Sayfadaki görseller
PDF
ePub

andere provintien besproken ofte genooten syn ofte noch besproken ende genoten sullen worden. Gedaen t'Utrecht, den xx. Juny 1610. Onder stont: Ter ordonnantie van myn voorsz. heeren die staten,

Geleekent: G. DE LRDENBERCH.

UTRECHT.

Ruyleren op Utrecht.
Graef Johan van Nassau, 70 2349 L. Jo'. Steven vande Wael v.Moers-
Smelsinck,
70-2349 » bergen,

70-2472 L. Vere,

70-2349 >> : P. Somma — II LXXX ruiteren, belopende ten xlil daghen Ix" po XIX L, in 't jaer

LXXXII" viro xxm L. XII s. x d., ende ter lopender maent - VIM VIII XCIII L. XUII S. IIII d.

[ocr errors]

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

Voelknechten op Utrecht. Colonnel Vuyten Hove . 113 · 1572 L. Rynevelt

70 – 1059 L. 100 Pithan

1417 »
Greboval

70 1059 » 100 - 1417 » Hation Checque

Jan van Oostrum

70

- 1059 » Denhirst EO 1178 »

70 Arent Sloot

- 1059 » Colonnel Groenevelt 70 1059 » Mabeuge

70 - 1059 » 70 Clinger

1059 »
Hamilion

70 1059 »
1059 »
Broupfelt

70 Don Pedro Basquez d’Aucuna 70

1059 » 70 Dirck Bosch

1059 »
Setton

70 1059 » 70 Antho. van Lennep.

1059 »
William Martin

70

- 1059 » Jan van Hel 70 1059 » Pigot

70 - 1059 » II'. XNXI knechten, derwelker besoldinge beloopt ten XLII daghen XXII" Voxxvin L., in 't jaer cxcv" viro LXXIX L. I Sc., ende ter lopende maent XV1" IIxun L. XVIII s. y d.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Traclementen op Utrecht. Syn Excellency

VI L. Georg Baeck, provoost, met syn ofNoch voor dubbelt ofte equivalent van

ficiers, te weten,

een lieutenant Syn Excell. tract. als stadh.

IT ட் »
ende claudit.

. LXXXV L. Colonnel Vuyten Hove .

Lodew. van Leeuwen Lennep

L » Gabr. Fourmenois, sergeant-major Dulcken monster-commis

L » van't regiment van Vuytenhove . LX » Upen sarissen,

L >>

Hendrick de Ridder, vuurwerker. XXV >> Wachtmeesters t'Utrecht ..

LXXXV

Gerrit Jansz. van Goch, syn been Wachimeesters l'Amei sfoort

XXX » binn. Oostende verloren hebbende, Lxxx » Wachtmeesters tot Wyck

XVIII >> ’sjaers, by appoinct. vande heren Wachtmeesters tot Rhenen

XVIII » slat. gen. ende acte vanden rade v.
Wachtmeesters op S. andries

XL »
state

VI L, XIII S. II d.
III'. Somma XVIII XXII L. XII s. I d.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Losrente.

Syn Excellentie in minderinge van syn xxv" L. 's jaers vr" L. 's jaers

vi L.

[blocks in formation]

Andere oncosten vanden oorloge. Voor vivres, kruyt, lonten, munitien, vrachten, reyskosten, bodeloon ende andere voor

vallende oncosten, Ir L. Voor L" p. lonten, by die van Utrecht jaerlycx in 't magasyn vande generaliteyi te leveren

by raminge, iri L. Voor wagen vracht voor heren princen, soldaten, die men ten dienste vande generaliteyt met wagens moet accommoderen , ter maent i L.

VI'. Somma VIII v L.

Andere lasten, tot nu toe ten deele vuyt de contributien van Brabant, Gelderlant ende Vlaenderen belaell, daervan de penningen alle maent acn

handen vanden ontfanger generael belaeli sullen moeten worden.
Voor de servitien vande garnisoenen in de frontieren, vil L.
De defroyementen, vereeringen van vuytheemsche ambassadeurs, geraemt in't jaer op r' L. - III L.
Tot de fortificatien vande frontierplaetsen, x° L.

VII'. Somma II" L L.
Toalie XXIX" Io XXXVII L. VI s. I d.

