Sosyoloji

Ön Kapak
USAK Books, 2009 - 320 sayfa
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ XVİİ
1. SOSYOLOJİ, TEMEL KAVRAM VE YAKLAŞIMLAR 1
Sosyoloji Nedir? 3
Sosyolojinin Temel İlgi Alanları 6
Sosyolojinin Doğuşu 7
İbn Haldun ve Montesquieu 8
Spencer, Durkheim ve Weber 10
Sosyolojik Bakış Açısı 11
Bilim ve Sosyoloji 13
Teori 13
Teorik Paradigma 13
Yapısal-İşlevselci Paradigma 14
Toplumsal Yapı/Sosyal Yapı 14
Bozuk İşlev 15
Sosyal-Çatışma Paradigması 16
Simgesel Etkileşim Paradigması 17
Sosyolojik Bakış Açısının Temel Özellikleri 17
Sosyolojik Bakış Açışının Faydaları 18
Küresel Bakış Açısının Önemi 19
Sosyoloji ve Sosyal Marjinallik (mesafe) 20
Sosyologların Çalışma Alanları 20
Sosyal Araştırmada Metot: Bilimsel Metot, Paradigma veya Model 20
2. BİREY VE TOPLUM 23
Toplum Nedir? 25
Toplum Çeşitlen 26
Toplumların Evrimi 28
Sanayi Sonrası Toplum 31
Risk Toplumu 31
Teknolojinin Sınırları ve Toplumsal Yaşama Olumsuz Etkileri 33
Sosyal İlişkiler 33
Birincil ve İkincil İlişkiler 34
İnsan Toplulukları/Kümeler/Kitleleri ve Gruplar 34
Birincil Gruplar 35
İkinci Gruplar 35
Toplumsallaşma 35
Benlik 36
Ayna Benlik 37
Emile Durkheim: İşbölümü, Mekanik ve organik Dayanışma 38
Durkheim Hakkında Eleştiriler 40
Anomi 40
Kari Marx 42
Kari Marx’ın Toplum Modeli 43
Sosyal Çatışma 43
Kapitalizm ve Sınıf Çatışması 44
Max VVeber: Toplumun Rasyonelleşmesi 45
Kapitalizm ve Protestan Ahlakı 46
Bürokrasi 47
Ferdinand Tönnies ve Gemeinschaft-Gesellschaft 48
3. KÜLTÜR 51
Kültür 53
Kelimeler, Semboller ve Kültür 55
Kültür ve Toplumsallaşma 56
Alt Kültür 56
Karşıt Kültür 57
Kültür, Benlik ve Toplum 58
Roller 58
Dil 58
Maddi Kültür ve Teknoloji 59
Yeni Bilgi Teknolojisi ve Kültür 59
Popüler Kültür 60
Yüksek Kültür 60
Kültürel Gecikme 60
Kültürel Değişme 60
Kültürel Bencillik (Etnosantirizm) 61
Küresel Kültür 62
Kültür ve Sosyal Çatışma Analizi 63
Kültür-Güç İlişkisi 63
ğerler, Normlar, Örf ve Adetler 64
Kültür Muhtevası 65
Kültür ve Yabancı Kültür 66
Milli Kültür Ne Demektir? 66
Kültür ve Medeniyet 67
Örf-Töre, Adetler 68
Sörenekler ve Gelenekler 68
Kültürel Yapı 68
4. TOPLUMSALLAŞMA ve TOPLUMSAL DEĞİŞME 69
Toplumsallaşma 71
Temel Toplumsallaşma Kurumları 72
Yaşam Süreci: Çocukluk, Erişkinlik, Yetişkinlik ve Yaşlılık 73
Yeniden Toplumsallaşma 74
Toplumsallaşmada Farklı Aktörler 75
Toplumsallaşmanın Önündeki Temel Engeller 75
Toplumsal Değişme 76
Üretim İlişkileri İle Kültürel Değerlerin Değişimi 78
Kültür ile Toplumsal Değişme Arasındaki İlişki 79
Sosyal Benlik 80
Toplumsal Değişim: İşlevselci Bakış 81
Modern Toplumlarda Sanayileşme 82
Toplumsal Değişme Kuramları 83
Evrimci Toplumsal Değişme 83
Dairesel Toplumsal Değişme 84
Son Kuramlar: Çok Boyutlu Süreçler 84
Kültürel Teoriler 85
Difüzyon (Yayılma) 85
Modernleşme 86
Yapısal-İşlevsel Kuram: Kitle Toplumu Olarak Modernleşme 87
Sosyal-Çatışma Kuramı: Bir Sınıf Toplumu Olarak Modernleşme 87
Modernleşme ve Birey 87
5. TOPLUMSAL TABAKALAŞMA 89
Tabakalaşma Çeşitleri: Kast, Kölelik, Mülk ve Sınıf 95
Kast 95
Kölelik 97
Günümüzde Kölelik 98
Çocuk Kaçırma 99
İnsan Ticareti Şekilleri 99
Kadın ve Çocuk Ticareti 100
Organ ve Doku Ticareti 100
Zümre 101
Sınıf 101
Tabakalaşma Kuramları 103
Kari Marx’ın Tabakalaşma Kuramı 103
Tabakalaşmaya İşlevselci Bakış Açısı 106
Max VVeber’in Tabakalaşma Kuramı (Sınıf, Statü ve Güç/İktidar) 108
Sosyal Hareketlilik ve Meritokrasi 109
Ulusal Gelirin Paylaşımı 110
Gayri Safi Milli Gelir Nedir? Nasıl Dağıtılır? 112
Küresel Tabakalaşma - Toplumsal Tabakalaşma 113
6. SAPMA VE SUÇ 115
