Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Predikanten. Henr. Caesario, dienaer etc., Jacobo Cauvio, lect. quartanorum, 168 L, 600 L., voor een jaer tract., versch. 1 Oct. 1591. 16 sc., voor 1 jaer gagie, soe hy 3 Nov. 90

Denselven, een jaer huyshuur, versch. Vic- aengenomen is geweest. – Denselven, voor syn toris 91, 50 L.

opbreken met syn huysgesinne van Naerden Ger. Blochovio, mededienaer, 447 L. 10 sc., alhier te comen, volgens syn acte van aenvoor een jaer tract., versch. 20 Nov. 91, neminge, 12 L. Denselven, 50 L., een jaer huyshuur.

Will. de Bondt v. Beusichem, lect. quinJohanni Gerobulo, mededienaer etc., een tanorum, over een jaer, 125 L. jaer gagie, gevallen lest. Oct. 91, 500 L. Peter Couck, lect. sexlanorum, voor een Denselven, huyshuur, 50 L.

jaer, 125 L. Denselv., tot vervallinge vd. costen , by

Aert Hose van Boxtel, lecl, septanorum , hem gedaen in 't opbreken tot Harderwyck ,

een jaer, 100 L. ende met wyf ende kynderen alhier (daer hy

Harman Harmansz. Riemsdyk, schoolmr, in beroupen was) te komen, 50 L.

octava classe, voor } jaer, 25 L. Wouter Martenswaert, weert in 't Poorigen, Mathys Geritsz. , des voorn. Harman Riems33 L. 15 sc., we sake van alsulke maeltyden, dycx navolger, voor 1 jaers, 75 L. als by Gerobulo voorsz., sedert den 6 Nov.

Somma etc., 1066 L, 16 sc. 1590 totten 27 daeraen volgende, tot synen

Pr. Maurils. Mr. Jo. van Everdinghen, huyse syn verteert, de wyn daermede inne goutsmith , betaelt de somme v. 873 ponden gerekeni, by specif. 7 Oci. 90.

8 sc. 9 denier, ende dat voor seker bague, Ja. van Bemmel, schepen, 25 L. I sc., v. gegarneert met diamanten ende robynen,

met oncosten, in 't reysen op Harderwyck, om een gouden keten daeraen, die van stads weGerobulum als pred. te beroepen, by be- ghen geschoncken es den Hoochgeb. Furst, lieftenisse 28 Nov. 90.

Grave Maurits van Nassau, etc., Stadthouder Den voorn. v. Bemmel, 74 L. 2 sc., van v. Utrecht, etc., breeder blyckende by specioncosten etc., by hem ende Gerobulo

voorsz.,

ficatie, ordon. des raets vd. 18 Jan. 1591, gedaen in 't reysen ende wederkeren aende ende quitantie. magistr, van Delft, volg. haer commissie, by Gerritge van Cleeff, syelaken cooper, 17 L. belieftenisse I Maert 91.

17 sc. 6 d., van verscheiden waren, t'haren Ja. v. Bemmel ende Jan Geritsz. v. Lith, buyse doen halen , daervan gemaect es een 55 L, 8 sc. 9 d., van oncosten etc., in 't custodie totte bague, Syne Excell

. geschonreysen met Joh. Gerobulo, volg. commissie cken, blyk. by beliefte specificatie, etc. naer Salt Bommel, Gorcum et Workuin, by Betaelt Engelbert vd. Myle, controlleur, belieftenisse 23 Aug. 91.

ende Artus Pels, coeckenschryver van 't hoff Aert Andriesz., uts., geaugment. tot 60 L. - van Syn Excell., de somme van 44 L. 17 sc. Will. Willemsz., 75 L., over 1 jaers, vandat 6 d., omme deselve te distribueren onder den hy inden Dom, als inde Buyrkerke, voor ende gesinde van Syn Excell., volg. de lyste, hun naer de pred. de gemeente met lesen ende byde magistraet descr stadt gelevert, ten tyde de psalmen voor te singen, gedient heeft , Syn Excell