VENERIS, den vi. Augusti.
Presid.: Pieck. Presentes : Biesman , Buecker, Waelwyck, Oldenbarnevelt, vander Laan,

vander Dussen, Duyck, Jongeneel, Symsz., Joachini, Jongstal, Clant van Over

yssel, ende Clant. Ontfangen ende gelesen eenen brieff vande gedeputeerde slaten van Utrecht, vanden XXVI. July, ouden styl, inhoudende de geschiedenisse, inde selve stadt voorleden dinsdach avont, itide kermisse, te weten den XXIII

. vande selve maent, versoeckende het advis vande heeren staten, wat sy in dese saecke sullen hebben te doen, is goetgevonden, dat men den raet van state tegen l'avont, de clocke ses ueren, inde vergaderinge sal bescheyden, omme daerop met gemeen advis te resolveeren.

Eod., post prandium. Presid, ende presentes die voorsz., behalve Jongeneel. Is metten raet van state gedelibereert ende geadviseert op 't innehouden vanden brieff, voor den middach ontfangen vande gedeputeerde vande heeren staten van Utrecht, ende een parichlyck verstaen , dat de moetwillige geschiedenisse , voorleden dinsdage daerinne in 't lange verhaelt, is van sulcken importantie ende consequentie, dat notelyck daervan met authoriteyt ende eene mannelycke couragie , exemplaire straffe moet gedecerneert ende gedaen worden, alsoo geacht wordt. dat den moet wil vande autheuren ende aenstichteren onder de borgeren binnen Utrecht, daer doore soo verre gewassen ende toegenomen is, dat sy siende, dat men hem ontsiet die quaetdoenders ende oproerige (oock nyettegenstaende die in apprehensie syn , als namentlyck eenen Hendrick Nyenwenrog, die hem soo extraordinaris moetwillich tegen de magistraet van Utrecht in woorden heeft verloopen) te straffen , alle eere, respect ende ontsach van hare overicheyt verloren hebben, suclx dat sulcke haer inbeelden dat sy onstraffelyck mogen schelden ende doen wat hen gevalt ende gelust, daer vuyt noote wendichlyck moeten volgen sulcke dangereuse extreiniteyten, diewelcke ten lesten souden veroorsaecken de grondelycke ruine vande stadt, ende is ten selven regarde, ende om sulcke cours by tyts te stuyten, goetgevonden te rescribeeren ende verclacren, dat die voorsz. heeren gedeputeerde behoorden dese saecken ten hoochsten te apprehendeeren ende behertigen, als eene' vande meeste importantie , die haer souden mogen voorcommen, ende hun oversulcx ernstelyck ende scherpelyck te informeeren vande gevangens ende andere opte autheurs ende instigateurs vande voorsz. moetwillige ende oproerige geschiedenisse, omme die te verseekeren ende datelyck, sonder aensien van jemanden, met ende beneffens de geapprehendeerde ende fugitiven te straffen nae de gelegentheyt, anderen ten exemple , verbiedende daer na met clockluydinge eene yegelicken van gelycken meer te doen, ende het garnisoen (doende bare ochten ende wachien), daer inne te beletten , verhinderen ofte te naby te commen, by pene van insgelycs alsoo gestraft, ende namentlyck het halfwassen volck openbaerlyck gegeesselt te worden, ordonneerende die ouderen van sulck halfwassen volck, ende alle anderen, die daer over te seggen hebben, op. arbitrale correctie, deselve daertoe ende in te houden, dat sy hen van scheltwoorden ende het garnisoen in parade ofte andersints ten dienste treckende, te bemoeyen, onthouden, ende dit alles met sulcke correspondentie metten commandeur ende andere ende verseekertheyt als dat behoort, dat hare Ho. Mog. verhoopen ende geloven sekerlyck, by soo verre als haer E. haer hiernae reguleeren, ende' met authoriteyt resolveeren ende effectueeren, gelyck haers crachtens, na soo veel tyls gedaen debvoiren ende gedragen pacientie, deselve behooren, dat allen moetwil ende factien tegen den staet voortaen cesseeren, ende die borgeren met meerder respect van hare overicheyt , rusie ende vrede onder malcanderen sullen leven.

Is oock geordonneert te schryven aen den colonnel Ogle, commandeerende tot Utrecht, dat de heeren staten met leetwesen verstaen hebben, de moelwillige geschiedenisse binnen Utrecht voorleden Dincxdach, hem bedanckende voor syn gedaen goede debvoir, ende syne voorsichtige comportementen, daer door dat deselve ten archsten nyet en is afgeloopen, maer noch eenigermaten met authoriteyt gestilt, ende alsoo hare Ho. Mog. haere meninge naeder schryven aen de heeren gedeputeerde vande staten van Utrecht, op 't gene dat haer E. vande voorsz. geschiedenisse hebben geadverteert, dat hare Ho. Mog. daerom ernstelyck begeeren, dat hy alles met haer E. wil handelen ende effectueeren, met sulcke goede corres pondentie ende verseeckertheyt, als de saecke vereyscht, opdat door sulcke exemplare straffen de vervallen authoriteyt vande overicheyt gerestitueert, de stadt Utrecht in verseeckeringe gestelt , ende die borgeren ende ingesetenen in stilte , rusle ende vrede onder malcanderen, ende die moetwilligen in ontsach gehouden mogen worden, gelyck hen dat toevertrouwt wordt, sonder dat de heeren staten by dese gelegentheyt kunnen goelvinden syn vertreck vaytte stadt, ten fyne by hem aen den heere van Oldenbarnevelt voorgestelt, maer wel dat hy voor dese tyt syne E. by missive ofte andersinis by correspondentie in confidentie sal adviseeren, 't geene hum dienlyck sal achten.

[ocr errors]

LUNAE, den ix. Augusti.,
Presid.: Oldenbarnevelt. Presentes: Pieck, Biesman, Buecker, Waelwyck, vander Laan,

Dussen, Schoonhoven, D. Sebastiaen, Symsz., Joachimi, Jongstal, Clant, Jellisz.,

Clant. Ontfangen eenen brieff vanden crysraet , tot Utrecht gedateert den XXI. July, ouden styl, ten faveure van Adriaen Roodenburch, ten eynde deselve soude worden getracteert als crychsgerichts bode , ende goelgevonden daerop te verstaen het advis vanden raet van state.

Gelesen eenen brieff vande heeren gedeputeerde vande heeren staten 's lants van Utrecht, gedateert den xxvi. July, slilo antiquo, daer by sy hun excuseeren vande betalinge vande weduwe van wylen den oversten Schenck, mitsgaders van deszelfs oversten suster, jouffrouwe Margarita Schenck. Item, vanden overste Groenevelt ende vanden nagelaten soon vanden heere Herauguiere, saliger, is goetgevonden , alvooren hierop te resolveeren, dat men sal naerder resumeeren ende examineeren, die consenten byde heeren staten van Utrecht voor het loopende jaer gedragen.

Eod., post prandium, Is geresumeert het consent, gedragen byde heeren staten van Utrecht, ende na deliberatie geresolveert te rescribeeren op haer E. brieff, voor den middach ontfangen, daerby deselve hun excuseeren aen te nemen tot haeren last, die pensioenen opte provincie van Utrecht, byden raet van state gerepartieert vande weduwe vanden oversten Schenck, vande suster desselfs oversten, vanden oversten Groenevelt, mitsgaders vande nagelaten soon van wylen den heere van Harauguiere, ende serieuselyck daerop alnoch te insisteeren , dat haer E. nyettegenstande de voorsz. excusen, de voorsz. pensioenen willen aennemen ende betalen, sonder met eenen contrarien cours andere provincien een quaet exempel, ende van te seet prejudiciabel consequentie te thoonen, streckende tot desordre ende confusie , gelyck haer E. aen haer selfs gesien ende gespeurt hebben.

MERCURII, den. XX. October.
Presid.: Clant. Presentes : Vander Laen, D'. Sebastiaen, Symsz., Magnus, Joachimsz.,

Eck, Ledenberch, Reigme. De gedeputeerde van Utrecht verthonen den zwaren last vande servicien, die deselve provincie is dragende van negenthien compagnien voetvolex (daeronder dat syn verscheiden compagnien colonellen) ende dry compagnien ruiteren binnen hare steden in garnisoen geleet, verre excederende hare quote inde servicien, diewelcke ter maent alleenelyck bedraecht chien houdert gulden, ende alsoo deselve servitien eenige maenden syn verachteri , versoekende , dat men tot betalinge vande selve, de provincie van Utrecht van wegen de generaliteit provisionelyck soude willen assisteren met de somme van vyf en twyntich ofte dertich dusent gulden, mits dat den ontfanger generael dese somme wederom sal moghen verhalen op andere provincien, die inde servicien ten achteren syn. Gesien hierop de lyste vande compagnien leggende inde provincie van Utrecht, vermeldenke oyck, hoe vele dat de servicien voor de selve bedragen, is geaccordeert te depescheren ordonnantie op den ontfanger generael vande somme van negen dusent guldens, op afcortinge van 't gene bevonden sal worden de provincie van Utrecht vande voorsz, servicien te l'esteren boven 't gene, dat deselve daerinne heeft te dragen , mits dat de voorsz. ontfanger de voorsz. somme sal mogen verhalen aen de provincien, die in de servicien ten achteren syn.

VENERIS, den x. December.
Prisid.: Coenders. Presentes: Pyeck, Biesman, Brienen, Vennevelt, Asperen, vander

Laen, Duyck, Symsz., Magnus, Joachimi , Reigme, Jongstal, Clant, Clant.
Synde goetgevonden, dat men die van Utrecht sal aenschryven ende vermanen , dat haer
E. deselve haie gedeputeerde mellen aldereersten alhier willen senden, ofte alsulcke andere,
als haer E. sullen goetvinden.

VENERIS, den xvii. December.
Presid.: Pyeck. Presentes: Biesman, Vennevelt, Brienen, Asperen, vander Laen, Duyck,

D. Sebastiaen , Schoonhoven, Symsz., Magnus, Joachimi, Reigme, Jongstal, Clant,

Cocnders, Clant. Onlfangen ende gelesen eenen brieff vande heeren stalen van Utrecht , gedateert den vi. deses, slilo antiquo, daerop dat geordonneert is t'antwoorden, dat de heeren staten met bedroessenisse ende leetwesen verstaen hebben, vaylte voorsz, missive de seditieuse actien, die wederom binnen Utrecht, by eenige oproerige ende onruste menschen nyeuwelyck aengericht syn van quader exemple ende sorchelycke consequentie, daertegen dat haer Ho. Mog. nyet en sien, dat in eeniger manieren kan geremedieert worden, als met eene mannelyke authoriteyt ende courage, doende de autheurs van sulcke seditien ende quade attemptaten, effectuelyck straffen, anderen ten exemple, naer vereysch der saecken, sonder eenige conniventie ofte dissimulatie, die ten lesten eene stoutmoedige vuytcompste soude geven, tot meerder quaet ende perickel voor alle goede, vrome borgeren ende inwoonderen vande stadt, ende de gantsche ruine ende onderganck vande selve , daerom dat hare Ho. Mog. versoeken ende begeeren, dat haer E. gelieve daerop te letten , ende dese saecke te apprehenderen ende behertigen naer hare importantie, sonder dese daer te laten ongestraft, doch by soo yerre als haer E. hun daertoe souden achten te swack van guarnisoen , sullen deselve vuytte ommeleggende plaetsen mogen ontbieden, sulcke ende soo vele ruyteren, als hun sal goetduncken , mits dat haer E. ordre stellen , dat die in egeen herberghen te logeeren (daer sy hun selven souden consumeren) gesonden, maer opte gewoonlycke servicien, gelyck inde auderc garnisoenen onder gebragt worden, vindende daer benevens geheel nodigh, opdat haer E. te meer respects inde provincie van Utrecht gewinnen ende mogen behouden, dat deselve selver oock dese vergaderinge respecteeren, met het wederom senden van hare geconmitteerde, gelast ende geauthoriseert, omme op alle voorvallende saken, rakende den welstand vanden staet van 't landt, melte gecoinmitteerde vande andere provincien te resol veeren naer behooren , gelyck hare Ho. Mog. daertoe by hare voorgaende noch instantie gedaen hebben, ende sal sulcx respect sunderlinge mede voirderen, by aldien als 't haer E. gelieft den staet van oorloge aen te nemen, gelyck dien leet, sonder daerinne te brengen parthyen, die nyet aengenomen en syn , ende vuyt te laten die ghenen , daermede denselven is belast, daervan dagelycx sulcke clachten voorcomen, dat die misverstanden inde provincien veroorsaecken, dat haer Ho. Mog. daerom dese accommodatie haer E. ten hoochsten recommandeeren

SABBATI, den xvm. December. Presid. ende presentes die voorsz. Den secretaris Huygens rapporteert, dat Syn Excell. gedestineert heeft, noch binnen Utrecht te senden, voor de versekeringe vande selve stadt tegen die seditieuse ende derselver attemptaten , de compagnien van Isecramer, Tutalder ende vande capitein Allart, met twee compagnien ruyteren, hebbende advis, dat die van Utrecht deselve begeren in te nemen,

« ÖncekiDevam »