Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[ocr errors]

dinge soude doen adverteren , ende voorts or- tyts jegens 300 gl. 's jaers, gelyck hy hier: donneren, dat een yegelyck gedurende deselve bevorens gehadt heeft , ende sal men hem vani vermaninge hare wynckels ende veynsters ge- stadswegen betalen by provisie het half jaer van sloten soude houden, soe heeft de raet al tselve syn hayshuer etc., ende by de opsegginge vd. geconsenteert ende bevolen publicatie daervan voorsz. gagie, sal cesseren syn continuele ende te doen. (Jun. 14).

actuele dienst, doch van daer voortsaen sal Siekenlroosters de contagieuse, predd. hy evenwel genieten tot Remigii 1603 de pensie andere sieken te besoeken. De raet ordon- van 75 gl. 's jaers, à l'advenant des tyts als neert Corn. v. Leeuwen ende Jan Anthonisz., voren etc., met toesegginge voorts vande resiekbesoekers, egeene andere sieken binnen de- commandatie voor anderen totten voorsz. dienst ser stadt ende vryheydt vandyen te besoecken, nae 't overleiden van Corn. v. Leeuwen, ord. ende in hare noot te troosten, dan degenen, siekbesoecker, volg. de resol. vd. 8 Jun. 1601. die Godt almachtich metter peste ofte andere (Aug. 16). contagieuse sieckten besocht heeft ende noch Ev. Boetius tot pred. aangenomen. De raet besoecken mach , latende andere sieken visi- nader in deliberatie gelegt hebbenıle voorg. teren ende vermanen den dienaers des Godtl. resol. van dat men Ev. Boetium noch een jaer woords alhier, denwelken sulcx oock by desen in syn studia soude continueren, ende dat wordt bevolen, ordonnerende voorts die voorn. men nu volcomenlyk berigt werdt, ende oock by siek besoekers by tyde vande predikatie oft experientie bevonden heeft, dat hy nut ende avond gebeden hun te wachten ende nyet te bequaem is, omme als een mededienaer des komen ofte gaen sitten onder de gemeente , Goddel. woords alhier de gemeente te dienen , maer op een plaetse alleen. (Jun. 21). soe heeft de raet voorsz, de voorsz, resolutie Avondgebeden in een uur te absolve- verandert ende by desen hem aengenomen als

T'insinueren den dienaers des Geddel. een mededienaer, op alsulcke gagie ende tract, woorts, dat se van nu voortsaen hare avont- als Doct. Ger. Caesarius gehadt heeft, te wegebeden ende vermaningen nyet langer en ma- len, soo lange hy ongehouwdt blyft 400 gl. ken, dan van vyf tot ses uren, opdat sulex 's jaers, ende daernae op gelyke wetten als den goeden toehoorders nyet te lanck ende te d'andere hebben, mits dat hy behoorl. nae moeyelyck en valle. (Jul. 5).

de kerkel. ordeninge ingelyft ende aengenomen Boetius alumnus, uts. Gehoort de danck- worde. (Aug. 23). segginge by Everard Boetius den rade gedaen , H. Caesarius en zyne kynderen gratis

sy
hem tot hiertoe in

syn
studium

ng

burger. Op den requeste, overgegeven by soe in Vrieslant als tot Leyden, i’baren cost, Henr. Caesarius, dienaer des Goddel. woords hebben onderhouden, mitsgaders die presen- alhier, versockende, dat men hem ende syn tatie van hem tot dienste vande kerke Godes kynderen soude willen accorderen de burgerte willen laten gebruyken, soe heeft den raet schap, stont geapp.: voorn. den voorsz. Boetium noch voor dit jaer De regeerders regard nemende op de goede

. in syn studiis gecontinueert ende voorts belast diensten, by den suppl. gedaen ende noch te hem te bereyden, om op Donnerdach toeco- doen, accordeert, hem ende syne kynderen mende te doen in de Domkerke een predi- gratis het burgerschap deser stadi , mits doende catie. (Jul. 26).

den behoorl. eedt, daertoe staende,uts. (Spr.27). Siekbesoeker. Opte requeste, overgege- Ev. Boetius, uls. Tot het examineren ende ven by Jo. Antonii, siek besoeker ende dienaer inlyven van Ev. Boetius, onlancx by den rade des Heil. Evangelii in Westbroeck, stont geapp.: tot een mede-dienaer des Goddel. woordts aen

De raet verstaet , dat den suppl. weder treden genomen, van stadtswegen , achtervolgende 't sal inden dienst als siek besoeker tot revocalie, accoort met die vande kercke gemaeckt, syn ende sal men hem gageren à l'advenant des gecommilteert etc. (Oct. 11).

ren.

voor dat

Siekbesoeker. De regierders deser stadt spective rekening, ende dat hem sulcx in 't Utrecht regardt nemende, dat Joh. Antonii, uitgeven sal worden geleden. (Apr. 2). dienaer des Goddel. woordts tot Westbroeck, Reparatie aan 't school. Is den cameraer boven de ses wercken, die hy geliouden was,

belast te doen doen de nootelycke reparatien , van Remigii 1601 tot Remigii 1602 binnen de soo aen 't schole van St. Hieronymus als aen stadt te resideren, ende den infecteerde vande de huysinge vaude preekers. (Mey 2). pestilentiale sieckten als siekbesoucker te die. Orde op't boekdrukken. Van geleycke, dat nen, inden selven dienst gecontinueert heeft, geene druckers binnen dese stadt ende vrybinnen den voorsz, tyt noch twee maenden, heit vandyn sullen mogen dracken eenige boer soc ordoneren myn heren, hem ter cause van ken, dan met kennisse ende behoorl. consent dien te betalen 50 gl., etc.

vanden rade voorn. (Eod.). Boetii examen ende admissie. De raet ge- Een lesse opte speeldagen. De gecommithoort het rapport vd. gecommitt., gestaen heb- teerden totter opsicht v. St. Hieronymus schoole bende over het examineren van Ev. Boetius, is belast den rector ende anaere meesters van ende daeruit verstaen , dat de voorn. Boetium 't selve schoole aen te seggen, dat sy van nu in de Heil. Schrifture seer wel es ervaren, ende voortsaen op de speel- ofte verlof-dagen des oversulcx bequaem , om de gemeente deser naernoens mede eene les sullen doceren, ge» stadt als een inededienaer des Guddel. woorts lyck voor tyden plach te geschieden. te dienen, soe persisteert de raet voorsz. by Zondags-morgens. Mitsgaders den rector de voorg. resol. ende aenneminge vanden 23 voornoemt noch te belasten, also hy gehouden Aug. voorleden, op alsulcke gagie ende tract., was by syne aenneminge des Sonnendaechs als in deselve. (Dec. 1).

voornoens ten acht uren in de kerke van S. De eod. Alsoe Ev. Boetius no aengenomen

nu

Hieronymus voorsz. openbaerlyk wt te leggen is tot een mededienaer des Goddel. woorts, het Evangelium , waervan hy als nu is gedeop een gagie van 400 gl. 's jaers, ende dat livereert ende ontslagen, dat hy in plaetse syn

alimentatie den xl. Aug. heeft gecesseert vandien van nu voortsaen neffens d'andere van 250 gl., soe heeft die raet geordonneert,

meesters mede des Sonnendaechs van seven dat syn tyt als minister sal innegaen ten sel- tot acht uren het Evangeliumin't voorsz. schole ven daghe, etc. (Dec. 7).

sal doceren, gelyk naer ouder gewoonte te geschieden plach. (Mey 23).

Conrector aengenomen. Symon Willemsz. is 1603.

by den rade op 'i rapport van hare gecommitti,

aengenomen tot conrector ofte preceptor, om Nachtmaal in S. Nic. en S. Geerte by te doceren in tertia classe, in plaetse van Aubeurten. De raet gehoort het aengeven van gustinus Lollius ab Adama, vertogen met den heer burgermr. Baexen, als dat die vande consent utler stadt naer Campen, op de gagie kerkenraet syne E. te kennen hadden gege- als de voornoemde Lellius heeft gedient, te ven, goet gevonden te hebben, tot gerief vande

weten op 300 fl. jaerlicx, ingegaen Paeschen gereformeerde gemeente, het heilich hooch- 1603 voorleden. waardig A vontmael per turnos , soe in S. Geer- Orde op't drucken. Geordonneert te intruyt als S. Nicolaes kerke te doen uytdeylen, sinueren den boekdruckers binnen deser stadt code dat opt aenstaende hoochtyt van Paeschen ende vryheyt vandyen , dat sy hun van nu sulcx geschieden sal in St. Nicolaes kercke, voortsaen niet en onderwinden eenige boucken heeft, iselve voor goet kennende, geconsenteert te drucken buyten of sonder consent vanden de kerkmeesters vande voorn. kerken den wyn, magistraet deser stadt, op poene van 50 gl. die men daertoe van noode hebben sal, sul- jegens den heere te verbeuren, op arbitrale jen mogen brengen ende stellen in haerl. re.

correctie. (Jun. 6).

.

Pesl-siekbesoeker. Op de req. Joh. An- Scholarchen. Hendr. v. Helsdingen, sche,

. thonii, siek besoeker etc., stont gcappointeert: pen, is gestrogeert neffens de schepen Can

De raet goet benoegen hebbende aen de iher, in plaetse van Werckhoven, nu wt den diensten by den suppl. gedaen tot hier toe, raet synde', tot scholarchen van St. Hieronymus ende derhalven hem noch nyet begeerde te

schole , ende syn dien volgende voorts gecommissen, heeft hem (naer dat syn lopende tyt mitteert metten schepen Straten tot reauditie sal syn geexpireert) noch gecontinueert voor van 't examen, by mr. Peter Couck, lector een jaer, ende off de Hr. Godt beliefde ge- quintanorum , om, daervan gehoort rapport, durende desen tyd hem wt deser werelt ewech daer op gedisponeert te worden. Oct. 17). te nemen, soe accordeert de raet in sulken gevalle syne wed. ende kynderen boven syn

1604. verdiende stipendium noch een half jaer van dien , gelyk hy hem met desen noch toeleyt, Vyfde predikant. Gerenoveert voorgaende tot een nachtrock dertich gulden etc. (Jul. 4). commissie, gegeven op vanden Sande etc.,omme

Nog een predikant te beroepen. 'Omme wt te sien naer een ervaren vyfden kerkdiemet die vanden kerkenraet te aviseren op een naer mette gedeputeerden vanden kerkenraet bequaem bedaecht persoon, om de gemeente elo., begerende, dat sy doch deselve commis deser stadt te dienen neffens de andere ker- sie met alle neersticheyt willen volbrengen. kendienaers , als een mede-dienaer des Goddel. (Jan. 23). woorts alhier, achtervolgende het accoort met Ev. Boetii augmentatie. Op de requeste die vanden kerkenraet voorsz. opgeregt, syn gepres. by Ev. Booth, bedienaer des Heiligen gecommitteert etc. (Jul. 25).

Evangelii etc., versouckende etc., augmentatie Rector's en schoolmeesters gagie. Op de van syn jaerlycxe gagie, stont geapp.: requeste, gepresenteert by den rector ende De raet etc. accordeert den suppl. in plaetse meesters der schole van S. Hieronymus, ver- van 400 gl. jaerlicx voortsaen tot gagie 500 gl., souckende etc. augmentatie van haer gagie, ende 50 gl. tot syn huyshuer, ingaende den was geapostilleert:

2 Febr. coecomende. (Jan. 24). · De raet etc. verstaet, dat den rector sal Proclamatie der huwelyken. De raet heeft continueren in de oude gagie van vierhondert Jonk'. Laurens v. Nyhoff ende Joʻ. Lamb. Cangulden, de tertianorum lector voortsaen jaer- ter, schepens, gecommitteert omme wten name lics toevoegen drie hondert ende vyftich gl., vanden rade voorsz, te belasten den bedienaers de huyshuyr daerinne begrepen, de quarta- des Heil. Evangelii ende kerkenraet , van nu norum driehondert gl., quintanorum twee- voortsaen pertinente registre te houden ende hondert vyf en twintich gl., 'mits dat hy we- neersteliken te bouck te stellen allen de namen der d'inspectie ende opsicht sal hebben op’t dergecnen, die haer proclamatien ende solemPauperhuys, op alsulcke instructie , als men nisatien des huwelicx in de kercke begeren hem sall geven, ontlastende daervan den rec- van haer gedaen te worden, omme soe veel tor, sextanorum continueren mede op de mogelyk alle swarichheyden, die hierover in oude gagie van 175 gl., augmenteren de gagie toecomende tyden souden mogen verrisen , te vanden septanorum ende octanorum op ge- voorcomen ende ewech te nemen, die op allycke somme van 175 gl. jaerlicx , alles by sulke trouwe ende echtscap souden moegen provisie, waernaer den eersten cameraer sich werden gemoveert. (Jan. 30). sal hebben te reguleren , te beginnen Victoris Costers gagie vanden Dom. De raet, retoecomende, mits by den eersten cameraer guart nemende opte requeste van Aert Anvan 't eerste jaer, dat wtgaen sal Remigii 1601, driesz., coster der geref. kerke vanden Dom overleverende copie van desen ende quitantie. ende de belofden daerby gedaen, om te sullen (Aug. 29).

met alder naersticheyt syne dienst continueren,

[ocr errors]
[ocr errors]

accordeert den suppl. ex gratia van nu voors- ren, die goeder luider kinderen in coste had. aen 200 gl. 's jaers, in plaets van 150, lot den, van buiten dese stadt by hem comen hiertoe genoten. (Febr. 6).

wonen, om Latyn te leeren, soe wort sodane Byscholen. Omme te doen projecteren eene meesters by provisie ende tot wederseggen toe ordonnantie, daerby gestatueert sy, dat d'ou- gelaten, sulcke, maer egene andere kinderen, ders of vrunden, die hare kinderen ofte neven, binnen dese stadt ofte de vryheit van dien thuys om latyn te leeren, besteden willen in parti- behorende, in't Latyn t'instrueren, mits doo culiere ofte private latynsche scholen, gehouden cerende geoorloofde boucken ende in promptis sullen syn, evenwel aen den rector van 't overleverende aen den rector der voorsz. groote groote latynsche schole van St. Hieronymus te schole catalogum van alle de jongens, die sy betalen , als andere studenten het voorsz. groote Latyn syn leerende, mette gerechtigheyt van's schole frequenterende, syn gecommitteert de schoolgelt der voorsz. groote schole yoor yeder scholarchen. (Jun. 11).

jongen daerby, ende soe voorts van half jaer Adr. vanden Borre tot pred, te beroepen. Is tot half jaer by anticipatie, of sullen dusdaArent vd. Sande, schepen deser stadt, ouder- nige schoolmeesters dese vryheit ende gracie ling der geref. kerke alhier inder tyt, gecom- niet mogen genieten, lastende den voorsz. mitteerd, omme hem te transporteren binnen deurwaerder voor!s, van alle syne wedervaren die slede van Schoonhoven, by den Eerw. te leveren behoorl. relatie. Actum etc. (Jun. 18). Hoochgeleerden ende Godsalighen D. Adrianum Een pred, te beroepen. De raet, gehoort

, vanden Borre, dienaer des G. woorts aldaer, het aengeven van Johannes Gerobulus ende ende te beproeven, off syner Eerw. niet door Henr. Caesarius , bedienaers des Evang. by den enigherhande gevoelyke ende gebuerlyke mid- kerkenraet gecommitteert, hen geinformeert delen en soude syn te bewegen, omme sich hebbende, neffens andere deser stads gecomals een mede-dienaer der kerke Christi binnen mitteerden, op de qualificatie ende nodige Utrecht te willen laten behoorlyk beroupen gaven vanden Eerw. ende Godsaligen, Gideon ende gebruycken, gelyck de regierders voorn. van Sonnevelt, bedienaer des G. woorts binnen syn Eerw. tot sulcke beweginge wel ernstelyck Woudrichem, dat syl. deselve sulcx hebben versoecken mits desen. Actum. (Jun. 15). bevonden, dat er weinich ministers in Hollant

Tegens de byscholen. Alsoe eenige school- syn , die hem in't gunt voorsz, staet, te boven meesters, gelyk hevonden wort, hem alsnoch gaen, ende derhalve de kerkenraet voorsz. onderstaen, particuliere ende private Latyn- (op’t behagen des raets) goetgevonden, hem te sche schoolen binnen deser stadt Utrecht te beroepen tot een mede-minister binnen deser houden, tot groote nadeel ende verminde- stadt, soe heeft de raet, 't selve voor goed aenringe vande groote schoole van St. Hierony- nemende, daerinne belieft, ende dienvolg. mus, niettegenstaende dat sulcx tot meermalen heml., binnen staende, aengeseyt, met de by openbaerl. publicatien is verboden geweest, beroepinge voorts te procederen, in conforsoe heeft de raet descr voorsz, stadt, tot

'

milé van 't accoort, tusschen deser stadt ende maintainement der voorsz. groole schole, ende kerke t’anderen tyde opgericht. (Jul. 30). harer voorsz, ordonnantien by desen belast, Beroepinge van G. van Sonnevelt. De rast ende bevolen Adriaen van Rodenburch, haren etc. mitsgaders de bedienaers des H. Ev., die deurwaerder, hem te vervougen by allen den- neffens desen de regieringe ende opsicht over de genen, dien hy eenichsins sal cunnen verne- kerke aldaer bevolen es, nemende in behoormen, dat Latynsche boucken doceren, ende lyke betrachtinge, hoe veele dat de gemeente deselve te bevelen daervan datelyck te desis- Godts, aen de wettelinge bestellinge des preteren ende hun te reguleren volgende de voorsz. dikampts ende de continuatie van dien geleordonnantie , op poene als in deselve ; doch gen is, hierby oock in consideratie gestadelyk soe daer eenige Latynsche schoolmeesters wa- voerende de gelegenheid, die het met eenighe

onder dengenen heeft ende noch crygen mach, Gagie van Boetius. Alsoe Ev. Bootius, die ons in den Heere als nu overgesech (?) syn, bed. des A. Ev., hem onlancx nae Paeschen hebben all over jaer ende dach consent ge- lesil. in den houwelyken staet heeft begeven, dragen, ende ordre naer behoren gestelt, ende dat alhier een oud gebrayk is, dat, sve om de kerke met noch een ofte twee godsa- wanneer een ongehouwt minister sich in ecblige ende gequalificeerde dienaers te voorsien ten staet compt te begeven, alsdan mede als ende besorgen, tot welcken einde wyluyden andere getrouwde predicanten wordt getractsamen ons, door het goed geruchte hiervan teerd , soe heeft de raet deser stadt Utrecht synde, eyndelick hebben well ende verscheide- den voorn. Booth mede toegesecht gelycke lýk doen informeren , vanden persoon, noodige gagie ende huyshuur, als Gerobulus ende Ber. gaven , ende de goede ende stichtelyke con- gerus syn genietende, innegaende 1 May woorversatie van Gideon van Sonnevelt, jegen- leden elc. (Aug. 15). woordelyk in 't Woort dienende binnen Wou- Siekbesoeker. Omme naer een bequaem drichem, ende van desen allen door goet siek besoeker, den personen, besmet mette conrapport, ten beyden syden by onse gedeputeer- tagieuse siekte der peste, in hare noot te asden gedaen, ende ons hierover contenteren (?), sisteren ende myt Godts woordt te vermanen, wy hebben, met voorgaende gebeden tot Godt wt te sien, syn gecommitteert elc. (Şpt. 17). den Heere des enget, in den name der H. De eod. Jo. Anthonii, siekbesoeker der ende onverdeylycke Drievuldicheyt, solemne- geenre die melter contagieuse siekte besmeth lyk beroepen ende beroepen solemnelyk mits syn, is noch in denselven diensten op sya desen, deselven Gideon v. Sonnevelt tot een versoek gecontinueert den tyt van drie maenharder ende bedienaer des H. Evangelii or- den, en de sal inen hem daervan betalen a dinair, om de gemeenten, die den Sone Gods l'advenant des tyts etc. (Sph. 24). in onse stadt door het woordt noch dagelyks Niellius tot Fra. pred. aengenomen. Opte vergadert wordt, met ende neffens d'andere

requeste vande ouderlingen vande Fransoysche by ons synde harders, te helpen, beide in de kerke alhier, luydende: woorden te bedienen, regeeren ende voor te Geven met alle ootmoet te kennen die onstaen, dus geheelyk betroawende, dat hy hem derlingen vande Fransoysche kerke alhier, in dit syn ampt alsoo dragen ende quylen onder het geboth van u ștaende, dat Charles sall , gelyck een goet ende getrouw dienstknecht de Nyel, dienaer des G. woords in de FranJesu Christi betaempt ende toestaet, verho- soysche tale naer voorg. advertissement aen pende daer en tegen, door des Heren genade, UE. gedaen, alhier binnen Utrecht ende in de ons also nae onser beroepinge respectivelyk plaetse van Job du Rieu (!), vermits sekere in dier voegen te quyten, dat hy sich dien scandalen by hem Job gecommitteert te prediken aengaende met redenen niet en sal hebben

gecoomen, ende oock eenige predikanten, tot van faulten, aen behoorlyke handhoudinge groot contentenient vande gemeente ende toeende voorstant in den Heere, te misdancken hoorders, gelyk oock enige uyt UE. collegie off beclagen. Aldus gedaen met onderlinge hem gehoord hebbende daervan sullen verbewillinge ende behoorlyk consent ten byden claren, in St. Jans kerke, alhier gedaen heeft, syden, achtervolgende d'ordre op dit stuck waardoor sy suppl. aenmerkende de bequaemgemaeckt, ende in de gereformeerde kerken heyt ende de genade , ende goede gaven hem deser geunieerde provincien gebruyckelyck, van Godt almachtich verleent, tot opbouGodt almachtich biddende, dat hem believe winge ende stichtinge vande kercke Gods, dese sake te segenen, tot syns naems eere , alhier vergadert, ende onder UE. protectie stichtinge syner kerke ende salicheyt der sie synde, in de laetste vergaderinge tot Amster

, len aen allen syden, Amen. Tot Utrecht, den darn gehouden, denselven Charles om UE. lest. July 1603.

dienst te doen, in de kerke alhier versocht

« ÖncekiDevam »