. als stadhouder worde aengedo’sjaers op 100 L., by ordon. den lest. Mey 91. men, blyk. by deselve lyste, ord. 27 Nov. 1590. Somma van't onderhout der predicanten,

Mr. Henr. Cornelisz., organist, uls., 18 L. 2060 L. 16 sc. 9 d. Hiero. School. Mr. R. Sarcerio, rect., een jaer, 350 L. - Deselve jaer de lessen

1591-1592. in quarta waergenomen ende voor oncosten,

(Cam.: GOERT VANDER EEN.) vande nywe meesters in deselve schole aengenomen, by ordon. 11 Jan. 91, 36 L.

Vanden rector, 273 L. II sc.

15 sc.

Predikk. Joh. Gerobulo, etc., 500 L. Id., haur, 50 L. – Henr. Caesario, etc., 600 L. - Id., huur, 50 L. - Ger. Blocho- . vio, elc., 450 L. - Id., huur, 50 L. Aert Andriesz., uts., verbetert tot 90 L, Will. Willemsz., uts., 100 L.

Peter v. Bergen, van toesicht te hebben in den Dom, geduyrende de predicatie, datter geen insolentie - van jongens ende kynderen soude gebeuren, ordon. 7 Aug. 92, een half jaer gagie, 8 L

Summa elc., 1898 L. Hiero. School. Mr. R. Sarcerius, 350 L. Ja. Thouw (!), lect. quart., 225 L. – Will. Bont, lect. quint., 125 L. - Pet. Couck, lect. sext., 125 L. - Aert Hose v. Boxtel, lect. sept., 100 L. - Math. Geritsz., lect. octavae classis, 100 L.

Somma elc., 1025 L.

1592-1593. (Cam.: GOERT VD. EEM.)

ende Haerlem, aenden pred. Jo. Amsinck, by belieft. 23 Apr. 93, 29 L.

Ja. van Bemmel, wt sake als voren, in't reysen naer Amst., Majo 93, versoeckende een predicant alhier geleent te worden, by specif. 9 Jun. 93, 35 L. 12 sc.

Ja. v. Bemmel, uts., in gelyke reyse tot Amst. , by specif., 21 Aug. 92, 10 L. 13 se.

Jac. v. Bemmel, ende Oth Jansz. v. Roen, voor twe diversche reysen op Amst., by specif., 21 Aug. 92, 54 L.

lid., voor gelyke reyse ende oncosten, gedaen aen den magistraet te Amst., belieft 27 Aug. 93, 24 L.

Will. van Sommeren ende Oth. Jansz. van Roen, in de reyse tot Vlissingen, omme te beroepen D. Dan. de Dieu, by specif. 54 L. 10 sc. 6 d.

Jan Geritsz. v. Lith, raet, voor de reyse opden Haghe, by specif. 17 Spt. 93, 42 L. 8 sc.

Deselve, voor de reyse op Amst., omme weder te versoucken Joh. Ambrosium, blyk. als boven, Il L. 2 sc.

Deselve, voor de reyse als voren, by specif. 8 Oct. 93, 15 L. 19 sc.

Summa vd. Pr., 2274 L. 8 sc. 6 d. Hiero. School. Mr. R. Sarcerio, rect., een j.gagie, 350 L. - Ja. Tauvio (!), lect. quart., een j. gagie, 225 L. - Will. Bont, lect. quint., uts., 125 L. - Pet. Couck, lect, sext., uts., 125 L. - Aert Hose van Boxtel, lect. sext., uts., 100 L.

Mathys Gerritsz., lect. oct., 100 L.

Somma, 1025 L. Bibliotheek. Floris v. Wede, 7 L. 10 sc. 6 d., dat hem by slote van rekeninge es competeerende, wt sake syner administratie, gehadt ende gedaen in 't erigeren v. seeckere bibliotheca , gestelt in 't choor van Sint Jans kercke alhier, blykende by de voorsz. rekeningh, ende ordon. 22 Jan. 1593.

Vanden rector v. S. Hiero., 304 L. 19 s. 9 d.

It., 314 L. 12 sc. Predikanten. Jo. Gerobulo, gaige et huur, 550 L. - It., vandat hy den tyt van 79 daghen in cost ende dranck onderhouden heeft Joh. Ambrosium, dienaer des Woorts tot Amsterdam, ter begeerte deser stadt alhier gecomen ende de gemeente gedient hebbende, daechs tot 18 sch., volg. ordon. 3 Spt. 93, 71 Li 2 sc.

Johanni Ambrosio, geschoncken voor syne voorschreven gedanen dienst, by ord. 3 Spt. 91, 50 L. 12 sc.

Henr. Caesario, mededienaer des Woorts alhier, jaers tractement, 600 gl. – Huur, 50 L,

Ger. v. Blochoven, een jaer gagie, 450 L. Huur, 50 L.

Aert Andriesz., uts., 100 L. - Will.Willemsz., uts., 100 L. - Casp. Venroy, om stilte inden Dom ende Buurkerk te houden, uts., 16 L.

Ja. v. Bemmel, van costen ende vacatien, in Dec. 92 gedaen in de reyse in den Haghe

1593-1594. (Cam.: Jac. v. BEMMEL.) Vanden rector, 319 L. 9 st. - It., 328 L. 8. sc. 1 d.

Predikanten. Jo. Gerobulo, uts., 550 L. – gedaen, om met syn familie ende huysraet tot Henr. Caesario, uts., 650 L. - Ger. v. Bloc- Franckendael op te breken ende daermede hoven, 550 L., mede gestelt synde op 500 alhier te comen, ende noch 50 L., hem ge's jaers. - Aert Andriesz., uts., 100'L. - schoncken voor syne moeyten, by ordon. 4 Will. Willemsz., uts., 100 L. - Corn. van Nov. 94, etc. Leeuwen, uts. Casp. Venroy, uts.

Henr. Conchardus, mede als vooren berouWill. v. Someren, raet, van teercost. etc., pen ende aengenomen tot een dienaer des als by myn heere ende borgermr. Renesse vd. Godel. Woorts, bel. 240 L. 3 sc., voor vracht Aa, Jo. Gerob. ende H. Caesarius , ende hem etc. gedaen, om met syn familie, boucken gedaen syn, vanden lest. Jan. tot 3 Fbr. 91, ende huysraet, tot Erlebach inde Palts, op in sekere commissie tot Leyden, by specif.,

te breken ende daermede tot binnen dese belieft 11 Fbr., 73 L. 9 sc.

stadt te comen,

ende noch 50 L. voor syn Will. v, Someren, uts., in sek. reyse op moeyten in deselve reyse, by ord, als voren , etc. Amst., by ordon, 11 Mart. 94, 12 L. 10 sc. Den 18 Nov. 94, heeft de cameraer be

Die weerdinne inden Zwarten Ram tot hantreyckt an Doctor Junio, voor syn vaca • Utrecht, van verteerde costen, als by Doctor tien, etc., in Novembri gedaen, ende andere Junius, yan Leyden, alhier ontboden', te hå- diensten, 36 L. elc ren huyse gedaen syn, vanden 16 tot 23 Apr., Corn. v. Cothen, 12 L, 17 sc., van costen by ordon. 29 Apr. 94, elc., 22 L. I sc. etc., op syn reyse van Loe... tot Utrecht,

Gosen vd. Voort, secret., 32 L. 16 sc., voor soe hy beroupen is, om tot Leyden ende el4 engelsche nobelen in specie, by hem ter ders ie studeren, om bequaem te worden tot ordon. v. myn heeren burgermrn. gehandt- een dienaer des Godlicken Woorts, by ordon. ryckt aen Doctor Junio, voor syne diensten 20 Jan., 95. ende oock voor syn verschoten vrachten ende Bernt Stell, anderde cameraer, 118 L. etc., oncosten, in de reyse van Leyden tot hier van verteerde costen etc., als tot syn huyse ende wederomme, als voren 32 L, 16 sc. gedaen syn by Ursino ende Conchardo, met

Avondmaal. Lenaert Scholten, 12 L. 12 sc., huere huysfrouwen ende kynderen ende boende dan noch 12 kannen rynsche wyns, bý den, nae dat sy vuyt den Hulck gescheiden syn huysvrouwe Sophia Rycken, in't Lam, waren, ende aldaer verwachten, tot dat hare den 28 Sept. 89, in 't communiceren ofte logementen gereet waren, mitsgaders by myn uitdeylen des Heilighen Avontmaels inden Dom heren, die hem allemet vergeselschapi hebgedaen, gelevert ende haer niet betaelt, blyk. ben etc., blyk. by, specif., 118 L. 8 sc. by req. ende ordon. 's raets, vd. 16 Sept. 94.

Summa vd. Predd., 2980 L. 18 sc. Jo. Gerobulo, voor verscheiden extraord. Hiero. School

Mr. R. Sarcerio, rect., diensten , by ordon. 4 Nov. 94, 50 L. een jeer gagie , 350 L. – Jac. Cauvio, lect.

Gerrit Krols, weert inden Hulck, 27 L. IV ". 225 L. - W. Bont, lect. p. 125 L, 8 sc., 5. verteerde costen, als tot synen huyse P. Couck, lect. vr". 125 L. – A. Hoze van gedaen syn by Ursino ende Conchardo, vuyt Boxtel, lect. vir". 100 L. - M. Geritsz., lect. de Palts alhier beroupen ende gecommen tot VIII", 100 L. dienaers des Godliken Woorts, met hare huys

Somma, 1225 L. frouwen ende familie, ende myn heeren vd. Henr. Conchardus, dienaer des G. W., stadt, die hun quamen ontfangen ende wel- betaeli 50 L., tot behouff vande erfgenamen lecom heten, by ordon. 14 Oct. 94, 27 L. 8 sc. van Doctor Sanchio, in recompense v. see

Jo. Ursinus, alhier berou pen ende aenge- cker bouck, by denselven Dr, Sanchio genomen tot een dienaer des Godel. Woorts, maect ende vuytgegeven, den staten ende de 210 L., alse: 160 L. Il sc. voorde vrachten stadt v. Utrecht gedediceert, by belieften. ende oncosten, by hem gesupporteert ende 12 May 95, 50 L.

[merged small][ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

1594-1595.

75 L., in de kerke van Ste Jeronimus ge(Cam.: Secr. V. BEMMEL.)

maeckt 24 bancken ende alle de bancken

langes de muren , om by de studenten ende Vanden rect., 302 L. 17 sc. 7 d. – It.,

andere auditores op geseten te mogen wer380 L. 18 sc.

den, als men lessen ende predicatie doet in

de voorsz. kercke, alles breder vermogens Predikanten. Jo. Gerobulo, 550 L. – Henr. sekere bestek daervan gemaeckt, by ordon. Cacsario, 650 L. - Ger. v. Blochoven, 550 L.- 30 Jun. 95, etc. Id., 65 L. 4 sc. 6 Jo. Ursino, 550 L. - Henr. Conchardo, van arbeitsloon ande schole van St. Hieron., 560 L. - C. v. Leeuwen, Aert Andriesz., ande solderinge, deuren ende veynsteren van W.Willemsz., C. Venroy uts. – Jo. Gerob.& dien, ende oock van reparatt. aen de rectores H. Conchardo, voor sekere reyse tot Leyden, ende schoolmrs. woningen, by ordon. uts., etc. by ordon. 14 Jul. 95, 28 L. 3 sc.

Reyer van Zyll, 100 L., we sake hy van Summa, 3349 L. 3 sc. deser stads weghen ghemaeckt ende ghestelt Hiero. School. Mr. R. Sarcerio, } j. gagie, heeft in Sinte Hieronymus kerk, ande west175 L. - Jac. Cauvio ende Corn. Knopio, syde, een groot schoon nye glas , daer inne in syn plaetse gecomen, 225 L. – W. Bont, comen alle de wapenen vande heeren vande * j. tr., 62 L. 10 sc. – P. Couck, jaer, magistraet, houdende in als dit glas derdalf 62 L. 10 sc. - Aernt Hoze, i jaer, 50 2. – hondert voeten, by ordon. 30 Juny, 95. M. Geritsz., 1 jaer, 50 L.

Somma vd. wtgheven, beroerende die Den rector Sarcerio, 225 L., voor jaer goederen v. S. Hiero. convente, ende gagie, verschenen Remigii 95, uyt sake hy voorts van 't repareren aen de schole , wegens de nywe ordon. op 't school, gemaect kerke ende de huysen daertoe beho3 Fbr. 95, denselven tyt als rector gedient, rende, 1074 L. 17 sc. 10 d. secundam classem mede geregiert ende oock Bose viant. Dav. Gardanoir, 58 L., tot institutiones juris in S. Hiero. kercke open- vervallinge syner schulden ende onderhout syns baer voorgelesen ende gedoceert heeft, alles huysgesins, soe hy hoecblick ende jammerlick blyckende byde nywe ordon., etc.

vanden bosen viant bevochten wort, etc. Jo. Lontius, aengen. lector tertiae classis, voor 1 jaer gagie, versch. Remigii 95, vandat

1595-1596.
hy in tertia classe gedient, oeck des Son-

(Cam.: PETER Voss.)
nendaechs in latyn een sermoen gedaen heeft
in S. Hier, schole, opden evangely ofte epis-

Vanden rector, 400 L. 7 sc. 6 d. – It., tel van dien daghe , deselve in't griecx op

407 L.
lesende ende daerna exponerende, blyk. by
acte vd. lest. Fbr. 95, 150 L.

Predd. Jo. Gerobulo, 550 L. - H. Cae-
Will. Bont, in v'. 75 L., 1 jaer. - P. Couck, sario, 60 L. - G. v. Blochoven, 550 L. -
in vr*. 75 L. – A. Hose, in vo'. 65 L. Jo. Ursino, 550 L. - H. Conchardo, 56 L.
M. Geritsz., in vitro. 65 L.

De vyf ministers, elcx 100 L., in aensieCorn. Coop, lect. ivorum, noch 22 L. 10 sc., ninge des costeliken dieren tyts, by ordon. voor een half jaer huishuur.

27 Oct. 95. Jo. Lontius, lect. tertianorum, voor vrach- Corn. v. Leeuwen, Aert Andriesz., Will.

met syn huysvrouw, familie ende Willemsz. (inden Dom, Buurk. et S. Jacob), huysraet op te trecken ende herwaerts te ko- Casp. Venroy, uts. men, 31 L.

Henr. Caesario, 20 L., synen soon Gerardo Somma, 1335 L, 10 sc. Caesario y. stadswegen gesch., by ord. 10 May 96. Mr. Lamb. Ysbrantsz., St. timmerman,

Summa, 3801 L.

[ocr errors]

ten ,

om

[ocr errors]

Hiero. School. Mr. R. Sarcerio, als rect. Vanden rector, 451 L. 18 sc. 9 d. - It., secundam classem, mede geregiert ende oic 372 L. 10 sc. institutiones juris in S. Hieronymus kerke Predd. Jo. Gerobulo, 550 L. – H. Caeopenbaerliek voorgelesen ende gedoceert heeft, sario, 650 L. - G. Blochoven, 550 L. 450 L.

Jo. Ursino, 500 L. - H. Conchardo, 565 L.Jo. Luntius, lector tertiae classis , 300 L., De vyf samen, uts., 500 L. volg. acte van letst. Fbr. 95.

Corn. v. Leeuwen, verhoogt tot 225 L. Corn. Cnopius, lect. iv`. 225 L., by de Andriesz. tot 125 L. - W. Willemsz. 100 Lnywe ordon. -- Will. Bont, lect. v". 150 L.

C. Venroy, 20 L. Pet. Couck, lect. vi", 150 L. – Aernt Hoze, Waelsche kerk. Johannes Marselot (!), dielect. yu". 140 L. - Math. Gerritsz., lect. vir. naer vande Waelsche kerk ofte gemeente bin160 L., by req. ende apost.

Corn. Cnop,

nen dese stadt residerende, betaelt 300 L., huur 45 L.

voor een jaer tract., versch. Vict. 97, hem Summa, 1610 L. byden rade toegeleyt, blyk. by acte.

Junius. Doctor Junio, 200 L., hem by 1596–1597.

den rade toegevoecht, voor verscheyden dien

sten by hem gedaen, soe in 't generael als (Cam.: Will. V. SOMEREN.)

particulier, tot vereeninge der kerke Christi

ende gemeynte deser stadt, als voor seker bouc Blochoven. Ger. v. Blochoven, dienaer des gheintituleert: Analitica explanatio supra Woorts, is 13 Dec. 96, op syn requeste v. libr. Mosis Exod., deser stadt ghedediceert, gedane diensten etc., gegost een lyfpensie v. blyk, by ordon. 25 L. 's jaers, op 4 siner kinderen leven

S. van 't onderh. der predd. 4335 L. noch dat sekere 6 L. 's jaers, staende tot sy- Hiero. School. Sarcerio, 450 L. - Lonnen live, op deselve kynderen gestelt sullen tius 300 L Cnopius, 223 L, – Bont, worden, ende dat hy an geld soe veel sal 150 L. - Couck, 175 L. - Hoze, 130 L. suppleren, tot dat de renten tesamen belopen Geritsz., 160 L. Cnop, huur, 40 L. 32 L. 's jaers , daeroff hy gestelt heeft tot live

Summa etc., 1635 L. Walburgis syn dochter, out 9 jaer, 8 L., Sara syn dochter, out 7 jaer, 8 L., Hen

1797-1598. rickgen syn d., out 5 jaren, 8 L., Hester syn d'., out 2 jaren, 8 L. 's jaers.

(Cam. : Beernt UUYTEN ENGR.) Tafel v. Leeninge. 25 Jul. 97, veraccordeert met Pedro Ormea, Jeronimo ende

Vanden rector, 407 L. 2 sc. 6 d. – It.,

448 L, 10 sc. Octaviaen Del Ponte, cooplieden Piemontois , dat sy

hebben etc. souden binnen dese stat Predd. Jo. Gerobulo, 500 L. – Extraord. Utrecht de Tafel v. Leeninge, op alsulke ord., 100 L. - Huur, 50 L, - H. Caesario, aldus, als daervan gemaect is, ende dit voer den 750 L. - G. Blochoven, 650 L. - Jo. Ursino, tyt van 24 jaren, mits dat sy

650 L. – H. Conchardo, 665 L, - Jo. Mara brengen souden 10,000 L., die de stadt loow seloth (!), 300 L. Van Leeuwen, 250 L. – pende de voorsz. jaren gebruycken sal moghen, Andriesz., 150 L.

Andriesz. , 150 L. - W. Willemsz., 100 L, sonder enich interest daervan te geven , maer

Venroy, 20 L. alleenlyck gehouden te blyven daeryan restia

Somma. 4535 L. tutie te doen op de expiratie van de voorsz. ja- Hiero. Sokool. Magistro Johanni Lontio, ien, en sallen sy pachters evenwell gehouden aengenomen tot rector en lector in sec. et syn, gedurende de voorsz. jaren te betalen, tertia classe , 450 L., ende vandat hy oic alle jaers, tot behouff vd. armen , 600 L, etc. alle Sondaghen het Evangelium docerende es,

deser stadt op

« ÖncekiDevam »