Sosyoloji

Ön Kapak
USAK Books, 2009 - 320 sayfa
İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ XVİİ 1. SOSYOLOJİ, TEMEL KAVRAM VE YAKLAŞIMLAR 1 Sosyoloji Nedir? 3 Sosyolojinin Temel İlgi Alanları 6 Sosyolojinin Doğuşu 7 İbn Haldun ve Montesquieu 8 Spencer, Durkheim ve Weber 10 Sosyolojik Bakış Açısı 11 Bilim ve Sosyoloji 13 Teori 13 Teorik Paradigma 13 Yapısal-İşlevselci Paradigma 14 Toplumsal Yapı/Sosyal Yapı 14 Bozuk İşlev 15 Sosyal-Çatışma Paradigması 16 Simgesel Etkileşim Paradigması 17 Sosyolojik Bakış Açısının Temel Özellikleri 17 Sosyolojik Bakış Açışının Faydaları 18 Küresel Bakış Açısının Önemi 19 Sosyoloji ve Sosyal Marjinallik (mesafe) 20 Sosyologların Çalışma Alanları 20 Sosyal Araştırmada Metot: Bilimsel Metot, Paradigma veya Model 20 2. BİREY VE TOPLUM 23 Toplum Nedir? 25 Toplum Çeşitlen 26 Toplumların Evrimi 28 Sanayi Sonrası Toplum 31 Risk Toplumu 31 Teknolojinin Sınırları ve Toplumsal Yaşama Olumsuz Etkileri 33 Sosyal İlişkiler 33 Birincil ve İkincil İlişkiler 34 İnsan Toplulukları/Kümeler/Kitleleri ve Gruplar 34 Birincil Gruplar 35 İkinci Gruplar 35 Toplumsallaşma 35 Benlik 36 Ayna Benlik 37 Emile Durkheim: İşbölümü, Mekanik ve organik Dayanışma 38 Durkheim Hakkında Eleştiriler 40 Anomi 40 Kari Marx 42 Kari Marx'ın Toplum Modeli 43 Sosyal Çatışma 43 Kapitalizm ve Sınıf Çatışması 44 Max VVeber: Toplumun Rasyonelleşmesi 45 Kapitalizm ve Protestan Ahlakı 46 Bürokrasi 47 Ferdinand Tönnies ve Gemeinschaft-Gesellschaft 48 3. KÜLTÜR 51 Kültür 53 Kelimeler, Semboller ve Kültür 55 Kültür ve Toplumsallaşma 56 Alt Kültür 56 Karşıt Kültür 57 Kültür, Benlik ve Toplum 58 Roller 58 Dil 58 Maddi Kültür ve Teknoloji 59 Yeni Bilgi Teknolojisi ve Kültür 59 Popüler Kültür 60 Yüksek Kültür 60 Kültürel Gecikme 60 Kültürel Değişme 60 Kültürel Bencillik (Etnosantirizm) 61 Küresel Kültür 62 Kültür ve Sosyal Çatışma Analizi 63 Kültür-Güç İlişkisi 63 ğerler, Normlar, Örf ve Adetler 64 Kültür Muhtevası 65 Kültür ve Yabancı Kültür 66 Milli Kültür Ne Demektir? 66 Kültür ve Medeniyet 67 Örf-Töre, Adetler 68 Sörenekler ve Gelenekler 68 Kültürel Yapı 68 4. TOPLUMSALLAŞMA ve TOPLUMSAL DEĞİŞME 69 Toplumsallaşma 71 Temel Toplumsallaşma Kurumları 72 Yaşam Süreci: Çocukluk, Erişkinlik, Yetişkinlik ve Yaşlılık 73 Yeniden Toplumsallaşma 74 Toplumsallaşmada Farklı Aktörler 75 Toplumsallaşmanın Önündeki Temel Engeller 75 Toplumsal Değişme 76 Üretim İlişkileri İle Kültürel Değerlerin Değişimi 78 Kültür ile Toplumsal Değişme Arasındaki İlişki 79 Sosyal Benlik 80 Toplumsal Değişim: İşlevselci Bakış 81 Modern Toplumlarda Sanayileşme 82 Toplumsal Değişme Kuramları 83 Evrimci Toplumsal Değişme 83 Dairesel Toplumsal Değişme 84 Son Kuramlar: Çok Boyutlu Süreçler 84 Kültürel Teoriler 85 Difüzyon (Yayılma) 85 Modernleşme 86 Yapısal-İşlevsel Kuram: Kitle Toplumu Olarak Modernleşme 87 Sosyal-Çatışma Kuramı: Bir Sınıf Toplumu Olarak Modernleşme 87 Modernleşme ve Birey 87 5. TOPLUMSAL TABAKALAŞMA 89 Tabakalaşma Çeşitleri: Kast, Kölelik, Mülk ve Sınıf 95 Kast 95 Kölelik 97 Günümüzde Kölelik 98 Çocuk Kaçırma 99 İnsan Ticareti Şekilleri 99 Kadın ve Çocuk Ticareti 100 Organ ve Doku Ticareti 100 Zümre 101 Sınıf 101 Tabakalaşma Kuramları 103 Kari Marx'ın Tabakalaşma Kuramı 103 Tabakalaşmaya İşlevselci Bakış Açısı 106 Max VVeber'in Tabakalaşma Kuramı (Sınıf, Statü ve Güç/İktidar) 108 Sosyal Hareketlilik ve Meritokrasi 109 Ulusal Gelirin Paylaşımı 110 Gayri Safi Milli Gelir Nedir? Nasıl Dağıtılır? 112 Küresel Tabakalaşma - Toplumsal Tabakalaşma 113 6. SAPMA VE SUÇ 115 Sapma 117 Sapkınlık 118 Sapkınlığın Çeşitleri 119 Sapma Davranışlarının Tanımlarında Değişmeler 120 Suç 120 Suç Tipleri 121 Suçlu Davranışlarının Açıklanması 122 Pozitivist Yaklaşım 122 Pozitif Kriminoloji 123 Suç ve Sapma Hakkındaki İşlevsel Yaklaşımlar 123 Biyolojik Açıklamalar 124 Psikolojik Açıklamalar 124 Sosyolojik Açıklamalar 125 Suç ve Sapkınlık Kuramları 125 Etiketleme Kuramı 127 Polis 128 Etiketleme Süreci 129 Radikal (Marksist) Kriminoloji 130 Yeni Kriminoloji 132 Suç İstatistikleri 133 Suçtan Mağdur Olma Korkusu 133 Ceza Hukuku 135 Toplumsal Denetim Kurumları 135 Uzlaşmacı Polislik, Militer Polislik 136 Polislik Politikalarının Değişimine Neden Olan Faktörler 136 Hapishaneler ve Cezalandırma 137 Polis ve Suçlular 140 Güvenlik Hizmetlerinde Şeffaflık 142 Beyaz Yakalı Suçu 142 Korporasyon (Şirket) Suçları 143 Organize Suçlar 144 Sapma, Suç ve Toplumsal Cinsiyet 144 Uluslararası ve Sınıraşan Suçlar 145 Uluslararası Suç 145 Sınıraşan Şuç 146 Somali Korsanları Küreselleşme-Suç İlişkisi 148 7. AİLE 149 Geniş Aile 151 Çekirdek Aile 152 Ailenin İşlevleri 152 Çekirdek Ailenin Evrenselliği 153 Evlilik Çeşitleri 154 İskan Şekilleri 154 Boşanma 155 Toplumsal Cinsiyet ve Çocukların Toplumsallaşması 157 Çocukların Bakımı 160 Toplumsal Cinsiyet, Değişim, Kadın ve Aile 160 Ailede Roller ve Karar Alma Süreçleri 162 Çocukların Bakımı 163 Eşitsizlik ve Aile 163 Ailenin Yapısı ve İşlevindeki Değişimler 163 Geçiş Ailesi 168 Aile İçi Şiddet 169 Şiddete Neden Olan Faktörler 171 Aile İçi Şiddete Feminist Bakış 173 8. HUKUK SOSYOLOJİSİ 175 Bir Toplumsal Olgu Olarak Hukuk 180 Hukukun Dış Kaynaklan: Uluslararası Sözleşmeler ve Oluşumlar 180 Hukukun İç Kaynakları: Hukuk Kuralları ile Demokrasi Arasındaki İlişkiler 181 Toplumsal Yapı ve Hukuk 182 Hukuk ile Geleneğin Çatışması 183 Hukuk ve Toplumsal Eşitsizlik 183 Kamu Hukuku ve Özel Hukuk 183 Toplumsal Denetim 184 Toplumsal Denetimin Sağlanmasında Demokratik Polislik 184 Sistematik Hukuk Sosyolojisi 185 Hukuk ile Toplumsal Değişme Arasındaki İlişki 186 9. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 187 Eğitim Sosyolojisi 193 Temel Eğitim Kuramları 193 Müfredatlar 194 Gizli Müfredat 195 Eğitim ve Toplumsal Eşitsizlik 195 Kültürel Miras 198 Kültürel Yapı 198 Kültürel Yenilik 198 Okulda Cinsiyet Rolü 199 Öğretmenin Rolü 201 Aile ve Sosyal Çevrenin Çocuklar Üzerindeki Etkisi 202 Toplumsallaşma 203 Eğitim ve Toplumsal Denetim 203 Eğitim ve Ekonomik Üretim 203 Eğitim ve İşgücü 204 Marksist Yaklaşım 205 Eğitim ve Toplumsal Hareketlilik 206 Eğitimde Temel Sorunlar 206 Eğimcilerin Aşağıdaki Sorular Hakkındaki Düşünceleri Nelerdir? 210 10. SİYASET SOSYOLOJİSİ 215 Siyaset Sosyolojisi 217 Siyasal Davranış 219 Toplumda Güç İlişkileri 220 Siyaset Bilimi 220 Siyaseti Etkileyen Faktörler 221 İktidar 221 l. Yaptırım 222 2. Nüfuz 222 3. Güç 222 4.
 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Kullanıcı Değerlendirmesi - Uygunsuz olarak işaretle

ıllf

Kullanıcı Değerlendirmesi - Uygunsuz olarak işaretle

Hocam toplumsallaşma kısmını okuyabildim. Çarpıcı örnekleriniz olmuş. Okurken aklıma rahmetli Prof. Dr. Muhsin HESAPÇIOĞLU geldi. Eğitim Bilimine Giriş dersimizde benzer şekilde vurgular yaparak gözümüzü açmaya çalışırdı ALLAH rahmet eylesin. Toplumsallaşma ile ilgili bir sunumumuzda klavuz olarak kitabınızdan faydalanacağım inşallah. Hakkınızı helâl etmenizi dilerim. Emeğinize sağlık efendim. 

İçindekiler

Diğer baskılar - Tümünü görüntüle

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri