Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Et eiusdem

de omnibus tractandi Christus in S. Petro gere oportet, partim hominum culpa, par-
Apostolo, cum illi claves aperiendi clau- tim antiqui humani generis hostis astutia,
dendique daret, indulsit. Siquidem in spe- variis etiam insurgentibus temporum ca-
culis a Deo constituti, et vigilantiae nostrae lamitatibus a plurimis, in grave animarum
diligentiam pro commissi officii munere suarum periculum, et, quibus praeerant,
coram eo comprobare cupientes, noctes dies- ecclesiarum detrimentum, negligenter ob-
que solliciti sumus, ut circa quamvis lon- servari; ex intimis animis indoluit, et sta-
ginqua spiritualis cura non deficiat, sed se tim gravi malo quotidie magis ingravescenti
per omnia, qua nomen Dei praedicatur, occurrere, et congrua adhibere remedia
extendat, memores illius obiurgationis Do- cogitavit.
minicae: quod infirmum fuit, non conso- § 2. Itaque per suas apostolicas literas,

dispositivae.
lidastis; et quod aegrotum, non sanastis; quarum initium est: Romanus Pontifex,
quod confractum est, non alligastis; et constituit, ut omnes Patriarchae, Primates,
quod abiectum est, non reduxistis; et Archiepiscopi, Episcopi per universum ter-
quod perierat, non quaesistis, et dispersae rarum Orbem constituti, et deinceps ordi-
sunt oves meae, eo quod non esset pastor; nandi, etiamsi Cardinalatus dignitate prae-
et factae sunt in decorationem omnium fulgerent, seu eis consecratis Pallium de
bestiarum agri, et dispersue sunt, erra- Beati Petri corpore sumptum traderetur,
verunt greges mei in cunctis montibus, aut ad aliam ecclesiam transferrentur, an-
et non erat qui requireret, ecce ego ipse tequam illius regimini et administrationi
super pastores, requiram gregem meum se immiscerent, si quidem praesentes in
de manu eorum. Cum ergo pastoribus ta- Curia, in manibus Sanctae Romanae Ec-
libus, per quos Dominicae oves negligun-clesiae Diaconi Cardinalis ordine Prioris,
tur, et pereunt, sic Dominus comminetur, si vero absentes, in manibus Antistitis ad
quid Nos aliud facere oportet, quam col- impendendum munus praedictum, aut ad
ligendis et refovendis Christi ovibus ex- tradendum Pallium huiusmodi a Sede Apo-
hibere diligentiam plenam, et curandis lap- stolica delegati, iuramento se obstringerent,
sorum vulneribus paternae pietatis adhi- se Beatorum Apostolorum Petri et Pauli
bere medicinam ? Nulla est enim maior Limina, statutis in iisdem literis tempori-
aut melior cura Praepositorum, quam di- bus, personaliter ac per se ipsos visitatu-
ligenti sollicitudine, el medela salubri, fo- ros ac Romanis Pontificibus pro tempore

vendis et conservandis ovibus providere. existentibus rationem reddituros de toto Sommarium $ 1. Dudum quidem fel. rec. Sixtus Pa- eorum Pastorali oflicio, deque rebus omnisitationis a Si- pa V. serio animadvertens veterem et lau

bus ad ipsarum, quas regerent, ecclesiarum du f. editae. dabilem morem, gravissimis ex causis, statum, ad cleri et populi disciplinam, ani

et non sine Spiritus Sancti instinctu, a marum denique, quae illorum fidei credi-
Summis Pontificibus praedecessoribus no- tae sunt, salutem quovis modo pertinenti-
stris antiquitus institutum, et per multas bus, et vicissim mandata apostolica recep-
aetates magno ecclesiae Dei commodo ob- turos, et quam diligentissime executuros,
servatum, ut singuli Patriarchae, Primates, prout latius in iisdem literis continetur.
Archiepiscopi et Episcopi certis praescriptis § 3. Cum autem Abbatum, Priorum, a- In qua nulla

