Het Nederlandsch burgerlijk regt: naar de volgorde van het Burgerlijk wetboek

Ön Kapak
 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Seçilmiş sayfalar

Diğer baskılar - Tümünü görüntüle

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Popüler pasajlar

Sayfa 266 - De meesters en degenen die anderen aanstellen tot de waarneming hunner zaken zijn verantwoordelijk voor de schade, door hunne dienstboden en ondergeschikten veroorzaakt in de werkzaamheden waartoe zij dezelve gebruikt hebben.
Sayfa 128 - L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.
Sayfa 365 - Wanneer een schuldenaar ten behoeve van zijnen schuldeischer eene nieuwe schuldverbindtenis aangaat , welke in de plaats gesteld wordt van de oude, die daardoor vernietigd wordt ; . 2°. Wanneer een nieuwe schuldenaar wordt gesteld in de plaats van den vorigen , die door den schuldeischer van zijne verbindtenis ontslagen wordt ; 3°.
Sayfa 317 - Ten opzigte van huren, pachten, jaarwedden tot onderhoud, altijddurende renten of lijfrenten, interessen van geleende geldsommen, en, in het algemeen, van al wat bij het jaar of bij. kortere geregelde termijnen betaalbaar is, wordt door drie kwijtingen , waaruit van de betaling van drie achtereenvolgende termijnen blijkt, het vermoeden geboren dat ook de vroegere termijnen voldaan zijn, ten ware het tegendeel mogt bewezen worden.
Sayfa 271 - Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Sayfa 212 - ... nihil tarn naturale est quam eo genere quidque dissolvere quo colligatum est. Ideo verborum obligatio verbis tollitur ; nudi consensus obligatio contrario consensu dissolvitur
Sayfa 175 - Men kan ook ten behoeve van eenen derde iets bedingen , wanneer een beding , hetwelk men voor zich zelven maakt , of eene gift, die men aan een ander doet, zulk eene voorwaarde bevat.
Sayfa 19 - Alle verbindtenissen om iets te doen, of niet te doen, worden opgelost in vergoeding van kosten, schaden en interessen, in geval de schuldenaar niet aan zijne verpligting voldoet.
Sayfa 126 - Eene verbindtenis is deelbaar of ondeelbaar, naar mate dezelve tot onderwerp heeft of eene zaak die in de levering, of eene daad die in de uitvoering al of niet vatbaar is, het zij voor lichamelijke, het zij voor onligchamelijke verdeeling.
Sayfa 264 - Men is niet alleen verantwoordelijk voor de schade , welke men door zijne eigene daad veroorzaakt, maar ook voor die, welke veroorzaakt is door de daad van personen , voor welke men aansprakelijk is.

Kaynakça bilgileri