Sayfadaki görseller
PDF
ePub

vreden is ople instantie vande heeren staten generael te accepteeren het commandement generael over het volck dat geordonneert is te marcheeren naer Utrecht, versouckende dat syne E. daertoe soude worden gegeven commissie ende instructie, daer naer syner E. hem sal hebben te reguleeren; is daer inne bewillicht ende goetgevonden, dat men syn E. eenen brieff vande heeren staten aen de stadt sal medegeven, innehoudende in substantie, dat hare Ho. Mog. begeeren , dat sy guarnisoen sullen innemen , daermede men vande stadt versekert sy, welcken brieff syn E. daer binnen sal senden, by soo verre als vuyte stadt egeen hostiliteyl en wordt gedaen, andersints doende sal syn E. den brieff by hem behouden.

[ocr errors]

9

MARTIS, den XXX. Marty.
Presid.: Biesman. Presentes: Dorth, Brienen, Huygens, Warmont, Oldenbarnevelt,

Symsz., Magnus, Joachimi, die gedeputeerde van Utrecht, Jongema, Jellisz., Coen

ders, Clant. Is gelesen die commissie voor den hoochgeboren prince, grave Hendrick van Nassau , omme als generael veldtoverste te commandeeren over het leger, dat naer Utrecht marcheert, ende eyntelick gearresteert.

Is oock gelesen het concept vande instructie voor de hoochgemelte heere graeff Hendrick van Nassau ; item yanden brieff te schryven aen de stadt Utrecht, ende Syn Excell. mede te geven, ende het concept vanden brieff te schryven aen de provintien , de saecken van Utrecht aengaende, innehoudende de redenen, diewelcke die heeren staten generael lot dese extremiteyten gemoveert hebben, maer goetgevonden, alyooren deselve concepten te arresteeren, dat men die eerst sal communiceeren aen Syn Excell.

Is ter vergaderinge gecompareert die hoochgemelte prince , grave Hendrick van Nassau, ende Syn Excell. gerecommandeert te willen spoedigen, ende accelereren d'executie vande resolutie, by d'heeren staten generael genomen, opte reductie_vande stadt Utrecht, hetwelcke Syn Excel). aengenomen heeft, verclaerende dat syner E. van meeninge is ten selve eynde naden middach te vertrecken, om ten lancsten morgen vroech hem te vinden tot Ysselsteyn, maer dat syn E. d'approchen na de stadt niet en can voornemen, voor dat hy meer volex by hem hebbe, doch dat syner E. mette yerste veertich vendelen de stadt daermede sal sien te besluyten, soo naer als syn E. sal cunnen, ende daer na mette reste van't volck ('t selve aengecommen wesende) die approchen te sullen voirderen met alle doenlycke dilligentie, ten contentemente vande heeren staten , versoeckende dat men hem soude geven syn commissie ende instructie; is daer inne bewillicht ende syn E.. toegeseet, by soo verre als deselve commissie ende instructie voor syn vertreck nyet en can veerdich syn,

dat men die syn E, sal naer senden.

Eod., post prandium. Presid. ende presentes die voorsz, Compareeren die heeren raden van state, verclaerende dat haer E. bereet syn morgen naer Utrecht te vertrecken, omme te effectueeren de resolutie tegen deselve stade genomen,

, versoeckende daerop te verstaen het goet believen vande heeren staten, ende off haer Ho. Mog. bun yets meer hebben te commandeeren; hierop geadviseert wesende, is voor antwoort verclaert, dat die heeren staten generael alnoch verstaen ende begeeren, dat die heeren vanden raet haere reyse naer Utrecht sullen spoedigen, ende voirderen met alle doenelycke diligentie, ende de saecken vande selve stadt soo beleyden, ende de resolutie dien aengaende genomen, efsectueeren, dat de stadt niet alleene yolcommelick met garnisoen versekert sy, maer oock in

[ocr errors]

alsuloke poincten gebracht ende gestelt, gelyck die heeren staten van Utrecht dat nodick sullen achten, opdat men niet en behouve continuelyck daer binnen soo grooten garnisoen te houden, hetwelek de geheele contributien vande provintie van Utrecht jaerlycx soude absorbeeren, verstaende hare Ho. Mog. dat men voor ierst de stadt sal versekeren (boven de compagnien daer binnen wesende) met twaelff goede compagnien te voet ende eene compaignie paerden, alles naer breeder inhouden vande instructie voor den heere commandeur generael ende den raet van state gearresteert, dwelcke sal gestelt worden ende gelaten in handen vanden heere president vanden raedt van state, omme dat die heeren staten generael te meer versekert mogen syn , dat die niet en sal commen in andere handen , gevende alnoch hare Ho. Mog. den raet van state volcommen ende absoluten last, omme de voorsz. saecken van Utrecht metten hoochgemelten heere generael commandeur ende die heeren staten van Utrecht, volgende de voorsz. instructie aftehandelen, sonder dat deselve sullen behoeven, om enich naerder advis te schryven, off daerop te verwachten, omme egheenen tyt te verliesen ende nyet te verachteren, helwelcke.de gemeene saecke by dese gelegentheyt nyet,en can gelyden, soo ten aensien vande saecken van Vranckryck, als de subsidie, die van we. gen dese landen gepresteert moet worden aen de Duytsche cheurfursten ende fursten, oock om te secondeeren syne conincklycke Mat. van Vranckryck.

Is gearresteert het concept vande instructie voor den hoochgeboren prince, grave Hendrick van Nassau ende den raet van state, ende verstaen dat deselve sal gestelt worden ende blyven in handen vanden heere president vanden raet van state, opdat de heeren staten generael te meer mogen versekert syn , dat die niet en sal commen in andere handen.

Is ingelycx gearresteert het concept vanden brieff te schryven aen de stadt Utrecht, ende aen den magistraet te schikken, het leger daer vooren gecommen wesende, by soo verre als die vande stadt egeen hostiliteyt en plegen off tot reden begeeren te verstaen, volgende de voorsz, instructie.

JOVIS, den 1. Aprilis.
Presid.: Biesman. Presentes: Dorth, Brienen, Huygens, Warmont, Oldenbarnevelt,

Symsz., Magnus, Joachimi, die gedeputeerden van Utrecht, Jongema, Jellisz., Coen

ders, Clant. Is geaccordeert, dat den onlf. gen. in handen van Anto. Monier, contrerolleur van het geschut, sal verstrecken 2000 gl., omme te verdeylen aen de Edelluyden ende andere officieren van het geschut, die voor Utrecht geemployeert sullen worden, begrepen inde lyste, die daervan is overgegeven.

Gesien die lyste vande compagnien, die gebruyckt worden totte jegenwoordige expeditie der stadt van Utrecht, is geordonneert deselve te stellen in handen vanden commis Dufresne, omme inde marge te notteeren, welcke compagnien dat gerepartieert ende aengenomen syn, ende wat compagnien dat gedifficulteert worden om etc.

VENERIS, den 11. Aprilis.
Presid.: Biesman. Presentes: Dorth, Brienen, Huygens, Brederode, Warmont, Ol-

denbarnevelt, Berck, Cromhout, Walenburch, Symşz., Verius, Elias Oldenbarnevelt

ende andere, Maldereen, Magnus, Joachimi, Moersbergen, Jongema, Jellisz., Coenders. Die hr. van Moersberch heeft verclaert willich ende bereet te syn, in handen vande heren staten generael ofte vande gecommitteerden van hare Ho. Mog. over te leveren de rekeninge

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

des heren van Brakel, mette documenten ende pampieren, daertoe dienende, mits dat men
den hr. van Brakel sal lasten alle de gravamina, die hy inde selve rekeninghe heeft, schrif-
telyck over te geven , omme die aen den heren staten van Utrecht overgesonden te worden,
omme daertegen te seggen , wes haer Ed. goetduncken sal.

SABBATI, den fil. Aprilis.
Presid.: Biesman. Presentes: Dorth, Brienen, Huygens, Warmont, Oldenbarnevelt,

Cromhout, Symsz., Magnus, Joachimi, Moersbergen, Jongema, Jellisza, Coenders, Clant. Is geexamineert die lyste vande compaignien, die inden jegenwoordigen tocht voor Utrecht te velde gebruyckt werden, ende geaccordeert dat den ontfanger generael aen elcke vande selve, die byde provintien op hare repartitie niet aengenomen, maer gedifficulteert worden , by provisie sal betalen tot last vande provincien, daerop die staen, (vande welcke hy het remboursement sal hebben te versoucken) een maent gaige.