mentio Abba-
temporibus per se ipsos, vel per certum eo- liorumque, qui spirituali iurisdictione quasi tum, Priorum
rum Nuntium, Beatissimorum Apostolorum Episcopali in suis monasteriis et ecclesiis
Petri et Pauli, qui hanc Almam Urbem suo eorumque territoriis ab omni alia Episcopo-
sanguine consecrarunt, Limina se visita- rum dioecesi omnimode separatis potiuntur,
turos iureiurando pollicerentur, ut Episco- nulla mentio in praefatis literis Sixti facta
porum Romam venientium opera et ad- fuerit, hinc est quod Abbates aliique, qui
iumento Romanus Pontifex, cui omnium huiusmodi ecclesiis et monasteriis praee-
Ecclesiarum sollicitudo concredita est, ubi- rant cum iurisdictione spirituali et terri-
que locorum gregis sibi commissi vultum

torio separato, nunquam, Beatorum Apoagnosceret, et spiritualium ovium morbos stolorum Limina visitantes, de iisdem ecintelligeret, curationesque opportunas adhi- clesiis et monasteriis et grege curae suae beret, nec quicquam omnino illum lateret commisso ad Romanos Pontifices referrent, earum rerum, quas ad Dei gloriam augen- adeo ut huiusmodi monasteriorum et eccledam, ad christianam Religionem propagan- siarum, quae nullius dicuntur, status et dam, ad animarum procurandam salutem, conditio Sedi Apostolicae incognita esset, et necessario eumdem scire, atque intelli- saepe ignorarentur mala, quibus meden

can 30 tu con

etc.

lur. Pont. de Prop. Fide Partis I. Vol. III.

2

dum esset, et laterent bona, quae aposto- tione, vel ex indulto et privilegio apostolico
lica cura et studio essent fovenda et am- exercent, antequam eorumdem monaste-
plificanda.

riorum, seu ecclesiarum possessionem adiPontifex con- $ 4. Nos igitur cupientes omnium ec- piscantur et in eorum regimine et admifirmat et innovat Constitutio- clesiarum utilitati, et animarum saluti, nistratione se de aliquo immisceant, si Qui iurare de. nem Sixtinam.

bebunt se perquantum in Domino possumus, consulere quidem praesentes in Curia fuerint, in ma- sonaliter visiac providere, cum de omnibus, et, quod nibus S. R. E. Diaconi Cardinalis ordine

taturos limina

Apostolorum. tremendum est, etiam de unius anima an- Prioris, si vero absentes in manibus nunte tribunal Dei rationem reddituri simus, cii aut Legati Sedis Apostolicae, si praetum etiam volentes ea, quae salubriter a sens fuerit, sin minus in manibus alicuius praedecessoribus nostris instituta sunt, ex- Episcopi aut Archiepiscopi eorum arbitrio actius diligentiusque observari, ideo eas- eligendi, cum Romana tamen ecclesia ecdem literas Sixti V. praedecessoris et in clesiasticam communionem habentis, tameis contenta quaecumque, ex certa scien- quam eiusdem Apostolicae Sedis Delegati, tia et apostolica auctoritate, tenore praesen- iurent, iuxta formulam inferius describentium, approbamus et confirmamus, ac etiam dam, se sacras Beatorum Apostolorum Peinnovamus, omnibusque Patriarchis, Pri- tri et Pauli memorias personaliter ac per matibus, Archiepiscopis et Episcopis man- se ipsos visitaturos, ac insuper nobis et damus et praecipimus, ut eas sedulo ac successoribus nostris pro tempore existen- Et relationem

status ecclesia. diligenter et omnia in eis praescripta ob- tibus Romanis Pontificibus, statutis hac no- rum facturos. servare ac custodire studeant, et Aposto- stra constitutione temporibus, rationem redlicae Sedis monitis ac praeceptis in re tanti dituros de commissa sibi monasteriorum momenti ea reverentia atque animi cu- et ecclesiarum procuratione, in notitiam ra et promptitudine, qua par est, pareant, nostram nostrorumque successorum peratque obsequantur, et antiquae traditionis

ferentes quaecumque ad ipsorum monasteexempla servantes, et ecclesiasticae memo- riorum et ecclesiarum statum et ecclesiares disciplinae, sacerdotalis religionis vi- sticae disciplinae in clero et populo obsergorem non minus in iudicando, quam in vantiam, ad animarum salutem, quae illoconsulendo retineant, scientes quid Apo- rum fidei creditae sunt et ad divinum cultum stolicae Sedi, cum omnes hoc loco positi et gloriam pertinent; vicissim recepturos ipsum sequi desideremus apostolum, de- a Sede Apostolica monita, et mandata, beatur, a quo ipse episcopatus, et tota auc- quorum censura et quae coercenda sunt, toritas nominis huius emersit.

resecentur, et quae observanda sunt, sanEamque ex- § 5. Praeterea scientia et auctoritate ciantur, et quae bene coepta, atque institendit ad inferiores Praela- praedicta, hac nostra in perpetuum vali- tuta, approbatione et confirmatione nostra, nem quasi epi: tura constitutione sancimus, decernimus,

nostrorumque successorum ad debitum fiscopalem ha- et mandamus, ut omnes et quicumque Ab- nem perducantur. bentes. bates, Priores, praepositi, aliique quocum- $ 6. Quod si legitimo impedimento de- vel per suum

nuncium, si i. que nomine, ac titulo nuncupati et qua- tenti fuerint, iurent, se praedicta omnia psí legitime imcumque dignitate etiam Cardinalatus ho- adimpleturos per certuin nuncium ad id pediti fuerint. nore insigniti, saeculares, et quorumvis speciale mandatum habentem, et de gremio ordinum regulares, ad monasteriorum seu suorum monasteriorum et ecclesiarum, in ecclesiarum particulare et separatum ter- dignitate ecclesiastica saeculari vel reguritorium habentium regimina iam promoti lari constitutum, aut omnino per aliquem et imposterum pro tempore, etiam per viam sacerdotem saecularem vel regularem specelectionis, postulationis, aut aliter quovis tatae probitatis et religionis, de supradictis modo promovendi, et monasteria seu ec- omnibus plene instructum: per quem etiam clesias huiusmodi in titulum, commendam, de huiusmodi impedimento docere debeant administrationem, aut aliter quomodolibet legitimis probationibus ad S. R. E. Carobtinentes, vel imposterum assecuturi, qui dinalem Praefectum Congregationis Sacri videlicet spiritualem iurisdictionem, quasi Concilii transmittendis. Episcopalem cum temporali etiam, vel sine, S 7. Ad hoc autem debitum visitatio- Itali et insul. in monasteriis et ecclesiis praedicti, eorum- nis et relationis suorum monasteriorum et

quoque anno. que territoriis, districtibus et quasi dioe- ecclesiarum officium opportune explendum cesibus ab omni alia Episcoporum dioecesi supradicti omnes Abbates, praepositi, prioomnino seiunctis et separatis, quocumque res, et quocumque alio dignitatis vel offiiure et titulo, vel ex origine, vel praescrip- cii nomine nuncupati, tam regulares, quam

adjacen tertio

esistant

!

saeculares, Itali videlicet vel ex Italicis In- ornamentorum Ecclesiae emptionem, prout
sulis, veluti Siculi, Sardi, Corsi, et alii maior exegerit necessitas, insumendorum,

adiacentium provinciarum Italiae, tertio ipso facto tamdiu suspensos esse volumus,
Reliqui quar- anno; reliqui vero in aliis provinciis, re- donec a contumacia resipiscentes relaxa-
to
10 'a tempora gnis et terrarum Orbis partibus el regio- tionem suspensionis huiusmodi a Sede prae-
captae posses. nibus existentes, tam qui nunc sunt, quam

dicta meruerint obtinere.
sionis compu-
tando. qui imposterum erunt, quinto anno tenean- § 10. Non obstantibus privilegiis, abso- Clausulae de-

rogatoriae.
tur, diligenterque pro viribus adimplere, lutionibus, indulgentiis, et aliis concessio-
Nobisque et nostris successoribus exhibere nibus de non visitandis liminibus eiusmodi,
studeant, ac curent, idemque institutum aliisque peragendis, quibuscumque eccle-
tertio quoque et quinto anno repetant et siarum et monasteriorum Rectoribus, et
observent. Haec autem annorum spatia a per quoscumque Romanos Pontifices, ac
tempore captae possessionis, et suscepti etiam Nos, et dictam Sedem ex quibusvis
monasteriorum et ecclesiarum regiminis, | causis perpetuo vel ad tempus concessis,
et curae incipiant.

extensis et innovatis, quae omnia contra Quid de jis § 8. Ii vero, qui de ecclesiis et mo- praemissa cuiquam nolumus suffragari, aqui iam provisi

nasteriis huiusmodi iam provisi, in earum liisque contrariis quibuscumque. Quia vero Fides tran-
pacifica possessione a biennio et amplius
difficile nimis esset, praesentes literas, quo- da.

sumptis haben-
reperiuntur, vel quibus praefinitum a no- cumque illis opus fuerit, perferri, volumus
bis superius tempus a die habitae posses- quoque ut earum exemplis etiam impressis,
sionis iam effluxit, intra annum, si in Ita- manu notarii publici et sigillo personae in
lia et Insulis adiacentibus, intra vero bien- dignitate ecclesiasticâ constitutae obsigna-
nium, si extra sint, a die publicationis tis, eadem prorsus adhibeatur fides, quae
praesentis constitutionis, ad nos praefatam eisdem praesentibus haberetur, si essent
suarum ecclesiarum relationem, et deinde exhibitae, vel ostensae.
singulis trienniis, aut aliis praestitutis tem- § 11. Formula autem iuramenti prae- Formula iu.
poribus pro locorum conditione el distan- standi ab Abbatibus, aliisque monasteria matibus ab iis-
tia, ad nos transmittere, et Sacras Aposto- seu ecclesias habentibus cum iurisdictione que præstandi.
lorum Basilicas visitare, et nostro conspec- quasi Episcopali et territorio separato, ta-
tui, dummodo impediti legitime non fue-

lis est:
rint, se praesentes sistere debeant, ut S.R.E. Ego N. ab hac hora in antea fidelis
Matris suae complexu recreati et paterno et obediens ero B. Petro Apostolo, Sanc-
humilitatis nostrae colloquio confirmati, ad taeque Romanae Ecclesiae, et Domino No-
monasteria et ecclesias suas regendas ala- stro Domino Benedicto Papae XIV. suis-

criores et instructiores revertantur. que successoribus canonice intrantibus. Praeceptum $ 9. Iubemus igitur in virtute sanctae

Non ero in consilio, aut consensu , rel poena suspen- obedientiae supradictis omnibus Abbatibus, facto, ut vitam perdant aut membrum,

Prioribus, praepositis, aliisque quocumque seu capiantur mala captione, aut in eos
titulo vel nomine nuncupatis, vel qua-

violenter manus quomodolibet ingerantur,
cumque dignitate praefulgentibus tam re- vel iniuriae aliquae inferantur quocis
gularibus quam saecularibus praesentibus quaesito colore. Consilium vero, quod mihi
et futuris, ut visitationem praedictam et in- credituri sunt, per se, aut Nuntios suos,
super relationem, statutis a nobis tempo- seu literas, ad corum damnum, me scien-
ribus faciendam, sibi suisque monasteriis te, nemini pandam. Papatum Romanum,
et respective ecclesiis adeo utilem ac ne- et Regalia S. Petri adiutor eis ero ad
cessariam, iuxta praescriplam alias Episco- retinendum et defendendum, salvo meo
pis formam, omnino conficiant; si vero, ordine, contra omnem hominem. Legatum
quod absit, a nobis praecepta et constituta Apostolicae Sedis in eundo et redeundo
promple exequi neglexerint, eos ab in-

honorifice tractabo et in suis necessitatigressu ecclesiae, ac etiam ab administra- bus adiurabo. Tura, honores, privilegia tione tam spiritualium, quam temporalium, et auctoritatem S. R. E., Domini Nostri nec non a perceptione fructuum suorum Papae, et successorum praedictorum, conmonasteriorum, et respective ecclesiarum serrare, defendere, augere et promorere ab Episcopo, vel Archiepiscopo, monaste- curabo. Neque ero in consilio, vel facto, rio, aut ecclesiae Nullius viciniori, omni seu tractatu, in quibus contra ipsum Doexceptione, et mora cessante, interim li- minum Nostrum, vel eamdem Romanam bere exigendorum et in opus fabricae, seu Ecclesiam, aliqua sinistra vel praeiudi

Pontificis sub

.

[ocr errors]
[ocr errors]

cialia personarum, iuris, honoris, status nitionis infringere, vel ei ausu temerario
et potestatis eorum machinentur. Et si contraire; si quis autem hoc attentare prae-
talia a quibuscumque tractari vel procu- sumpserit, indignationem omnipotentis Dei
rari novero, impediam hoc pro posse: Et ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum
quanto citius potero, significabo eidem eius se noverit incursurum.
Domino Nostro, vel alteri, per quem pos- Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem,
sit ad ipsius notitiam pervenire. Regulas anno Incarnationis Dominicae MDCCXL., 18.
Sanctorum Patrum, decreta, ordinatio- kalendas decembris, pontif. nostri anno i.
nes, seu dispositiones, reservationes, pro-
visiones et mandata apostolica totis vi-
ribus observabo, et faciam ab aliis obser-

IV.
vari. Haereticos, schismaticos et rebelles
eidem Domino Nostro vel successoribus

Antequam Episcopalis consecrationis mupraedictis pro posse persequar, et impu- nus suscipiat Electus Pekinensis, iubet gnabo. Sacras BB. Apostolorum memorias eum solemniter spondere, se Bullam Ex singulis trienniis (1) personaliter, ac per illa die nec non Decreta, Bullas, Conme ipsum visitabo, et Domino Nostro

stitutiones editas et edendas diligentissuccessoribusque praefatis rationem red- sime observaturum (3). dam de commisso mihi munere, deque rebus omnibus ad mei monasterii seu ec- Dilecto filio Polycarpo Sousa Soc. lesu clesiae statum, ad cleri et populi disci

Electo Pekinensi in Sinis,
plinam, animarum denique, quae meae

BENEDICTUS PP. XIV.
fidei creditae sunt, salutem quovis modo
pertinentibus; et vicissim mandata apo-

Dilecte fili,
stolica humiliter recipiam, et quam dili- salutem et apostolicam benedictionem.
gentissime exequar. Quod si legitimo im-
pedimento detentus fuero, praedicta omnia Quamquam gravitas morum ac severio-
adimplebo per certum nuncium ad hoc rum litterarum scientia, quibus Te ornari
speciale mandatum habentem de gremio intelleximus, alliciebant animum nostrum
concentus monasterii mei, (2) aut alium ad committendum vigilantiae tuae Pechi-
in dignitate ecclesiastica constitutum , nensem episcopatum, ad quem praesenta-
seu alias personatum habentem, aut, his tus nobis fueras a carissimo in Christo fi-
mihi deficientibus, per aliquem alium lio nostro Johanne Portugalliae Rege illu-
presbyterum saecularem vel regularem stri; suspensi tamen haerebamus certissi-
spectatae probitatis et religionis, de su- mis nuntiis commonefacti non ita facile Te
pradiciis omnibus plene instructum. De morem gessisse atque obtemperasse apo-
huiusmodi autem impedimento docebo per stolicae constitutioni, quae incipit: Ex illa
legitimas probationes ad S. R. E. Cardi- die a san. mem. Clemente XI. praedeces-
nalem Congregationis Sac. Concilii prae- sore nostro de ritibus Sinensibus promul-
fectum per dictum nuncium transmitten- gatae; ad eiusque obedientiam aegre te ac-
das. Possessiones vero ad monasterium commodasse, et in ipsa Constitutione exe-
meum pertinentes non vendam, nec do-quenda per ambages tergiversatum fuisse,
nabo, neque impignorabo, nec de novo in- dum sacro missionarii officio fungereris,
feudabo, vel aliquo modo alienabo, etiam licet antea iureiurando affirmasses ab ea Te
cum consensu conventus monasterii mei, non discessurum. Vicit autem haesitatio-
inconsulto Romano Pontifice. Et si ad nem nostram insita nobis opinio religiosae
aliquam alienationem devenero, poenas in docilitatis tuae, certaque spes tibi nova hac
quadam super hoc edita constitutione con- dignitate arctius obstriclo Apostolicae Sedi
tentas, eo ipso incurrere volo. Sic me aliam fore mentem solertissimeque cura-
Deus adiuvet, et haec sancta Dei eran- turum, ut maiori animi alacritate repares
gelia.

quidquid antea titubando erraveras. Nihilo Sanctio poe

§ 12. Nulli ergo omnino hominum liceat secius, ne supremae pastorali nostrae solhanc paginam nostrae voluntatis, consti- licitudini quidquam supersit in quo tortutionis, decreti, statuti, hortationis et mo- queatur, et ne ulla detur carpendi nos

nalis.

(1) Seu quinquenniis.
(2) Seu Capituli ecclesiae meae.

.

(3) Ex App. Bull. P. de Prop. Fide rol. II., p. 83, coll. etc,

occasio ob istud mandatum tibi episcopale consecrationem. Si autem, quod Deus avermunus, volumus et sub praecepto strictae tat, quoquo modo contravenerim huic iuformalis obedientiae iubemus, ut prius- ramento, me agnosco et declaro subiectum quam episcopalem consecrationem accipias, censuris mihi notis et impositis in praeiterum solemni iureiurando promittas abs dicta constitutione: Ex illa die, et caetele penitus prompte diligentissimeque ob- ris, quae imponentur adversus transgresservatum iri superius emanalam Bullam sores in aliis decretis et constitutionibus Clementis XI. quae incipit: Ex illa die, et faciendis a Sanctitate Sua eiusque succesalia cuncta decreta, bullas, constitutiones soribus. Et ita tactis sacrosanctis evangeab hac sanctissima divi Petri cathedra hac- liis promitto, voveo et iuro: sic me Deus tenus editas et inposterum a nobis nostris- adiuvet et haec sacrosancta Dei evangeque successoribus edendas. In haec autem lia. - Demum sub eodem praecepto sanctae prorsus verba iurare debes: - Ego Polycar- obedientiae indicimus tibi, ut duo authenpus Sousa presbyter Societatis Iesu olim tica documenta ante consecrationem transmissionarius ad Regnum Sinarum in Indiis

mittas Apostolicae Sedi, quibus manifeste Orientalibus deputatus a meis superioribus, pateat te in hanc adamussim formulam iuiuxta facultates ipsis a Sede Apostolica con- rasse. Pro certo reputamus gratum tibi fore cessas, memor iuramenti a me praestiti in ita specimen nobis dedisse fidelitatis, relidictae missionis initio de observando fide

gionis, obedientiae tuae, quod simul piliter constitutionem s. m. Clementis XI.

gnori nobis sit bene atque e nostra sentenquae incipit: Ex illa die, parendo mandato

tia tuâque virtute abs te obeundi episcosanctissimi domini nostri Benedicti Pa- palis muneris. In cuius auspicium apostopae XIV. mihi iniuncto in litteris apostoli- licam benedictionem tibi, dilecte fili, percis in forma Brevis mihi directis, antequam amanter impertimur. munus consecrationis episcopalis recipiam Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, pro Ecclesia Pechinensi in Indiis Orienta- sub annulo Piscatoris, die xxi. decembris libus, interposito novo iuramento, promitto MDCCXL., pontificatus nostri anno 1. me plene et fideliter et sine ulla tergiversatione inviolabiliter observaturum contenta in praefata constitutione: Ex illa dio, aliisque decretis apostolicis factis, et sub eodem iuramento promitto eodem prorsus Concedit P. Guardiano Sancti Sepulchri modo me observaturum caeteras constitu- Ordinis Minorum de Observantia, abtiones et decreta, quae a Sanctitale Sua et sentibus Episcopis Latini Ritus, coneius successoribus edentur, nec me esse ferre Secramentum Confirmationis cum facturum ullam interpretationem sive con- Oleo et Chrismate a Catholico Antistite niventiam, tam quoad constitutiones et de- benedictis (1) creta edita, quam quoad constitutiones et decreta edenda, sine speciali mandato Sanc

BENEDICTUS PP. XIV. titatis Suae vel eius successorum, neque

ad futuram rei memoriam. contra illas aut illa me aliquid esse facturum verbo, scripto aut opere, quin imo Cum ad infrascriptam Cardinalium Con- Dubium super strenue acturum, ut omnia adamussim per gregationem delatum fuerit dubium: An facultate confe

rendi Sacrameos subditos tam missionarios quoscum- Custos et Guardianus Sancti Sepulchri mentum confirque, quam alios observentur et fideliter

Domini Nostri Iesu Christi, ex speciali tum ad Congreexecutioni mandentur. Utque nota sit om- huius Sanctae Sedis delegatione, et vigore cii.

gationis S. OMnibus haec mea voluntas, sub eodem quo- nonnullorum privilegiorum per dilectos que vinculo iuramenti promitto me in meis filios superiores Ordinis fratrum Minolitteris pastoralibus et aliis publicis actis rum Sancti Francisci de Observantia opportune patefacturum esse hanc meam nuncupatorum exhibitorum, necessarias iuratam promissionem. Quamprimum quo-facultates habeat conferendi Sacramenque iuro me ad Sedem Apostolicam trans- tum Confirmationis: nos pro com missa nomissurum esse bina publica authentica in- bis coelitus pastoralis officii cura, omnes strumenta huius iuramenti a me praestiti difficultates, ac in posterum dubitandi ac iuxta praesentem formulam ante receptam in re occasionem tollere cupientes, ac di

(1) Ex Archiv. Brevium.

« ÖncekiDevam »