Sayfadaki görseller
PDF
ePub

ARCHIEF

VOOR

KERKELIJKE EN WERELDSCHE GESCHIEDENISSEN,

INZONDERHEID VAN

U T R E CH T.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

Er is in onzen leeftijd eene levendige zucht ontwaakt voor de beoefening der Geschiedenis, en gelukkig mogen wij in dit opzigt dit tijdperk noemen, alzoo opdelving van tot dus ver ongeopende bronnen en critische schifting der daadzaken zich aan eene ware, op daadzaken rustende, pragmatische bewerking zoeken te paren. Na de herleving toch van Europa heeft de voortgang der historische wetenschap op beide behoeften het oog geslagen. Men gevoelde behoefte aan een vernieuwd critisch en diplomatisch onderzoek, zoo wel der bekende en reeds bewerkte bronnen, als ter opdelving van nieuwe, vroeger geheel onbekend. Want zoo menigmaal zag de onpartijdige geschiedschrijver in onzen tijd zich gestremd door gebrekkige kennis der historische gedenkschriften (monumenta), charters , diplomata , plakkaten, bullen, breven en historische schriften van vroegeren tijd, die, of bij verzuim van onderlinge vergelijking, of door de partij lige en eenzijdige voorstelling, in dezelve vervat, verkeerdelijk gebezigd werden, of als nog verscholen waren in de geheime schuilhoeken van bestaande archieven, boekerijen en afzonderlijke verzamelingen, alwaar zij vaak, zonder orde en zamenhang en zonder behoorlijke registers, tot eene altijddurende duisternis schenen gedoemd te zijn, of aan worm, water en vuur werden prijs gegeven.

Onze leeftijd, deze behoefte gevoelende, als onmisbaar voor de beoefening, niet alleen der oude, maar vooral ook der middeleeuwsche, geschiedenis, wekte tevens den lust op, om in die schuilhoeken te snuffelen en daaruit authentieke stukken op te sporen, tot dus ver aan het oog des geschied vorschers ontgaan, of het reeds vroeger ontdekte en gebezigde aan een nieuw critisch onderzoek te onderwerpen. Hier en daar besloot men met gemeen overleg de ontdekte schatten door den druk bekend te maken, en dezelve den geschiedschrijver tot verder onderzoek voor te leggen.

[ocr errors]

374574

« ÖncekiDevam »