Sayfadaki görseller
PDF
ePub

X.

Abschrift. Finanz-Ministerium der k. k. FinanzLandes-Directions-Abtheilung in Oedenburg. Z. 13,496. 364. Se. k. k. apostolische Majestät haben unterm 27. Februar 1. J. folgende a h. Entschliessung zu erlassen geruht.

Da durch den 21. Artikel des Concordats die ungarischen Bischöfe zwar der Beschränkungen enthoben sind, welchen sie bei der Errichtung von letzwilligen Anordnungen früher unterlagen, doch über die Berechtigung zur Intestat-Erbfolge eine Bestimmung nicht getroffen ist, so hat für alle Intestat-Nachlässe der katholischen Prälaten Meines Königreiches Ungarn die Kolonits'sche Convention sammt den bis zur Einführung des allg. bürgerlichen Gesetzbuches erlassenen dieselbe ergänzenden Vorschriften als Richtschnur zu dienen.

Hiervon wird dieselbe mit dem Beifügen in Kenntniss gesetzt, dass laut Eröffnung der kön. ung. Hofkanzlei, wegen gehöriger Einantwortung des nach der Kolonits'schen Convention das Aerar betreffenden Drittheiles der Intestat-Nachlässe ungarischer Prälaten die k. ung. Statthalterei die entsprechende Weisung erhalten habe.

Die mit h. o. Verordnungen vom 14-ten Jän. und 3-ten Dez. 1856. Z. 743_-33. und 18.948 f. M. rück

sichtlich der Behandlung der Nachlässe ungarischer Prälaten bekannt gegebenen Grundsätze, wonach im Sinne des Concordates solche Nachlässe durch die ordentlichen Gerichte zu verhandeln, die erledigten Beneficien aber während der Intercalarzeit für den Religionsfond zu verwalten sind, bleiben im Uebrigen auch ferner in Wirksamkeit und es hat die k.

ung

Hofkanzlei die genaue Befolgung der in dieser Beziehung vom vormals bestandenen Cultusministerium ergangenen Verordnungen der k. ung. Statthalterei neuerdings aufgegetragen und zugleich die Verfügung getroffen, dass bis zur erfolgten Uebernahme der ung. Stiftungsfonde durch die polit. Behörde die den Religionsfond betreffenden Rechnungen über die Verwaltung erledigter Pfründen der Finanz-Behörde zur Einsicht mitgetheilt werden.

Es bleibt selbstverständlich Aufgabe der FinanzProcuraturen aus Anlass des Ablebens ungarischer Prälaten die Interessen des Aerars sowohl in so ferne es sich um Forderungen desselben an den Nachlass handelt, als auch bezüglich der richtigen Einantwortung des aus Intestat-Nachlässen gebührenden Drittels gehörig wahrzunehmen. Wien, am 11-ten April 1863. Rosen

feld m. p.

H. 4914_379. Wird der k. k. Finanz-Procuratur in Pest mit der Beziehung auf die h. o. Erlässe vom 25-ten Jänner und 10-ten Dezember 1856 Z. 1. 1085.64. und 24.274—1647. zur Wissenschaft mitgetheilt.

Oedenburg, den 24. April. Lippermann m. p.

XI.

1850-iki april 18-án kelt császári rendelet, melylyel a katholika egyháznak az álladalmi hatalomhozi

viszonya állapíttatik meg.

Az 1849-ik martius 4-én kelt nyiltparancs 2-ik S-a által a katholika egyháznak biztosított jogok foganatosításául, vallás- és közoktatási ministerem előterjesztése folytán s ministertanácsom javaslatára, birodalmam mindazon koronaországaira, melyekre nézve ama nyiltparancs kiadatott, a következő határozatokat hagyom jóvá:

1. S.

Mind a püspöknek, mind az alattuk álló hivőknek szabadságában áll, lelki ügyekben a pápához folyamodni, és a pápa végzéseit és rendeleteit elfogadni, a nélkül, hogy erre nézve a világi hatóságok előleges beleegyezéséhez kötve lennének.

2. S.

A katholikus püspöknek szabadságában áll, hivatalos hatalmuk tárgyai iránt, s annak határán belül, papságukhoz s községeikhez, az álladalmi hatóság előleges jóváhagyása nélkül, intéseket s rendeleteket bo

csátani; kötelesek azonban rendeleteik másolatait, a mennyiben azok külső következményeket vonnak magok után, vagy nyilvánosan közhirré teendők, ugyanazon időben közleni azon kormányhatóságokkal, melyek körében a közhirrétételeknek vagy az alkalmazásnak történni kellend.

3. S.

Azon rendeletek, melyek által az egyházi hatalom eddig akadályozva volt oly egyházi büntetéseket szabni, melyek a polgári jogokra visszahatást nem gyakorolnak, foganaton kivül tétetnek.

4. S.

Az egyházi hatalom jogában áll azokat, kik az egyházi hivatalokat nem az elvállalt kötelezettség szerint folytatják, az egyházi törvény által meghatározott alakban fölfüggeszteni vagy letenni, s őket a hivatallal egybekapcsolt jövedelmektől megfosztottaknak nyilvánítani.

5. S.

A határozvány foganatosítása végett az álladalmi hatóságok közremunkálása kikérethetik, ha ezek előtt az egyházi hatóság rendszerü eljárása, a vizsgálati irományok közlése által bebizonyittatik.

6. S.

Ezen határozat foganatosításával vallás és közoktatási ministerem bizatik meg. Ferencz József s. k.

Thun s. k.

XII.

1850-iki april 23-kán kelt császári rendelet, mely által a katholika egyháznak a közoktatáshozi viszo

nyai közelebbről határoztatnak meg.

Az 1849-iki martius 4-én kelt nyiltparancs 2-ik, 3-ik és 4-ik SS. megfontolásával, vallás- és közoktatási ministerem előterjesztése s ministertanácsom javaslata folytán, mindazon koronaországokra, melyekre nézve ama nyiltparancs kiadatott, a következő határozatokat hagyom jóvá:

1. S.

Alsóbb

vagy felsőbb nyilvános tanintézetekben, mint katholikus vallástanitó vagy hittudomány tanára senkisem működhetik a nélkül, hogy erre fölhatalmazást kapott légyen azon püspöktől, kinek megyéjében az intézet létezik.

2. S.

A püspök a fölhatalmazást, melyet valakinek adott, mindenkor ismét visszavonhatja; azonban ezen fölhatalmazás puszta visszavonása miatt, a kormány által alkalmazott tapitó, az őt törvényesen illető nyugdijhozi igényét el nem veszti.

« ÖncekiDevam »