Sayfadaki görseller
PDF
ePub

con ventuale in S. Cecilic clooster, 90 L., voor een jaer huur van hear Patershuys op de Neude, hetwelk byden voorn. Taurinuin bewoont wordt. Speenhovio , uts., huur, uts.

Ja. Brunoni, alhier van Arnhem mede beroupen etc., 75 L., voor kosten ende moey" ten in 't opbreken tot Arnhem etc. ende hier te comen. It., 450 L., voor í jaers tract. Gherit Thielmansz, uts., 325 L., synde met 50 L. 's jaers verbetert. – Andriesz. 200 L. - Will. Willemsz, ter Heyden, uts., 100 L. Groenenberch, 20 L. - Wed. van v. Leeu

wen, 50 L.

650 L. - Ja. Taurino, 670 L. - Jo. Speenhovio, 700 L., als: 600 L. ord. tract. ende 100 L. tot extraord., mitsdien hy met een huys vol kinderen beswaert is. - Nic. van Hemert, voor 1 jaer huur v. het patershuys, dat de voorn. Speenhorius bewoont, 50 L. – Gerit Tielmansz. in plaets van C. v. Leeuwen siek besoucker, 300 L

Charles de Nielles etc., 500 L., hem op syn aensouck toegevoecht.

Corn. v. Leeuwen wed., á j. gagie , 75 L. noch aen haer 50 L.

Somma, 4065 L. Hiero. School. Mr. Jo. Lontio, 400 L. Toegevoecht op syn vertreck van hier naer Leyden, 75 L. - Noch van verschoten reparatien, 65 L.

Guil. Wirtser, gedoceert hebbende in secunda cl. , phisicam , logicam , etc., 300 L. – Dens. Wirtser, op syn vertreck tot afscheyt, 50 L.

Mr. S. Wytfelt, 300 L., huur 50 L. Knoop, 300 L., huur 45 L. - Denselven,

° lect. quarlanorum, noch 172 L., hem op syn versouck, by requeste gedaen, nadat hy vanden voorsz, dienst verlaten es geweest, by den rade toegevoecht tot recompensie van noch

jaer tractements ende huur, etc. – Couck, 225 L. – Hose, 175 L. – Noch hem op syn doleantien ende het verlaten synes diensts , toegeleit 87 L. 10 sc. - Jansz., 175 L. Noch als Hose, 87 L. 10 sc. – Christiaensz. 175 L., huur 33 L. - 't Pauperhuis, 25 L.

Somma, 2740 L. 10 sc.

[ocr errors]

Noch behandicht deur secret. Leerdam, den hr. burgermeesteren 300 L,, die by haer E. vereert syn den E. heere Johan Wten Bogaert, in recompense van syn vacatien, verschoten vrachten, teercosten ende anders, in verscheiden deser stads diensten, etc.

Charles de Nielles, etc., uts., 500 L.

Dionys Lorain (!), leser der H. Schrifture ende voorsinger der Psalmen Davidis, 30 L., hem byden rade toegevoecht op syn versoeck voor de diensten, die hy de gemeynte der voorn. Fransche kercke inden tyt van vierdalf jaer heeft gedaen, blyk. by syn req. 14 Dec, 1607.

Somma, 4890 L. Hiero. School. Mr. Bernardus Zwaerdecroon, als byden rade beroupen ende aengenomen tot rector over dese schoole, voor den tyt van elff jaren, innegegaen Vict. 1607, des jaers voor de somme yan tien hondert pont, boven 150 L. eens, voor syn opbreken tot Leyden ende transport alhier, op conditien ende instructien, als breder in 't dagelycxse bouck staet geregistreert den 7 Spt. 1607, et ultra dus 1000 L. en 150 L.

Mr. Symon Wytfelt, als naer voorgaende licentie van alle die meesters deser schoole, op nieuws weder aengenomen tot lector iv. classis, op alsulke instructie alsmede in't dagelycxe bouck staet geregistreert ende op een gagie van 350 L.

Mathio Caesario, aeng. tot lect. V. classis, 350 L. – Mr. Peter Couck, als weder aeng. tot lect, sextae classis , etc., 300 L.

1607-1608. (Cam.: Anto. De Rode.)

Nye borghers: Joris Robbertsz. v. Antwerpen, parfumeerder.

Adolf Carpentiers, passementier. – Moyses

Copyn, copergieter. – Peter Geritsz. van Dueren, boeckdrucker. Adr. Willemsz., schilder. - Fra. Eliot van Antw., goutsmith.

Predd. Caesario, 750 L. – Bootio, 650 L.Taurino, 600 L.' – Jannichge Willemsz.,

van syn

Adriano Mathie, aeng. tot lect. VII. classis, 250 L. - Barthol. Christiani, aeng. tot lect. VIII rum, 300 L.

°

Mr. Corn. Knoop, langhe jaren gedient hebbende als lector in iv. classe, ende vermits de reformatie, als nu inde voorsz. schole

dienst verlaten, 270 L. op syn ernstich versoek toegeleyt, voor 1 jaer tr. en huur.

Mr. Aert Hose v. Boxtel, lect. vi. classis, uyt commiseratie ende gratie op syn doleancien ende lamentatien voor de laeste reyse, 87 L. 10 sc.

Mr. Andr. Jansz. Kennewech, gewesen lect. VII. classis, op syn nadere doleantien etc., 87 L. 10 sc.

Mr. Andries, noch ex gratia, etc., 87 L. 10 sc. – Voor 't Pauperhuis, 25 L.

Somma, 3160 L.

daer te hooren de gaven van D. Dammano, minister aldaer, 84 L. 9 sc. 6 d. – Taurino gerestitueert 12 L. 3 sc. 6 d., aenden bode, etc., tusschen hier ende Zutphen.

De heeren burgermeesteren, den 8 Fbr.1609 byden rade geauctoriseert synde, om verscheidene extraordinaris diensten, byde predicanten deser stadt gedaen , ende oock doen lest in 't vergaderen ende tot een perfecte Catalogus te brengen, alle de boucken der bibliotheque in Sint Jans kercke ende die voorts in ordre te stellen, den selven predicanten daervan thaerder E. discretie te recompenseren, ende desen volgende de voorn. heeren borgermeesteren denselven ministers hebben toegevoecht elck 200 L., wtgesundert Speenhovio, die, mits syn sware huysgesinne, 100 gl. meer es toegeleyt. Item, de wed. sal. Brunonis, 100 gl., ende den coster ofte conchiergie 75 L., ts. 1275 L. wtbrengende etc.

Ja. Taurino, etc., 75 L., voor den tyt, dat hy Ja. Brunonem met syn familie, in syn leven een mededienaer, in syn huysinghe, tot dat desselfs woninge was geapproprieert, heeft geaccommodeert.

Allert v. Helsdinghen, gewesen burgmr. ende schep., 460 L., ter cause van costen, in 2 reysen gedaen in 's G. Haghe, met den heer Speen hovium, bedienaer, ende Werckhoven, raedt, in 't vervorderen der dimissie ende beroup vd. Eerw. heere Jo. Wten Bogaert, etc.

Jo. Speenhovio voorn., 8l L. 8 sc., verschoten inde reyse by Do. Ev. Bootium ende hem inden Hage gedaen , om te horen de gaven van Carolo Ryckewaert, etc.

Jo'. Joh. vd. Vecht, tot behoeve vd. hr. v. Hoevelaken, 100 L., als į jaer huur van cen huysinge inde Wittevr. straet, opgehouden op de compste vd. hr. Wten Bogaert, etc.

De heren Robbr. ende Henr, v. Honthorst, scholaster ende can. t'Oudemunster, gebroeders, 450 L., toegevoecht tot extinctie v. 6 jaren huyre haerder E. huysinghe op't Domskerkhoff, mede voorden voorn. heere Wten Bogaert gehuyet, des jaers om 300 L., daervan al een jaer verschenen ende het derde half jaer innegetreden was, etc.

[ocr errors]
[ocr errors]

1608-1609. (Cam.: CORN. v. DUVERDEN.) Predd. H. Caesario, 700 L.- Bootio, 650.Taurino, 690 L. - Speen hovio, 750 L.

Carol. Ryckewaert, aengen. 2 Mey 1609, naer het overlyden Jacobi Brunonis, 150 L. voor 1 jaer , huur in conv. v. Brigitten, 75 L.Thielmansz., 350 L. - Andriesz., 200 L., huur 12 L, 10 sc. – W.Willemsz, ter Heyden,

, 100 L. - Groenenberch, 20 L.

Ja. Taurino, tot behoef vd, wed. Brunonis, 512 L. 10 sc. De wed. van v. Leeuwen, 68 L. 15 sc. - Charles de Nielles, 550 L., als wesende mede geaugmenteert. Augmentatie, byden rade deser stadt

gedaen 24 Jul. 1609, op't ernslich aenhouden ende versouck vd. h. ministers, vd. Iractementen derselve bedienaers, alse die vd. Duytsche kerke 300 gl., ende vd. Fra. elck 200 gl. jaerlicx vermeerdert, alse tot nu toe hebben gehadt , alle gelyke innegaende

Remigii 1609, etc. Ev. Bootio, 104 L. – Speenhovio, 116 L. Tot de reyse vd. heeren Wten Bogaert, Taurino ende Speenhovio, op Zutphen , om al

[ocr errors]
[ocr errors]

10 sc.

Hiero. School. Mr. Bern. Swaerdecroen, Denys Laury (!), 20 L., voor een jaer gagie, 100 L, - Mr. Jan Swaerdecroon, 550 L. ,

voor de dienste die hy inde fransche kerke v. syn dienst, in tertia classe. - Mr. Sym.

Mr. Sym. alhier, soe

alhier, soe voor als nae de predicatie met Wytfelt, etc., 350 L. - Math. Caesario, Psalmen te singen als de Heil. Schrifture 350 L. en 34 L. over eenige extraordinaire voor te lesen, heeft gedaen. repetitien , den jongeren gedaen. – P. Couck, ,

Somma etc., 6855 L. 300 L. - Adr. Mathie, 250 L. - B. Chris

Hiero. School B. Swaerdecroen , 100 L. tiani, 300 L. – Evert Verhaer, 120 L., voor Ja. Swaerdecroen, in l. cl., 550 L. - Wit1 jaer loons, versch. 1 Jul. 1609, vandat hy felt, 350 L.

felt, 350 L. - M. Caesario, 350 L. – P. des middaechs ende 's avonts, naerde ordi

Couck, 300 L. - A. Mathie, 300 L. – B.

naris lessen, heeft den studenten leeren schry- Christiani, 300 L. – 't Fraterhuys, als’t recht ven, 120 L – Mr. Andr. Jansz. Kennewech, hebbende van't Pauperhuis over 2 jaren, 50 L. gewesen lect. in vz., noch eens ex gratia, E. Verhaer, 120 L. 87 L. 10 sc.

S. met de reparatt. 3707 L. 15 sc. 3 d. S. metten reparatien, 6039 L. 14 sc. 6 d.

Ander extraordinaris wigheven, ge1609-1610.

daen van alle oncosten, gevallen in (Cam.: Corn. v. DEUVERDEN.)

de MUTERTE alhyer, aengevangen den

XXI. January 1610, ende een tytlang Nye borgher: Corn. Willemsz. Hollander,

daerna gecontinueert. van Utrecht, boecvercooper. Vanden rector, 325 L, 10 sc. – It., 334 L.

P. Jansz., 72 L. 14 sc., voor vure dee

len, balcken , capravens aende bragge vande Predd, H. Caesario, 1000 L, voor 1 jaer bolwercken gelevert, ende arbeitsloon, etc. tract., soe hem ende syne naebestaenden mede It., Gysb. Geritsz. v. Overmeer en andere, broederen hun gagie byden rade, 24 Jul. 1609 1012 L. 3 sc. 6 d., ter cause v. hout, tot de elck met 300 L. 's jaers es geaugmenteert. corps

de garde, beddingen van 't geschut ende Huur 50 L.

anders, etc. Ev. Bootio, 900 L., als: 675 L, over i It., P. van Ravesteyn, busmaker, 369 L., jaers, waernae hy deser werelt is overleden, y. 41 musketten aende hopl. gelevert, etc. ende noch 250 L., aen syne nagelatene wed. Ii., Corn. Mathysz., harnasmaker, 20 L. over 't leste vierendeel jaers. – Huur etc. 50 L. 10 sc., voor 2 harnassen en voor 't schoon.

Ja. Taurino, 900 L. Huur in Cecilie con- maken van 22 harnassen, etc. vent, 90 L. - Jo. Speen hovio, 1 jaer geaug

I , It., Goris Dareth, raey- ende fuquetmak., menteert als voor 1000 L. – Huur in Jerusal. 15 L. 3 sc., voor fuquetstocken, stampers, conv., 50 L. - Carolo Ryckewaert, een jaer etc., aen Adr. v. Crimpen, als een mede aen900 L. – Huur te Brigitten, 75 L.

genomen hopman, etc. G. Thielmansz., 200 L. - Huur 25 L. - st., Gyb. Corn. v. Culenborch, 1638 b., W. Willemsz. ter Heyde, 100 L. - J. van voor 100 musketten ende 52 lange roers aen Groenenberch, 20 Li – Charles de Nielles, L.

de nye hopluyden, deur ordon. des raets, etc. etc., 800 L,

It., Henr. Jansz., spiesmr., 27 L., van 3 De wed. v. sal. Ja. Brunone, etc. , 250 L. trommelen, etc. tot een jaer alimentatie, versch. lest. Spt. 1610, It., Ja. Henricksz. v. Bemmel, 951 L. 15 s., wesende haer jaerlycx toegeleyt gedurende ha- voor 423, soe heuwers als rappieren , etc. ren weduwel. staet. De wed. van sal. van It., Lamb.Wernaertsz, v. Velthuysen, C. SOC., Leeuwen, etc., 75 L.

788 L. 15 s., van bandelieren , rappierhencsels

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ende tonnen buscruyts, gelevert aen de vier It., Jan Florisz. Nypoort, noch gerestituaengenomen vendels, etc.

eert 8 L. 2 sc., by hem verschoten in 't TolIt., Gysb. Mertensz. v, Hemert, 100 L., lesteech, als hy met syn medegecommitteervoor 100 spiesen ande vendels, etc.

den, die geweest waren in Jutphaes aende E. It., Merten Gerritsz., doemals secretaris vd. Mo. heren raden v. state, op't reformeren crychsraet der gemeente, 400 L., om by der burgerwachten ende des nachts buyten provisie daermede te betalen verscheyden per- bleven , etc. sonen, die gearbeyt hadden , soo aen de for- It., Hepr. Buth, doemaels noch schepen, tificatie deser stadt als andersins, oock aende betaelt by restitutie 111 L. 13 sc., by hem versergenten vd. 4 opgerechte ende weder ge- schoten in syn reyse mette andere gecommitcasseerde vendels, etc.

teerden op den Haghe, etc. It., Will Cornelisz, etc., voerman, 72 L.,

It., Ysbiantsz. ende Dieloff Wyertsz., schuyverdient in het voeren van het geschut , cruyt,

tevoerders, 12 L., voor het voeren vd. gelayen, scherp, schanscorven, etc.

committeerden tot Woerden ende wederom, It., Mr. Ramb. Timmerman, 20 L. 3 sc. etc. 3 d., van arbeytsloon etc., in verscheyden It., Corn. v. Weede, doen oock schepen, wachihuisen etc.

gerestitueert 144 L., gedebourseert by 'hem It., den 4 schryvers inde poorten, betaelt op de reyse met Mr. Joh. van Werckhoven, tsamen 100 L. 10 sc., vandat sy sedert den oock raet, naer Haerlem, Leyden ende Delff, 20 Febr, sot 23 Apr. 1610, makende 63 da- etc. ghen, 's dạechs ieder tot 8 stuv., opgeschre- It., Willem v. Ryswyck ende Christ. Viņven hebben d'incommende

personen.

centsz., 10 L. 14 sc., oncoslen ende vacatien It., Anthonis Antonisz., schout buyten de

in 't informeren in 't Nederquartier, op de Wittevrouwen, 13 L., voor de willige rys by brouweryen ende andere manufacturen, etc. bem van die yd. gemeente gecoft, tot het It., Will. Beens, 25 L. 4 sc., voor 72 leere maken van schanscoryen , etc.

cruytsacken, by hem gelevert in 't artill. It., Joost Jansz. etc., 30 L., wt sake syl. huys , eto. naede reductie de wal weder geslecht hebben vd. It., Corn. Geritsz., tinnegieter, 4 L. 10 SC., Wittevrouwenpoort tot het nyewe werck, etc. voor cogels ende loot, tot 40 L. by hem geIt., Peter Laurentsz. v. Ravesteyn ende den

levert, etc. sweertveger, voor het schoonmaken van mus- It., Ja. v. Meurs, 54 L. 10 sc., aerbeytsquetten, calibres ende sloeten ende anders loon & huurpeerden, van 't geschut vd. wal te maken ende te verbeteren, betaelt volgende

len in 't artill. huis te brengen, etc. twee specificatien etc., 53 L. 8 sc.

It., D. Aertsz., 55 L. 10 Sc., van diversche It., Dirck van Helsdingen, 36 L. 7 sc., by

leere sacken over cruyltonnen, etc. maniere van restitutie, als diewelcke by syn It., Ja. Joostensz., cuyper, 5. L. 5 sc., voor vader Henrick van Helsdingen, alsdoen an- 25 buscruyttonnekens, elo. derde burgermr., op een reyse inden Hage It., Ger. Jansz., 2 L. 14 sc., voor geleverde waren verschoten etc., 36 L. 7 SC.

opsteeksels, hevels etc., by't geschut, etc. It., Jan Thonisz. Nypoert, doemaels schea It., Ja. Jansz., 340 L. 10 sc., pen, gerestitueert 26 L. 8 sc., by hem versoho- 2005 pont loots aen cogels, etc, ten in een reyse met syn confrater de Roode, It. Henr. Spycker , alias de Vere, 245 L., op Dortrecht, Rotterdam ende der Goude, ter canse v. 6 laeyen aen 't geschut, by hem etc.,

gemaeckt, etc. It., Henr, v. Helsdingen voorn., noch ge- It., Corn. Jansz. v. Meerten, raeymaker, restitueert 28 L. 9 sc. 6 d., by hem ver- 86 L. 9 sc., yan cordewagentjes-raderen aen schoten in een ander reyse op den Hage, etc.

cortauwen ende anders, etc.

[ocr errors]

ter cause v.

[ocr errors]

It., Wyll. Bartholomeusz. v. Stangen, 20 L, It., Ja. Aelten v. Meurs, wyn tapper, 11 L. 14 sc., aen wissers, lepels, aensetters, etc. 18 sc., t'synen huyse verteert by eenige bur

It. , Laur. Lambertsz., hussemaker, 8 L., gerhoopl. ende aengehouden ingenieurs inde voor arbeytsloon , soe in 't artill. huys als met tumulte, etc. soon in 't schoonmaken van het geweer van

It., Ja. van Malsen, fourier, 73 L., daercapt. Calff gedaen, etc.

mede hy gecontenteert heeft enyge herbergiers, It., Peter v. Ravesteyn, 39 L, 8 sc., van daer die stalknechts mette peerden van Syn aerbeytsloon aen verscheyden geweren te ver- Princel. Excell., inde alteratie geweest syn, etc. stellen, by de cassatie der soldaten te helpen It., de 8 gewesene burgerhopl., 600 L., ontfangen, schoon te maken, te smeeren, etc. heml. naer verhoorde rapport vd. hr. schep.

It., den 4 aengenomen capiteynen in de Helsdingen sal., naerder mette selve hopl. gealteratie, betaelt 400 L., tot loopgelt van heur sproken hebbende, byden rade toegevoecht, soldaten, etc.

voor haer gepretendeerde verschot extraord. It., wordt alhier noch gebracht de somme inde alteratie , dat sy seyden geen gemeenschap van 3963 L. 13 sc. 9 d., wesende den ge- te hebben mette contributien totter waken, etc. heelen wtgeven van sekere particuliere reke It., Jan Geritsz., wonende tot Odyck, 12 L., ning, by Will. vd. Kemp, clerck, gedaen , van syne hopsaeken aende singel, ten tyde ter cause v. verscheyden saken , daerinne ge- voorsz. gestaen hebbende, en die vernielt mentioneert jegens den ontfanck by hem ge

waren, etc. hadt, soe wel vd. pachters der Ed. heren It., Peter Albertsz., 24 L., voor een veltstaten comptoiren, als vd. stadt, die by de- teycken, by hem gelevert Henrick Petersz., sen cameraer syn gerembourseert ende voor een vd. voorn, aengenomen capiteynen inde afgeschreven, goet gedaen den pachters voorsz., alteratie, etc. wtgesondert de 100 L., gelicht vd. executeurs It., Harman v. Borculoo, boekvercoper, 7 L. v. sal. mr. Everhardt vd. Poll., die by apostille 10 sc., voor het drucken van 150 exemplar. v. myn Ed, heeren borgermrs. & schepenen van het Cort Vertooch, etc. belast syn, een notitie apart in rekeninge It., mr. Lamb. Ysbrantsz., v. hout ende te maken, gelyk gedaen is op desen cameraers arbeitsloon in 't artill. huys, 23 L. 10 sc. stadts reeck., fol. 73 hyer vorens, ende nyet It., G. Gelisz., van 500 pannen etc., op't te restitueren dan met voorg. kennis v. myn voorsz. wachthuys, 73 L. 15 sc. – It., Eelges heeren burgermrs. deser stadt, blyck. by de Loegsz., voor wagen en peerden, om kalck, voorsz. gesloten rekeninge, met de verificatie steen en hout te varen, opte Nuede , tot voldaertoe dienende, etc.

treckinghe van het voorsz. wachthuys, 39 L. It., capt. Ja. Calff, 900 L., by compositie 9 sc. - It., W. Alertsz, v. Hoboken, v. calck, ende constitutie v. lyfrenthen, ter cause van backsteen, yselclinckers ende estricken, ter

als hem inde muterye es aff- plaetse voorsz., 53 L. 14 sc. 3 d. – It., Corn. gehaelt ende d’aengenomen soldaten wtge- Henricksz., arbeitsl. etc., aen 't voorsz wachtdeylt, etc.

huys, 95 L. - It., mr. Lamb., uts., 93 L.

, It., de stads pachters vd. exchys, verdie- 5 sc. – [t., Corn. Leydecker, uts., 22 L. 17 pinge ende het tonnegelt opde bieren van't sc. 6 d. - It., 39 L. - It., W. Geritsz., v.

d saisoene van Vict. 1609 tot Lichtmisse 1610, groff yserwerck etc., aen 't wachthuys etc., etc., geremitteert aens 400 L. onderlinge en 140 L. 10 sc. 3 d. l'adaant, etc.

It., Barthol. van Weede, c. suis, geweest It., Nic. Voss ende H. Borchorst, als pach- synde by Syn Excell. in 's G. Haghe, betaelt of ters vande exchys ende staten impost op de gerestitueert 63 L. 10 sc., v. verschoten penwynen vd. voorsz. saisoene, uts., geremitteert ningen inde voorsz. reyse, blyck. by quitantie 125 L.

etc. op den anderden cameraer Straten, die

alsulck geweer,

[ocr errors]
« ÖncekiDevam »