DOMINICA, den II. Aprilis. Presid. ende presentes die voorsz. Ontfangen ende gelesen eenen brieff vanden raet van state, geschreven tot Jutphaes den II. deses, vermeldende d’aencompste van haer E. aldaer, ende wat deselve met Syn Elcell. graeff Hendrick van Nassau ende die staten van Utrecht, tot dier tyd toe gesproken ende gebesoigneert hebben mette gedeputeerde vande magistraet derselver stadt, ende hoe haer E. desel ve verafscheyt hebben ende, alsoo de voorsz. brieff vermeldt, dat alhier sullen commen die gedeputeerde van Utrecht, inden brieff gementioneert, ende dat geseet wordt, dat die voorsz. gedeputeerde alreede hieromtrent syn, is goetgevonden dat men vaytstellen sal opten voorsz. brieff l'antwoorden, tot dat die voorsz. gedeputeerde sullen syn gehoort.

Is oock ontfangen ende gelesen eenen brieff vande heeren staten van Utrecht, vanden xXm. Marty, stilo antiquo, geschreven tot Jutphaes, daerby versocht wordt, dat d'heeren staten souden willen tegenstaen, d'onbehoorlycke procedayren, inden voorsz. brieff vermelt, ende op het aengeven vande gecommitteerde van Utrecht, nyet anders te willen doen ofte disponeeren, dan 't gene tot maintenement ende wettige authoriteyt ende gerechticheyt vande staten van Utrecht, mitsgaders vande eenicheyt ende ruste vandien is dienende, in conformite van 't gene dat desen aengaende hier te voren is geresolveert,

Hier nae syn ter vergaderinge gecompareert die heeren mrs. Pieter van Leeuwen, Hugo Ruysch ende Hendrick de Wilt, raden inden Hové provinciael van Utrecht, ende Hendrick Buth, gewesen burgermeester ende nu schepen, mitsgaders mr. Cornelis de Viana , adyocaet der voorsz. stadt, diewelcke overgegeven hebben hare opene commissie , gedateert den xxm. Meerte, stilo antiquo, houdende absolute macht, om hen datelyck alhier inden Hage te transporteren byde heeren ambassadeurs, die Ho. Mog. heeren staten generael ende Syn Excell., ende alle poincten differentiael, byde gemeente der stadt Utrecht voorgestele, te submittees ren inde arbitrage vande heeren ambassadeurs, den Ho. Mog. heeren staten generael, Syne Excell. ende den raet van state, ofte aen hare Ho. Mog. neffens Syn Excell. alleene, sulex hare Ho. Mog. des believen sal, onder belofte van te sallen nacommen ende achtervolgen, 't gene byde heeren voorsz. gearbitreert ende vuytgesprocken sal worden, gevende mede die gecommitteerde volcomen last, omme nopende d'admissie vande guarnisoénen ende belofte by de Ho. Mog. heeren staten generael, mitsgaders de heeren staten van Utrecht te doen, yan alle gepasseerde saecken in vergetentheyt te stellen, te handelen sulcx als men tot meeste verseeckertheyt vande ingesetenen van Utrecht ende heure goederen sullen bevinden te behooren.

[ocr errors]
[ocr errors]

**

Hiernae hebben die voorsz. gecommitteerde geproponeert de poincten van haere instructie, gedateert als voren, ende verclaert dat die vande stadt alvoch te vreden syn, de poincten differentiael te verblyven ende te stellen inde arbitragie vande heeren ambassadeurs, den Ho. Mog. heeren stalen generael, Syn Excell, ende den raet van state, ofte den Ho. Mog. heeren staten generael neffens Syn Excell. alleene , naer haere Ho. Mog. goetduncken.

Item, dat die magistraet te vreden is, t'admitteren het garnisoen byde missive vande heeren staten generael, gerequireert den XXIII. Marty lestleden, soo heeft (haest ?) die magistraet ende de gemeente van Utrecht by haere Ho. Mog. sal wesen verleent goet bescheet, dat alle '. gepasseerde in vergelinge wordt gestell, met belofte ende volcommen toesegginge, dat niemant, van wat qualiteyt ofte conditie hy sy, aen lyff ofte goet, daerover sal worden beschadigt, dat ten selven fine die magistraet overbodich is terstonts aen de heeren staten generael te committeeren, met absolute last, ende dat middelertyt alle approchen ende datelycheyden sallen cesseeren.

Hierop de origineele instructie gelesen, ende die voorsz. gedeputeerde afgevraecht synde, of sy egeen naerderen last en hadden, hebben gecommuniceert ende overgelevert haere tweede ende naerdere instructie, gedateert als vooren, inhoudende, indien geurgeert wordt, tot vermeerderinge van garnisoen, dat sy dienaengaende (hebbende alvorens volcommen beloften ende loeseggen van nyemant aen syn persoon ofte goederen te sullen misdoen) breder als inde voorgaende instructie sullen mogen handelen, gelyck sy ten meesten oorbaer sullen bevinden te behooren. Item, dat oock voor Remigii toecommende egeen veranderinge inde magistraet en sal worden gedaen, verclaerende te vreden te wesen opte voorsz. conditie inde stadt t'ontfangen noch ses compagnien soldaeten, boven die twee compagnien die daerinne syn geweest, ende dat 't selve was haeren vuyterlycken last, waerop gedelibereert wesende , is met gemeen advis vande heeren ambassadeurs ende van Syn Excell. geresolveert ende voor antwoort verclaert, gelyck hun daernae oock by geschrifte is gegeven, gelyck hier nae volcht:

Inde vergaderinge vande heeren ambassadeurs vande Coningen van Vranckryck ende van Groot Brittannien, die staten generael der vereenichde Nederlanden ende Syn Excell., gehoort synde 't gene by heeren mrs. Pieter van Leeuwen, Hugo Ruysch ende Hendrick de Wilt, raden inden Hove provintiael van Utrecht, ende Hendrick Buth, gewesen burgermeester ende nu schepen, mr. Cornelis de Viana , advocaet der voorsz. stadt , op huyden by monde is geproponeert ende daerop gesien hare commissie ende twee instructien, in geschrifte overgelevert, als van date den XXIII. Meerte, stilo veleri, hebben nae rype deliberatie alnoch verclaert ende verclaeren by desen, die ruste ende welstant vande stadt ende vande gemeente van Utrecht, alıyts gehadt te hebben ende alsnoch te hebben in goede recommandatie, ende oversulcx te vreden te wesen, dat alle 't gene tsedert den xx1. January, stilo veteri, in deselve stadt vuyt saecke vande beroerte is gepasseert van wegen den heeren staten generael ende staten van Utrecht, sal worden gestelt in volcommen vergetinge ende gehouden als nyet geschiet, ende dat nyemant, van wat qualiteyt ofte conditie hy sy, in persoon ofte goederen ter oirsaecke vandien sal worden achterhaelt , misseyt ofte misdaen in eeniger manieren , op pene dat die contraventeurs gestraft sullen worden als perturbateurs vande gemeene ruste', aen lyff ende goederen, mits dat tot goede verseekeringe vande voorsz. stadt ende den goeden borgeren ende inwoonderen vandien, daer inne in garnisoen ontfangen ende geaccommodeert sullen worden , acht goede vendelen soldaten te voet, met ende beneffens die vendelen vanden collonel Cicil, ende den lieut. collonel Checq daer vuyt gegaen, ende sulcken commandeur, als daertoe gelast sal worden, ende dat het afscheyt tot Woerden, den XVIII. Meerte lestleden, schriftelyck byde voorsz. vergaderinge, den gedeputeerden vande stadt Utrecht mede gegeven, voorts sal worden naegecommen ende achtervolcht, gedaen etc.