Sapma 117
Sapkınlık 118
Sapkınlığın Çeşitleri 119
Sapma Davranışlarının Tanımlarında Değişmeler 120
Suç 120
Suç Tipleri 121
Suçlu Davranışlarının Açıklanması 122
Pozitivist Yaklaşım 122
Pozitif Kriminoloji 123
Suç ve Sapma Hakkındaki İşlevsel Yaklaşımlar 123
Biyolojik Açıklamalar 124
Psikolojik Açıklamalar 124
Sosyolojik Açıklamalar 125
Suç ve Sapkınlık Kuramları 125
Etiketleme Kuramı 127
Polis 128
Etiketleme Süreci 129
Radikal (Marksist) Kriminoloji 130
Yeni Kriminoloji 132
Suç İstatistikleri 133
Suçtan Mağdur Olma Korkusu 133
Ceza Hukuku 135
Toplumsal Denetim Kurumları 135
Uzlaşmacı Polislik, Militer Polislik 136
Polislik Politikalarının Değişimine Neden Olan Faktörler 136
Hapishaneler ve Cezalandırma 137
Polis ve Suçlular 140
Güvenlik Hizmetlerinde Şeffaflık 142
Beyaz Yakalı Suçu 142
Korporasyon (Şirket) Suçları 143
Organize Suçlar 144
Sapma, Suç ve Toplumsal Cinsiyet 144
Uluslararası ve Sınıraşan Suçlar 145
Uluslararası Suç 145
Sınıraşan Şuç 146
Somali Korsanları Küreselleşme-Suç İlişkisi 148
7. AİLE 149
Geniş Aile 151
Çekirdek Aile 152
Ailenin İşlevleri 152
Çekirdek Ailenin Evrenselliği 153
Evlilik Çeşitleri 154
İskan Şekilleri 154
Boşanma 155
Toplumsal Cinsiyet ve Çocukların Toplumsallaşması 157
Çocukların Bakımı 160
Toplumsal Cinsiyet, Değişim, Kadın ve Aile 160
Ailede Roller ve Karar Alma Süreçleri 162
Çocukların Bakımı 163
Eşitsizlik ve Aile 163
Ailenin Yapısı ve İşlevindeki Değişimler 163
Geçiş Ailesi 168
Aile İçi Şiddet 169
Şiddete Neden Olan Faktörler 171
Aile İçi Şiddete Feminist Bakış 173
8. HUKUK SOSYOLOJİSİ 175
Bir Toplumsal Olgu Olarak Hukuk 180
Hukukun Dış Kaynaklan: Uluslararası Sözleşmeler ve Oluşumlar 180
Hukukun İç Kaynakları: Hukuk Kuralları ile Demokrasi Arasındaki İlişkiler 181
Toplumsal Yapı ve Hukuk 182
Hukuk ile Geleneğin Çatışması 183
Hukuk ve Toplumsal Eşitsizlik 183
Kamu Hukuku ve Özel Hukuk 183
Toplumsal Denetim 184
Toplumsal Denetimin Sağlanmasında Demokratik Polislik 184
Sistematik Hukuk Sosyolojisi 185
Hukuk ile Toplumsal Değişme Arasındaki İlişki 186
9. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 187
Eğitim Sosyolojisi 193
Temel Eğitim Kuramları 193
Müfredatlar 194
Gizli Müfredat 195
Eğitim ve Toplumsal Eşitsizlik 195
Kültürel Miras 198
Kültürel Yapı 198
Kültürel Yenilik 198
Okulda Cinsiyet Rolü 199
Öğretmenin Rolü 201
Aile ve Sosyal Çevrenin Çocuklar Üzerindeki Etkisi 202
Toplumsallaşma 203
Eğitim ve Toplumsal Denetim 203
Eğitim ve Ekonomik Üretim 203
Eğitim ve İşgücü 204
Marksist Yaklaşım 205
Eğitim ve Toplumsal Hareketlilik 206
Eğitimde Temel Sorunlar 206
Eğimcilerin Aşağıdaki Sorular Hakkındaki Düşünceleri Nelerdir? 210
10. SİYASET SOSYOLOJİSİ 215
Siyaset Sosyolojisi 217
Siyasal Davranış 219
Toplumda Güç İlişkileri 220
Siyaset Bilimi 220
Siyaseti Etkileyen Faktörler 221
İktidar 221
l.Yaptırım 222
2. Nüfuz 222
3. Güç 222
4.
 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Kullanıcı Değerlendirmesi - Uygunsuz olarak işaretle

ıllf

Kullanıcı Değerlendirmesi - Uygunsuz olarak işaretle

Hocam toplumsallaşma kısmını okuyabildim. Çarpıcı örnekleriniz olmuş. Okurken aklıma rahmetli Prof. Dr. Muhsin HESAPÇIOĞLU geldi. Eğitim Bilimine Giriş dersimizde benzer şekilde vurgular yaparak gözümüzü açmaya çalışırdı ALLAH rahmet eylesin. Toplumsallaşma ile ilgili bir sunumumuzda klavuz olarak kitabınızdan faydalanacağım inşallah. Hakkınızı helâl etmenizi dilerim. Emeğinize sağlık efendim. 

Diğer baskılar - Tümünü görüntüle

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri