Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

aldaer te senden die stucken, documenten ende verificatien, daertoe dienende, gelyck die byden heer van Brakel overgegeven syn, ende sullen partyen sulcke moegen committeren, als haer goetduncken sal, omme respective de voorsz. rekeninge mette documenten ende verificatien te justificeren ende debatteeren, naer vereysch der saecken.

Is geproponeert, aengesien dat die gedeputeerde vande stadt ende gemeente van Utrecht syn gebleven by de poinclen van hare instructie, ende egheen hope en geven van vergaderinge, wat dat men inde saecke voorder sal moegen doen , ende met gemeen advis goetgevonden, dat men deselve gedeputeerde noch eens ter vergaderinge sal bescheyden, omme te verstaen, off sy van' advis ende meeninge niet en syn verandert, ende de decisie vande differentiale poincten begeren te stellen aende heeren ambassadeurs, die staten generael, Syn Excell. ende den raet van state , ingevalle niet off dat sy verclaeren daertoe egheen last te hebben, dat men hen sal aenseggen, dat men verstaet ende begeert, dat sy naer Utrecht sullen vertrecken, ende debvoir doen om daertoe last te vercryghen , ende daer mede inden Hage te commen, doch dat men hierop ierst sal hooren die heeren staten van Utrecht, omme van laer E. te verstaen, wat hun bedanckt, dat men voir het beste ende de meeste vorderinge vande saecke , mitsgaders voor den welstant vanden staet van Utrecht sal moegen doen. Desen volgende 't gene des voorsz. is , die heeren staten van Utrecht voirgehouden wesende, hebben deselve voir antwoort verclaert, voor soo vele aengaet de voirgestelde submissie, dat sy hun laten beduncken, dat sy daerop gisteren genoech ample verclaeringe hebben gedaen, ende aengaende de gementioneerde ontslaginge van Syn Excell. van synen eedt, gelyek dat byde gedeputeerde van Utrecht versocht wordt, dat haer E. tsamen alnoch in verscher memorien hebben, met wat rype deliberatie dat sy met Syn Excell. gehandelt ende getracteert hebben, ten tyde vande delatie van het gouvernement vande provincie van Utrecht, sulex dat het een ongehoorde sake is, dat een vyfde lith van het derde lith vande staten van Utrecht, alleen met soo cleyn respect des persoons van Syn Excell., sulcke ontslaginge voorstelt, ende dat sy daeromme deselve ontslaginge ende diergelycke veranderinge van 't voirsz. tractaet, aengegaen met raedt, advis ende commissie vande Ho. Mog. heeren staten generael, niet en souden konnen toestaen , bedanckende Syne Excell. voir de goede debvoiren by hem inde administratie van syn gouvernement, den tyt van twintich jaren gedaen , ende versoeckende, dat Syn Excell. gelieve daerinne te continueren, ende haer E. in haer gerechticheyt ende vryheyt te willen mainteneren, gelyck haer E. Syn Excell. dat toevertrouwen.

Hierop geadviseert wesende, is goetgevonden, nademael die voorsz. heeren staten van Utrecht persisteren by hare submissie ende verclaeringe van gisteren, sonder Syn Excell. te willen vanden eedt ontslaen, dat men die gedeputeerde van Utrecht wederom ter vergaderinge sal doen bescheyden, omme vande selve te verstaen, off sy haer niet naerders en begeeren te submitteren, ingevalle niet, deselve aen te seggen als voiren, dat sy naerderen last sien te crygen , ende inden Hage daermede te volgen.

Eod., post prandium. Is gelesen de requeste van Carolus Niellius, minister tot Utrecht, ende geaccordeert te schryven aenden bisschop ende magistraet van Dornick, in faveur van Daniel Niellius , des suppleants broeder, ten eynde deselve van syn apprehensie soude mogen worden ontslagen ende gefavoriseert inde restitutie van syne goederen , die hy vervolcht.

Is geproponeert, oft voor den dienst vanden lande niet geraden en is, te maken ende te publiceeren seeker placcaet , inhoudende, dat egheen religieuse ofte geestelycke personen inde vereenichde provincien en sullen mogen commen noch daerinne błyven, anders als gecleet

[ocr errors]

in het habyt, daerinne deselve geproffessyt syn , ende ordinarie gecleet moeten gaen, maer vuytgestelt daerop te resolveren ; dan, is goetgevonden, dat men ondertusschen het placcaet sal concipieeren.

Syn wederom ter vergaderinge gecompareert de gedeputeerde vande stadt Utrecht, ende is hen voorgehouden, dat sy wel kunnen gespeuren met wat affectie ende yver dat de heeren ambassadeurs, staten generael, Syn Excell. ende raet van state , getracht ende gearbeyt hebben, omme de saecken ende differenten te accommoderen ende alles in voorgaende eenicheyt te brengen, als hebbende noch desen dach by alle mogelycke inductien gearbeyt, om die staten van Utrecht te verwilligen, om de decisie vande voorsz. differenten te stellen aen Syn Excell., ende ten selven eynde te willen dispenseren den eedt, by Syn Excell. gedaen, in conformite van haer comparanten versoek, maer dat haer E. daertoe niet en syn te brengen, alsoo dat daerom dese vergaderinge hun comparanten alnoch wel serieuselyck hebben begeren te vermanen, d'importantie ende consequentie van dese saecke, voir den staet vande vereenichde provincien in 't generael, ende vande provincie ende staet van Utrecht in 't particulier, rypelyck te willen considereeren ende bewegen, ende ten desen aensien inde versochte nodige submissie accorderen, stellende ten selven effecte vuytten hoofde, 't geene dat by hun gemeent ende gesecht wordt, dat die Coningen van Vranckryck ende van Groot Brittannien inde beroerten ende alteratie van Utrecht egheen interest en hebben, aengesien dat het daermede anders gelegen is, gelyck blyct, dat die heeren ambassadeurs, om de saecken te helpen richten, alhier selve mede gecommen syn, ende hen hebben laten gebruycken, hun versekerende, in gevalle van submissie, opte poincten by die van Utrecht versocht, rypelyck ende met alle behoorlycke consideratien sal worden geleth, begerende daerom, dat sy hun hierop naerder willen verclaeren, ende by aldien als sy daertoe alnoch egheen naerderen last en hebben ontfangen, dat sy willen soo veele doen, ende hun ten besten te interponeren,

dat

sy dien mogen crygen, ende daermede naden Hage d’heeren ambassadeurs, de heeren staten, Syn Excell. ende raet van state volgen. Maer die voorsz. comparanten hebben wederom verclaert, dat sy egheenen anderen last en hebben noch en weten te crygen, als den welcken sy verclaert ende by instructie gethoont hebben, ende opdat denselven nyet anders verstaen oft geinterpreteeri en worde, hebben verclaert, dat sy dien naerder ende distinctelycker schriftelyck hebben vervat, ende als nu overgeven, insisteerende, dat Syn Excell. (nacomende syne belofte de gemeente gedaen) tot Utrecht soude gelieven weder te keeren; maer is hun byde heeren staten geantwoort, diewyle Syn Excell

. is gouverneur van meer andere provincien, dat sy hen daerop niet en hebben te verlaten, alsoo hare Ho. Mog. dat niet en sullen toelaten , dair op de voorsz. gedeputeerde wederom verhaelt hebben haren vuyttersten last, ende verthoont met wat grote debvoiren ende moeyten dat

sy dien vande gemeente gecregen hebben, om de gemeente in stilte te brengen, ende alsoo't hare Ho. Mog. evenwel niet en gelieft , Syne Excell. te ontslaen vanden eedt, alleenlyck om te doen de decisie vande poincten differentiael, die sy aen syn Excell. submit

sy geresolveert syn wederom naer Utrecht te vertrecken, om van haer wedervaren rapport te doen, ende de saecke voorts Godt op te geven , ende te verwachten,

comen sal. Hier op syn de voorsz. comparanten vermaent, loe te sien, dat tot Utrecht nyel en worde yets geattempteert tegens die personen vande staten van Utrecht, ende derselver officieren, ende dienaers, derselver huysvrouwen, familie, buysen ende goederen, want anders geschiedende, dat men achtervolgende d’unie sulcke attemptaten, soude genootsaeckt wesen te verhalen naer behooren, tot last vande stadt ende gemeente van Utrecht. Die comparanten hebben versocht copie autentyek van het geschrifte , by hen als nu overgegeven, met annotatie daeropvande receptie desselfs, mitsgaders resistutie van hare in

[ocr errors]

watter van

[ocr errors]

et

[ocr errors]

structie ofte copie authentyck daervan, daerinne dat bewillicht is, ende den greffier gelast, hun die tot handen te stellen.

Is in deliberalie geleet, off men 't gescrift by de voorsz. gedeputeerde van Utrecht hier voren overgegeven, schriftelyck sal beantwoorden , ofte alleenlyck daervan geven recepisse; ende na deliberatie verstaen, dat men 't geschrifte in 't corte sal beantwoorden , ende gearresteert wesende, die gedeputeerde bescheyden, ende aende selve alhier overleveren.

Hier na is het concept vande antwoorde gelesen ende gearresteert.

Syn ter vergaderinge wederomme gecompareert de heeren staten van Utrecht, ende is hun aengeseyt , watter inde conferentie mette gedeputeerde vande stadt gepasseert is, ende gecommuniceert het gescrifte, by de gedeputeerde overgegeven, mitsgaders het antwoort daerop gearresteert, versoeckende haere Ho. Mog. vande selve staten van Utrecht te verstaen , hoe dat sy van meninge syn hun te dragen aengaende hare vergaderinge, te weten, off haer E. eene plaetse sullen verkiesen , om te vergaderen ende haer besoignen continueeren, ofte deselve voor eenigen tyt te surceren.

De voorsz. heeren, hierop met malcanderen buyten de vergaderinge gesprocken hebbende, ende wederom binnen gecommen wesende, hebben verclaert, dat sy met droeffenisse hebben verstaen, dat die gedeputeerde vande stadt Utrecht totte versochte.submissie vande decisie vande differenten aen dese vergaderinge niet en syn te induceeren geweest, diewyle het is het saechste middel, omme de saecken tot een goet eynde te brengen , ende dat oock dese vergaderinge van meeninge is, wederom onverrichter saecke naden Hage te vertrecken, doch dat haer E. dies nyettemin vertrouwen , ende die heeren ambassadeurs, staten generael, Syn Excell. ende raet van state seer ernstelyck bidden ende recommanderen, de saecken niet te willen verlaten, maer veel meer behertigen, gelyck de provincien by de Unie verbonden ende verplicht syn, tegens alle gewelt ende oppressien malcanderen te mainteneren, ende tot dien eynde te willen innesien d'importantie ende consequentie van dese sake voor den staet van 't landt, ende amplecteeren alsulke middelen, als tot het redres noodich syn, voegende, dat sy de gearresteerde' antwoorde goetvinden , ende de heeren staten daervoor bedancken , ende dat sy raetsaem vinden, ende geresolveert syn, omme die van Utrecht min te offendeeren , eenige dagen inne te sien, sonder staetsgewyse te vergaderen, ten ware dat de voorvallende saecken ende occurentien, dat nootelyck anders vereyschten, in welcken gevalle dat haer E. geresolveert syn, hare vergaderinge te houden in eenige vande steden van Utrecht , als tot Amersfoort ofte elders, ende hun ondertusschen alnoch te houden binnen dese stadt Woerden, versouckende verclaeringe, off die Ho. Mog. edele heeren staten generael niet en verstaen , dat sy met haer E. gebesoigneert hebben als staten van Utrecht, hierop is geresolveert , dat men haer E. sal geven de volgende acte:

» Die staten generael etc., hebben verclaert ende verclaeren by desen , dat sy mette aenwesende heeren geeligeerde vande ridderschap ende cleyne steden vande lantschap van Utrecht, alhier binnen Woerden syn, besoignerende, als representeerende die staten vande selve landtschap. Gedaen ter vergaderinge vande hoochgemelte heeren staten generael, tot Woerden den Xyli. Meerte 1610.”

Die gedeputeerde vanden magistraet ende gemeente der stadt Utrecht, ter vergaderinge comparerende, is aende selve openinge gedaen vande gearresteerde antwoorde, op haer lest overgegeven gescrifte, ende is hen deselve antwoort by gescrifte gelevert, mitsgaders copie autenthyck van haer overgegeven gescrift, daer op d'antwoorde dient, met het recepisse by hen versocht van het ontfangen desselfs, aldus houdende: gepresenteert byde onderschrevene gedeputeerde , soo vande magistraet als gemeente der stadt Utrecht, ter vergaderinge vande Ho. Mog. Edele heeren staten generael der vereenichde Nederlanden, den

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

XVIII. Meerte 1610, mitsgaders copie autentycq van hare instructie; ende is hun voirts de voirderinge vande voorsz. submissie zeer ernstelyck gerecommandeert , alle mogelycke debvoiren te willen doen, dat tot Utrecht van alle datelycheyt ende nyewicheyt gedesisteert, ende die borgers vuytte wapenen gebracht moegen worden, ende toegesien dat nyemant vande vuytgewecken in hare huysen , goederen ende familien beschadicht worden, het welcke die comparanten hebben aengenomen, voor soo veele jo hen is ; ende syn alsoo gescheyden. . Ende is hierna met gemeen advis verstaen ende geresolveert, dat men morgen vanhier naden Hage sal vertrecken.

Hierna volcht het geschrifte, by de gedeputeerde van Utrecht, mitsgaders vande ante woordt, aen deselve daerop gegeven : » Wy ondergeschreven, raetsheeren s' hoofs van Utrecht, verclaeren by desen,

dat nae voirgaende groote moeyten, arbeyt ende inductie, de burgers ende gemeente der stadt Utrecht, ter presentie van Syn princel. Excell., te vreden syn geweest_alle poincten differentiael absolutelyck te stellen in handen ende inde arhitrage van Syn Excell., als haere stadthouder mits dat Syn Excell. lot dien fyne , 800 by de Ho. Mug. heeren staten generael, als die heeren staten van Utrecht werde geauthoriseert, ende ontslagen vanden eedt, daermede Syn Excell. ter contrarie, soo wel die Ho. Mog. heeren staten generael, als de heeren staten van Utrecht, geastringeert sonden mogen syn, voir soo veel die voirgestelde poincten differentiael aengaet, ende voirder niet , ende dat de gemeente van Utrecht ons, in jegenwoordicheyt van Syn Excell., hebben gecommittert, oume deselve presentatie die Ho. Mog. heeren staten generael ende die twee leden vande staten, ende die cleyne steden 's landts van Utrecht voor te dragen, naerdyen die acht borgerhopluyden ende die sesthyen gecommitteerde vuytte gemeente geassigneert, met acht persoonen vuyt die magistraet daerop te voirens gehoort hadden alle die adelborsten ende musquettiers , mitsgaders die corporaels vande acht veendelen der voorsz. stadt, beheltelyck dat die vuytspraeke metten iersten sal geschieden binnen Utrecht, mit verclaeringe van te sullen pareren alle 't gene by Syne princel

. Excell. vaytgesprocken soude worden, ende haer te willen dragen als goede patriotten van't lant, in alle contributien, oyek met conservatie ende hanthoudinge vande ware christelycke gereformeerde religie. Toirconde is dese by ons onderteyckent den XVII. Marty 1610, stilo novo, ende was geteyckent PIETER VAN LEUWEN, H. RUYSCH, H. Wiltius. Noch leger was geschreven: wy ondergeschreven, als gecommitteerde ende advocaet vande magistraet der voorsz. stadt Utrecht, verclaeren by desen, dat, hoewel byde overgeleverde instructie voorslach gedaen wordt, dat vooreerst afgedaen soude behooren te worden het poinct vande brouweryen ende neringen ten platten lande, die voorsz. magistraet evenwel volgens het mondelinge aengeven, ons in het vertreck gedaen inde submissie aen Syn Excell. te doen, (haer) sal conformeren met die borgerye ende gemeente der voorsz. stadt. T'oirconde is dese by ons onderteyckent' ten dage ende jare voorsz., ende was geteeckent: A. SALMUS, CORNELIS VAN WEEDE, J. WERCHOVEN ende CORN. DE VIANEN.

Nadat by de heeren ambassadeurs vande Coningen van Vranckryck ende Groot Britannien, die Ho. Mog. heeren staten generael vande vereenichde Nederlanden, Syn Excell. ende raden van state, in 't lange ende tot verscheyden reysen gehoort syn geweest mrs. Pieter van Leuwen, Hugo Ruysch, ende Hendrick de Wilt, raden inden Hove provinciael, mr. Anselmus Salmius, licentiaet inde rechten, ende Cornelis van Weede, schepenen, mitsgaders mrs. Johan Werchoven, raedt, ende Cornelis van Vianen, advocaet der stadt Utrecht, gedeputeerde vande borgermeesteren, schepenen, raedt ende gemeente der stadt Utrecht, ende het versoek vande selven, 800 vuyte mondelinge verclaeringe als scriftelycke instructie ende propositie wel ende volcomelyck verstaen, is byde voorsz. vergaderinge, na rype de

[ocr errors]

liberatie geresolveert ende den voirnoemden gedeputeerden verclaert, gelyck verclaert wordt by desen, dat na alle gedaen vermaninge, inductien ende andere goede officien inde voorsz. saecke gebruyct , egeen beter noch bequamer middelen heeft konnen bedacht worden, om op 't spoedichste tot welstant van 't landtschap ende de stadt van Utrecht, metten goede borgers derselver neder te leggen , de questieuse poincten ten wedersyden gemoveert, ende 't gene tot goede versekeringe vande toecomende ruste ende eenicheyt inde voorsz, stadt noodich is, dan dat deselve behooren gestelt te worden tot kennisse ende decisie vande voorsz. vergaederinge, daerloc men die heeren geeligeerde, ridderschap ende steden van Utrecht, oyck verhoopte te bewegen, ende 't selve gedaen synde, sal sonder eenich vuytstel die voorsz. beslichtinge gedaen worden, wesende ongeraden gevonden , Syn Excell. alleene daermede te beswaeren, werden daeromme burgermeesteren, schepenen ende gemeente der stadt Utrecht ernstelyck' vermaent, 't selve alsoe goet te vinden , opdat alle vordere onheylen, schaden, moeyten , costen ende beswaernissen vande voorsz. lantschap, stadt ende goede borgers mogen verhoet, ende alles weder in ruste, eenicheyt ende welstant gebracht worden.

Gedaen inde vergaderinge vande hoochgemelte heeren staten generael binnen der stadt van Woerden, den XVIU. Meerte 1610.

VENERIS, den XIX. Meerte. Syn die heeren ambassadeurs vande Coningen, staten generael , Syne Excell, ende raet van state yan Woerden naden Hage vertrocken.

[ocr errors]
[ocr errors]

LUNAE, den xxn. Meerte, post prandium.

(Inden Haghe). Presid.: Coenders. Presentes: Biesman, Dorth, Brienen, Warmont, Oldenbarnevelt,

, Cromhout, Symsz. , Magnus, Jongema, Jellisz. Is gelesen eenen brieff, byden magistraet van Utrecht geschreven aen Syn Excell., gedateert den thienden deses, stilo antiquo, op het rapport, gedaen by de gedeputeerde vande voorsz. magistraet ende gemeente van Utrecht, van haer gebesoigneerde mette heeren staten generael tot Woerden, ende het afscheyt by hen van hare Ho. Mog. ontfangen.

MARTIS, den XXL. Meerte. Presentes die voorsz. Syn ter vergaderinge gecompareert die heeren van Moersbergen ende secretaris Ledenberch, gedeputeerde vande staten van Utrecht, hebben gecommuniceert die brieven, by haer ontfangen vande heeren, die tot. Woerden gebleven syn, inhoudende eenige particula riteyten vanden jegenwoordigen staet der saecken van Utrecht, daer by gevoucht wesende copie vande publicatie , die byden magistraet aldaer gedaen is, voor de sekerheyt vande geeligeerde, vande ridderschap ende gedeputeerde vande cleyne steden, die binnen Utrecht sullen.com men, van dat hun niet en 'sal misschieden aen haere personen, dienaers noch goederen mitsgaders copie vande brieven, die dienvolgende by die van Utrecht aen de steden, menilyck van Montfoort geschreven syn, versouckende ende recommandeerende, nademael daer vuyt te sien is, dat de saecke binnen Utrecht van dage tot dage verargeren, dat de heeren staten generael souden gelieven de remedie, daertoe noodich, by der hant te nemen, ende soe te behertigen, dat alle voirder periculen ende inconvenienten voirgecomen mogen

[ocr errors]

na

« ÖncekiDevam »