Sayfadaki görseller
PDF
ePub

ταύτην ἐκδέχεσθαι, ἐλπίδι λέγω βεβαίᾳ καὶ ἀναντιῤῥήτῳ· οἱ πειραθέντες πρότερον τῆς τοῦ θεοῦ πα τρικῆς ῥάβδου ἀξιοῦνται ἐν καιρῷ καὶ τῆς ἐνεργεία σωτηρίας. Λέγει ἡ ἐκκλησία τῆν ἐκείνων ποινὴν μὴ ὑλικὴν εἶναι, εἴτ ̓ οὖν ὀργανικὴν μὴ διὰ πυρὸς, μήτε δι ̓ ἄλλης ὁποιαςοῦν ὕλης, ἀλλὰ διὰ θλίψεως καὶ ἀνίας τῆς ἀπὸ συνειδήσεως, συμβαίνουσαν τούτοις ἐκ τοῦ μιμνήσκεσθαι τῶν ὅσα ἐν τῷ κόσμῳ μὴ κατὰ λόγον μηδὲ ὁσίως ἔπραξαν. Gebete der Hinterlassenen können diesen Zustand mildern oder abkürzen. Aehnlich ist dieser Lehrpunkt in der Confess. des Dositheus c. 18. erörtert: ταύτων (solcher, welche ihre Sünden nicht auf Erden zeitlich gebisst haben) τὰς ψυχὰς ἀπέρχεσθαι εἰς ᾅδου (πιςεύομεν) καὶ ὑπομένειν τὴν ἕνεκα ὧν εἰργάσαντο ἁμαρτημάτων ποινήν· εἶναι δ ̓ ἐν συναισθήσει τῆς ἐκεῖθεν ἀπαλλαγῆς· ἐλευθεροῦσθαι δὲ ὑπὸ τῆς ἄκρας ἀγαθότητος· διὰ τῆς δεήσεως τῶν ἱ ρέων καὶ εὐποιϊῶν, ἃ τῶν ἀποιχομένων ἕνεκα οἱ ἑκάςου συγγενεῖς ἀποτελοῦσι μεγάλα δυναμένης μάλιστα τῆς ἀναιμάκτου θυσίας, ἣν ἰδίως ὑπὲρ τῶν κεκοιμημένων συγγενῶν ἕκαςος καὶ κοινῶς ὑπὲρ πάντων ἦ καθόλ. ὁσημέραι ποιεῖ ἐκκλησία.

Die Confess. orthod. p. 108. sagt dagegen: ἀποθνήσκουσι τάχα καὶ ἄνθρωποι ὅπου νὰ εἶναι ἀνάμέσα τῶν σωζομένων καὶ ἀπολλυμένων; τοιαύτης τάξεως ἄνθρωποι δὲν εὑρίσκονται, μὰ βέβαια πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐλευθερώνουνται ἀπὸ τῶν δεσμῶν τοῦ ᾅδου, ὄχι μὲ μετάνοιαν ἢ ἐξομολό γησιν ἰδικήν τους ----, ἀλλὰ μὲ τὰς εὐποιΐας τῶν ζώντων καὶ προςευχὰς ὑπὲρ αὐτῶν τῆς ἐκκλησίας καὶ μὲ τὴν ἀναίμακτον μάλιςα θυσίαν, ὅπου καθ ̓ ἡμέραν προσφέρει ἡ ἐκκλησίᾳ διὰ τοὺς ζῶντας καὶ τεθνηκότας κοινῶς ὅλους. — — p. 110. μόνον αἱ θείαι λειτουργίαι, αἱ προςευχαὶ καὶ ἐλεημοσύναι, ὅπου γίνουνται διὰ τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοὺς ζῶντας, ἐκεῖνα τὴν ὠφελοῦσι πολλότατα καὶ ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ ᾅδου τὴν ἐλευθεροῦσιν.

Philaret n. 18. verwirft wie das Fegfeuer, so jede andere Reinigung der Seele nach demn Tode.

3. Protestantische Symbole.

A. Sm. p. 307. Purgatorium et quidquid ei solennitatis, cultus et quaestus adhaeret, mera diaboli larva est. Pugnat enim cum primo articulo, qui docet, Christum solum et non hominum opera animas liberare. S. noch Conf. Wirtemb. p. 123 sq.

Conf. Helv. II. cap. 26. Quod quidam tradunt de igne purgatorio, fidei christianae: credo remissionem peccatorum et vitam aeternam, purgationique plenae per Christum et Christi sententiis adversatur.

Conf. Gall, art. 24. Purgatorium arbitramur figmentum esse, ex eadem officina profectum, unde etiam manarunt vota monastica, peregrinationes, interdicta matrimonii et usus ciborum, ceremonialis certorum dierum observatio, confessio auricularis, indulgentiae, ceteraeque res omnes eiusmodi, quibus opinantur quidam, se gratiam et salutem mereri. Ea vero omnia non tantum reiicimus propter falsam meriti opinionem ipsis adiunctam, sed etiam quoniam sunt humana commenta et iugum ex hominum auctoritate conscientiis impositum.

Art. Angl. 22. Doctrina Romanensium de purgatorio, de indulgentiis cet. res est futilis, inaniter conficta, et nullis scripturarum testimoniis innititur: imo verbo dei contradicit. Vgl. Conf. Argl. p. 96. S. noch Declar. Thorun. p. 66. und, was die Arminianer anlangt Curcellaei Op. p. 655 sqq. Limborch theol. christ. 6, 10. 10. u. 16.

[ocr errors]

Anmerk. 3. Befreiung (gänzliche oder theilweise) von den nach Erlast der ewigen Sündenstrafen noch zu leistenden zeitlichen Büssungen, so wie (per modum suffragii) den Qualen des Fegfeuers können nach kathol. Lehrbegriff die Gläubigen aus dem Schatze überschüssigen Verdienstes erlangen, den die Kirche im Be sitz hat (s. ob. Nro. 7, 2. und Nro. 11.). Eine solche Dispensation nennt man Ablass (indulgentiae). Die Pein des Fegfeuers kann aber (bittweise) auch durch Todtenmessen, durch Gebete, durch Genugthuungen (Fasten, Almosen, Wallfahrten etc.) der Lebenden abgekürzt werden. Die Griechen verwerfen allen Ablass, so wie alle stellvertretende Satisfactionen für die Todten, und glauben, dass Gebete, die Messe u. s. w. Gott nur bewegen, die Abgeschiedenen aus dem traurigen Mittelzustande (Anm. 2.) ') zu befreien. Das protestant. System leugnet mit den zeitlichen Satisfactionen das Bedürfniss u. mit dem thesaur. meritorum superabund. die Quelle des Ablasses.

1) Bezahlte Todtenmessen u. Gebete der Priester für die Abgeschiedenen verwirft die orthodoxe Kirche Metroph. Critop. Confess. cap. 20. p. 149.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Katholische Symbole.

Die Lehre vom Ablass ist in den Symbolen der kathol. Kirche nicht nach ihrem dogmatischen Zusammenhange dargestellt. Nur Missbräuche wollte die Trienter Synode beseitigen.

Conc. Trid. sess. 25. de indulgent. Cum potestas conferendi indulgentias a Christo ecclesiae concessa sit, atque huiusmodi potestate, divinitus sibi tradita, antiquissimis etiam temporibus illa usa fuérit: synodus indulgentiaram usum, christiano populo maxime salutarem et sacrorum conciliorum auctoritate probatum, in ecclesia retinendum esse docet et praecipit; eosque anathemate damnat, qui aut inutiles esse asserunt vel eas concedendi in ecclesia potestatem esse negant. In his tamen concedendis moderationem iuxta veterem et probatam in ecclesia consuetudinem adhiberi cupit, ne nimia facilitate ecclesiastica disciplina enervetur. Abusus vero, qui in his irrepserunt, quorum occasione insigne hoc indulgentiarum nomen ab haereticis blasphematur, emendatos et correctos cupiens, praesenti decreto generaliter statuit, pravos quaestus omnes ro his consequendis, unde plurima in christiano populo abusuum causa fluxit, omnino abolendos esse. Ceteros vero, qui ex superstitione, ignorantia, irreverentia aut aliunde quomodocunque provenerunt, cum ob multiplices locorum et provinciarum, apud quas hi committuntur, corruptelas commode nequeant specialiter prohiberi, mandat omnibus episcopis, ut diligenter quisque huiusmodi abusus ecclesiae suae colligat.

Die dogmatischen Sätze, worauf der Ablass ruht, fassen wir mit Bellarmins Worten zusammen: de indulg. 1, 1. Ecclesia et scholae theologorum indulgentias vocant remissiones poenarum, quae saepe remanent eluendae post remissionem culparum et reconciliationem in sacramento poenitentiae adeptam, quas remissiones summi pontifices ex paterna lenitate certis temporibus et non sine justà aliqua et rationabili causa concedere solent. cap. 2. Opus bonum, qua parte meritorium est, non potest alii applicari, potest tamen, qua satisfactorium est; exstat in ecclesia thesaurus satisfactionum ex Christi passionibus infinitus, qui nunquam exhauriri poterit. Ad hunc thesaurum superfluentium satisfactionum pertinent etiam passiones b. Mariae virginis et omnium aliorum sanctorum, qui plus passi sunt, quam eorum peccata requirerent. cap. 3. Satisfactiones Christo et sanctis supervacaneae applicari possunt aliis, qui rei sunt poenae temporalis. Docemur enim in Symbolo apostolico, fideles omnes esse invicem membra et quasi vivum quoddam corpus et, sicut membra viva se invicem iuvant, ita fideles inter se bona sua communicare, praesertim cum ea, quae uni superflua sunt, alteri necessaria vel valde utilia esse possunt. Ueber Art u. Kraft des Ablasses stellt B. folgende Sätze auf: c. 5. indulgentia proprie est absolutio iudiciaria annexam habens solutionem ex thesauro. Dat (pontifex) vere indulgentiam subditis suis -; contra autem defunctis non dicitur dare simpliciter indulgentiam sed per modum suffragii, quia non ipse sed deus acceptat compensationem pro defunctis et eosdem defunctos absolvit, pontifex autem solum offert ex thesauro iustam compensationem. c. 7. Per indulg. non absolvimur nec solvimur a reatu culpae ullius i. e. nec lethalis nec venialis ; per indulg. non tollitur nisi reatus poenae temporalis, qui remanet culpa dimissa, — Indulgentiae liberant homines a reatu poenae non solum coram ecclesia sed etiam coram deo. cap. 14. Res certissima est et ap. Catholicos indubitata, indulgentiis iuvari posse animas, quae in purgatorio poenas luunt. Vera sententia est, indulgentias prodesse (defunctis) per modum suffragii, quia non prosunt per modum absolutionis iuridicae, sed per modum solutionis, quo modo prosunt suffragia, quae pro defunctis fieri solent. Sed cum suffragia tribus modis defunctos iuvent, per modum meriti de congruo, per mod. impetrationis et per mod. satisfactionis, indulgentiae autem non sint nisi satisfactoriae, intelligendum est, indulgentias dari defunctis per modum suffragii tantum satisfactorii. Vgl. Bellarmin. purgat. c. 16.

[ocr errors]

1

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

Bellarmin gesteht übrigens selbst, dass über die Wirkung der Indulgenzen unter den kathol. Theologen nicht einerlei Meinung herrsche, namentl. leugneten Manche schon damals, dass durch die J. Erlass der zeitlichen Sündenstrafen selbst (welche Gott verhängt) gewährt werde oder doch, dass die Kraft der J. sich bis ins Fegfeuer erstrecke. Wir haben oben die umfassendere Ansicht, welche B. überall mit Gründen unterstützt u. auch neuere Theologen auszusprechen kein Bedenken getragen haben, aufgestellt. Sonst s. im Allgemeinen Eck loci c. 23. Bossii institutt. theol. III. p. 226 sqq. Bossuet exposit. p. 20 sq. Möbler neue Untersuch. §. 65 f. Klee Dogmat. III. S. 280 f. Hirscher die kathol. Lehre vom Abl. Tübing. 1829. 8., auch über das Geschichtliche Planck Lehrbegr. I. 36 ff. (Schmid Liturgik II. 383. schränkt die Ablässe auf Remission der öffentlichen Kirchenstrafen ein.).

[ocr errors]

Die Suffragia fidelium pro defunctis werden Conc. Trid. sess, 25. purg. kurz erwähnt und darunter das acceptabile altaris sacrificium besonders hervorgehoben. Ueber letzteres (die Todtenmessen) s. auch Cat. Rom. 2, 4. 78., im Allgemeinen aber Bellarmin, purgator. c. 15 sqq. Er sagt unter anderm: tria sunt genera suffragiorum, sacrific. missae, oratio et opera quaelibet poenalia et satisfactoria, ut eleemosyna, ieiunia, peregrinationes et similia.

Protestantische Gegensätze.

A. Sm. p. 310. (Draconis cauda ista, missam intelligo, peperit multiplices abominationes et idololatrias). Huc pertinent indulgentiae vivis et defunctis pro pecunia attributae, quibus sacrilegus et damnatus ille Iudas seu papa meritum Christi et merita superflua omnium sanctorum et totius ecclesiae vendidit, quae omnia et singula nequaquam ferenda sunt, quia carent verbo dei, non sunt mandata, non sunt necessaria, sed pugnant cum articulo primo. Meritum enim Christi non nostris operibus aut nummis, sed per fidem ex gratia apprehenditur et obtinetur, sine pecunia et merito, non per papae potestatem sed per praedicationem verbi dei oblatum et propositum.

Die ref. Confessionen verwerfen den Ablass nur mit einfachen Worten (der Gegenstand war schon hinlänglich durchgesprochen worden!) Helv. II. c. 14. Gall, art. 24. Art. Angl. 22. Conf. Scot, neg. p. 128. Eine starke Opposition der Quäker gegen den kathol. Ablass spricht sich aus Barclaii Apol, 7, 2.

18. Firmelung, Ehe,
Ehe, letzte Oelung, Priesterweihe.

Die vier Sacramente, welche in der Ueberschrift genannt sind, verwirft als solche die protestantische Kirche, weil ihr die aus der Bibel hergenommenen Beweise nicht haltbar erscheinen, und zwar hat sie die letzte Oelung ganz abgeschafft, die Ordination u. Confirmation blos als nützliche, auf moralische Weise wirkende Handlungen beibehalten; endlich den abgeschlossenen ehelichen Verbindungen, deren Zusammenhang mit dem relig. Leben anerkannt wird, ertheilt sie durch die sogenannte Copulation die kirchliche Weihe. Was die kathol, und griech. Kirche von obigen 4 Sacramenten nach Materie und Form lehren, wird sich am besten aus den folgenden Stellen ihrer Symbole abnehmen lassen.

[ocr errors]

1.

Firmelung, Confirmatio.

Der Unterschied zwischen der röm, und griech. Firmelung betrifft nicht das Innere, Sacramentliche, sondern das Aeussere; denn a) in der griech. Kirche kann die F. von jedem Priester gültig verrichtet werden b) fügen die Griechen die F. der Taufe unmittelbar an, wogegen die röm. Kirche für die Firmelung wenigstens das siebente Lebensjahr fordert (vgl. a. Bossii institutt, theol. III. p. 43 sq ).

-

Conc. Trid. sess. 7. confirmat. can. 1. Si quis dixerit, confirmationem baptizatorum otiosam esse ceremoniam et non potius verum et proprium sacramentum, aut olim nihil aliud fuisse, quam catechesin quandam, qua adolescentiae proximi fidei suae rationem coram ecclesia exponebant: anathema sit. can. 3. Si quis dixerit, sanctae confirmationis ordinarium ministrum non esse solum episcopum, sed quemvis simplicem sacerdotem, anathema sit. Vgl. sess. 23. can. 7.

Cat. Rom. 2, 3. 2. Confirmationem ab ecclesia hoc sacramentum idcirco vocari docendum est, quoniam, qui baptizatus est, cum ab episcopo sacro chrismate unguitur, additis solemnibus illis verbis: Signo te signo crucis et confirmo te chrismate salutis, in nomine patris et filii et spiritus sancti, nisi aliud efficientiam impediat, novae virtutis robore firmior atque adeo perfectus Christi miles esse incipit.

Ib. 2, 3. 5. Cum baptismi gratia homines in novam vitam gignantur, confirmationis autem sacramento, qui iam geniti sunt, viri evadant, evacuatis quae erant parvuli: satis intelligitur, quantum in naturali vita generatio ab incremento distat, tantundem inter se differre baptismum, qui regenerandi vim habet, et confirmationem, cuius virtute fideles augescunt et perfectum animi robur assumunt.

Ib. 2, 3. 18. Observandum est, omnibus quidem post baptismum confirmationis sacramentum posse administrari, sed minus tamen expedire, hoc fieri antequam pueri rationis usum habuerint. Quare si duodecimus annus exspectandus non videatur, usque ad septimum certe hoc sacramentum differre, maxime convenit. Neque enim confirmatio ad salutis necessitatem instituta est, sed ut eius virtute optime instructi et parati inveniremur, cum nobis pro Christi fide pugnandum esset: ad quod sane pugnae genus pueros, qui adhuc usu rationis carent, nemo aptos iudicarit.

Ib. 2, 3. 20. Haec sacra et mystica signa eiusmodi esse demonstratum est, quae gratiam declarant atque efficiunt. Ex quo sequitur, ut peccata etiam condonet ac remittat, quoniam gratiam simul cum peccato ne fingere quidem nobis licet. Sed praeter haec, quae cum aliis communia censenda sunt, primum quidem illud proprie confirmationi tribuitur, quod baptismi gratiam perficit. Qui enim per baptismum christiani effecti sunt, quasi infantes modo geniti, teneritatem adhuc et mollitiem quandam habent ac deinde charismatis sacramento adversus omnes carnis, mundi et diaboli impetus robustiores fiunt: et eorum animus in' fide omnino confirmatur ad confitendum et glorificandum nomen Jesu Christi: ex quo etiam nomen ipsum inventum esse nemo dubitat.

Habet confirmatio eam vim, ut characterem imprimat; quo fit, ut nulla unquam ra

Ib. 2, 3. 23. tione iterari possit.

Das Theologische über die Firmelung ist mit grosser Vollständigkeit abgehandelt von Bellarmin lib. un. de sacram. confirmationis vgl. auch Klee kathol. Dogmat. III. 134 ff. Walter Kirchenrecht 536 f.

Conf. orthod. p. 161. Τὸ δεύτερον μυστήριον εἶναι τὸ μύρον τοῦ χρίσματος, τὸ ὁποῖον ἤρχισεν ἀπὸ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, ὅπου τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκατάβηκεν εἰς τοὺς ἀποστόλους, σφραγίζοντὰς τους μὲ τὴν θείαν του χάριν, διὰ νὰ κηρύττουσι σταθερῶς καὶ ἀδιαλείπτως τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ.

Ib. p. 163. Πρῶτον ζητεῖται (εἰς τὸ μυστήριον τοῦ μύρου τοῦ χρίσματος) νὰ γίνεται ἀπὸ τὸν ἀνωτάτῳ ἐπίσκοπον τὸ μύρον τοῦτο. Δεύτερον νὰ ἔχῃ τὴν πρεπουμένην τοῦ ὕλην, ἤγουν τὸ ἔλαιον, τὸ βάλσαμον καὶ τὰ λοιπὰ μυρίσματα. Τρίτον ζητεῖται ὅτι παρευθὺς μετὰ τὸ βάπτισμα νὰ χρίῃ ὁ ἱερεὺς τὸν βαπτιζόμενον εἰς τὰ διωρισμένα μέλη, ἐπιλέγων τὰ λόγιᾳ ἐκεῖνα· σφραγὶς δωρεᾶς πνεύματος ἁγίου, ἀμήν. Ἀπὸ τὸ μυστήριον τοῦτο γενοῦνται οἱ καρποὶ τοῦτοι· Πρῶτον διατὶ καθὼς μετὰ βάπτισμα ἀναγενόμεθα τέτοιας λογῆς, μὲ τὸ ἅγιον μύρον γενόμεθα μέτοχοι τοῦ ἁγίου πνεύματος, βεβαιωθέντες εἰς τὴν πίστιν τοῦ κυρίου, καὶ αὐξάνομεν εἰς τὴν θείαν χάριν κατὰ τὸν ἀπόστολον. Δεύτερον διατὶ μὲ τὴν δύναμιν τοῦ ἁγίου πν. οὕτως εἴμεσθεν βέβαιοι καὶ ςερεοὶ ὅπου δὲν ἠμπορεῖ νὰ βλάψῃ καθόλου ὁ νοητὸς ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μας.

Vgl. Metroph. Critop. Conf. c. 8. p. 87 sqq. Jerem. in Act. Wirtemb. p. 79. Letzterer gesteht p. 80., dass dieses Sacram. keine Schriftautorität für sich habe, sondern auf apostol. Tradition beruhe.

Die protestant. Confessionen erwähnen der Confirmation (im katholischen Sinne) nur kurz und verwerfen sie ohne Einschränkung. Apol. A. C. p. 201. Confirmatio et extrema unctio sunt ritus accepti a patribus, quos ne ecclesia quidem tanquam necessarios ad salutem requirit, quia non habent mandatum Dei. Conf. Saxon. p. 82. Ritus confirmationis, quem nunc episcopi retinent, quid est nisi inanis umbra ? Conf. Helv. II. c. 19. Confirmatio et extrema unctio inventa sunt hominum, quibus nullo cum damno carere potest ecclesia. Vgl. a. die Vorr. zum Catech, Gener. u. Conf. Wirtemb. p. 110 sq. Doch schon die ersten Theologen der protestant. Kirche empfahlen die Confirmation, wenn sie von katholischem Aberglauben gereinigt würde (Chemnit. Exam. Conc. Trid. 2, 3. 25. Calvin Institut. 4, 19. 4. vgl. a. Declar. Thorun. 2, 14, 1.), und seit der Mitte des 17. Jahrh. ist dieser feierliche Act, den aber unsre Kirche auf keine Weise für nothwendig hält, überall eingeführt oder zu einem öffentlichen erhoben worden. S. auch Limborch. theol. chr. 5, 77. 2 sq.

2. Ehe, Matrimonium (Ehescheidung).

sua

Conc. Trid. sess. 24. matrim. Gratiam, quae naturalem amorem perficeret et indissolubilem unitatem confirmaret coniugesque sanctificaret, ipse Christus, sacramentorum institutor atque perfector, nobis passione promeruit. Cum igitur matrimonium in lege evangelica veteribus connubiis per Chri

[ocr errors]
[ocr errors]

stum gratia praestet, merito inter novae legis sacramenta annumerandum patres, concilia et universalis ecclesiae traditio semper docuerunt.

Ib. can. 1. Si quis dixerit, matrimonium non esse vere et proprie unum ex septem legis evangelicae sacramentis a Christo institutum, sed ab hominibus in ecclesia inventum neque gratiam conferre: anathema sit.

Cat. Rom. 2, 8. 3. Ita ex communi theologorum sententia definitur: matrimonium est viri et mulieris maritalia coniunctio, inter legitimas personas individuam vitae consuetudinem retinens. Ib. 2, 8. 15. Quemadmodum matrimonium, ut naturalis coniunctio ad propagandum humanum genus ab initio institutum est, ita deinde, ut populus ad veri dei et salvatoris nostri Christi cultum et religionem procrearetur atque educaretur, sacramenti dignitas illi tributa est. Cum enim Christus vellet arctissimae illius necessitudinis, quae ei cum ecclesia intercedit, suaeque erga nos immensae caritatis certum aliquod signum dare, tanti mysterii dignitatem hac potissimum maris et feminae sancta coniunctione declaravit. Quod quidem aptissime factum esse, ex eo intelligi potest, quod ex omnibus humanis necessitudinibus nulla inter se homines magis quam matrimonii vinculum constringit, maximaque inter se vir et uxor caritate et benevolentia devincti sunt. Atque idcirco fit, ut frequenter sacrae literae nuptiarum similitudine divinam hanc Christi et ecclesiae copulationem nobis ante oculos proponant.

Ib. 2, 8. 23. Primum matrimonii bonum est proles, hoc est liberi, qui ex iusta et legitima suscipiuntur uxore. Id enim tanti fecit apostolus, ut diceret: Salvabitur mulier per filiorum generationem. Nec vero hoc de procreatione solum, sed de educatione etiam et disciplina, qua filii ad pietatem erudiuntur, intelligendum est. -- 24. Sequitur fides, quod est alterum matrimonii bonum, non ille virtutis habitus, quo imbuimur, cum baptismum percipimus, sed fidelitas quaedam, qua mutuo vir uxori et uxor viro se ita obstringit, ut alter alteri sui corporis potestatem tradat, sanctumque illud coniugii foedus nunquam se violaturum pollicetur. 25. Tertium bonum sacramentum appellatur, vinculum scilicet matrimonii, quod nunquam dissolvi potest. Nam, ut est apud apostolum, dominus praecipit uxorem a viro non discedere: quod si discesserit, manere innuptam aut viro suo reconciliari: et vir uxorem non dimittat. Si enim matrimonium, ut sacramentum est, Christi coniunctionem cum ecclesia signat, necesse est, ut Christus se nunquam ab ecclesia disiungit, ita uxorem a viro, quod ad matrimonii vinculum attinet, separari non posse.

Ueber Materie u. Form dieses Sacraments geht die (sonst?) gewöhnlichste Meinung der kathol. Theologen dahin, dass die corpora s. personae contrahentium die Materie, die verba oder signa mutuum consensum exprimentia die Form Bellarmin. matrim. sacr. 1, 6. vgl. Klee kathol. Dogm. III. 312. (der eine mater. proxima u. remota unterscheidet), mithin die Brautleute die ministri sacram. seien. Gegen letztere Meinung hat neuerlich die Würde der priesteri. Einseghung geltend gemacht G. D. Berg üb. die Erforderlichk. der priest. Eheeinsegn. Bresl. 1836. 8. S. über diesen Dissensus unter den kathol. Theologen Bossii institut. III. p. 323. 341. 346 sq. Schmid Liturgik. II. S. 472.

Conf. orthod. p. 183. Ὁ τίμιος γάμος, ὁ ὁποῖος γίνεται πρῶτον μὲν μὲ τὴν εἰς ἀλλήλους συμφωνίαν τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικὸς χωρίς τινος ἐμποδίσματος· ἡ ὁποῖα συμφωνία δὲν φάνισεν διὰ ἀληθινοῦ γάμου σύμβασις, παρὰ ἐκεῖνοι οἱ ἴδιοι νὰ μαρτυρήσωσιν ἀλλήλους τῶν ἔμπροσθεν τοῦ ἱε ρέως τὴν ὑπόσχεσίν τως· - ὕστερον δὲ βεβαιώνεται καὶ εὐλογῆται ἀπὸ τὸν ἱερέα τούτη ἡ συμφωνία καὶ ὑπόσχεσίς των. Vgl. Metroph. Critop. Conf. c. 12. p. 114 sqq. Jerem. in Actis Wirtemb. p. 78. 80. 241.

1

[ocr errors]

Uebrigens gestattet die griech. Kirche keine vierte Ehe und hat auch die zweite und dritte erschwert (Metroph. Critop. Conf. c. 12. p. 117.).

Anmerk. Die kathol. Kirche erklärt jede eigentliche Ehescheidung, divortium, (wobei dem schuldlosen Theile das anderweite Heirathen freisteht), selbst nach erfolgtem Ehebruche, für unzulässig und gestattet nur eine Separatio der Eheleute; die Griechen dagegen so wie die Mennoniten (Ris Confess. art. 39.) erkennen in dem Ehebruche die einzige erlaubte Ursache zur Scheidung. Metroph. Critop. Conf. c. 13. p. 116. M νουσι (die Copulirten) τοῦ λοιποῦ ἀδιάσπαξοι ἀλλήλων καὶ κατ ̓ οὐδένα τρόπον δύνανται χωρηθῆναι εἰ με ἐπὶ λόγῳ πορνείας κατὰ τὸ εὐαγγέλιον. Ueber die laxen Grundsätze der griech. Kirche, die in praxi gelten, s. Heinecc. II. 393 f. Die protestant. Lehren über Ehescheidung s. unten.

Concil. Trid. sess. 24. can. 7. Si quis dixerit, ecclesiam errare, cum docuit et docet iuxta evangelicam apostolicam doctrinam, propter adulterium alterius coniugum matrimonii vinculum non posse dissolvi, et utrumque, vel etiam innocentem, qui causam adulterio non dedit, non posse, altero coniuge

« ÖncekiDevam »