[ocr errors]
[ocr errors]

Die voorsz. gedeputeerde de lecture vande voorsz. antwoort gehoort hebbende, hebben seer heftelick geurgeert, om te hebben expresse verclaeringe, dat men den jegenwoordigen magistraet continueert tot Remigii naestcommende, als eene soo noodige saecke, dat sonder deselve verclaeringe sy egeen vuytcompste en sien, maer dat men soude vallen in confusie ende extremiteyten, ten welcken (fine ?) dese saecke geleet wesende in naerder deliberatie, is goete gevonden, dat men die voorsz. gedeputeerde soude verclaeren, dat sy hen sullen hebben te transporteeren naer Jutphaes, alwaer deselve daerop bescheet sullen ontfangen van Syn Excell. graeff Hendrick van Nassau, vanden raet van state ende die heeren staten van Utrecht, tot welcken eynde dat men hen pasport sal geven met een acte in geschrifte, dat sy't voors, bescheet aldaer sullen vinden, ende is voorts geresolveert, dat men den raet van state sal adverteeren, dat, om beter eenicheyt ende een paricheyt in dese saecke te houden, d'heeren staten raelsaem vinden t'accordeeren , dat Syn Excell. graeff Hendrick haer E. ende die heeren staten van Utrecht inde continuatie vande voorsz, magistraet van wegen hare Ho. Mog. sullen mogen accordeeren tot Remigii naestcommende, mits dat die magistraet van Utrecht de nominatie, electie, confirmatie, ende wes meer daervan dependeert voor het toecommende, benevens de decisie van alle d'ander differentiale poincten , sullen submitteren aen de voorsz. heeren ambassadeurs, aen de heeren staten generael, Syn Excell. ende den raet van state, gelyck insgelycx het poinct vande afgestelde contributien inde alteratie, ende beloven, by

verre als die heeren staten van Utrecht hare vergaderinge begeeren te leggen, buyten Utrecht, lot Amersfoort ofte elders, dat sy haere gedeputeerde ter selver plaetse oock sullen senden, gelast omme mette andere leden vande staten van Utrecht te besoigneren ende resolveeren, d'welcke resolutie haer E. aen de voorsz. gedeputeerde schriftelyck sullen mogen geven, ende deselve daermede dimitteeren, sonder dat haer E. dies aengaende aen de heeren staten wederom sullen hebben te schryven off eenigen naerderen last te verwachten.

LUNAE, den v. Aprilis.
Presid.: Warmont. Presentes: Biesman, Dorth, Brienen, Huygens, Oldenbarnevelt,

Cromhout, Symsz., Magnus, Joachimi, Moersbergen, Jongema, Jellisz., Coenders, Clant. Geresumeert synde den brieff, geschreven ende afgegaen aen den raet van state, volgende de resolutie, gisteren genomen op het geproponeerde vande gedeputeerde der stadt Utrecht, ende op alles gelet , is geresolveert ende geaccordeert te schryven aen den voorsz. raet, dat die Ho. Mog. heeren staten generael niet en twyffelen, of die voorsz. gedeputeerde van Utrecht en syn als nu tot Julfaes wedergekeert, off deselve en sullen aldaer, terstonts naer het ontfangen van desen, aencommen, ende alsoo de saecken vande voorsz. stadt, jegen • woordich in sulcken poincten gebracht syn, dat te hopen is, dat die sullen commen tot accordt, dat haere Ho. Mog. haer E. by expresse wel hebben willen adverteeren, dat deselve te vreden syn, dat geduerende de onderhandelinge , haer E. die approches ende alle acten van hostiliteyt sullen doen ophouden , ende dat haer E liever sullen accordeeren de versochte continuatie vande magistraet, lot Remigii naestcomende , als om dit different het accordt natelaten , doch opte conditien, in hare Ho. Mog. brieff ende resolutie van gisteren gementioneert, ende byaldien de saecke daerop soude stuyten , dat die van Utrecht niet meer en souden willen innemen als acht vande beste compagnien, volgende haer E. gedaen presentatie, inde plaetse vande thien, dat haer E. daerom oock niet sullen laten het accordt te treffen, mits dat een goet commandeur vuytte collonels daer over gestelt wordt, omme in de stadt wacht te houden naer behooren , haer E. recommandeerende de vorderinge van het besluyt van dese handelinge, met de meeste diligentie ende sonder eenigen naerderen last van hier te

« ÖncekiDevam »