporte aen den gecommitteerden vande hertoginne van Tremouille, dat hy sonder eenich recht van convoy te betalen, uyt de vereenichde provincien naer Vranckryck, tot dienst van hare Excell'ie sal mogen doen transporteren seker tapisserie, wesende de historie van Alexander Magnus , houdende twee hondert vyf en twintich ellen, ende een quantiteit lynwaet,

gekost hebbende derthien hondert gulden, mit eenich ander goet van cleender weerde, gecost hebbende 150 gulden , alles gepakt wesende in twee houten cassen. (eod.).

Nieuwe molen. Opde requeste van Henr. Willegem, borger tot Middelborch, & Ghysbr. Arentsz., mr, timmerman, wonende tot Alcmaer, is geaccordeert octroy voor 10 jaren , inde vereen. provincien te maken etc., sekeren nieuwen molen , by hen geinventeert en gevon

en dienste om allerhande Brasilienhout, Fausethout, Campeetshout, Provencehout, Fernambouck ende diergel. houten, dienstich en noodich, om mede te verven, tsy mette wint, daer plaetse is, of anderssins te breken ende te malen, ook bequaam, om te gebruyken tot veel andere werken, volgende het getransfigeerde patroon etc. (Oct. 29).

Handel op Moscovie. Opde requeste v. Sion Lusch, geaccordeert opene patenten aen alle coningen, princen ende heeren, alsoo deselve voorheest synen soon Abra. Lusch met noch vyff andere personen te senden in Moscovien, tot directie van syne affairen ende coopmanschappen

aldaer, dat deselve co. etc. den voorn. Abra, met syne compaignie daertoe wille gun

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Bern. Jansz. Been, componist. Is Bernard Jansz. Been, musicien, toegelegt de somme van 12 ponden vlaems, tot een vereeringe, voor dat hy in musicque heeft gestelt, om met vyff partyen te singen, de geschiedenisse vanden slach in Vlaenderen. (Jan. 4).

Nieuwe Molen. Is Gerit Ryckelsma, coopman tot Amsterdam, geaccordeert octroy voor 10 jaren , op 't maken van sekere coornmolen, by hem geinventeert, gaende met vier steenen, bequaem om in belegerde plaetsen ende legers gebruikt te worden, volgende het patroon, door het octroy getranstigeerd, verbiedende etc. (Jan. 12).

Spaansche Bybel. Op't different, geresen tusschen Laurens Jacobsz., boeckdrucker tot Amsterdam, opponent ter eenre, ende Herman Alartsz., insgelyk boeckdrucker, impetrant ter andere syde, ter cause van het octroy, byden voorsz. Allartsz. geimpetreert, om alleene inde Nederlanden te drucken den Spaenschen bybel, met de correctien ende annotatien Domini Cipriani Valera, hetwelck den voorsz. Laur. Jacobsz, sustineerde, surreptivelyck by den voorsz. Alartsz. geimpetreert te wesen, nadat hy geweten heeft, dat hy opponent op het drucken des voorscr. bybels met de voorscr. correctien ende annotatien met den voorsz. D. Cipriano was geaccordeert, ende alrede in't werck getreden uyt de originele copie, die den voorsz. Valera hem hadde gelevert, gelyck hy dat dadelyck dede blycken ende door den voorsz. D. Ciprianum verclaren, welcke Ciprianus oock met eenen seer instantelyck heeft versocht, dat men den voorsz. Laur. Jacobsz. het werck soude laten continueren, ontkennende, dat hy oyt in eenige manieren met den voorsz. l'erman Alarlsz. yet op het

drucken vande voorsz. bybel soude hebben besloten , daerlegen den voorsz. Alartsz, niet anders en wist te seggen, dan dat men bet als een jaer geleden met hem op 't druckeu des voorsz. bybels heeft gesproken ende hem onderhouden, ende dat oock daerop den voorsz. Ciprianus tsynen huyse uyt Engelant was ingecomen; gehoort byden slaten generael de voorsz. partyen ende gesien de stucken, by deselve hinc inde etc. geexhibeert, hebben verclaert, den voorsz. Laur. Jacobsz, het drucken vanden Spaenschen bybel, mette correctien ende annotatt. des voorsz. Cipr. Valera sal mogen continueren ende daermede in diligentie voortvaren, doch dat deselve Jacobsz, ten aensien dat de voorsz. Alartsz. met hope den voorsz. bybel te drucken een tydtlanck is opgehouden, metten selven Alartsz. sal overcomen op sekere vereeringe of vergoedinge, die hy hem daervoor sal geven, by interventie en toedoen van eenich vande kerke van Amsterdam, ende in gevallen van niet kunnen verdragen, dat de staten aen hem refereren (den bybel gedruckt wesende) daervan naer redelyckheid wtsprake te doen, ordonnerende oversulcx den schout ende magistraet van Amsterdam, en dien dit aengaen sal, namentl. oock den voorsz. H. Alartsz., dese resolutie haer effect te laten sorteren ele. (Jan. 16).

Brocardus Baronius. Is geresolveert, dat men Brocardo Baronio, Italiaen, alhier gecomen, om te openbaren eenighe saken, daerane voor den dienst vande ganse Christen heydt ten hoochsten gelegen is, syne teeringe alhier inde herberge sal afspreken, ende denselven tot syn vertreck naer Engelant, toeleggen de somme van 500 gl. eens etc. (Jan. 23).

Nieuwe molen. Opte requeste van Corn. Cornelisz., wonende tot Uytgeest, gelegen tasschen Haerlem & Alcmaer, is geaccordeert octroy voor 12 jaren, te maken en stellen sekere wint- of ros-watermolen, by hem geinventeert met vier, acht, minder ofte meerder cromme ofte rechte goten, of ronde po:n pen, die't water onder byden spille innemen, en deur 't omdrayen vande selve spille, drayende op een pinne, op ende weder nytmalen

[ocr errors]

.

om den

sullen, volg. de modellen, by hem daeryan Rekelsma's molen te copen. Is begonnen te

. de heren staten gethoont, ende het patroon

handelen met Rekelsma, om hem af te koopen aen syn requeste geannexeert. (Jan. 24). den moelen, by hem geinventeert, maer en

Cornelis Drebbel, rookverdryver. Is Cor- is noch ter týdt daerop metten selven niet nelis Jacobsz. Drebbel, poorter tot Alcmaer, overdragen, dan goedgevonden, dat men den geaccordeert octroy voor den tydt van 12 jaren, molen nader sal doen visiteren ende priseren, omme alleene inde vereenichde provintien te door Muys, den mr. timmerman van Delf. (eod). practiseren de middelen by hem geinventeert, Eng. pred. Br. Vincent. Opte requeste van om alle roockende ende uytslaende schoorstee- Brian Vincent, predicant vande Engelschen, nen, bequemelyck te doen trecken ende boven is geordonneert, dat men deselve soude stellen ter behoorlycker plaetsen met besloten deuren in handen yanden raet van state , ende cameren den roock uytloosen , volgende suppl. te doen betalen 1275 guldens, een derde getransfixeerde patronen, verbiedende etc., dendeel daervan gereet, ende de andere 2 op peene van 100 goude realen, te verdeylen derdendeelen binnen twee vier maenden naestin communi forma , mits dattet sy een nieuwe comende, mits dat haer E. ordre sullen stelinventie, te vooren in dese landen niet ge- len , dat dese betalinge den capiteynen werde practiseert ende sonder praejudicie vande gecort, volg. derselver signaturen. (Maart 13). voorgaende concessien. (Fbr. 16).

Rekelsma's molens. Is verdragen met Gerrit Inventie om clocken te luyden. Opte re- Rekelsma, coopm. tot Amsterd., op het maken queste van Corn. Eewoutsz. Proot, munitie- van 6 molens van syne inventie, met heure meester binnen Geertrudenberg, geaccordeert furnituren, ten dienste vande generaliteyt tot octroy voor 20 jaren, op syne nieuwe inventie, 1100 gl., voor elk molen, ende Sipesteyn om de clocken, die te vooren met veel volks gelast het contract scriftelyk te vervatten ende hebben moeten geluyt, oft doordien die vast den voorscreven Rekelsma te doen teekenen. oft onbewegelyck hangen, niet hebben kun- (Maart 14). nen geluyt worden, geluyt te doen geven, in Adriaan Sara Romen, chirurgyn. Opte voegen of die getrocken oft geluyt werden, requeste van mr. Adriaen Sara Roomen, chidoor de voorsz, instrumenten, met twee man- rurgyn, by Syn Excellentie gelast hem in nen alleenlyck, of een van dien, daervan de diligentie te transporteren binnen Oostende, patroonen syn getransfigeert etc. (Fbr. 22). ende hem aldaer te houden, is den suppl.

Inventie om met water te voorzien. Opte geaccordeert, dat hy neffens hem sal mogen requeste van Pieter Pietersz. Enten, huysman assumeren mr. Henrick v. Muys, oyck chirv. Hontsyck (!), is geaccordeert octroy voor 12 urgyn, tot 24 guld. ter maent. (Maart 26). jaren, te mogen maken sekere instrumenten · Chronyque van Petit. Fra. le Petit, grefby hem geinventeert, om t’allen tyden, ende fier van Bethune , 500 gl., voor de presenbesunders van groote droogten, niet alleen de latie vande Chronycke, by hem puytgegeven hooge, maer oock bysunders de laage landen van Hollant, Zeelant, Westvrieslandt, Utrecht, met cleyne costen, van goede putten ende Vrieslant, Overyssel ende Groningen, tot het bequaem water te voorsien, mits dat het sy jaer 1600 toe, sonder nochtans, dat hare Ho.

. een nieuwe inventie etc. (Fbr. 22).

Mog. verstaen met dese vereeringe de voorn. Mornay's bybel der natuur vertaald. Is

Chronyque voor waerachtich te authoriseren. Joanni Halsbergio, dienaer der gemeente te (Apr. 8). Amsterdam, toegelecht 200 guldens, voor de Instrument om te diepen. Is Mert. Theudedicatie etc. van seker boeck, geintituleert: nisz., borger vanden Briele, geaccordeert ocBybel der nature, by hem overgeset inde troy voor 10 jaren, om alleene etc. te mogen Nederl. sprake, gemaeckt originelyck byden

doen maken seker instrument, by hem geinheere van Plessis Mornay. (Maart 12). venteert, daermede het diepen van alle havens

[ocr errors]

daer watertogten doorgaen, op een geheel an- worden, gelyck dat oock de voorsz. heere van dere manier, die veel beter ende oncostelyker Buzanval ernstelyck versoekt, daerinne dat de als het uitdelven is, soude kunnen geschieden, heren staten Syne Maj. geerne souden bedoor de voorsz. watertogten ofte stromen, ver

lieven, dat de heeren staten daerom versoebiedende etc. (Apr. 9).

ken ende begeren, dat die voorsz. bewinthebDe afbeeldinghe van Jerusalem. Is Benj. beren hem daermede willen conformeren, ende Wright geaccordeert octroy voor 6 jaren , om oversulcx den voorsz, Moelenaer in plaetse vd. alleene etc. te moghen drucken de afbeel- voorsz. Moucheron als bewinthebber te acdinge der stadt Jerusalem ende andere dingen, cepteren. (Jun. 3). de stadt ende tempel toebehorende, sulcx als Doctor Strobanus. Is doctori Strobano hy deselve gemaeckt heeft ende de h. 'staten toegelegt voor dit jaar 200 gl. extra ord. boven gepresenteert, verbiedende elc. (Apr. 17). syn ord. gagie. (Jun 6).

Caerte vd, intogt in Vlaenderen. Balth. Fabricatie van spelden. Is Gabriel WilFlorisz., plaetsnyder te Delft, toegeleecht 200 lemsz. van Cleeff, spellemaker van Rottergl. op het werck , dat hy nog heeft te ma- dam, geaccordeert octroy, om alleene te moken vande intocht vd. leger yd. heeren staten gen voeren ende gebruyken op syne papieren in Vlaenderen. (May 3).

daerinne hy syne spellen steekt, een open Schildery inde raetcamer te Leyden. Ont- hant met een liggende leeuwe, dry claverfangen een brief vanden heer grave vander blaerkens, een eenhoorn, twee wildemans Lippe, 'daerby hy versoekt, dat de heeren mettet wapen van Cleeff, volg. het getransfig. staten 'souden gelieven te bemiddelen byden patroon,

patroon, verbiedende etc. - It., Claes Pietersz. magistraet van Leyden, dat sy hem onder van Antwerpen, uts., om alleene te mogen goede betalinge souden laten volgen een stuck voeren ende gebruyken een vogel met een schilderei, inde raetcamer aldaer berustende, tak inden monde , etc. (Jul. 4). van het uiterste oordeel, is goedgevonden,

Balth. Moucheron. Is op 't ernstich aendat men copie vanden brief sal senden aenden houden vanden heer van Buzanval, van wevoornoemden magistraet van Leyden, ende gen den Co. van Vranckryk geaccordeert, deselve versoeken, dat sy onbeswaert willen dat men anderwerff sal schryven aende besyn, den welgemelten grave in't voorsz. syn winthebberen vande Oost Ind. Comp. in Zeeversoek te believen. (May 30).

landt, dat sy, postponerende alle particuliere Balth. Moucheron. Is geordonneert te schry passien ende misleydinge van eenige, Syne Maj. ven aende bewinthebbers der Oost Indische willen complaceren, accordeerende dat Lieven Compagnie in Zeelant: Alsoe de heren staten de Moelenaer inde plaetse van Balthasar Mougebleken is by brieven vanden Coninck van cheron , als bewinthebber inde voorsz. Comp. Vrankryk, ged. vanden 10 Meerte, dat Syne worde geaccepteert, dewyl Syne Maj. den Maj. den persoon van Balthasar Moucheron voorsz. Moucheron tot synen dienst ende voorin Vrankryk ontbiet, om met hem op eenige deringe vande gemeene sake begeert te geparticuliere saken, Syne Majesteits dienst ten bruiken, gelyck dat niet alleene en blykt by hoochsten importerende te communiceren ende het overgegeven geschrifte des heren van Bu. den voorsz. Moucheron daerinne te gebruiken, zanval, maer oick by het schryven van Syne daertoe dat oock den heere van Buzanval van Maj. ende de recommandatie vanden here wegen Syne Maj'. seer groote instantie is doen- van Villeroy. (Jul. 5). de, ende dat deselve Moucheron hem daer- Coper-molen. Is Ja. Christiaensz. vanden toe genoech gewillich aenbiedt, by soe verre Briele geaccordeert octroy voor 8 jaren, op dat Lieven de Moelenaer, in syne plaetse in de

seker raolenwerk, by hem gepractiseert, om Compagnie vande bewinthebberen vande Oost daerdoor metten water te slaen ende bereiden Ind.' handelinge aengenomen soude mogen allerhand coperwerk, root ende geel , bequaem

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ÖncekiDevam »