Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Katholische Symbole.

Griechische Symbole. sto viventium sancta corpora, quae viva membra fuerunt όταν τιμώμεν τας εικόνας και τας προςChristi et templum spiritus sancti, ab ipso ad aeternam vitam suscitanda et glorificanda, a fdelibus veneranda esse, κυνούμεν, δεν προσκυνούμεν τα χρώper quae multa beneficia a deo hominibus praestantur; ita ματα ή τα ξύλα: μα τους αγίους εκειut affirmantes, sanctorum reliquiis venerationem atque honorem non deberi vel eas aliaque sacra monumenta a delibus νους, των οποίων είναι αι εικόνες, δοinutiliter honorari atque eorum opis impetrandae causa san- ξάζομεν με προσκύνησιν δουλείας, βάλctorum memorias frustra frequentari, omnino damnandos esse, λωντας με τον νούν μας την εκείνων παprout jampridem eos damnavit et nunc etiam damnat ecclesia. Imagines porro Christi, deiparae virginis et aliorum ρουσίαν εις τα ομμάτιά μας. sanctorum in templis praesertim habendas et retinendas eisque debitum honorem et venerationem impertiendam, non

Metroph. Critopul. Conf. pag. 125. quod credatur inesse aliqua in iis divinitas vel virtus, propter quam sint colendae, vel quod ab eis sit aliquid petendum, Ταϊς αγίαις εικόσι και τιμήν τήν προςήvel quod fiducia in imaginibus sit figenda, veluti olim fiebat κουσαν απένειμεν, ου λατρευτικήν ή δουa gentibus, quae in idolis spem suam collocabant: sed quoniam honos, qui eis exhibetur, refertur ad prototypa, quae λικήν, άπαγε" αυται γαρ θεώ μόνω illae repraesentant: ita ut per imagines, quas osculamur et προςήκουσιν· αλλά σχετικής και φιλικήν coram quibus caput aperimus et procumbimus, Christum adoremus et sanctos, quorum illae similitudinem gerunt, vene

αναφέρουσα μέν τοι και ταύτην επί τα remur. Id quod conciliorum, praesertim vero secundae Ni- εκείνων πρωτότυπα ώς φησιν ο εν αγίcaenae synodi decretis contra imaginum oppugnatores est

οις Βασίλειος ο μέγας. Η τιμή της είsancitum. .

κόνος επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Cat. Rom. 3, 2. 23. Cum Christus eiusque sanctissima et purissima mater ceterique omnes sancti humana praediti natura humanam speciem gesserint, eorum imagines pingi Ibid. p. 128. Την αυτήν διά τιμήν atque honorari non modo interdictum non fuit, sed etiam απονέμει η εκκλησία και τοις αγίοις λειsanctum, et grati animi certissimum argumentum semper habitum est. 24. Non solum in ecclesia imagines habere ψάνοις, ει μόνον αληθή και ανόθευτα et illis honorem et cultum adhibere ostendet parochus, cum είη, πολλαι γαρ πανουργίαι και καπηλίαι honos, qui illis exhibetur, referatur ad prototypa, verum etiam maximo fidelium bono factum declarabit cet.

επενοήθησαν περί ταύτα. ως συμβαίνειν 1b. 3, 2. 8. Docendum est (venerationem sanctorum τον αυτόν άγιον, ου τα λείψανα ονομάangelorum ac beatarum animarum, quae coelesti gloria per- ζουσι, τρικέφαλος και τετρακέφαλος είfruuntur) aut etiam corporum ipsorum sanctorumque cinerum cultum, quem semper cath. ecclesia adhibuit, huic legi (de

ναι. τοσαυτόχειρά τε και τοσαυτόποδα. colendo uno deo) non repugnare. -- 3, 2. 15. Cui i- πολλαχού γαρ δεικνύουσι τα αυτά μέλη του dem non faciant et honoris, qui sanctis debetur, et patro- αυτού αγίου, όπερ ως άτοπον και καπηcinii, quod nostri causa suscipiunt, mirabiles effectae res ad eorum sepulcra, et oculis et manibus membrisque omnibus λευτικών και εκκλησία μισεί και αποτρέπεcaptis in pristinum statum restitutis, mortuis ad vitam revocatis, ex corporibus hominum eiectis daemoniis ? Quid plura? si vestes, sudaria, si umbra sanctorum, priusquam e vita migrarent, depulit morbos viresqure restituit, quis tan

Vgl. noch Synod. Hierosol. bei Harduin dem negare audeat, deum per sacros cineres, ossa ceteras- Concil. XI. p. 257 sqq. Jerem. in Act. Wirque sanctorum reliquias eadem mirabiliter efficere?

temb. p. 369. Plato Catech. S. 164 f., auch Vergl. Eck loci c. 15. Bossu et expos. c. 5. Bellarmin

Heinecc. Abbild. II. 82 ff. de eccles. triumph. lib. II. Klee Dogmat. III. 407 ff.

ται.

Anmerk. Hinsichtlich der Heiligenbilder weicht die morgenl. Kirche von der abendländischen dadurch ab, dass sie weder geschnitzte noch ausgebauene, sondern nur gemalte duldet Metroph. Critop. cap. 15. p. 125. τούτων (των αγίων) εικόνας η εκκλησία επoίει ου γλυπτας ουδέ λαξευτας αλλα γραπτας μόνον.

[ocr errors]

Stellen der protestant. Symbole. Apol. C. A. p. 229. Ab invocatione (sanctorum) ad imagines ventum est, hae quoque colebantur et putabatur eis inesse quaedam vis, sicut magi vim inesse fingunt imaginibus signorum coelestium certo tempore sculptis.

Art. Sm. p. 310. Reliquiae sanctorum refertae multis mendaciis, ineptiis et fatuitatibus. Canum et equorum ossa ibi saepe reperta sunt. Et licet aliquid forte laudandum fuisset, tamen propter imposturas istas, quae diabolo risum excitarunt, iam dudum damnari debuissent, cum praesertim careant verbo dei et non necessariae et inutiles sint. Estque hoc omnium teterrimum, quod

loco cultus dei et boni operis, sicut missam reliquias venerati sunt.

Conf. Helv. II. cap. 4. Quando beati spiritus ac divi coelites, dum hic viverent, omnem cultum sui averterunt et statuas oppug arunt, cui verisimile videatur divis coelitibus et angelis snas placere imagines, ad quas genua flectunt homines, detegunt capita , aliisque prosequuntur honoribus ?

Ibid. c. 5. Multo minus credimus reliquias divorum adorandas esse aut colendas. Veteres isti sancti satis honorasse videbantur mortuos suos, si honeste mandassent terrae reliquias, postquam astra petiisset spiritus : ac omnium nobilissimas reliquias maiorum aestimabant esse virtutes, doctrinam et fidem, quas ut commendabant cum laude mortuornm, ita eas exprimere annitebantur, dum vivebant in terris.

Vgl. auch gegen Bilderverehrung überh. Cat. Racov. qu. 252 sqq. u. gegen den kathol. Bilder - und Reliquiencultus Curcell. instit. 7, 9. 14 sq.

4.

Urstand des Menschen (göttliches Ebenbild).

Differenzpunkt. Von allen Seiten wird zugegeben, dass die Urmenschen (das erste Menschenpaar) vor dem Falle (im Stande der Unschuld) an Leib und Seele vollkommner gewesen seien, als alle Menschen nach dem Falle ). Nur in der Bestimmung des Umfangs dieser ursprünglichen Vollkommenheit und ihres Verhältnisses zur menschlichen Natur weichen die Kirchenparteien von einander ab (wiewohl diese Abweichungen in den Symbolen mehr angedeutet, als ausgeführt sind). Die Einen legen den Stammeltern nur unversehrte Erkenntniss und Willenskräfte (Unsündlichkeit, aber nicht Tugend), so wie Freiheit vom leiblichen Tode (Socinianer, Arminianer), die Andern eine habituelle Weisheit u, Heiligkeit nebst Unsterblichkeit des Leibes bei (Katholiken, Griechen und Protestanten). Letztere betrachten diese Vorzüge entweder als den Menschen natürliche fanerschaffene) so die Protestanten , oder als göttliche Gnadengeschenke, welche zu der natürlichen Ausstattung des Menschen (Vernunft und liberum arbitrium) hinzugefügt wurden – so die Katholiken.

so die Katholiken. Als eine von Gott den Stammeltern nur zugedachte Bestimmung mithin als etwas nicht aus der Natur des Menschen Resultirendes) sehen auch Socinianer und Arminianer die Freiheit vom leiblichen

Tode an.

Stellen der Symbole.
Katholische Symbole.

Lutherische Symbole. Conc. Trid. sess. 5. Si quis non confitetur, primum Apol. C. A. p. 53 sq. Iustitia originahominem sanctitatem et iustitiam, in qua constitutuslis habitura erat non solum aequale tempe

1) Die Urmenschen hatten nämlich jene Qualitäten nicht für sich allein, sondern als Stammeltern des Geschlechts, mithin um sie durch die Zeugung allen Menschen mitzutheilen (was geschehen sein würde, wenn der Sündenfall nicht eingetreten wäre). Vgl. unt. andern Conf. Gall. 10.

ng

Katholische Symbole.

Lutherische Symbole. fuerat '), amisisse incurisseque mortem, quam antea ramentum qualitatum corporis, sed etiam illi comminatus fuerat deus, - anath. sit.

Cat. Rom. 1, 2. 19. Postremo deus ex limo terrae ho- haec dona, notitiam dei certiorem, timorem minem sic corpore effectum et constitutum effinxit, ut non dei, fiduciam dei, aut certe rectitudinem quidem naturae ipsius vi, sed divino beneficio immortalis esset et impassibilis

. Quod autem ad animam pertinet, et vim ista efficiendi ?). Idque testatur scrieum ad imaginem et similitudinem suam formavit liberumque ptura, cum inquit, hominem ad imaginem ei arbitrium tribuit, omnes praeterea motus animi atque ap- et similitudinem dei conditum esse (Gen. 1, .petitionés ita in eo temperavit, ut rationis imperio nunquam non parerent. Tum originalis iustitiae admirabile donum 27.). Quod quid est aliud, nisi in homine addidit, ac deinde caeteris animantibus praeesse voluit. hanc sapientiam, et iustitiam effigiatam esse,

[Bellarmin gratia primi hom. 2., Integritas illa, cum qua primus homo conditus fuit et sine qua post ejus quae deur apprehenderet et in qua relucelapsum homines omnes nascuntur, non fuit naturalis ejus ret deus, hoc est, homini dona esse data conditio, sed supernaturalis evectio. - Ib. 5. Sciendum notitiam dei, timorem dei, fiduciam erga est primo, hominem naturaliter constare ex carne et spiritu, et ideo partim cum bestiis partim cum angelis communicare deum et similia? (Vgl. p. 52.: Propriis pipaturam; et quidem ratione carnis et communionis cum be- ribus posse diligere deum super omnia, fastiis habere propensionem quandam ad bonum corporale et sensibile, in quod fertur per sensum et appetitum; ratione

cere praecepta dei, quid aliud est quam spiritns et communionis cum angelis habere propensionem ad habere iustitiam originis ?) bonum spirituale et intelligibile, in quod fertur per intelligentiam et voluntatem. Ex his autem diversis vel contrariis propensionibus existere in uno eodemque homine pu

[Bestimmter in Beziehung auf das Angnam quandam, et ex ea pugna ingentem bene agendi geboren - sein drückt sich die Conf. Saxon. difficultatem, dum una propensio alteram impedit. — Scien- 2. p. 53 sq. aus: iustitia originalis non tandam secundo, divinam providentiam initio creationis, ut remedium adhiberet huic morbo seu languori naturae huma- tum fuit acceptatio generis hum. coram deo, nae, qui ex conditione materiae oriebatur, addidisse homini sed etiam in ipsa natura hominum lux in donum quoddam insigne, justitiam videlicet originalem, qua veluti aureo quodam fraeno pars inferior parti superiori et mente, quia firmiter assentiri verbo dei popars superior deo facile subjecta contineretur; sic autem terat, et conversio voluntatis ad deum et subjectam fuisse carnem spiritui, ut non posset ipso invito obedientia cordis congruens cum iudicio lemoveri, neque ei rebellis fieri, nisi ipse fieret rebellis deo, in potestate tamen spiritus fuisse, rebellem deo fieri, et non gis dei, quae menti insita erat). fieri. Nos existimamus, rectitudinem illam etiam partis inferioris fuisse donum supernaturale, et quidem per se,

F. C. p. 640.: (Peccatum orig.) est per accidens, ita ut neque ex naturae principiis fluxerit, neque potuerit fluere. Et quia donum illud supernaturale erat, privatio concreatae in paradiso iustitiae ut statim probaturi sumus, eo remoto, natura hamana sibi originalis s. imaginis dei, ad quam homo relicta pugnam illam experiri coepit partis inferioris cum superiore, quae naturalis futura erat, id est ex conditione ma

initio in veritate, sanctitate atque iustitia teriae sequutura, nisi deus justitiae donum homini addidisset). creatus fuerat.

Vergl. Möhler Symbol. S. 1. 1. neue Untersuch. S. 60 ff. Klee kathol. Dogmat. II. 318 f.

non

1) Veber die Wahl dieses Wortes s. Nitzsch in d. Studien. 1834. 8. 31. Selbst strenge Theologen der kathol. Kirche sagen unbedenklich: primos homines creatos esse cum oder in iustitia orig. (Bellarmin gratia primi hom. c. 5.). Das Unterscheidende liegt mehr in dem supernaturale; dean, wie Bellarmin sagt: gratiam gratum facientem (iustit. orig.) in creatione accepit homo.

2) Dass Mel. nicht eine blosse Fähigkeit, ein Vermögen meine, sondern eine Kraft, die das thatsächlich leistet, worauf sie gerichtet ist, einen activen habitus, wird aus seinen anderweiten Bestimmungen klar. Die Richtung des ersten Menschen auf das gottwohlgefällige Gute war so kräftig und entschieden, dass er nur das Gute

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Griechische Symbole.

Reformirte Symbole.
Conf. orthod. pag. 50. Η κατάβασις της

Conf. Helv. II. 8. Fuit homo ab initio a
ακακίας και αθωότητος είναι η άγνοια και η απει-
ρία του κακού, ήγουν όταν δεν γνωρίζη ούτε εδο- deo conditus ad imaginem dei, in iustitia et san-
κίμασε καθόλου το κακόν, ή δια την ηλικίας του ctitate veritatis, bonus et rectus. Sed instinctu ser-
ή δε άλλαις αιτίαις. Και κατά τούτον τον τρό-
που ήταν εις τον Αδάμ ή αθωότης και η ακακία, pentis et sua culpa a bonitate et rectitudine def-
πρίν αμάρτη, κατά πάσαν τελειότητα και δικαιο- ciens, peccato, morti variisque calamitatibus factus
σύνην έμφυτον, τόσον από το μέρος της διανοίας, est obnoxius.
όσον και από το μέρος της θελήσεως, εις την
διάνοιαν περικλείεται πάσα επιστήμης και εις
την θέλησιν πάσα χρηστότης και καλοσύνη. Διατί

Conf. Belg. art. 14. Credimus, deum ex terγνωριζωντας ο Αδάμ τον θεόν καλώτατα (καθ' rae pulvere hominem creasse et ad suam imaginem όσον εις τον καιρόν εκείνον του τον συγκεχωρη- et similitudinem fecisse atque eformasse, bonum μένον, και καθ' όσον έπρεπε) με τούτο οπού εγνώριζε τον θεόν, εγνώριζεν όλα τα πράγματα μετ' nempe, justum et sanctum, qui suo sese arbitrio εκείνον.

p. 51. Περί δε της θελήσεως, ad divinam voluntatem per omnia componere posset, αύτη πάντοτε υποτάσσετο εις τον λόγον. καλά και πάντοτε να ήταν ελεύθερα, και τον εξουσία εις τον άνθρωπος να αμάρτη ή να μην αμάρτη.

Conf. Scot, art. 2. Confitemur, deum creasse Auf eine Unterscheidung natürlicher und überna- hominem, videlicet Adamum, in imaginem , et türlicher Bestandtheile im ersten Menschen deutet hin Metroph. Critop. Conf. c. 3. p. 51. οι πρωτόπλαςοι - similitudinem suam, cui sapientiam, dominium, iusti- πάντα τα θεία και πνευματικα δώρα απωλέσαν- tiam, liberum arbitrium et claram sui ipsius notiτες έμειναν τούτων έρημοι, μηδενός τούτοις εναπολειςθέντος πλην του φυσικού φώτος. Vgl. cap. 8. p. 88. tiam dedit, adeo ut in tota hominis natura nulla u. Dosithei Conf, c. 14,

potuerit notari imperfectio.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Auch die Mennoniten, wenigstens in dem gleich Canon. Dordrac. 3, 1. Homo ab initio ad anzufübrenden Bekenntniss, scheinen natürliche und nicht- natürliche Bestandtheile am ersten Menschen zu imaginem dei conditus vera et salutari sui creatoris trennen und letztere, imago divina zu nennen. Die Conf. des Ris hält sich an ganz allgemeine Ausdrücke. et rerum spiritualium notitia in me et iustitia in

Confess, der vereinigten Friesen und Deutschen voluntate et corde, puritate in omnibus affectibus art. 2. Hominem fecit deus, quem prorsus condecoravit sapientia, ingenio et intellectu super creatu- exornatus adeoque totus sanctus fuit. ras omnes eumque dominum omnium illarum constituit et praeterea secundum imaginem suam divinam Vgl. noch Cat. Heidelb. 6. Form. Cons. Helv. 7. in iustitia et sanctimonia vera ad immortalitatem creatum in paradiso posuit cet.

Anmerk. 1. Die Scheidung des Natürlichen u. Uebernatürlichen in dem Urmenschen ist von der kathol. Kirche symbolisch nicht mit der Klarheit ausgesprochen, wie die Theologen, nam. auch Bellarmin in den ausgehobenen Stellen, es gethan haben; doch lässt sich dieselbe aus dem Cat. Rom. unschwer erkennen. Hinwieder sagen auch die protest. Symbole nicht dentlich, dass die iustitia origin. ein integrirender Bestandtheil der menschlichen Natur selbst gewesen sei. Ganz klar spricht sich darüber Luther aus in Gen. 3. iustitiam non fuisse quoddam donum, quod ab extra accederet, separatum a natura hominis, sed fuisse vere naturalem, ut natura Adae esset diligere deum cet. vgl. Melanchtbon loci I. p. 85. Dahin ist nun das concreata der F. C. p. 640. zu deuten u. F. C. p. 645. heisst es ausdrücklich: originale peccatum, quod in hominis natura et essentia habitat. Da nun das orig. peccatum, die totalis corruptio, an die Stelle der iustitia orig, getreten ist (s. unt. No. 5.), da ferner dem gefallenen Menschen das liberum arbitrium in reb. spirit., also eine Richtung des menschlich-vernünftigen Willens abgesprochen wird, so folgt, dass die iustitia orig. als dem Menschen

se

wirklich that. Vgl. Apol. p. 51. Dies die Vollkommenheit der menschl. Natur, wie sie aus den Händen des Schöpfers hervorgegangen war Nitzsch in d. Studien, 1834. S. 37 f. Ueber rectitudo s. Bretschneider Dogmat. Ι. 726. α. Nitzsch a. 8. Ο.

eum pec

P. 42.

a.

cor

natürlich zu denken ist. Unsterblichkeit, ein posse non mori, zählen die protestant. Symbole nicht aus-
drücklich als Bestandtheil der imago div. auf, es folgt dieselbe aber per consequens aus dem, was über die
Strafe Adams gesagt wird (Conf. A. 2. Conf. Helv. II. 2. u. Conf. Belg. 14.), und das den ersten Menschen
zugeschriebene aequale temperamentum qualit. corporis konnte auch schwerlich ein anderes Resultat, als Frei-
heit vom leibl. Tode haben (Beier theol. posit. p. 258.).
Arminianische Symbole.

Socinianische Symbole.
Conf. Remonstr. 5, 5. (Primos homines) intellectu Cat. Racov. P. 18. Ab initio homo
etiam puro animoque recto et libera voluntate aliisque af- mortalis creatus fuit i. e. talis, qui non so-
fectibus integris ornavit deus, quin et necessaria in isto sta- lum natura sua mori potuerit sed etiam, si
tu sapientia, integritate gratiaque varia sufficienter instruxit, naturae suae relinqueretur, non potuerit non
non solum ut glorioso in caeteras creaturas imperio ac do- mori, licet divino beneficio semper in vita
minio recte uti scirent, sed ut dei etiam erga se conservari posset. Vgl. Socin. praelect. c.
voluntatem inprimis recte intelligerent suamque propriam vo- 1. u, vorz. Responsio ad defens. F. Puc-
luntatem deo
ultro subiicerent cet.

cii in Opp. II. 272 sqq. Apol. Conf. Rem. p. 60. b. Qualemcunque iustitiam

Socin. praelect. c. 3. Si iustitiae orioriginalem Adamo et Evae attribueris

eam volentibus ac lubentibus Remonstrantibus Adamo et Evae attribueris, ut non posset (primus homo) peccare, eam

ginalis nomine eam conditionem intelligunt, dummodo iustitiam orig. eiusmodi qualitatem aut formam certe non habuit Adamus, cum esse non dicas, qua posita impossibile fuerit peccare Ada

casse constet. mum et qua non posita impossibile fuerit Adamum non pec- prius peccare potuisset.

Neque enim peccasset, nisi

Concludamus care. Falsum est, corpus Adami immortale

igitur, Adamum etiam antequam mandatum h. e. incorruptibile fuisse; corpus omne animale

illud dei transgrederetur, revera iustum non ruptibile esse, ratio recta docet. Limborch theol. christ. 2, 24, 5. Justitiam origina- peccandi occasionem habuisset; vel certe ia

fuisse, cum nec impeccabilis esset nec ullam lem solent collocare in mentis lumine ac rectitudine, in vo

stum eum fuisse affirmari non posse, cum luntatis sanctitate et justitia, in sensuum et affectuum har- nullo modo constet, eum ulla ratione a pecmonia atque ad bonum promptitudine. Sane homines pri- cato abstinuisse. Sed sunt, qui dicant, orimos in primaevo suo statu longe perfectioris fuisse conditio- ginalem primi hom. iustitiam in eo fuisse, nis, quam nos, cum in lucem edimur, evidentissimum est. quod rationem appetitui ac sensibus domiNon enim mens ipsorum fuit tabulae instar rasae, omnique nantem haberet eosque regentem, nec ullum cognitione destitutae, sed ipsi scientia actuali fuere praediti inter ipsam et, illos dissidium esset. Verum et necessaria sapientia in statu illo a deo instructi; aderat nulla ratione adducti hoc dicunt, cum potius et capacitas ad scientiam ulteriorem acquirendum per ratio

ex eo, quod Ad. deliquit, appareat appeticinationem, experientiam et revelationem. Non tamen erant tum ac sensus rationi 'dominatos fuisse nec omniscii, aderat et ignorantia quorundam, nesciebant se bene inter hanc' et illos antea convenisse. nudos esse, vel potius, nuditatem esse indecoram; ignorasse videntur, serpentem animal esse mutum, alias fraudem me- Cat. Racov, qu. 22. (der letzten Revis.) tuissent, aliaque similia. Quin et tanta non erat sapientia, Certum est, primum hominem ita a deo conquin in errorem seduci possent, quod, in Eva patuit. Vo- ditum fuisse, ut libero arbitrio praeditus esluntas eorum non fuit neutra, in bonum ac malum aeque set, nec vero ulla causa subest, cur deus post indifferens, sed antequam ei lex a deo posita erat, rectitu- eius lapsum illum eo privarit, ac neque aedinem habuit naturalem, ut inordinate nec concupisceret, quitas ac iustitia seu rectitudo dei permittit, nec posset. Ubi enim lex non est, ibi liberrimus voluntatis ut hominem recta agendi voluntate ac fausus absque culpa. - 2, 24, 10. Primum hominem, nisi cultate privet, praesertim cum post illud peccasset, non fuisse moriturum, dubitandum non est, mors tempus nihilominus ut recta velit atque aenim poena peccati fuit. lode vero non recte hominis im- gat, ab eo sub comminatione poenae

eximortalitas infertur, Attamen mortalitatem istam, nisi gat; nec etiam inter poenas, quibus Adae homo peccasset, in perpetuum a moriendi actu immunem peccatum punivit deus, eiusmodi poenae conservasset deus.

mentio exstat.

Die Quäker lassen sich auf Bestimmung der institia origin, nicht ein. Barclai. Apol. 4, 2. p. 54. Curiosas illas notiones, quas plerique docent de statu Adae ante lapsum, praetereo; in hoc omnes consentiunt, quod lapsu magoam felicitatem amiserit, non solum in iis, quae ad externum hominem spe

[ocr errors][merged small][ocr errors]
« ÖncekiDevam »