Sayfadaki görseller
PDF
ePub

A MAGYAR

EGYHÁZ TÖRTÉNETE.

Chorrior Egyháztört.

4

А

MAGYAR EGYHÁZ

TÖRTÉNETE.

Irta

Cherrier Miklós J.

posonyi kanonok, a szent Háromságról nevezett siklósi apát, cs. k. tanácsos, a szép müvek, bölcsel.
kedés, s hittudomány tudora, a pesti királyi tudományok egyeteménél a hittudományi kar tagja, ar

egyházi történelem s jog hajdani r. tanára.

A f. m. Bibornok, herczeg Áldor 8 esztergomi Érsek helybehagyásával.

PESTEN, 1856.
KIADJA HECKENAST GUSZTÁV.

Praeclarum est, mentem historiarum cognitione instructam, ac refertam habere. Historia enim conglobata quaedam et coacervata sapientia est, hominumque multorum mens in unum collecta. S. Greg. Naz. ad Nicobul.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Kedves hazánk tudományokbani növekedését, s erkölcsösségbeni haladását parányi tehetségemhez képest elősegiteni kivánván, s magyar szent Egyházunk történetét azon terv szerint, mely hivatalos felszólitásoknál fogva a pályázók tudomására jutott, előadni kisértvén, ez igénytelen szerkezményt az igen becses közönség elibe bocsátani bátorkodtam, tisztelettel nyilatkoztatván, hogy számos és több oldalu foglalatosságaim mellett is azt minden, csekély itéletem szerint szükségesnek talált kellékekkel ellátni, s mind a tanuló, mind az olvasó közönség használatára idomitani törekedtem.

Továbbá oly érdekes lévén korunk haladása, hogy azt majd nem egyedül boldogabb jövendönk alapjául tekinthetni, e munka tartalmát, különösen pedig az ősi szent vallásunkat előmozditó, s gátló eszközöket, honi irodalmunk hátását s terjedelmét, oktató intézeteink, s iróink elősorozását, az ugy nevezett hitujitás eredetét, mai állapotát s törekvését, egy

« ÖncekiDevam »