Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[ocr errors]

raet van state volgende 't versouck vande voorsz, acte soude gelieven te anthoriseren, is goet gevonden, alvooren hierop te disponeeren, dat die heeren comparanten hierop, eerst sollen hooren het goet bevinden van Syn Excell., ende daernae vande heeren ambassadeurs, by soo verre als Syn Excell. inde voorsz. authorisatie egeen swaricheyt en maeckt.

DOMINICA, den Xxiii. Mey.
Presid.: Oldenbarnevelt. Presentes: Ghiessen, Brienen, Bentinck, vander Laen, Symsz.,

ende andere gedeputeerde van Hollant, Magnus, Dennama , Sleth, Jellisz., Clant. Compareren die heeren Jongstal, raedt van state, ende tresorier generael de Bye, rapporteeren dat haer E., volgende het goet bevinden vande heeren staten generael , Syn Excell. eerst , ende daer nae die heeren ambassadeurs gecommuniceert hebben d’acte, by hem overgebracht vande heeren staten van Utrecht ende den magistraet derselver stadt, ende dat dieselve hun verclaert hebben, nademael dat die voorsz. parthyen te vreden syn de decisie vande differentiale poincten te stellen aen den raet van state, dat haer E. ende Syn Excell. 't selve mede goetvinden, ende daer inne bewilligen, dat den raet van state daertoe sal worden geauthoriseert. Hierop, gedelibereert wesende, is geresolveert gelyck hiernae volcht geinsereert:

Die staten generael 'der vereenichde Nederlanden, gehoort hei rapport vande heeren Gellius Jongstal, raet van state, ende Joris de Bye, heere van Albrantsweert, tresorier generael, gecommitteerde vanden selven raet , ende gesien hebbende d'acten vande heeren staten van Utrecht ende vande magistraet derselver stadt, gedateert vanden xl. deses, stilo veteri, by d'welcke sy t’samen versoucken, authorisatie opden voorsz. raet van state , lot Utrecht wesende, omme te mogen doen de decisien vande differentiale poincten, voor hare Ho. Mog. gemoveert, sulcx als den voorsz. raet ten meesten verseekertheyt, ruste ende welstandt vande geunieerde landen in 't generael, ende vande provincie ende vande stadt van Utrecht in't particulier sullen bevinden te behoren, met expresse belofte, van in goeden trouwen te sullen onderhouden ende nacommen, doen onderhouden ende naecommen by eenen yegelyck die 't behoort, alle 't gene byde voornoemde heeren raden van state daerinne vuytgesproken ende geordonneert sal worden, hebben met bewillinge ende goetbevinden vande heeren ambassadeurs vande Coningen van Vranckryck ende Groot Brittannien, ende van Syn Excell. (van 't voorsz. versoeck rapport gehad hebbende) den voorsz, raet van state gecommitteert ende geauthoriseert, commitieren ende authoriseeren mits desen , omme in conformité van 't voorsz. versouck, de voorsz. differentiale poincten te vuideeren, decideeren ende eyntelyck af te doen, gelyck haer E. tot meeste verseekertheyt, ruste ende welstant des landts ende stadt van Utrecht, na gelegenheyt van saecken sullen bevinden te behooren. Gedaen etc.

De heer Jongstal, na de voorsz. genomen resolutie, heeft verclaert, dat den tyt van syne bedieninge inden raet van state was geexpireert, ende dat hy brieven vande heeren staten van Vrieslant hadde ontfangen, omme te resideeren inde vergaderinge vande heeren staten generael, die welcke syn E. van meeninge was nae te commen, sulcx dat syn E. difficulteerde ende swaricheyt maeckte, wederom naer Utrecht te keeren, omme inde besoigne, volgende de voorsz. acte, metten raet te continueren, maer seer serieuselyck byde heeren staten generael versocht synde, ten dienste vanden lande, byden raet soo lange te willen blyven, ende metten selven besoigneren, tot dat de voorsz. differentiale poincten, vuyt crachte vande voorsz. authorisatie, sallen syn afgehandelt, hceft syn E. daerinne bewillicht, sonder prejuditie, ende is mitsdien verstaen ende geresolveert, dat binnen middelen tyde (oock sonder prejuditie) de heer Dennema inde vergaderinge vande heeren staten generael sal continueeren, gelyck dat gisteren alsoo oock is verstaen.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

MERCURII, den 11. Juny, post prandium. Presid.: Oennama. Presentes: Pieck, Biesman, Beuckel, Brienen, Bentinck, Olden

barnevelt, Asperen, D'. Sebastiaensz., Symsz., Magnus, Sloeth, Jellisz., Clant. . Ontfangen eenen brieff vanden raet van state, vanden eersten deses , daerby haere E. oversenden copie vande publicatie , die haer E. gisteren tot Utrecht gedaen hebben, by dewelcke verclaert wordt, dat die poincten, schriftelyck overgegeven byde heeren Dirck Canter ende Hendrick van Helsdingen, tot vier ende seventich toe, mitsgaders diegene aengedient byden heere van Brakel, verscheyden vande selve syn onwaerachtich, eenige buyten reden, ende van quade ende ongefundeerde illatie ofte gevolch, ende de resteerende van egeen consideratie, ende dat daerom haer E. imponeerende allen een ygelick een eeuwich geswych ende silentium, verboden ende geinterdiceert hebben allen ende een yegelyck, van wat stået, qualiteyt ofte conditie sy syn , die heeren staten van Utrecht, hare gecommitteerde officieren ende dienaers, met woorden, schriften ofte wercken, directelyck ofte indirectelyck, in wat plaetse ofte vergaderinge, in 't heymelicke ofte openbaer, 't selve soude moghen wesen, in 't minste niet meer te. schelden , lasteren ofte injurieeren by lyfstraffe, etc.

JOVIS, den X. Juny.
Presid.: Jellisz. Presentes : Biesman, Brienen, Poelgeest, Oldenbarnevelt, vander Laen,

D'. Sebastiaen, Symsz., Magnus, Joachimi, Jongema, Oennama, Coenders, Clant. Ontfangen eenen brieff vanden raet van state, gedateert tot Utrecht den Ix. deses, daermede haer E. oversenden copie vande vuytspraecke, by deselve gedaen vande differentiale poincten , gedaen tusschen die heeren staten vanden lande van Utrecht ende de magistraet der stadí' Utrecht, vermogens d'acte van authorisatie, haer E. tot dien eynde gegeven.

MERCUKII, den Xvi. Juny.
Presid.: Coenders. Presentes: Biesman, Beuckel, Brienen, Bentinck, Poelgeest, Olden-

barnevelt, Asperen, Symsz., Magnus, Joachimi, Jongema, Dennama, Jellisz. Ontfangen ende gelesen eenen brieff vanden raet van state, vanden xv. deses , daerby haer E. adverteeren, dat tsedert de gedaen vuytspraecke tot Utrecht vande differentiale poincten, dat oock geleth is opte persoonen, tot vermeerderinge van het eerste lith der geeligeerden, mitsgaders oock van het lith vande ridderschap, ende dat, nadat byden magi, straet vier persoonen daertoe waeren genomineert, namentlyck Jonckers Johan van Renesse , proost van 'St. Johan, Gysbert v. Hardenbrouck, Johan Grovesteyns , ende Plois, dat deselve daertoe eyntelyck syn geëligeert, ende wat aengaet het lith vande ridderschap, dat daertoe alleene beschreven is Joncker Fredrick van Baexen, etc.

[ocr errors]
[ocr errors]

LUNAE, den XXI. Juny.
Presid.; Biesman. Presentes: Beuker, Brienen, Bentinck, Oldenbarnevelt, Asperen,

Symsz., Magnus, Jongema, Oennama, Jellisz., Clant. Te schryven aen den raet van state, dat haer E. haere wedercompste herwaerts niet en willen precipiteeren, maer aldaer noch drie ofte vier dagen verblyven, ende ondertusschen vorderen de afhandelinge vande saecken, die haer E. presentie ende interventie vereyschen, 800 raeckende de verseeckeringe vande stadt als andersints.

[ocr errors]

Te schryven aen de heeren staten van Utrecht, nademael jegenwoordich geschreven wordt aen den raet van state, dat d’heeren staten goetvinden, dat haer E. lot Utrecht noch drye ofte vier dagen verblyven, niettegenstaende dat derselver presentie alhier ten hoochsten gerequireert wordt, dat hare Ho. Mog. daerom versoucken ende begeeren, dat haer E. Soo veel willen doen , dal binnen middelen tyden de saecken, die de presentie ende interventie vanden raet vereysschen, afgehandelt mogen worden.

JOVIS, den xxmi. Jany.
Presid.: Biesman. Presentes: Beucker, Brienen, Bentinck, Poelgeest, Oldenbarnevelt,

Asperen, Duyck, Symsz., Magnus, Jongema, Oennema, Jellisz., Clant. Ontfangen ende gelesen eenen brieff vande heeren staten van Utrecht, vanden xin. deses, stilo antiquo, daer by haer E. versoecken, dat d’heeren staten generael souden gelieven inne te sien, d'importantie vande versekertheyt vanden staet van Utrecht, ende oversulcx den raet van state by nyeuwe missive aen te schryven, van Utrecht niet te scheyden, voor dat het poinct van d’asseurantie voorts sy geeffectueert, hetwelcke haer E. verhoopen, dat nu in weynige dagen sal cunnen gedaen worden, tot contentement ende sunderlingen dienst van hare Ho. Mog. ende vanden staet van Utrecht, is geaccordeert t’antwoorden, dat men niet en heeft verstaen, by het vorige schryven den raet van state te binden aen eenen dach, drye ofte vier, maer dat men het resteerende besoigne soo sal sien te vorderen, dat men daervan een goet eyndt soude maecken binnen drie ofte vier dagen, is 't eenichsins doenlyck, diewyle des raets presentie alhier by dese gelegentheyt sonderlinge gerequireert is, dat men daerom begeert, dat haer E. hun daer naer reguleeren. In gelycke substantie te schryven aen den raet van state,

MERCURII, den vil. July.
Presid.: Magnus. Presentes : Biesman, Bueckeler (:), Brienen, Benthem, Oldenbarnevelt,

Dussen, Duyck, Symsz., Jongema , Jellisz., Clant. Ontfangen ende gelesen eenen brieff vande heeren staten van Utrecht, vanden XXVI. Juny, stilo antiquo , overgebracht by mr. Gerard Hamel, advocaet vande selve provincie, die welcke vermogens de credentie , daer inne begrepen het innehouden vanden voorsz. brieff, naerder by monde heeft verhaelt ende verthoont 'den jegenwoordigen staet der saken tot Utrecht, ten eynde de heeren staten souden gelieven proraptelyck daerop te resolveeren; omme alle inconvenienten voor te commen, is goetgevonden, dat die heeren vanden raet den voorsz. brieff sullen communiceeren Syn Excell., omme daerop te verstaen desselfs advys.

Eod., post prandium.
Presid.: Magnus. Presentes: Biesman, Beucker(!), Brienen , Penthem, Poelgeest, vander
Laen, Dussen, Schoonhoven, Jongeneel, Duyck, Jongema, Oennema, Jellisz.,

Jellisz., Clant. Is Syn Excell". advis , mitsgaders vanden rade van state gehoort, opten brieff, voor den middach ontvangen vande heeren staten van Utrecht; geresolveert, daerop te antwoorden, dat het de heeren staten seer vreempt heeft gegeven te verstaen , soo vuyten voorsz. brieff, als vanden heere advocaet van Utrecht, Hamel, dat Hendrick van Helsdingen ende eenige andere borgeren binnen Utrecht difficulteren te doen den eedt, den borgeren opgeleet te presteeren, tot verseeckertheyt vanden staet vanden lande, gemeene ruste ende beste, in achtervolch vande vuytspraecke, opte voorgaende submissie byden raet van state gedaen ende aengenomen, onaengesien dat het hof, die collegien, die schutterie ende veele borgeren den

[ocr errors]

voorsz. eedt gedaen hebben, ten ware dat die staten van Utrecht ierst nyeuwen formelen eedt deden, vanden inwoonders vande stadt ende steden, mitsgaders d'opgesetenen ten platten lande, gehouw ende getrouw te sullen wesen, ende dat hebbende , mitsdien hare Ho.

, Mog dese sake (bewegende d'importantie ende consequentie vande selve, voor den staet van't landt in't generael ende vande provincie van Utrecht in't particulier), doen communiceeren met Syn Excell., ende daernae daerop rypelyck metten raet van state gedelibereert ende alles bewogen ende gebalanceert, dat eenichsints te considereren is geweest, ende bevinden dat het voorgestelde des voorsz. van Helsdingen ende syne volgers, is eene nyeuwicheyt, te vooren noyt gehoort, ende streckende tot nyeuwe beroerten ende oproer onder de gemeente, cock tegen d'authoriteyt van 't landt, ende omme indirectelyck te illudeeren de voorsz. vuytsprake vanden raet van state, 't welck buyten alle redenen ende fundament is, diewyle dat byde voorsz. staten van Utrecht, inden staet ende regieringe vanden lande van Utrecht nyet en is geinnoveert, ofte yets voorgenomen tegen den welstant, privilegien, gerechticheden, ruste ende vrede vande selve, ende dat egeensints ende wordt verstaen, dat derselver heeren staten ecdt, omme de gepasseerde saken is geextingueert ende geoblitereert, maer gebleven in syne vorige cracht ende rigueur, is eyntelyck een parichlyck ende met gemeene stemmen verstaen, ende geresolveert, dat de heeren stalen van Utrechi de voorsz. voorgestelde nyeuwicheyt sullen datelyck verwerpen ende afslaen , ende (beginnende vande hoofden) den voorsz. Hels. dingen ende andere in publiecke diensten geweest hebbende, lasten ende ordonneeren , den eedt, volgende de voorsz. vuytspraecke, datelyck te presteren, gelyck die voorsz. dien gedaen hebben, ende by soo verre als sy dien nyeitegenstaende wcygerich ende ongehoorsaem blyven, denselven eedt te doen, dat haer E. deselve met een briefken vuytte stadt ende landt van Utrecht sullen wysen ende met authoriteyt doen vertrecken, sonder daerinne in eeniger manieren te conniveren ofte dissimuleeren.

Is geresolveert, dat men in gelycke substantie oock sal schryven aen de magistraet van Utrecht, ende denselven ernstelyck versoucken, dat sy in t'effectueeren vande voorsz, resolutie, die de voorsz. heeren staten van Utrecht mannelyck de handt willen bieden, ende daerinne de publiecke authoriteyt voorstaen ende maintineeren.

VENERIS, den xxli. July.
Presid.: Jellisz. Presentes: Biesman, Beucker, Oldenbarnevelt, vander Laan, vander

Dussen, D. Egbertsz., Symsz., Joachimi, Goyer, Jongestal, Clant. De heere Goyer, gedeputeerde vande heeren staten van Utrecht, heeft overgelevert het consent vande selve provincie , opte propositie vanden raet van state, voor het loopende jaer, mitsgaders het consent, versocht tot subsidie vande saecken van Cleve, hiernae volgende geinsereert, ende na lecture van 't selve, is geordonneert 't voorsz. consent te stellen in handen vanden raet van state, omme geexamineert te worden, benevens de consenten vande andere provincien :

Die staten vanden lande van Utrecht, gesien ende hooren lesen hebbende de propositie, by Syn Excell. ende den welgeboren heere grave Wilhem Lodewyck van Nassau, stadhouder etc., mitsgaders den raet van state, op den ir. Novembris )609 verleden, na den nyeuwen style, ter vergaderinge vande Ho. Mog. heeren staten generael der vereenichde Nederlanden gedaen, beroerende de consenten, die Syne voorsz. Escell. G. ende den raet van state, omme de redenen, inde voorsz. propositie aengetogen, tot handthoudinge vande gemeyne saecke nodich achten ende versoucken byde geunieerde provincien over den lopende jaere

[ocr errors]

1610, gedragen ende ingewillicht te worden; gesien mede de lwee missiven vande voorn. heeren staten generael, d'eene van date den xul. Decembris 1609 ende d'ander van date den m. February 1610, daerby hare Ho. Mog. versoucken een consent vande vereenichde Nederlanden van vi’l", tot subsidie ende hanthoudinge vande saecken van Cleve, voor de possederende ende correspondeerende fursten, verclaeren ecrst op de voorschreven propositie des raets van state, dat sy nyettegenstaende de grole lasten ende schulden , daermede de provincie van Utrecht, ter cause vanden langduerigen swaren oirloge beswaert is, oock nyettegenstaende de grote schade, die sy vermits de onlancx ontstane esmotie ende alteratie t’Utrecht, soo in middelen als andersiots geleden hebben ende noch lyden, evenwel omme te thoonen hare goetwillicheyt, tot hanthoudinge ende vorderinge vande gemeyne saecke, haer noch voor de resteerende maenden van desen jaere xvr thien sullen esvertueeren ende furneeren de somme van xxx" L van XL grooten Vlaems 't pont ter maent, mits dat daer vuyt vooral betaelt sullen worden alle de ruyteren ende knechten, ende andere des generaliteyis lasten , die inden bygaenden staet begrepen ende gespecificeert syn, ende dat sy voor de gepasseerde maenden deses jaers sullen mogen volstaen met soodanige betaelinge, als sy sullen verifieeren daerop gedaen te hebben, ende mit expresse conditien, dat d’andere provincien, nae rate gelycke maentelycke quote ende naer proportie gelyck getal van ruyteren ende knechten, ende andere des generaliteyts lasten sullen aennemen ende betalen , ende ingevalle eenige vande provincien minder souden doen , soo verclaeren die staten van Utrecht, dat sy hare maen

, telycke quote ende lasten, naer advenant vandien oock sullen verminderen, te vreden syn. de', ten eynde van het datelyck furnissement der voorsz. respective quoten ende lasten mach blycken, beneffens ende met den anderen geunieerde provincien, van drye maenden le drye maenden te liquideeren, ende na deu vuytganck des jaers met overleveringe van documenten behoorlyck' te reekenen; belangende de oude schulden ende de penningen, byden ontfanger generael van tyt tot tyt op intresse gelicht, vertrouwen die staten van Utrecht, dat by voortganck vande reeckeninge ofte liquidatien vande provincien wel bevonden sal worden, dat sy in veele ende notabele parthyen vandyen nyet gehouden en syn, verclaerende dat sy oock, gelyck vooren geseyt is, geen middelen en hebben, omme op `dese lyt eenich speciael consent daertoe te dragen, maer verstaen , dewyle de voorsz. schulden met lanckheyt van tyt gemaeckt ende aengewassen syn, dat men deselve oock allengkens ende evenwel soo haest als mogelyck wesen sal, behoort afteleggen, vuyt het overschot vande convoyen, den impost van het zout, de l'estanten vande contributien ende middelen van Brabant, Vlaenderen ende andere quartieren , ende sulcke vordere middelen, als de generaliteyt in handen heeft.

Aengaende 't gene byde voorschreven propositie geseyt wordt opte esgale practycque ofte soe nae mogelyck vande gemeene middelen van consumptic, na den voet van Hollant, syn die staten van Utrecht te vreden met de andere provincien in conferentie te comen te besien, waertoe de sake gebrocht sal connen worden.

Ende alhoewel de provincie van Utrecht, gelyk voren geseyt es, als noch met groote schulden ende lasten ten hoochsten beswaert is, soo sullen die staten van Utrecht, aengemerkt de nabuerschappe, situatie ende importantie vande landen ende saken van Cleve, oock regardt nemende op de alliantie met de coningen, princen ende fursten, deser landen vrienden gemaeckt, daerinne men verstaet de possiderende ende corresponderende fursten mede begrepen te syn , haer mede, alhoewel boven haer vermogens , esvertueren tot subsidie ende handihoudinge vande saken van Cleve te furneren hare quote inde versochte vi ende 2" ende dat by gevolge van d'andere provincien ende anders nyet, ende dit alles behouden de stadt, steden ende landen van Utrecht, haer privilegie ende gerechticheden, ende dat sy mede sullen genieten alle vordelyke bespreuken ende conditien , die by eenige vande

[ocr errors]
[ocr errors]
« ÖncekiDevam »